Ecclesiastes - ప్రసంగి 2 | View All

1. కానీ నిన్ను సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని నేను నా హృదయముతో చెప్పుకొంటిని; అయితే అదియు వ్యర్థప్రయత్న మాయెను.

2. నవ్వుతోనీవు వెఱ్ఱిదానవనియు, సంతోష ముతోనీచేత కలుగునదేమియనియు నేవంటిని.

3. నా మనస్సు ఇంకను జ్ఞానము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము క్రింద తాము బ్రదుకుకాలమంతయు మనుష్యులు ఏమిచేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా దేహమును ద్రాక్షారసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతి హీనతయొక్క సంగతి అంతయు గ్రహింతుననియు నా మనస్సులో నేను యోచన చేసికొంటిని.

4. నేను గొప్ప పనులు చేయబూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండ్లు కట్టించు కొంటిని, ద్రాక్షతోటలు నాటించుకొంటిని.

5. నాకొరకు తోటలను శృంగారవనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన ఫలవృక్షములను నాటించితిని.

6. వృక్షముల నారుమళ్లకు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు త్రవ్వించు కొంటిని.

7. పనివారిని పని కత్తెలను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుట్టిన దాసులు నాకుండిరి; యెరూషలేము నందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎక్కువగా పసుల మందలును గొఱ్ఱె మేకల మందలును బహు విస్తారముగా సంపాదించుకొంటిని.

8. నాకొరకు నేను వెండి బంగార ములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా దేశ ములలో దొరుకు సంపత్తును కూర్చుకొంటిని; నేను గాయ కులను గాయకురాండ్రను మనుష్యులిచ్ఛయించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపత్నులను ఉంచు కొంటిని.

9. నాకు ముందు యెరూషలేమునందున్న వారందరి కంటెను నేను ఘనుడనై అభివృద్ధి నొందితిని; నా జ్ఞానము నన్ను విడిచి పోలేదు.

10. నా కన్నులు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభ్యంతరము చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులన్నిటినిబట్టి సంతో షింపగా సంతోషకరమైనదేదియు అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిర్బంధింపలేదు. ఇదే నా పనులన్నిటి వలన నాకు దొరికిన భాగ్యము.

11. అప్పుడు నేను చేసిన పనులన్నియు, వాటికొరకై నేను పడిన ప్రయాసమంతయు నేను నిదానించి వివేచింపగా అవన్నియు వ్యర్థమైనవిగాను ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగాను అగుపడెను, సూర్యుని క్రింద లాభకరమైనదేదియు లేనట్టు నాకు కనబడెను.

12. రాజు తరువాత రాబోవు వాడు, ఇదివరకు జరిగిన దాని విషయము సయితము ఏమి చేయునో అనుకొని, నేను జ్ఞానమును వెఱ్ఱితనమును మతిహీనతను పరిశీలించు టకై పూనుకొంటిని.

13. అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత ప్రయోజనకరమో బుద్ధిహీనతకంటె జ్ఞానము అంత ప్రయో జనకరమని నేను తెలిసికొంటిని.

14. జ్ఞానికి కన్నులు తలలో నున్నవి, బుద్ధిహీనుడు చీకటియందు నడుచుచున్నాడు; అయినను అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించునని నేను గ్రహించితిని.

15. కావున బుద్ధి హీనునికి సంభవించునట్లే నాకును సంభవించును గనుక నేను అధిక జ్ఞానము ఏల సంపాదించితినని నా హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వ్యర్థమే.

16. బుద్ధిహీనులను గూర్చినట్లుగానే జ్ఞానులను గూర్చియు జ్ఞాపకము ఎన్నటికిని యుంచబడదు; రాబోవు దిన ములలో వారందరును మరువబడినవారై యుందురు; జ్ఞానులు మృతినొందు విధమెట్టిదో బుద్ధిహీనులు మృతినొందు విధమట్టిదే.

17. ఇది చూడగా సూర్యుని క్రింద జరుగునది నాకు వ్యసనము పుట్టించెను అంతయు వ్యర్థము గాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను కనబడెను గనుక బ్రదుకుట నా కసహ్యమాయెను.

18. సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాసపడి చేసిన పనులన్నిటిని నా తరువాత వచ్చువానికి నేను విడిచిపెట్టవలెనని తెలిసి కొని నేను వాటియందు అసహ్యపడితిని.

19. వాడు జ్ఞానము గలవాడై యుండునో బుద్ధిహీనుడై యుండునో అది ఎవ నికి తెలియును? అయితే సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాస పడి జ్ఞానముచేత సంపాదించుకొన్న నా కష్టఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వ్యర్థమే.

20. కావున సూర్యుని క్రింద నేను పడిన ప్రయాస మంతటి విషయమై నేను ఆశ విడిచిన వాడనైతిని.

21. ఒకడు జ్ఞానముతోను తెలివితోను యుక్తితోను ప్రయాసపడి ఏదో ఒక పని చేయును; అయితే దానికొరకు ప్రయాస పడని వానికి అతడు దానిని స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చివేయ వలసి వచ్చును; ఇదియు వ్యర్థమును గొప్ప చెడుగునై యున్నది.

22. సూర్యుని క్రింద నరునికి తటస్థించు ప్రయాస మంతటి చేతను, వాడు తలపెట్టు కార్యము లన్నిటిచేతను, వానికేమి దొరుకుచున్నది?

23. వాని దినములన్నియు శ్రమకరములు, వాని పాట్లు వ్యసనకరములు, రాత్రియందైనను వాని మనస్సునకు నెమ్మది దొరకదు; ఇదియువ్యర్థమే.

24. అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకంటెను, తన కష్టార్జితముచేత సుఖపడుటకంటెను నరునికి మేలుకర మైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసి కొంటిని.

25. ఆయన సెలవులేక భోజనముచేసి సంతో షించుట ఎవరికి సాధ్యము?

26. ఏలయనగా దైవదృష్టికి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జ్ఞానమును తెలివిని ఆనందమును అనుగ్రహించును; అయితే దైవదృష్టికి ఇష్టు డగువాని కిచ్చుటకై ప్రయాసపడి పోగుచేయు పనిని ఆయన పాపాత్మునికి నిర్ణయించును. ఇదియు వ్యర్థము గాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను ఉన్నది.



Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ecclesiastes - ప్రసంగి 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఉల్లాసం, ఇంద్రియ సుఖం, ధనవంతులు మరియు ఆడంబరం యొక్క వ్యర్థం మరియు వేదన. (1-11) 
ఆనందం మరియు తృప్తి అనేది చివరికి శూన్యం అని సోలమన్ త్వరగా గ్రహించాడు. నిజమైన ఆనందం కోసం అన్వేషణలో విపరీతమైన మరియు ఆడంబరమైన ఉల్లాసానికి విలువ ఏమిటి అని అతను ఆలోచించాడు. ప్రపంచంలోని సంతృప్తిని కనుగొనడానికి ప్రజలు రూపొందించిన అసంఖ్యాక పథకాలు, నిరంతరం ఒక అన్వేషణ నుండి మరొక పనికి మారడం, జ్వరంతో బాధపడుతున్న ఆత్మ యొక్క చంచలతను పోలి ఉంటాయి.
వైన్‌కు లొంగిపోవడంలోని వ్యర్థతను గుర్తించి, పాలకులు ఇష్టపడే విపరీత వినోదాలతో ప్రయోగాలు చేశాడు. తక్కువ అదృష్టవంతులు, అటువంటి ఖాతాలను చదివిన తర్వాత, తమను తాము అసంతృప్తితో సులభంగా పట్టుకోవచ్చు. ఏదేమైనా, అటువంటి భావోద్వేగాలకు విరుగుడు ఒకరి దృక్పథంలో ఉంది, దానిని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే గ్రహించాడు. ప్రతిదీ, అతను ముగించాడు, శూన్యత మరియు ఆత్మ యొక్క వేదన తప్ప మరేమీ కాదు - ఇది సొలొమోనుకు వలె అతనికి మరియు మనకు కూడా వర్తిస్తుంది.
జీవనోపాధి, బట్టలతో సంతృప్తిని పొందుదాం అని సలహా ఇచ్చారు. అతని జ్ఞానం చెక్కుచెదరకుండా ఉంది, విస్తృతమైన ప్రాపంచిక జ్ఞానంతో సుసంపన్నమైన ప్రగాఢమైన తెలివిని కలిగి ఉంది. ఇంకా ప్రతి భూసంబంధమైన ఆనందం, ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు లేకుండా, హృదయాన్ని ఆకలితో మరియు మునుపటిలా నెరవేరని విధంగా మిగిల్చింది. నిజమైన ఆనందం, అతను అర్థం చేసుకున్నాడు, ఒకరి బాహ్య పరిస్థితుల నుండి ఉద్భవించలేదు. యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహం ద్వారానే అంతిమ ఆనందాన్ని పొందగలిగారు.

మానవ జ్ఞానం సరిపోదు. (12-17) 
కేవలం మానవ తెలివితేటలు మరియు పాండిత్యం మాత్రమే నిజమైన ఆనందాన్ని పొందలేవని అతను అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ, అజ్ఞానంగా మరియు మూర్ఖంగా ఉండటం కంటే జ్ఞానం మరియు జ్ఞానం కలిగి ఉండటం చాలా ప్రయోజనకరమని సోలమన్ కనుగొన్నాడు. అత్యంత విద్యావంతులైన వ్యక్తులు, వారికి క్రీస్తు యేసుతో సంబంధం లేకపోయినా, అంతిమంగా చాలా సమాచారం లేని వారి విధినే ఎదుర్కొంటారని అతను గుర్తించాడు. భూసంబంధమైన ప్రశంసలు సమాధిలో ఉన్న శరీరానికి లేదా నరకంలో ఉన్న ఆత్మకు ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని అందించవు. మరోవైపు, ఆత్మలో పరిపూర్ణత పొందిన నీతిమంతులకు ఏమీ లోటు ఉండదు. ఈ విధంగా, ఇది మన ఉనికి యొక్క సంపూర్ణమైనట్లయితే, అది మన జీవితాలను తృణీకరించడానికి దారితీయవచ్చు, ఎందుకంటే అదంతా శూన్యత మరియు ఆత్మ యొక్క వేదన మాత్రమే.

ఈ ప్రపంచాన్ని దేవుని ఇష్టానుసారంగా ఉపయోగించాలి. (18-26)
ప్రాపంచిక సాధనల నుండి గొప్ప విజయాల కోసం వారి ఆశలను వదులుకోవడానికి మన హృదయాలు తరచుగా ఇష్టపడవు. అయినప్పటికీ, సొలొమోను చివరికి ఈ గ్రహణానికి వచ్చాడు: ప్రపంచం చాలా బాధలను కలిగి ఉన్నవారికి కూడా బాధలను కలిగిస్తుంది. ప్రపంచానికి బానిసలుగా మారడం మూర్ఖత్వం, ఎందుకంటే ఇది శరీరానికి ప్రాథమిక జీవనోపాధిని అందించదు. ఉత్తమంగా, మన సామాజిక స్థితి మరియు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దాని వనరులను నిరాడంబరంగా, సంతృప్తికరంగా ఉపయోగించడానికి ఇది మాకు అనుమతినిస్తుంది. మన దైనందిన వ్యవహారాలలో శ్రద్ధ మరియు ఉల్లాసాన్ని ప్రేరేపించడానికి ప్రాపంచిక వనరులను ఉపయోగించుకుంటూ మన శ్రమలో ఆనందాన్ని పొందాలి. అలాంటి సామర్థ్యం దేవుడిచ్చిన వరం.
ధనవంతులకు వాటిని తెలివిగా ఉపయోగించుకునే హృదయం ఉందా లేదా అనేదానిపై ఆధారపడి ధనవంతులు ఒక ఆశీర్వాదం లేదా శాపం కావచ్చు. దేవుని అనుగ్రహం పొందిన వారు వారి జ్ఞానం మరియు ఆయన పట్ల ప్రేమ ద్వారా ఆనందం మరియు సంతృప్తిని పొందుతారు. అయినప్పటికీ, పాపులు ప్రాపంచిక లాభాలను వెంబడించేటప్పుడు శ్రమ, దుఃఖం, శూన్యత మరియు నిరాశకు కేటాయించబడతారు, అది చివరికి ఇతరుల చేతుల్లోకి వెళుతుంది. పాపులు తమ అంతిమ విధిని తీవ్రంగా ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం.
క్రీస్తు ప్రేమలో శాశ్వతమైన వారసత్వాన్ని పొందడం మరియు అది అందించే ఆశీర్వాదాలు ఈ ప్రస్తుత ప్రపంచంలో కూడా నిజమైన మరియు సంతోషకరమైన సంతృప్తికి ఏకైక మార్గం.



Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |