Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 68 | View All

1. దేవుడు లేచును గాక ఆయన శత్రువులు చెదరిపోవుదురు గాక ఆయనను ద్వేషించువారు ఆయన సన్నిధినుండి పారి పోవుదురు గాక.

2. పొగ చెదరగొట్టబడునట్లు నీవు వారిని చెదరగొట్టుము అగ్నికి మైనము కరుగునట్లు భక్తిహీనులు దేవుని సన్నిధికి కరగి నశించుదురు గాక.

3. నీతిమంతులు సంతోషించుదురు గాక వారు దేవుని సన్నిధిని ఉల్లసించుదురు గాక వారు మహదానందము పొందుదురు గాక

4. దేవునిగూర్చి పాడుడి ఆయన నామమునుబట్టి స్తోత్ర గానము చేయుడి వాహనమెక్కి అరణ్యములలో ప్రయాణముచేయు దేవునికొరకు ఒక రాజమార్గము చేయుడి యెహోవా అను ఆయన నామమునుబట్టి ఆయన సన్నిధిని ప్రహర్షించుడి.

5. తన పరిశుద్ధాలయమందుండు దేవుడు, తండ్రి లేని వారికి తండ్రియు విధవరాండ్రకు న్యాయకర్తయునై యున్నాడు

6. దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. ఆయన బంధింపబడినవారిని విడిపించి వారిని వర్ధిల్ల జేయువాడు విశ్వాసఘాతకులు నిర్జలదేశమందు నివసించుదురు.

7. దేవా, నీవు నీ ప్రజలముందర బయలుదేరినప్పుడు అరణ్యములో నీవు ప్రయాణము చేసినప్పుడు (సెలా. )

8. భూమి వణకెను దేవుని సన్నిధిని అంతరిక్షము దిగ జారెను ఇశ్రాయేలు దేవుడగు దేవుని సన్నిధిని ఆవలి సీనాయి కంపించెను.
హెబ్రీయులకు 12:26

9. దేవా, నీ స్వాస్థ్యముమీద నీవు వర్షము సమృద్ధిగా కురిపించితివి అది అలసియుండగా నీవు దానిని బలపరచితివి.

10. నీ సమూహము దానిలో నివసించును దేవా, నీ అనుగ్రహముచేత దీనులకు సదుపాయము కలుగజేసితివి.

11. ప్రభువు మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు దానిని ప్రకటించు స్త్రీలు గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారు.

12. సేనల రాజులు పారిపోయెదరు పారిపోయెదరు ఇంట నిలిచినది దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనును.

13. గొఱ్ఱెల దొడ్లమధ్యను మీరు పండుకొనగా గువ్వల రెక్కలు వెండితో కప్పబడినట్లున్నది వాటి యీకెల రెక్కలు పచ్చని బంగారుతో కప్ప బడినట్టున్నది.

14. సర్వశక్తుడు అక్కడ రాజులను చెదరగొట్టినప్పుడు సల్మోనుమీద హిమము కురిసినట్లాయెను.

15. బాషాను పర్వతము దేవపర్వతము బాషాను పర్వతము శిఖరములుగల పర్వతము.

16. శిఖరములుగల పర్వతములారా, దేవుడు నివాసముగా కోరుకొన్న కొండను మీరేల ఓరచూపులు చూచుచున్నారు? యెహోవా నిత్యము అందులోనే నివసించును.

17. దేవుని రథములు సహస్రములు సహస్రసహస్రములు ప్రభువు వాటిలో నున్నాడు సీనాయి పరిశుద్ధమైనట్టు ఆ కొండ పరిశుద్ధమాయెను.

18. నీవు ఆరోహణమైతివి పట్టబడినవారిని చెరపట్టుకొని పోతివి మనుష్యులచేత నీవు కానుకలు తీసికొనియున్నావు. యెహోవా అను దేవుడు అక్కడ నివసించునట్లు విశ్వాసఘాతకులచేత సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియున్నావు.
ఎఫెసీయులకు 4:8-11

19. ప్రభువు స్తుతినొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము భరించుచున్నాడు దేవుడే మాకు రక్షణకర్తయై యున్నాడు.

20. దేవుడు మా పక్షమున పూర్ణరక్షణ కలుగజేయు దేవుడై యున్నాడు మరణము తప్పించుట ప్రభువైన యెహోవా వశము.

21. దేవుడు నిశ్చయముగా తన శత్రువుల తలలు పగుల గొట్టును. మానక దోషములు చేయువారి వెండ్రుకలుగల నడి నెత్తిని ఆయన పగులగొట్టును.

22. ప్రభువు సెలవిచ్చినదేమనగా నేను బాషానులోనుండి వారిని రప్పించెదను అగాధ సముద్రములలోనుండి వారిని రప్పించెదను.

23. వారి రక్తములో నీవు నీ పాదము ముంచుదువు నీ శత్రువులు నీ కుక్కల నాలుకలకు భాగమగుదురు.

24. దేవా, నీ గమనమును పరిశుద్ధ స్థలమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని గమనమును వారు చూచి యున్నారు. చుట్టును కన్యకలు తంబురలు వాయించుచుండగా

25. కీర్తనలు పాడువారు ముందర నడచిరి. తంతివాద్యములు వాయించువారు వెనుక వచ్చెదరు.

26. సమాజములలో దేవుని స్తుతించుడి ఇశ్రాయేలులోనుండి ఉద్భవించినవారలారా, ప్రభువును స్తుతించుడి.

27. కనిష్ఠుడగు బెన్యామీను అను, వారి యేలిక అచ్చట నున్నాడు. యూదా అధిపతుల పరివారమచ్చట నున్నది జెబూలూను అధిపతులును నఫ్తాలి అధిపతులును ఉన్నారు.

28. నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియున్నాడు. దేవా, నీవు మాకొరకు చేసినదానిని బలపరచుము

29. యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబట్టి రాజులు నీ యొద్దకు కానుకలు తెచ్చెదరు.

30. రెల్లులోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, వెండి కడ్డీలను తెచ్చునట్లుగా వాటిని గద్దింపుము కలహప్రియులను ఆయన చెదరగొట్టియున్నాడు.

31. ఐగుప్తులోనుండి ప్రధానులు వచ్చెదరు కూషీయులు దేవునితట్టు తమ చేతులు చాచుకొని పరుగెత్తివచ్చెదరు.

32. భూరాజ్యములారా, దేవునిగూర్చి పాడుడి ప్రభువును కీర్తించుడి. (సెలా. )

33. అనాదిగానున్న ఆకాశాకాశవాహన మెక్కువానిని కీర్తించుడి ఆయన తన స్వరము వినబడజేయును అది బలమైన స్వరము.

34. దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోన్నతుడై ఆయన ఇశ్రాయేలుమీద ఏలు చున్నాడు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమున్నది

35. తన పరిశుద్ధ స్థలములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశ్రాయేలు దేవుడే తన ప్రజలకు బలపరాక్రమ ముల ననుగ్రహించుచున్నాడు దేవుడు స్తుతినొందును గాక.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:10Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 68 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఒక ప్రార్థన-- దేవుని గొప్పతనం మరియు మంచితనం. (1-6) 
ఎవ్వరూ తమ హృదయాన్ని దేవునికి వ్యతిరేకంగా విజయవంతంగా ఉక్కు మరియు అభివృద్ధి చెందలేదు. దేవుడు తన ప్రజలకు ఆనందాన్ని తెస్తాడు, కాబట్టి వారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారు జరుపుకోవాలి. ఎవరి నుండి ఉద్భవించలేదు కాని అందరికీ ఉనికిని ప్రసాదించేవాడు తన అనుచరులకు ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడానికి వాగ్దానం మరియు ఒడంబడిక ద్వారా కట్టుబడి ఉంటాడు. అతను దయ మరియు సున్నితమైన కరుణ కలిగిన దేవుడిగా ప్రశంసలకు అర్హుడు. బాధలు, అణచివేతకు గురవుతున్న వారిని నిరంతరం చూసుకుంటాడు. పశ్చాత్తాపపడిన పాపులు, అనాధ పిల్లల వలె హాని మరియు బహిర్గతం అయినవారు, అతని కుటుంబంలోకి స్వాగతించబడతారు మరియు ఆయన అందించే అన్ని ఆశీర్వాదాలలో పాలుపంచుకుంటారు.

దేవుడు తన ప్రజల కోసం చేసిన అద్భుతమైన పనులు. (7-14) 
తాజా దయ మనకు గత దయలను గుర్తు చేయాలి. దేవుడు తన ప్రజలను అరణ్యంలోకి నడిపిస్తే, అతను నిస్సందేహంగా వారి ముందు వెళ్లి వారిని సురక్షితంగా తీసుకువస్తాడు. అతను అరణ్యంలో మరియు కనానులో వారికి అందించాడు, మన్నా రోజువారీ ఏర్పాటు ద్వారా ఉదహరించబడింది. ఇది దేవుని ప్రజలకు అందించబడిన ఆధ్యాత్మిక పోషణను కూడా సూచిస్తుంది. దయ యొక్క ఆత్మ మరియు కృప యొక్క సువార్త దేవుడు తన వారసత్వంపై కురిపించే సమృద్ధిగా వర్షం లాంటివి, ఫలవంతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.
భూమికి నీళ్ళు పోసే రిఫ్రెష్ జల్లుల వలె క్రీస్తు వస్తాడు. ఇజ్రాయెల్ యొక్క విజయాల ఖాతాలను మరణం మరియు నరకంపై విజయాలకు వర్తింపజేయాలి, ఉన్నతమైన విమోచకుడు తన అనుచరుల కోసం సాధించాడు. ఒకప్పుడు ఈజిప్టులో బట్టీల మధ్య దయనీయంగా ఉన్న ఇశ్రాయేలీయులు కనానులో దావీదు మరియు సొలొమోనుల పాలనలో మహిమాన్వితంగా కనిపించినట్లే, విమోచించబడిన, ఒకప్పుడు సాతానుకు బానిసలుగా, క్రీస్తులోకి మారినప్పుడు, అతని ద్వారా నీతిమంతులుగా మరియు పవిత్రంగా మారినప్పుడు గౌరవంగా కనిపిస్తారు. . వారు స్వర్గానికి చేరుకున్నప్పుడు, వారి పాప స్థితి యొక్క అన్ని జాడలు అదృశ్యమవుతాయి మరియు వారు వెండితో కప్పబడిన పావురపు రెక్కల వలె మరియు బంగారంలా మెరుస్తున్న ఈకలు వలె ప్రకాశవంతంగా ఉంటారు. పాపం యొక్క అపరాధం మరియు కలుషితం కారణంగా ఒకప్పుడు నీచంగా మరియు అసహ్యంగా ఉన్నవారిని పూర్తి మోక్షం మారుస్తుంది, వారిని మంచులా పవిత్రంగా చేస్తుంది.

అతని చర్చిలో దేవుని ఉనికి. (15-21) 
ఈ భాగం బహుశా క్రీస్తు యొక్క ఆరోహణను సూచిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది యోహాను 17:2లో మరింత విశదీకరించబడింది. క్రీస్తు తిరుగుబాటుతో చెడిపోయిన ప్రపంచంలోకి వచ్చాడు, దానిపై తీర్పు చెప్పడానికి కాదు, కానీ అతని ద్వారా మోక్షాన్ని అందించడానికి. జియాన్ రాజు యొక్క విశేషమైన అంశం ఏమిటంటే, ఆయనను ఇష్టపూర్వకంగా అనుసరించే వారందరికీ రక్షకునిగా మరియు ప్రయోజనకారిగా అతని పాత్ర, అయినప్పటికీ తిరుగుబాటులో కొనసాగే వారికి అగ్నిని కాల్చేస్తుంది.
దేవుని దాతృత్వం ద్వారా ప్రసాదించబడిన బహుమతులు చాలా అనేకమైనవి మరియు బరువైనవి, అతను వాటితో మనలను విలాసవంతం చేస్తున్నాడని మనం సముచితంగా చెప్పగలము. అతను తాత్కాలిక సమర్పణల కోసం స్థిరపడడు, కానీ మన మోక్షానికి దేవుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు. యేసు ప్రభువు తన ప్రజలను మరణ బారి నుండి విడిపించే అధికారం మరియు శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు, వారు గతించినప్పుడు దాని కుట్టడం మరియు వారి పునరుత్థానంపై వారికి పూర్తి విజయాన్ని అందించాడు. శత్రువు యొక్క గొప్ప అహంకారం మరియు కీర్తి యొక్క మూలం కూడా, తల కిరీటం వలె సూచించబడుతుంది, కొట్టబడుతుంది; క్రీస్తు పాము తలను చితకబాదారు.

క్రీస్తు విజయాలు. (22-28) 
ఇజ్రాయెల్ యొక్క విరోధులపై దేవుడు దావీదుకు ఇచ్చిన విజయాలు అతని తరపున మరియు విశ్వాసులందరికీ క్రీస్తు విజయానికి చిహ్నాలుగా పనిచేస్తాయి. ఆయనను తమ సొంతమని అంగీకరించే వారు, ఆయన తమ దేవుడిగా మరియు రాజుగా వ్యవహరించడం, వారి ప్రయోజనం కోసం పని చేయడం మరియు వారి ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందించడం, ప్రత్యేకించి ఆయన వాక్యం మరియు పవిత్ర ఆచారాల ద్వారా చూడగలరు. మెస్సీయ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ప్రపంచంలోని పాలకులు మరియు పండితులందరూ అంగీకరిస్తారు.
28వ వచనంలో ప్రజలు రాజును సంబోధిస్తున్నట్లు అనిపించవచ్చు, ఈ పదాలు విమోచకుడికి, అతని చర్చికి మరియు ప్రతి నిజాయితీగల విశ్వాసికి కూడా అన్వయించవచ్చు. ఓ దేవా కుమారుడా, మాలో నీ మంచి పనిని పూర్తి చేయడం ద్వారా మా తరపున మీ మిషన్‌ను నెరవేర్చాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము.

చర్చి విస్తరణ. (29-31) 
ఇంకా చర్చిలో భాగం కాని వారికి బలవంతపు ఆహ్వానం అందించబడుతుంది, వారిని చేరమని ప్రోత్సహిస్తుంది. కొందరు భయం కారణంగా లొంగిపోతారు, వారి మనస్సాక్షిలు మరియు ప్రొవిడెన్స్ జోక్యాల ద్వారా అధిగమించి, చివరికి చర్చితో రాజీపడాలని ఎంచుకుంటారు. ఇంతలో, ఇతరులు ఈ ఆహ్వానాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరిస్తారు (29 మరియు 31 వచనాలలో సూచించినట్లు).
దేవుణ్ణి సేవించడంలో మరియు యెరూషలేము నుండి ఉద్భవించిన క్రీస్తు సువార్తలో కనిపించే అందం మరియు బహుమతులు చాలా ముఖ్యమైనవి, అవి ప్రపంచం నలుమూలల నుండి పాపులను ముందుకు వచ్చేలా ప్రలోభపెట్టగల శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి.

దేవుని మహిమ మరియు దయ. (32-35)
దేవుడు మన ప్రశంసలకు మరియు గౌరవానికి అర్హుడు, అతని పవిత్రమైన పవిత్ర స్థలాలలో ఆరాధించే ప్రతి ఒక్కరూ దైవభీతితో సంప్రదించాలి. ఇశ్రాయేలు దేవుడు తన ప్రజలకు బలాన్ని, శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. క్రీస్తు యొక్క సాధికారత ద్వారా మనం అన్నిటినీ సాధించగలము, మరియు ఈ కారణంగా, మన చర్యలకు సంబంధించిన అన్ని క్రెడిట్లను ఆయన పొందాలి. ఆయన అనుగ్రహాన్ని అందించినందుకు మరియు మన ద్వారా ఆయన చేసే పనిని అంగీకరించినందుకు మనము వినయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |