Exodus - నిర్గమకాండము 34 | View All

1. మరియయెహోవా మోషేతో మొదటి పలకల వంటి మరి రెండు రాతిపలకలను చెక్కుము. నీవు పగుల గొట్టిన మొదటి పలకలమీదనున్న వాక్యములను నేను ఈ పలకలమీద వ్రాసెదను.
2 కోరింథీయులకు 3:3

2. ఉదయమునకు నీవు సిద్ధపడి ఉదయమున సీనాయి కొండయెక్కి అక్కడ శిఖరము మీద నా సన్నిధిని నిలిచియుండవలెను.

3. ఏ నరుడును నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు; ఏ నరుడును ఈ కొండ మీద ఎక్కడనైనను కనబడకూడదు; ఈ కొండయెదుట గొఱ్ఱెలైనను ఎద్దులైనను మేయకూడదని సెలవిచ్చెను.

4. కాబట్టి అతడు మొదటి పలకలవంటి రెండు రాతిపలకలను చెక్కెను. మోషే తనకు యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు ఉదయమందు పెందలకడ లేచి ఆ రెండు రాతిపలకలను చేతపట్టుకొని సీనాయికొండ యెక్కగా

5. మేఘములో యెహోవా దిగి అక్కడ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను నామమును ప్రకటించెను.

6. అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళ్లుచు యెహోవా కనికరము, దయ, దీర్ఘశాంతము, విస్తారమైన కృపాసత్యములుగల దేవుడైన యెహోవా.
యాకోబు 5:11

7. ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాత్రమును దోషులను నిర్దోషులగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికిని కుమారుల కుమారుల మీదికిని రప్పించు నని ప్రకటించెను.

8. అందుకు మోషే త్వరపడి నేలవరకు తలవంచుకొని నమస్కారముచేసి

9. ప్రభువా, నామీద నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నా మనవి ఆలకించుము. దయచేసి నా ప్రభువు మా మధ్యను ఉండి మాతోకూడ రావలెను. వీరు లోబడనొల్లని ప్రజలు, మా దోషమును పాపమున

10. అందుకు ఆయన ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయుచున్నాను; భూమిమీద ఎక్కడనైనను ఏజనములో నైనను చేయబడని అద్భుతములు నీ ప్రజలందరియెదుట చేసెదను. నీవు ఏ ప్రజల నడుమనున్నావో ఆ ప్రజలందరును యెహోవా కార్యమును చూచెదరు. నేను నీయెడల చేయబోవునది భయంకరమైనది
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

11. నేడు నేను నీ కాజ్ఞా పించుదానిననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను అమోరీయులను కనానీయులను హిత్తీయులను పెరిజ్జీయులను హివ్వీయులను యెబూసీయులను నీ యెదుటనుండి వెళ్ల గొట్టెదను.

12. నీవు ఎక్కడికి వెళ్లుచున్నావో ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగ్రత్తపడుము. ఒకవేళ అది నీకు ఉరికావచ్చును.

13. కాబట్టి మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొట్టి వారి బొమ్మలను పగులగొట్టి వారి దేవతా స్తంభములను పడగొట్టవలెను.

14. ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమస్కారము చేయవద్దు, ఆయన నామము రోషముగల యెహోవా; ఆయన రోషముగల దేవుడు.

15. ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగ్రత్తపడుము; వారు ఇతరుల దేవతలతో వ్యభిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అర్పించుచున్నప్పుడు ఒకడు నిన్ను పిలిచిన యెడల నీవు వాని బలిద్రవ్యమును తినకుండ చూచుకొనుము.

16. మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమార్తెలను పుచ్చుకొనునెడల వారి కుమార్తెలు తమ దేవతలతో వ్యభిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వ్యభిచరింప చేయుదురేమో.

17. పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు.

18. మీరు పొంగని వాటి పండుగ ఆచరింపవలెను. నేను నీ కాజ్ఞాపించినట్లు ఆబీబునెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పొంగనివాటినే తినవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు నెలలో ఐగుప్తులోనుండి మీరు బయలుదేరి వచ్చితిరి.

19. ప్రతి తొలిచూలు పిల్లయు నాది. నీ పశువులలో తొలిచూలుదైన ప్రతి మగది దూడయే గాని గొఱ్ఱె పిల్లయేగాని అది నాదగును

20. గొఱ్ఱెపిల్లను ఇచ్చి గాడిద తొలిపిల్లను విడిపింపవలెను, దాని విమోచింపనియెడల దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ కుమారులలో ప్రతి తొలిచూలువాని విడిపింపవలెను, నా సన్నిధిని వారు పట్టిచేతులతో కనబడవలదు.

21. ఆరు దినములు నీవు పనిచేసి యేడవ దినమున విశ్రమింపవలెను. దున్ను కాలమందైనను కోయుకాలమందైనను ఆ దినమున విశ్రమింపవలెను.

22. మరియు నీవు గోధుమలకోతలో ప్రథమ ఫలముల పండుగను, అనగా వారముల పండుగను సంవత్సరాంతమందు పంటకూర్చు పండుగను ఆచరింపవలెను.

23. సంవత్సరమునకు ముమ్మారు నీ పురుషులందరు ప్రభువును ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు నైన యెహోవా సన్నిధిని కనబడవలెను

24. ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళ్లగొట్టి నీ పొలిమేరలను గొప్పవిగా చేసెదను. మరియు నీవు సంవత్సరమునకు ముమ్మారు నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని కనబడబోవునప్పుడు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు.

25. నీవు పులిసినదానితో నా బలిరక్తమును అర్పింపకూడదు; పస్కాపండుగలోని బలిసంబంధమైన మాంసమును ఉదయకాలమువరకు ఉంచకూడదు.

26. నీ భూమి యొక్క ప్రథమఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిల్లను దాని తల్లిపాలతో ఉడకబెట్ట కూడదనెను.

27. మరియయెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను ఈ వాక్యములను వ్రాసికొనుము; ఏలయనగా ఈ వాక్యములనుబట్టి నేను నీతోను ఇశ్రాయేలీయులతోను నిబంధన చేసియున్నాను.

28. అతడు నలుబది రేయింబగళ్లు యెహోవాతో కూడ అక్కడ నుండెను. అతడు భోజనము చేయలేదు నీళ్లు త్రాగలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాక్యములను అనగా పది ఆజ్ఞలను ఆ పలకలమీద వ్రాసెను.
మత్తయి 4:2, యోహాను 1:17

29. మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచున్నప్పుడు తన ముఖచర్మము ప్రకాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసి యుండలేదు.
2 కోరింథీయులకు 3:7-10

30. అహరోనును ఇశ్రాయేలీయులందరును మోషేను చూచినప్పుడు అతని ముఖచర్మము ప్రకాశించెను గనుక వారు అతని సమీపింప వెరచిరి.
2 కోరింథీయులకు 3:7-10

31. మోషేవారిని పిలిచినప్పుడు అహరోనును సమాజ ప్రధానులందరును అతని యొద్దకు తిరిగి వచ్చిరి, మోషే వారితో మాటలాడెను.

32. అటుతరువాత ఇశ్రాయేలీయులందరు సమీపింపగా సీనాయికొండమీద యెహోవా తనతో చెప్పినది యావత్తును అతడు వారి కాజ్ఞాపించెను.

33. మోషే వారితో ఆ మాటలు చెప్పుట చాలించి తన ముఖము మీద ముసుకు వేసికొనెను.
2 కోరింథీయులకు 3:13

34. అయినను మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన సన్నిధిని ప్రవేశించినది మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచ్చు వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను; అతడు వెలుపలికి వచ్చి తనకు ఆజ్ఞాపింపబడిన దానిని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పెను.
2 కోరింథీయులకు 3:7-16

35. మోషే ముఖచర్మము ప్రకాశింపగా ఇశ్రాయేలీయులు మోషే ముఖమును చూచిరి; మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళ్లువరకు తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.
2 కోరింథీయులకు 3:13Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 34 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
చట్టం యొక్క పట్టికలు పునరుద్ధరించబడ్డాయి. (1-4) 
దేవుడు మానవులను సృష్టించినప్పుడు, వారి హృదయాలలో మంచి మరియు తప్పు అనే భావాన్ని ఉంచాడు. కానీ మానవులు దేవునికి అవిధేయత చూపినప్పుడు, ఏది ఒప్పో ఏది తప్పుదో వారికి గుర్తుచేయడానికి ఆయన లిఖిత చట్టాలను ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘించే శిక్ష నుండి యేసు మనలను రక్షించినప్పటికీ, మనం దానిని అనుసరించాలి. మనం నిజంగా యేసును విశ్వసిస్తే, నియమాల జాబితా అవసరం లేకుండా సరైనది చేయాలనుకుంటాం. మనం సహజంగా సరైనది చేయాలనుకోవడం మనం క్షమించబడ్డామని మరియు దేవునితో శాంతిగా ఉన్నామని చెప్పడానికి ఉత్తమ సంకేతం. 

లార్డ్ యొక్క పేరు ప్రకటించబడింది, మోషే యొక్క విన్నపం. (5-9) 
దేవుడు ఒక పెద్ద మేఘంలో దిగి తన పేరు యెహోవా అని అందరికీ చెప్పాడు. అతను నిజంగా దయగలవాడు మరియు తప్పులు చేసే మరియు సహాయం అవసరమైన వ్యక్తులను క్షమించేవాడు. మనకు అర్హత లేకపోయినా అతను ఎల్లప్పుడూ మనకు మంచివాడు. అతను ఓపికగా ఉంటాడు మరియు త్వరగా కోపం తెచ్చుకోడు, కానీ మనం నిజంగా చెడు చేస్తే అతను శిక్షిస్తాడు. దేవుడు చెప్పేదంతా నిజమే మరియు ఆయన తన వాగ్దానాలను ఎల్లప్పుడూ నిలబెట్టుకుంటాడు. అతను ఎల్లప్పుడూ ప్రేమ మరియు దయతో నిండి ఉంటాడు మరియు అతను చాలా కాలం పాటు మనతో దయతో ఉంటాడు. దేవుడు చాలా దయగలవాడు మరియు క్షమించేవాడు, చెడు పనులు చేసే వ్యక్తులు నిజంగా పశ్చాత్తాపపడి, ఆ పనులు చేయడం మానేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆయన క్షమిస్తాడు. కానీ అతను న్యాయం మరియు తప్పు చేసేవారిని శిక్షించడం గురించి కూడా శ్రద్ధ వహిస్తాడు. పాపం ఎంత తీవ్రమైనదో, దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో యేసు మనకు చూపించాడు. మనం క్షమాపణ కోరినప్పుడు, మంచి వ్యక్తులుగా మారడానికి సహాయం కోసం కూడా అడగాలి. మనం దేవునికి ప్రార్థించవచ్చు మరియు క్షమించబడాలని మరియు యేసును బాగా అనుచరులుగా మార్చడానికి సహాయం కోసం అడగవచ్చు. 

దేవుని ఒడంబడిక. (10-17) 
ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేవుణ్ణి కాదని ప్రజలు పూజించే విగ్రహాలను లేదా వస్తువులను వదిలించుకోవాలని చెప్పబడింది. ఇతర దేవుళ్లను ఆరాధించే లేదా వారి పార్టీలకు వెళ్లే వ్యక్తులతో స్నేహం చేయకూడదని లేదా వివాహం చేసుకోవద్దని కూడా వారికి చెప్పబడింది. ఇకపై లోహంతో విగ్రహాలు తయారు చేయవద్దని గుర్తు చేశారు. అసూయ అంటే ఎవరైనా నిజంగా కోపంగా ఉన్నందున వారు ఇష్టపడే వ్యక్తి మరొకరిని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారని వారు భయపడతారు. సామెతలు 6:34 మనం దేవుని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, అతను చాలా మంచివాడు మరియు న్యాయమైనవాడు అని అనుకుంటాము. దేవుడిని నమ్మి కేవలం పూజించే వ్యక్తులు సరైన పని చేస్తున్నారు. 

పండుగలు. (18-27) 
వ్యవసాయం వంటి పనుల్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా వారానికోసారి విరామం తీసుకోవాలని దేవుడు చెప్పాడు. ఈ విరామం ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఇది దేవునితో మనకున్న సంబంధం మరియు ఆయన పట్ల మనకున్న బాధ్యతలపై దృష్టి పెట్టడంలో సహాయపడుతుంది. మేము ఈ విరామం తీసుకున్నప్పుడు, కోత సమయంలో కూడా, మన పని వాస్తవానికి మెరుగ్గా సాగుతుంది. మన పనితో సహా అన్నింటికంటే దేవుని పట్ల మనకు ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉందని మనం చూపించాలి. దేవుడు కూడా మనము కలిసి వచ్చి సంవత్సరానికి మూడు సార్లు తనని ఆరాధించాలని కూడా చెప్పాడు. మనం నివసించే భూమిని ఇతరులు కోరుకున్నప్పటికీ, మనం ఆయనకు మొదటి స్థానం ఇస్తే దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. దేవుని ప్రణాళికలను అనుసరించడం సురక్షితంగా మరియు విజయవంతంగా ఉండటానికి ఉత్తమ మార్గం. ప్రతి సంవత్సరం మనం కలిసి దేవుడిని జరుపుకునే మరియు పూజించే మూడు ప్రత్యేక సమయాలు ఉన్నాయి. 1. చాలా కాలం క్రితం ఈజిప్టులో బానిసత్వం నుండి తప్పించుకోవడానికి దేవుడు మన పూర్వీకులకు ఎలా సహాయం చేసాడో గుర్తుచేసుకునే ప్రత్యేక సమయం పాస్ ఓవర్. 2. మూడు ప్రత్యేక వేడుకలు ఉన్నాయి, ప్రజలు వాటిని గుర్తుంచుకోవడానికి దేవుడు మోషేతో వ్రాయమని చెప్పాడు. ఒకటి వారాల పండుగ లేదా పెంతెకోస్తు అని, మరొకటి ఇన్-గేరింగ్ లేదా టేబర్‌నాకిల్స్ పండుగ, మరియు మూడవది మొదటి ఫలాల చట్టం. ఇశ్రాయేలుతో ఒప్పందం చేసుకోవడానికి మోషే దేవునికి సహాయం చేశాడు, ఇప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవడానికి మరియు కృతజ్ఞతతో ఉండటానికి సహాయపడే వ్రాతపూర్వక పదం మన దగ్గర ఉంది. యేసు ద్వారా, మనకు దేవునితో కూడా ప్రత్యేక ఒప్పందం ఉంది. 

మోషే యొక్క తెర. (28-35)
దేవునికి దగ్గరవ్వడం మరియు అతనితో ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటం ఒక వ్యక్తిని మంచిగా మరియు మరింత పవిత్రంగా మారుస్తుంది. దేవుణ్ణి అనుసరించడం పట్ల గంభీరంగా ఉండటం వల్ల ప్రజలు మంచిగా కనిపిస్తారు మరియు ప్రజలు వారిని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. దేవుణ్ణి నమ్మే పాత మార్గం కొత్త నిబంధనలో ఉన్న కొత్త మార్గం అంత స్పష్టంగా లేదని చూపించడానికి మోషే ఒక ముసుగు వేసుకున్నాడు. పరదా కూడా ప్రజలు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అర్థం చేసుకోకుండా అడ్డంకి వంటిది. యూదు ప్రజలు కూడా వారి హృదయాలపై ఒక ముసుగును కలిగి ఉన్నారు, అది యేసును చూపించే దేవుని ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే తొలగించబడుతుంది. భయము మరియు దేవునిపై విశ్వాసము లేకపోవుట మనలను ఆయనతో మాట్లాడనీయకుండా చేస్తుంది. కానీ మనం దేవునికి కావలసినదంతా చెప్పాలి మరియు మన సమస్యలతో సహాయం కోసం అడగాలి మరియు మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు అంగీకరించాలి.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |