Exodus - నిర్గమకాండము 33 | View All

1. మరియయెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను నీవును నీవు ఐగుప్తుదేశమునుండి తోడుకొనివచ్చిన ప్రజలును బయలుదేరి, నేను అబ్రాహాముతోను ఇస్సాకుతోను యాకోబుతోను ప్రమాణము చేసి నీ సంతానమునకు దీని నిచ్చెదనని చెప్పిన పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు లేచిపొండి.

2. నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను అమోరీయులను హిత్తీయులను పెరిజ్జీయులను హివ్వీయులను యెబూసీయులను వెళ్లగొట్టెదను.

3. మీరు లోబడనొల్లని ప్రజలు గనుక నేను మీతో కూడ రాను; త్రోవలో మిమ్మును సంహరించెదనేమో అని మోషేతో చెప్పెను.
అపో. కార్యములు 7:51

4. ప్రజలు ఆ దుర్వార్తను విని దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను ధరించుకొనలేదు.

5. కాగా యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో మీరు లోబడనొల్లని ప్రజలు; ఒక క్షణమాత్రము నేను మీ నడుమకు వచ్చితినా, మిమ్మును నిర్మూలము చేసెదను గనుక మిమ్మును ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియునట్లు మీ ఆభరణములను మీ మీదనుండి తీసివేయుడి అని చెప్పుమనెను.

6. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు హోరేబు కొండయొద్ద తమ ఆభరణములను తీసివేసిరి.

7. అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాళెము వెలుపలికి వెళ్లి పాళెమునకు దూరముగా దాని వేసి, దానికి ప్రత్యక్షపు గుడారమను పేరు పెట్టెను. యెహోవాను వెదకిన ప్రతివాడును పాళెమునకు వెలుపలనున్న ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారమునకు వెళ్లుచు వచ్చెను.

8. మోషే ఆ గుడారమునకు వెళ్లినప్పుడు ప్రజలందరును లేచి, ప్రతివాడు తన గుడారపు ద్వారమందు నిలిచి, అతడు ఆ గుడారములోనికి పోవువరకు అతని వెనుకతట్టు నిదానించి చూచు చుండెను.

9. మోషే ఆ గుడారములోనికి పోయినప్పుడు మేఘస్తంభము దిగి ఆ గుడారపు ద్వారమందు నిలువగా యెహోవా మోషేతో మాటలాడుచుండెను.

10. ప్రజలందరు ఆ మేఘస్తంభము ఆ గుడారపు ద్వారమున నిలుచుటచూచి, లేచి ప్రతివాడును తన తన గుడారపు ద్వారమందు నమస్కారము చేయుచుండిరి.

11. మనుష్యుడు తన స్నేహితునితో మాటలాడునట్లు యెహోవా మోషేతో ముఖాముఖిగా మాటలాడుచుండెను. తరువాత అతడు పాళెములోనికి తిరిగి వచ్చుచుండెను. అతని పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యెహోషువ అను ¸యౌవనస్థుడు గుడారములోనుండి వెలుపలికి రాలేదు.

12. మోషే యెహోవాతో ఇట్లనెను చూడుము ఈ ప్రజలను తోడుకొని పొమ్మని నీవు నాతో చెప్పుచున్నావు గాని నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. నీవు నేను నీ పేరునుబట్టి నిన్ను ఎరిగియున్నాననియు, నా కటాక్షము నీకు కలిగినదనియు చెప్పితివి కదా.

13. కాబట్టి నీ కటాక్షము నా యెడల కలిగిన యెడల నీ కటాక్షము నాయెడల కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గమును నాకు తెలుపుము. అప్పుడు నేను నిన్ను తెలిసికొందును; చిత్తగించుము, ఈ జనము నీ ప్రజలేగదా అనెను.

14. అందుకు ఆయన నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసెదననగా

15. మోషే నీ సన్నిధి రానియెడల ఇక్కడనుండి మమ్మును తోడుకొనిపోకుము.

16. నాయెడలను నీ ప్రజలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేని వలన తెలియబడును? నీవు మాతో వచ్చుటవలననే గదా? అట్లు మేము, అనగా నేనును నీ ప్రజలును భూమిమీదనున్న సమస్త ప్రజలలోనుండి ప్రత్యేకింపబడుదుమని ఆయనతో చెప్పెను.

17. కాగా యెహోవానీవు చెప్పిన మాటచొప్పున చేసెదను; నీమీద నాకు కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబట్టి నిన్ను ఎరుగుదునని మోషేతో చెప్పగా

18. అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా

19. ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా అను నామమును నీ యెదుట ప్రకటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను.
రోమీయులకు 9:15

20. మరియు ఆయననీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును నన్ను చూచి బ్రదుకడనెను.
మత్తయి 1:18, 1 తిమోతికి 6:16

21. మరియయెహోవాఇదిగో నా సమీపమున ఒక స్థలమున్నది, నీవు ఆ బండమీద నిలువవలెను.

22. నా మహిమ నిన్ను దాటి వెళ్లుచుండగా ఆ బండసందులో నిన్ను ఉంచి, నిన్ను దాటి వెళ్లువరకు నా చేతితో నిన్ను కప్పెదను;

23. నేను నా చెయ్యి తీసిన తరువాత నా వెనుక పార్శ్వమును చూచెదవు కాని నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 33 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
యెహోవా ఇశ్రాయేలుతో వెళ్ళడానికి నిరాకరించాడు. (1-6) 
దేవుడు ఎవరినైనా క్షమించినప్పుడు, వారి చర్యలు ఎంత తప్పుగా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవాలి. అబ్రాహాముకు కనాను ఇవ్వడం ద్వారా తన వాగ్దానాన్ని ఇప్పటికీ నిలబెట్టుకుంటానని వాగ్దానం చేసినప్పటికీ, దేవుడు వారి పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు. అయితే, దేవుడు ఇకపై వారికి తన ఉనికిని చూపించడు. తమ తప్పు ఎంత తీవ్రంగా ఉందో గ్రహించిన జనం ఉలిక్కిపడ్డారు. తమ పాపాలకు నిజంగా పశ్చాత్తాపపడే వ్యక్తులు దేవుని ఉనికిని కోల్పోతారని చాలా భయపడతారు. దేవుడు లేకుండా, కనాను దేశం కూడా ఆనందదాయకంగా ఉండదు. పాపాలు చేయడానికి విలువైన వస్తువులను వదులుకున్న వారు తాము చేసిన దానికి చింతిస్తున్నామని మరియు సిగ్గుపడుతున్నట్లు చూపించడానికి వాటిని కూడా వదులుకోవాలి.

మోషే గుడారం శిబిరం లేకుండా తొలగించబడింది. (7-11) 
ప్రజలు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మరియు విభేదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి మోషే ఒక ప్రత్యేక స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రజలు దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలనే ఆసక్తితో ఉన్నారు మరియు తరువాత ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. వారు దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలనుకుంటున్నారని చూపించినప్పుడు, దేవుని నుండి ఒక ప్రత్యేక సంకేతం వారికి తిరిగి వచ్చింది. మనం దేవుడిని తలుచుకుంటే ఆయన ప్రేమతో మన దగ్గరకు వస్తాడు. 

మోషే దేవుని మహిమను చూడాలని కోరుకున్నాడు. (12-23)
మోషే చాలా చిత్తశుద్ధితో దేవునితో మాట్లాడాడు. యేసు ద్వారా, మనం చెడు విషయాల నుండి రక్షింపబడ్డాము మరియు శాశ్వతంగా ఉండే ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. మోషే దేవుని సన్నిధి లేకుండా ముందుకు వెళ్లాలని కోరుకోనందున సహాయం మరియు మార్గదర్శకత్వం కోసం దేవుణ్ణి అడుగుతాడు. దేవుడు దయగలవాడు మరియు మనకు వాగ్దానాలు చేస్తాడు, అది మనల్ని సంతోషపరుస్తుంది మరియు మరింత ప్రార్థించాలని కోరుకుంటుంది. మన కోసం దేవునితో మాట్లాడడం ద్వారా యేసు మనకు ఎలా సహాయం చేశాడో కూడా ఈ కథ చూపిస్తుంది మరియు మనం చేసే దేని వల్ల కాదు. మోషే దేవుని మహిమను చూడమని అడిగాడు మరియు దేవుడు వింటాడు మరియు అతనికి చూపిస్తాడు. దేవుడు మనం ఊహించలేనంత అద్భుతమైనవాడు మరియు శక్తివంతుడు. దేవునికి అత్యంత సన్నిహితుడైన మోషే కూడా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో చూసి పొంగిపోతాడు. మానవులమైన మనకు దానిని నిర్వహించేంత శక్తి లేదు, మరియు మనం దేవునిలా పరిపూర్ణులం కాదు. కానీ కృతజ్ఞతగా, దేవుడు యేసు ద్వారా మనపై దయ చూపించాడు, కాబట్టి మనం అతని మంచితనాన్ని నిర్వహించగలము మరియు అర్థం చేసుకోగలము. ఆయన శక్తి మరియు శక్తి కంటే ఎక్కువగా ఆయన దయ మరియు ప్రేమ ద్వారా ఆయనను తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో చూడడానికి మోషేకు ఒక ప్రత్యేక స్థలం ఉంది మరియు అది భద్రత, మోక్షం మరియు బలం యొక్క స్థలమైన యేసుకు చిహ్నంగా ఉంది. యేసును విశ్వసించే వారు చాలా అదృష్టవంతులు! ఏదో ఒకదానిపై ఉన్న చీలిక గుర్తు గాయపడిన మరియు చంపబడిన యేసును ప్రజలకు గుర్తు చేస్తుంది. ప్రజలు ఇంకా దేవుణ్ణి పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు, అయినప్పటికీ ఆయన ఎవరో యేసు మనకు చూపించాడు. కానీ ఏదో ఒక రోజు మనం దేవుణ్ణి స్పష్టంగా చూస్తాము, ఒకరిని ముఖాముఖిగా చూస్తున్నట్లుగా, మరియు అతని అద్భుతమైన లక్షణాలన్నింటినీ మనం చూస్తాము. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |