Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 105 | View All

1. యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి జనములలో ఆయన కార్యములను తెలియచేయుడి.

2. ఆయననుగూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన ఆశ్చర్యకార్యములన్నిటినిగూర్చి సంభాషణ చేయుడి

3. ఆయన పరిశుద్ధ నామమునుబట్టి అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక.

4. యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడి

5. ఆయన దాసుడైన అబ్రాహాము వంశస్థులారా ఆయన యేర్పరచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకార్యములను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి

6. ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను ఆయననోటి తీర్పులను జ్ఞాపకముచేసికొనుడి

7. ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీర్పులు భూమియందంతట జరుగుచున్నవి.

8. తాను సెలవిచ్చిన మాటను వెయ్యి తరములవరకు అబ్రాహాముతో తాను చేసిన నింబధనను
లూకా 1:72-73

9. ఇస్సాకుతో తాను చేసిన ప్రమాణమును నిత్యము ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొనును.
లూకా 1:72-73

10. వారి సంఖ్య కొద్దిగా నుండగను ఆ కొద్ది మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై యుండగను

11. కొలవబడిన స్వాస్థ్యముగా కనానుదేశమును మీకిచ్చెదనని ఆయన సెలవిచ్చెను

12. ఆ మాట యాకోబునకు కట్టడగాను ఇశ్రాయేలునకు నిత్య నిబంధనగాను స్థిరపరచి యున్నాడు.

13. వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజ్యమునుండి మరియొక రాజ్యమునకు తిరుగులాడుచుండగా

14. నేనభిషేకించినవారిని ముట్టకూడదనియు నా ప్రవక్తలకు కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి

15. ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింసచేయనియ్య లేదు ఆయన వారికొరకు రాజులను గద్దించెను.

16. దేశముమీదికి ఆయన కరవు రప్పించెను జీవనాధారమైన ధాన్యమంతయు కొట్టివేసెను.

17. వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడెను.

18. వారు సంకెళ్లచేత అతని కాళ్లు నొప్పించిరి ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను.

19. అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను.

20. రాజు వర్తమానము పంపి అతని విడిపించెను. ప్రజల నేలినవాడు అతని విడుదలచేసెను.

21. ఇష్టప్రకారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెద్దలకు బుద్ధి చెప్పుటకును
అపో. కార్యములు 7:10

22. తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాస్తిమీద అధికారిగాను అతని నియమించెను.

23. ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తులోనికి వచ్చెను యాకోబు హాముదేశమందు పరదేశిగా నుండెను.

24. ఆయన తన ప్రజలకు బహు సంతానవృద్ధి కలుగ జేసెను వారి విరోధులకంటె వారికి అధికబలము దయచేసెను.

25. తన ప్రజలను పగజేయునట్లును తన సేవకులయెడల కుయుక్తిగా నడచునట్లును ఆయన వారి హృదయములను త్రిప్పెను.

26. ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏర్పరచుకొనిన అహరోనును పంపెను.

27. వారు ఐగుప్తీయుల మధ్యను ఆయన సూచక క్రియలను హాముదేశములో మహత్కార్యములను జరిగించిరి

28. ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమ్మజేసెను వారు ఆయన మాటను ఎదిరింపలేదు.

29. ఆయన వారి జలములను రక్తముగా మార్చెను వారి చేపలను చంపెను.

30. వారి దేశములో కప్పలు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచ్చెను.

31. ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా జోరీగలు పుట్టెను వారి ప్రాంతములన్నిటిలోనికి దోమలు వచ్చెను.

32. ఆయన వారిమీద వడగండ్ల వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగ్నిజ్వాలలు పుట్టించెను.

33. వారి ద్రాక్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెట్లను పడగొట్టెను వారి ప్రాంతములయందలి వృక్షములను విరుగకొట్టెను.

34. ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా పెద్ద మిడతలును లెక్కలేని చీడపురుగులును వచ్చెను,

35. అవి వారిదేశపు కూరచెట్లన్నిటిని వారి భూమి పంటలను తినివేసెను.

36. వారి దేశమందలి సమస్త జ్యేష్ఠులను వారి ప్రథమసంతానమును ఆయన హతముచేసెను.

37. అక్కడనుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించెను వారి గోత్రములలో నిస్సత్తువచేత తొట్రిల్లు వాడొక్క డైనను లేకపోయెను.

38. వారివలన ఐగుప్తీయులకు భయము పుట్టెను వారు బయలు వెళ్లినప్పుడు ఐగుప్తీయులు సంతోషించిరి
ప్రకటన గ్రంథం 10:10-11

39. వారికి చాటుగా నుండుటకై ఆయన మేఘమును కల్పించెను రాత్రి వెలుగిచ్చుటకై అగ్నిని కలుగజేసెను.

40. వారు మనవి చేయగా ఆయన పూరేళ్లను రప్పించెను. ఆకాశములోనుండి ఆహారమునిచ్చి వారిని తృప్తి పరచెను.
యోహాను 6:31

41. బండను చీల్చగా నీళ్లు ఉబికి వచ్చెను ఎడారులలో అవి యేరులై పారెను.

42. ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుద్ధ వాగ్దానమును తనసేవకుడైన అబ్రాహామును జ్ఞాపకము చేసికొని

43. ఆయన తన ప్రజలను సంతోషముతోను తాను ఏర్పరచుకొనినవారిని ఉత్సాహధ్వనితోను వెలుపలికి రప్పించెను.

44. వారు తన కట్టడలను గైకొనునట్లును

45. తన ధర్మశాస్త్రవిధులను ఆచరించునట్లును అన్యజనుల భూములను ఆయన వారికప్పగించెను జనముల కష్టార్జితమును వారు స్వాధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను స్తుతించుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 105 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రభువును స్తుతించడానికి మరియు సేవించడానికి గంభీరమైన పిలుపు. (1-7) 
మన నిబద్ధత మనలో మేల్కొంటుంది, దేవునికి స్తుతించటానికి మనల్ని మనం ప్రేరేపించేలా ప్రేరేపిస్తుంది. అతని బలాన్ని వెంబడించండి - ఆయన దయ, ఆయన ఆత్మ యొక్క శక్తి, మనం నీతిమంతమైనదాన్ని చేయడానికి, అతని బలం ద్వారా మాత్రమే మనం సాధించగలము. శాశ్వతత్వం కోసం అతని అనుగ్రహాన్ని వెతకడం చాలా ముఖ్యం, కాబట్టి మీరు ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నప్పుడు దాన్ని వెతుకుతూ ఉండండి. అతను కేవలం కనుగొనబడడు, కానీ ఆయనను హృదయపూర్వకంగా వెదకువారికి కూడా అతను ప్రతిఫలమిస్తాడు.

ఇజ్రాయెల్‌తో అతని దయగల వ్యవహారాలు. (8-23) 
విమోచకుని యొక్క అసాధారణ కార్యాలు, అతని అద్భుతాలు మరియు అతని బోధనల నుండి మార్గదర్శకత్వాన్ని గుర్తుంచుకోండి. నిజమైన క్రైస్తవులు ఈ భూలోక ప్రయాణంలో చిన్న మైనారిటీ, అపరిచితులు మరియు ప్రయాణీకులు అయినప్పటికీ, వారు దేవుని ఒడంబడిక ద్వారా వారికి చాలా ఉన్నతమైన వారసత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు. మరియు మనము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకమును కలిగియున్నట్లయితే, మనకు ఎటువంటి హాని కలుగదు. బాధలు మన ఆశీర్వాదాలలో ఒక భాగం. అవి మన విశ్వాసాన్ని మరియు ప్రేమను పరీక్షిస్తాయి, మన అహంకారాన్ని అణచివేస్తాయి, ప్రపంచం నుండి మమ్మల్ని వేరు చేస్తాయి మరియు మన ప్రార్థనలను ఉత్తేజపరుస్తాయి.
రొట్టె జీవితాన్ని నిలబెట్టినట్లే, దేవుని వాక్యం ఆధ్యాత్మిక ఉనికికి మూలస్తంభం, ఆత్మను పోషించడం మరియు సమర్థించడం. దేవుని మాట వినడం కరువు. క్రీస్తు శరీరంలో కనిపించినప్పుడు అటువంటి కరువు మొత్తం ప్రపంచాన్ని బాధించింది. అతని రాక మరియు దాని యొక్క అద్భుతమైన పరిణామాలు జోసెఫ్ కథలో ముందే సూచించబడ్డాయి. నిర్ణీత సమయంలో, క్రీస్తు మధ్యవర్తిగా ఉన్నతీకరించబడ్డాడు; దయ మరియు మోక్షం యొక్క అన్ని సంపదలు అతని నియంత్రణలో ఉన్నాయి. నశించిపోతున్న పాపులు ఆయనను ఆశ్రయిస్తారు మరియు ఉపశమనం పొందుతారు.

ఈజిప్టు నుండి వారి విముక్తి మరియు కనానులో వారి స్థిరనివాసం. (24-45)
సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు విశ్వాసులు తరచూ గొప్ప ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని అనుభవిస్తున్నట్లే, చర్చి కూడా నిజమైన పవిత్రతతో అభివృద్ధి చెందుతుంది మరియు హింస సమయంలో దాని సంఖ్య పెరుగుదలను చూస్తుంది. అయితే, దేవుడు వారి విమోచన కోసం సాధనాలను లేపుతాడు, మరియు హింసించేవారు పర్యవసానాలను ఆశించాలి.
దేవుడు అరణ్యంలో తన ప్రజలకు అందించిన ప్రత్యేక శ్రద్ధను పరిగణించండి. ఒక దేశంగా ఇశ్రాయేలుకు ప్రసాదించబడిన అన్ని ఆశీర్వాదాలు క్రీస్తు యేసులో మనం పొందే ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాల సూచనలే. తన రక్తము ద్వారా, ఆయన మనలను విమోచించి, మన ఆత్మలను పవిత్రతకు పునరుద్ధరించాడు మరియు సాతాను బానిసత్వం నుండి మనలను విడిపించాడు. ఆయన మన ప్రయాణంలో మనకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తాడు మరియు రక్షిస్తాడు, మన ఆత్మలను స్వర్గపు జీవనోపాధితో మరియు మోక్షం యొక్క రాక్ నుండి జీవాన్ని ఇచ్చే జలాలతో సంతృప్తిపరుస్తాడు. అంతిమంగా, ఆయన మనలను సురక్షితంగా స్వర్గానికి నడిపిస్తాడు. అతను తన సేవకులను అన్ని రకాల తప్పుల నుండి విముక్తి చేస్తాడు మరియు తన కోసం వారిని శుద్ధి చేస్తాడు, మంచి పనులు చేయడంలో ఉత్సాహం ఉన్న ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులను సృష్టించాడు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |