Proverbs - సామెతలు 23 | View All

1. నీవు ఏలికతో భోజనము చేయ కూర్చుండినయెడల నీవెవరి సమక్షమున నున్నావో బాగుగా యోచించుము.

2. నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కత్తి పెట్టుకొనుము.

3. అతని రుచిగల పదార్థములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచ్చు ఆహారములు.

4. ఐశ్వర్యము పొంద ప్రయాసపడకుము నీకు అట్టి అభిప్రాయము కలిగినను దాని విడిచిపెట్టుము.
1 తిమోతికి 6:9

5. నీవు దానిమీద దృష్టి నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశ్చయముగా అది రెక్కలు ధరించి యెగిరిపోవును. పక్షిరాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునట్లు అది ఎగిరి పోవును.

6. ఎదుటివాని మేలు ఓర్చలేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల పదార్థముల నాశింపకుము.

7. అట్టివాడు తన ఆంతర్యములో లెక్కలు చూచుకొను వాడు తినుము త్రాగుము అని అతడు నీతో చెప్పునే గాని అది హృదయములోనుండి వచ్చు మాట కాదు.

8. నీవు తినినను తినినదానిని కక్కి వేయుదువు నీవు పలికిన యింపైన మాటలు వ్యర్థములగును.

9. బుద్ధిహీనుడు వినగా మాటలాడకుము అట్టివాడు నీ మాటలలోని జ్ఞానమును తృణీకరించును.

10. పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండ్రులు లేనివారి పొలములోనికి నీవు చొరబడ కూడదు

11. వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారిపక్షమున నీతో వ్యాజ్యెమాడును.

12. ఉపదేశముమీద మనస్సు నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి యొగ్గుము.

13. నీ బాలురను శిక్షించుట మానుకొనకుము బెత్తముతో వాని కొట్టినయెడల వాడు చావకుండును

14. బెత్తముతో వాని కొట్టినయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆత్మను నీవు తప్పించెదవు.

15. నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జ్ఞానము లభించిన యెడల నా హృదయముకూడ సంతోషించును.

16. నీ పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరింద్రియములు ఆనందించును.

17. పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మత్సరపడకుము నిత్యము యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి యుండుము.

18. నిశ్చయముగా ముందు గతి రానే వచ్చును నీ ఆశ భంగము కానేరదు.

19. నా కుమారుడా, నీవు విని జ్ఞానము తెచ్చుకొనుము నీ హృదయమును యథార్థమైన త్రోవలయందు చక్కగా నడిపించుకొనుము.

20. ద్రాక్షారసము త్రాగువారితోనైనను మాంసము హెచ్చుగాతినువారితోనైనను సహవాసము చేయకుము.

21. త్రాగుబోతులును తిండిపోతులును దరిద్రులగుదురు. నిద్రమత్తు చింపిగుడ్డలు ధరించుటకు కారణమగును.

22. నిన్ను కనిన నీ తండ్రి ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తల్లి ముదిమియందు ఆమెను నిర్లక్ష్యము చేయకుము.

23. సత్యమును అమ్మివేయక దాని కొనియుంచు కొనుము జ్ఞానమును ఉపదేశమును వివేకమును కొనియుంచు కొనుము.

24. నీతిమంతుని తండ్రికి అధిక సంతోషము కలుగును జ్ఞానముగలవానిని కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును.

25. నీ తలిదండ్రులను నీవు సంతోషపెట్టవలెను నిన్ను కనిన తల్లిని ఆనందపరచవలెను.

26. నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిమ్ము నా మార్గములు నీ కన్నులకు ఇంపుగా నుండనిమ్ము,

27. వేశ్య లోతైన గొయ్యి పరస్త్రీ యిరుకైన గుంట.

28. దోచుకొనువాడు పొంచియుండునట్లు అది పొంచి యుండును అది బహుమందిని విశ్వాసఘాతకులనుగా చేయును.

29. ఎవరికి శ్రమ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృష్టి?

30. ద్రాక్షారసముతో ప్రొద్దుపుచ్చువారికే గదా కలిపిన ద్రాక్షారసము రుచిచూడ చేరువారికే గదా.

31. ద్రాక్షారసము మిక్కిలి ఎఱ్ఱబడగను గిన్నెలో తళతళలాడుచుండగను త్రాగుటకు రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము.
ఎఫెసీయులకు 5:18

32. పిమ్మట అది సర్పమువలె కరచును కట్లపామువలె కాటువేయును.

33. విపరీతమైనవి నీ కన్నులకు కనబడును నీవు వెఱ్ఱిమాటలు పలుకుదువు

34. నీవు నడిసముద్రమున పండుకొనువానివలె నుందువు ఓడకొయ్య చివరను పండుకొనువానివలె నుందువు.

35. నన్ను కొట్టినను నాకు నొప్పి కలుగలేదు నామీద దెబ్బలు పడినను నాకు తెలియలేదు నేనెప్పుడు నిద్ర మేల్కొందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 23 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1-3
మన కోరికలపై దేవుని పరిమితులు కేవలం సందేశాన్ని తెలియజేస్తాయి: "మీకే హాని కలిగించకుండా ఉండండి."

4-5
మితిమీరిన సంపదను కోరుకునేవారిలో చేరాలని ఆశపడకండి. భూసంబంధమైన ఆస్తులు నిజమైన ఆనందానికి సమానం కావు మరియు ఆత్మకు తాత్కాలిక సదుపాయం మాత్రమే. వాటిని గట్టిగా పట్టుకున్న వారు కూడా నిరవధికంగా లేదా ఎక్కువ కాలం చేయలేరు.

6-8
ఎవరికైనా, ముఖ్యంగా చిత్తశుద్ధి లేని వారికి భారంగా మారకుండా ఉండండి. యెషయా 25:6 యెషయా 55:2లో పేర్కొన్నట్లుగా, ఆయన విందులో పాల్గొనమని దేవుడు మనలను ఆహ్వానించినప్పుడు మరియు మన ఆత్మలు ఆనందాన్ని పొందేలా చేసినప్పుడు, మనం జీవపు రొట్టెలో నమ్మకంగా పంచుకోవచ్చు.

9
దైవిక విషయాలను చర్చించడానికి తగిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడం మన బాధ్యత. అయితే, ఒక తెలివైన వ్యక్తి యొక్క మాటలు చెవిటి చెవిలో పడితే, వారు మౌనంగా ఉండటం వివేకం.

10-11
తండ్రిలేని వారికి దేవుడు తన ప్రత్యేక రక్షణను అందజేస్తాడు. అతను వారి విమోచకునిగా పనిచేస్తాడు, వారి కోసం వాదిస్తాడు మరియు అతని శక్తి అపారమైనది, సర్వశక్తిమంతమైనది కూడా.

12-16
ఇక్కడ ఒక పేరెంట్ తమ బిడ్డకు లేఖనాల బోధనలలో మునిగిపోయేలా మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డను సున్నితంగా సరిదిద్దుతున్నారు, ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు దేవుని నుండి సంభావ్య ఆశీర్వాదాలను నొక్కిచెప్పారు, ఎందుకంటే ఇది సంభావ్య హాని నుండి రక్షణగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తూ, వారి శ్రేయస్సు కోసం జ్ఞానాన్ని పంచుకుంటున్నారు. పిల్లవాడు ఈ అంచనాలను నెరవేర్చినట్లయితే అది ఎంత ఓదార్పునిస్తుంది!

17-18
విశ్వాసి వారి నిరీక్షణ నిరాశకు గురికాదని విశ్వసించవచ్చు; వారి పరీక్షల ముగింపు మరియు పాప విజయం రెండూ సమీపిస్తున్నాయి.

19-28
తన అనుచరులకు క్షమాపణ మరియు ప్రశాంతతను అందించిన దయగల రక్షకుడు, ప్రేమగల తల్లిదండ్రుల వెచ్చదనం మరియు సంరక్షణతో మనకు తన సలహాను విస్తరింపజేస్తాడు. ఆయన మనలను వినమని, జ్ఞానాన్ని పొందమని మరియు మన హృదయాలను ఆయన మార్గంలో నడిపించమని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఇక్కడ, యౌవనస్థులు తమ భక్తులైన తల్లిదండ్రుల సలహాలను పాటించమని హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. హృదయం మార్గనిర్దేశం చేయబడినప్పుడు, దశలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. సత్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి; దానిని వర్తకం చేయవద్దు. ఈ ప్రపంచంలోని నశ్వరమైన ఆనందాలు, గౌరవాలు లేదా సంపద కోసం దానిని మార్పిడి చేయవద్దు. దేవుడు మీ పూర్ణ హృదయాన్ని కోరుకుంటాడు; అది అతనికి మరియు ప్రపంచానికి మధ్య విభజించబడదు. దేవుని వాక్యం నుండి మార్గదర్శకత్వం కోసం వెతకండి, ఆయన ప్రొవిడెన్స్‌ను గమనించండి మరియు ఆయన ప్రజలచే సద్గుణమైన ఉదాహరణలను అనుకరించండి. ఆత్మలో జ్ఞానాన్ని మరియు దయను తీవ్రంగా దెబ్బతీసే పాపాలకు వ్యతిరేకంగా నిర్దిష్ట హెచ్చరికలు జారీ చేయబడతాయి. ఒకరి ఆకలి కోసం విగ్రహాన్ని తయారు చేయడం నిజంగా అవమానకరం. మద్యపానం ఇంద్రియాలను మందగిస్తుంది మరియు నాశనానికి దారితీస్తుంది. అనైతికత దేవునికి అంకితం చేయవలసిన హృదయాన్ని దొంగిలిస్తుంది. ఈ పాపాల వైపుకు వెళ్లకుండా అప్రమత్తంగా ఉండండి, ఎందుకంటే ఒకరి దశలను తిరిగి పొందడం చాలా కష్టం. వారు వ్యక్తులను వారి అంతిమ వినాశనానికి వల వేస్తారు.

29-35
మద్యపానం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల గురించి సోలమన్ గట్టిగా హెచ్చరించాడు. పాపం నుండి దూరంగా ఉండాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా ప్రారంభ ప్రలోభాలకు కూడా దూరంగా ఉండాలి మరియు దాని దుర్బుద్ధి ప్రభావంలో పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. పశ్చాత్తాపాన్ని స్వీకరించకపోతే, అనివార్యంగా అనుసరించే భయంకరమైన పరిణామాలను ముందుగానే చూడాలి.
మత్తు కలహాలకు దారి తీస్తుంది మరియు ఉద్దేశపూర్వకంగా నొప్పి మరియు దుఃఖాన్ని తెస్తుంది. ఇది ఒకరి పాత్రను మసకబారుతుంది, అపవిత్రతను మరియు అవమానాన్ని పెంచుతుంది. దాని ప్రభావంతో, నాలుకలు వికృతంగా మారతాయి మరియు హృదయాలు హేతువు, మతం మరియు సాధారణ మర్యాదకు విరుద్ధమైన ఆలోచనలను వెదజల్లుతాయి. ఇది తీర్పును మబ్బుగా చేస్తుంది మరియు ఇంద్రియాలను మొద్దుబారిస్తుంది, వ్యక్తులను ప్రమాదంలో పడేస్తుంది, మాస్ట్‌పై నిద్రించే వారితో సమానంగా ఉంటుంది, అయితే వారిని చుట్టుముట్టే ప్రమాదాల గురించి పట్టించుకోదు. ప్రభువు యొక్క భయాందోళనలు ఎక్కువగా కనిపించినప్పుడు కూడా వారు భయపడరు లేదా దేవుని తీర్పులు వారిపై స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు వారు పశ్చాత్తాపపడరుఒక తాగుబోతు యొక్క అధర్మం అలాంటిది, వారి మనస్సాక్షి ఎంత లోతుగా వేధించబడిందో, వారు సిగ్గు లేకుండా మళ్లీ మునిగిపోవాలనే ఉద్దేశాన్ని ప్రకటించారు. ఈ ప్రమాదకరమైన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే ముందు మనం ఆపమని కోరడం తార్కికం. హేతుబద్ధత యొక్క సారూప్యతను కలిగి ఉన్నవారు, అలాంటి నైతిక క్షీణత మరియు దుఃఖానికి దారితీసే పాపానికి ఇష్టపూర్వకంగా అలవాటు చేసుకుంటారు లేదా లొంగిపోతారు, వారు ప్రతిరోజూ తెలియకుండా చనిపోయే ప్రమాదానికి మరియు శాపంగా మేల్కొనే ప్రమాదానికి గురవుతారు? ఈ అధ్యాయాలలో, జ్ఞానం ఈ పుస్తకం ప్రారంభంలో చేసినట్లుగా మరోసారి మాట్లాడుతుంది మరియు ఈ పదాలు పాపికి క్రీస్తు యొక్క ఉపదేశంగా చూడవచ్చు.
Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |