Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 22 | View All

1. నా దేవా నా దేవా, నీవు నన్నేల విడనాడితివి? నన్ను రక్షింపక నా ఆర్తధ్వని వినక నీవేల దూరముగానున్నావు?
1 పేతురు 1:11, మత్తయి 27:46, మార్కు 15:34, మార్కు 9:12, లూకా 24:7

2. నా దేవా, పగలు నేను మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాను రాత్రివేళను నేను మౌనముగా నుండుట లేదు అయినను నీవు నా కుత్తరమియ్యకున్నావు.

3. నీవు ఇశ్రాయేలు చేయు స్తోత్రములమీద ఆసీనుడవై యున్నావు.

4. మా పితరులు నీయందు నమ్మిక యుంచిరి వారు నీయందు నమ్మిక యుంచగా నీవు వారిని రక్షించితివి.

5. వారు నీకు మొఱ్ఱపెట్టి విడుదల నొందిరి నీయందు నమ్మిక యుంచి సిగ్గుపడకపోయిరి.
రోమీయులకు 5:5

6. నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను ప్రజలచేత తృణీకరింపబడిన వాడను.

7. నన్ను చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు నన్ను అపహసించుచున్నారు.
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29, లూకా 23:35, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:43

8. యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు ఆయనకు ఇష్టుడు గదా ఆయన వానిని తప్పించు నేమో అందురు.
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29, లూకా 23:35, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:43

9. గర్భమునుండి నన్ను తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తల్లియొద్ద స్తన్యపానము చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమ్మిక పుట్టించితివి.

10. గర్భవాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తల్లి నన్ను కన్నది మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే.

11. శ్రమ వచ్చియున్నది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా నుండకుము.

12. వృషభములు అనేకములు నన్ను చుట్టుకొని యున్నవి బాషానుదేశపు బలమైన వృషభములు నన్ను ఆవరించి యున్నవి.

13. చీల్చుచును గర్జించుచునుండు సింహమువలె వారు నోళ్లు తెరచుచున్నారు

14. నేను నీళ్లవలె పారబోయబడి యున్నాను నా యెముకలన్నియు స్థానము తప్పియున్నవి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియున్నది.

15. నా బలము యెండిపోయి చిల్లపెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను అంటుకొని యున్నదినీవు నన్ను ప్రేతల భూమిలో పడవేసి యున్నావు.
యోహాను 19:28

16. కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని యున్నవి దుర్మార్గులు గుంపుకూడి నన్ను ఆవరించియున్నారు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియున్నారు.
ఫిలిప్పీయులకు 3:2, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:35, మార్కు 15:24, లూకా 23:34, యోహాను 19:24

17. నా యెముకలన్నియు నేను లెక్కింపగలను వారు నిదానించుచు నన్ను తేరి చూచుచున్నారు

18. నా వస్త్రములు వారు పంచుకొనుచున్నారు నా అంగీకొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు.

19. యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, త్వరపడి నాకు సహాయము చేయుము.

20. ఖడ్గమునుండి నా ప్రాణమును కుక్కల బలమునుండి నా ప్రాణమును తప్పింపుము.
ఫిలిప్పీయులకు 3:2

21. సింహపు నోటనుండి నన్ను రక్షింపుము గురుపోతుల కొమ్ములలోనుండి నన్ను రక్షించి నాకుత్తరమిచ్చి యున్నావు
2 తిమోతికి 4:17

22. నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరచెదను సమాజమధ్యమున నిన్ను స్తుతించెదను.
హెబ్రీయులకు 2:11-12

23. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారలారా, ఆయనను స్తుతించుడి యాకోబు వంశస్థులారా, మీరందరు ఆయనను ఘన పరచుడి ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారా, మీరందరు ఆయనకు భయపడుడి
ప్రకటన గ్రంథం 19:5

24. ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన అసహ్యపడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన ఆలకించెను.

25. మహా సమాజములో నిన్నుగూర్చి నేను కీర్తన పాడెదను ఆయనయందు భయభక్తులు గలవారియెదుట నా మ్రొక్కుబడులు చెల్లించెదను.

26. దీనులు భోజనముచేసి తృప్తిపొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను స్తుతించెదరు మీ హృదయములు తెప్పరిల్లి నిత్యము బ్రదుకును.

27. భూదిగంతముల నివాసులందరు జ్ఞాపకము చేసికొని యెహోవాతట్టు తిరిగెదరు అన్యజనుల వంశస్థులందరు నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేసెదరు

28. రాజ్యము యెహోవాదే అన్యజనులలో ఏలువాడు ఆయనే.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

29. భూమిమీద వర్థిల్లుచున్నవారందరు అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు నమస్కారము చేసెదరు తమ ప్రాణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సన్నిధిని మోకరించెదరు

30. ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవుతరమునకు ప్రభువునుగూర్చి వివరింతురు.

31. వారు వచ్చి ఆయన దీని చేసెనని పుట్టబోవు ప్రజలకు తెలియజేతురుఆయన నీతిని వారికి ప్రచురపరతురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నిరుత్సాహానికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు. (1-10) 
ఈ కీర్తనలో, పూర్వపు ప్రవక్తలలో ఉన్న క్రీస్తు ఆత్మ, క్రీస్తు యొక్క బాధలను మరియు తదుపరి అద్భుతమైన విమోచనకు అనర్గళంగా సాక్ష్యమిస్తుంది. ఈ శ్లోకాలలో, దేవుడు విడిచిపెట్టిన అనుభూతి గురించి మనం ఒక తీవ్రమైన విలాపాన్ని కనుగొంటాము. వారిపై దుఃఖం మరియు భయాందోళనల భారాన్ని అనుభవించిన ఏ దేవుని బిడ్డకైనా ఇది ప్రతిధ్వనించవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక నిర్జనమై విశ్వాసులకు అత్యంత బలీయమైన పరీక్షలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది, అయినప్పటికీ ఈ భారాన్ని వారి ఉచ్చారణ కూడా వారి ఆధ్యాత్మిక శక్తికి మరియు పదునైన అవగాహనకు నిదర్శనంగా ఉపయోగపడుతుంది.
"నా దేవా, నేను ఎందుకు అనారోగ్యంతో ఉన్నాను, నేను ఎందుకు పేదవాడిని?" అని కేకలు వేయడానికి. అసంతృప్తి మరియు ప్రాపంచిక మనస్తత్వం గురించి సూచించవచ్చు. అయితే, "నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టావు?" దేవుని అనుగ్రహంలో తన ఆనందాన్ని లంగరు వేసుకున్న హృదయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ వ్యక్తీకరణ నిస్సందేహంగా క్రీస్తుకు వర్తిస్తుంది. ఈ విలాపం యొక్క ప్రారంభ పంక్తులలో, క్రీస్తు సిలువపై వేలాడుతున్నప్పుడు తన ఆత్మను దేవునికి కుమ్మరించాడు మత్తయి 27:46చూడండి. క్రీస్తు, నిజమైన మానవునిగా, అటువంటి అపారమైన బాధలను భరించకుండా సహజంగానే వెనక్కి తగ్గినప్పటికీ, అతని ఉత్సాహం మరియు ప్రేమ ప్రబలంగా ఉన్నాయి. తన బాధాకరమైన నొప్పి మధ్యలో, క్రీస్తు తన స్వర్గపు తండ్రి అయిన దేవుని పవిత్రతను ప్రకటించాడు. అతను తన బాధలను దేవుని పవిత్రతకు రుజువుగా దృష్టించాడు, తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలు నుండి శాశ్వతమైన ప్రశంసలకు కారణం, వారు అనుభవించిన ఇతర విమోచన కంటే ఎక్కువగా.
దేవునిపై తమ నిరీక్షణను ఉంచినవారు ఎన్నడూ సిగ్గుపడలేదు మరియు ఆయనను వెదకేవారు తప్పకుండా ఆయనను కనుగొన్నారు. ఈ కీర్తనలో క్రీస్తుపై మోపబడిన అపహాస్యం మరియు నిందల గురించి విలపించడం కూడా ఉంది. ఇది రక్షకుని ఎంత లోతుకు తగ్గించబడిందో స్పష్టంగా చిత్రీకరిస్తుంది. క్రీస్తు యొక్క బాధలను మరియు అతని జన్మ వృత్తాంతాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఈ భవిష్య భాగానికి వెలుగునిస్తుంది.

విమోచన కొరకు ప్రార్థనతో. (11-21) 
ఈ వచనాలలో, క్రీస్తు బాధలను సహిస్తూ, తీవ్రంగా ప్రార్థిస్తున్నట్లు మనం చూస్తాము, కష్టాల సమయంలో మన దృష్టిని పరలోకం వైపు మళ్లించేలా పరీక్షలను ఆశించేలా మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. క్రీస్తు శిలువ వేయబడిన విధానం ఇక్కడ చిత్రీకరించబడింది, అయితే ఇది యూదులలో సాధారణ పద్ధతి కాదు. అతని చేతులు మరియు కాళ్ళు కుట్టినవి, శాపగ్రస్తమైన చెట్టుకు గట్టిగా అతికించబడ్డాయి మరియు అతని శరీరం మొత్తం అత్యంత బాధాకరమైన నొప్పి మరియు హింసను కలిగించే విధంగా వేలాడదీయబడింది. దైవిక కోపం యొక్క అగ్ని అతని ఆత్మను దహించడంతో అతని శారీరక బలం క్షీణించింది. అయితే, దేవుని కోపాన్ని ఎవరు సహించగలరు లేదా దాని పరిమాణాన్ని గ్రహించగలరు? పాపి ప్రాణం పోగొట్టుకుంది, త్యాగం యొక్క జీవితం దానికి విమోచన క్రయధనంగా మారింది. మన ప్రభువైన యేసు సిలువ వేయబడినప్పుడు విప్పబడ్డాడు, తద్వారా ఆయన తన స్వంత వస్త్రాన్ని మనకు ధరించాడు. ఇది వ్రాయబడింది, అందువలన క్రీస్తు ఈ విధంగా బాధపడటం అవసరం.
ఇవన్నీ నిజమైన మెస్సీయగా ఆయనపై మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాయి మరియు మనల్ని ప్రేమించి, మన తరపున వీటన్నింటిని సహించిన అత్యంత ప్రియమైన స్నేహితులలా ఆయన పట్ల మన ప్రేమను వెలిగించండి. అతని వేదన యొక్క క్షణంలో, క్రీస్తు తన నుండి కప్పును పాస్ చేయమని వేడుకుంటూ హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించాడు. మన పాటగా దేవునిలో ఆనందాన్ని పొందలేనప్పుడు, మన శక్తిగా ఆయనపై ఆధారపడుదాం మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆనందం మనకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక మద్దతుతో ఓదార్పుని పొందుదాం. గతంలో బట్వాడా చేసిన వాడు భవిష్యత్తులోనూ విముక్తి చేస్తూనే ఉంటాడని తెలుసుకుని, దైవిక కోపం నుండి తప్పించుకోమని ప్రార్థిస్తాడు. మన ఆత్మలలో ఆయన పునరుత్థానం యొక్క శక్తిని అనుభవించే వరకు మరియు అతని బాధల సహవాసంలో పాలుపంచుకునే వరకు మనం క్రీస్తు బాధలను మరియు పునరుత్థానాన్ని ధ్యానించాలి.

దయ మరియు విముక్తి కోసం ప్రశంసలు. (22-31)
ఇప్పుడు, విమోచకుడు మృతులలో నుండి లేచిన దృక్కోణం నుండి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ విలాపం యొక్క ప్రారంభ పదాలు క్రీస్తు స్వయంగా సిలువపై పలికాడు మరియు ఈ విజయం యొక్క ప్రారంభ పదాలు నేరుగా హెబ్రీయులకు 2:12లో ఆయనకు వర్తింపజేయబడ్డాయి. మన ప్రశంసలన్నీ విమోచన కార్యం చుట్టూనే తిరుగుతాయి. విమోచకుడి బాధ పాపానికి పూర్తి ప్రాయశ్చిత్తంగా దయతో అంగీకరించబడింది. పాపభరితమైన మానవత్వం తరపున సమర్పించబడినప్పటికీ, తండ్రి మన కొరకు దానిని తిరస్కరించలేదు లేదా తృణీకరించలేదు. ఇది మన థాంక్స్ గివింగ్ యొక్క కేంద్ర బిందువుగా ఉండాలి. వినయపూర్వకమైన మరియు దయగల ఆత్మలందరూ ఆయనలో పూర్తి సంతృప్తి మరియు ఆనందాన్ని పొందాలి. క్రీస్తులో నీతి కోసం ఆకలి మరియు దాహం ఉన్నవారు నిజంగా సంతృప్తికరమైన దాని కోసం వృధాగా శ్రమించరు. ప్రార్థనలో శ్రద్ధగలవారు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా కూడా సమృద్ధిగా ఉంటారు. దేవుని ఆశ్రయించేవారు ఆయన ముందు ఆరాధించడం మనస్సాక్షికి సంబంధించిన విషయంగా చేస్తారు. ప్రతి నాలుక ఆయన ప్రభువు అని గుర్తించనివ్వండి. అన్ని సామాజిక హోదాల ప్రజలు, అధిక లేదా తక్కువ, ధనిక లేదా పేద, బానిస లేదా స్వేచ్ఛా, క్రీస్తులో ఐక్యతను కనుగొంటారు. మన స్వంత ఆత్మలను మనం నిలబెట్టుకోలేమని గుర్తించి, విధేయతతో కూడిన విశ్వాసం ద్వారా, మన ఆత్మలను శాశ్వతంగా రక్షించి, సంరక్షించగల సామర్థ్యం ఉన్న క్రీస్తుకు అప్పగించడం తెలివైన పని.
ఒక తరం ఆయనకు సేవ చేస్తుంది. అంత్యకాలం వరకు దేవునికి ప్రపంచంలో ఒక చర్చి ఉంటుంది. వారు ఆయనచే ఎన్నుకోబడిన ప్రజలుగా పరిగణించబడతారు మరియు వారి ముందు వచ్చిన వారికి ఆయన ఎలా ఉందో వారికి కూడా ఉంటాడు. వారు వారి ఆశలన్నింటికీ పునాదిగా మరియు వారి ఆనందాలన్నిటికీ మూలంగా ఆయన నీతిని ప్రకటిస్తారు, తమది కాదు. క్రీస్తు ద్వారా విమోచన కేవలం ప్రభువు యొక్క పని. ఇక్కడ, తండ్రియైన దేవుడు మరియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దయ మరియు ఓదార్పు యొక్క మూలంగా దయనీయమైన పాపులమైన మనపట్ల ఉచిత ప్రేమ మరియు కరుణను మనం చూస్తున్నాము. మనం అనుకరించడానికి ఒక ఉదాహరణను కనుగొంటాము, క్రైస్తవులుగా మనం ఎదురుచూడగల చికిత్స మరియు ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మనం అనుసరించాల్సిన ప్రవర్తన. వినయపూర్వకమైన ఆత్మ కోసం ప్రతి విలువైన పాఠాన్ని ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు.
తమ స్వంత ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయత్నించేవారికి, వారి స్వంత పనులు పాపానికి సరిపోతుంటే, దేవుని ప్రియమైన కుమారుడు అలాంటి బాధలను ఎందుకు భరించవలసి వచ్చింది అని వారు ప్రశ్నించుకోవాలి. రక్షకుడు దైవిక చట్టాన్ని విస్మరించే హక్కును సంపాదించడానికి ఈ విధంగా గౌరవించాడో లేదో భక్తిహీనమైన ప్రొఫెసర్ పరిగణించాలి. అజాగ్రత్తగా ఉన్నవారు జాగ్రత్త వహించాలి మరియు రాబోయే కోపం నుండి ఆశ్రయం పొందాలి, అయితే భయపడేవారు ఈ దయగల విమోచకుడిపై ఆశలు పెట్టుకోవాలి. మరియు శోదించబడిన మరియు బాధలో ఉన్న విశ్వాసి కోసం, వారు ప్రతి విచారణకు అనుకూలమైన తీర్మానాన్ని నమ్మకంగా ఎదురుచూడాలి.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |