Isaiah - యెషయా 1 | View All

1. ఉజ్జియా యోతాము ఆహాజు హిజ్కియాయను యూదారాజుల దినములలో యూదాను గూర్చియు యెరూషలేమును గూర్చియు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన దర్శనము.

2. యెహోవా మాటలాడుచున్నాడు ఆకాశమా, ఆలకించుము; భూమీ, చెవియొగ్గుము. నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియున్నారు.

3. ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడ్డి తెలిసికొనును ఇశ్రాయేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు

4. పాపిష్ఠి జనమా, దోషభరితమైన ప్రజలారా, దుష్టసంతానమా, చెరుపుచేయు పిల్లలారా, మీకుశ్రమ. వారు యెహోవాను విసర్జించి యున్నారు ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుని దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయి యున్నారు.

5. నిత్యము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొట్టబడుదురు? ప్రతివాడు నడినెత్తిని వ్యాధి గలిగి యున్నాడు ప్రతివాని గుండె బలహీనమయ్యెను.

6. అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు స్వస్థత కొంచెమైనను లేదు ఎక్కడ చూచినను గాయములు దెబ్బలు పచ్చి పుండ్లు అవి పిండబడలేదు కట్టబడలేదు తైలముతో మెత్తన చేయబడలేదు.

7. మీ దేశము పాడైపోయెను మీ పట్టణములు అగ్నిచేత కాలిపోయెను మీ యెదుటనే అన్యులు మీ భూమిని తినివేయుచున్నారు అన్యులకు తటస్థించు నాశనమువలె అది పాడైపోయెను.

8. ద్రాక్షతోటలోని గుడిసెవలెను దోసపాదులలోని పాకవలెను ముట్టడి వేయబడిన పట్టణమువలెను సీయోను కుమార్తె విడువబడియున్నది.

9. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొద్దిపాటి శేషము మనకు నిలుపని యెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱ్ఱాతో సమానముగా ఉందుము.
రోమీయులకు 9:29

10. సొదొమ న్యాయాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆల కించుడి. గొమొఱ్ఱా జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవి యొగ్గుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 11:8

11. యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఇదే విస్తారమైన మీ బలులు నాకేల? దహనబలులగు పాట్టేళ్లును బాగుగా మేపిన దూడల క్రొవ్వును నాకు వెక్కస మాయెను కోడెల రక్తమందైనను గొఱ్ఱెపిల్లల రక్తమందైనను మేక పోతుల రక్తమందైనను నాకిష్టములేదు.

12. నా సన్నిధిని కనబడవలెనని మీరు వచ్చుచున్నారే నా ఆవరణములను త్రొక్కుటకు మిమ్మును రమ్మన్న వాడెవడు?

13. మీ నైవేద్యము వ్యర్థము అది నాకు అసహ్యము పుట్టించు ధూపార్పణము దాని నికను తేకుడి అమావాస్యయు విశ్రాంతిదినమును సమాజకూట ప్రక టనమును జరుగుచున్నవి పాపులగుంపుకూడిన ఉత్సవసమాజమును నే నోర్చ జాలను.

14. మీ అమావాస్య ఉత్సవములును నియామక కాలము లును నాకు హేయములు అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియున్నాను.

15. మీరు మీ చేతులు చాపునప్పుడు మిమ్మును చూడక నా కన్నులు కప్పుకొందును మీరు బహుగా ప్రార్థనచేసినను నేను వినను మీ చేతులు రక్తముతో నిండియున్నవి.
యోహాను 9:31

16. మిమ్మును కడుగుకొనుడి శుద్ధి చేసికొనుడి. మీ దుష్క్రియలు నాకు కనబడకుండ వాటిని తొలగింపుడి.
యాకోబు 4:8

17. కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేర్చుకొనుడి న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండ్రిలేనివానికి న్యాయము తీర్చుడి విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి.

18. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు రండి మన వివాదము తీర్చుకొందము మీ పాపములు రక్తమువలె ఎఱ్ఱనివైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడును కెంపువలె ఎఱ్ఱనివైనను అవి గొఱ్ఱెబొచ్చువలె తెల్లని వగును.

19. మీరు సమ్మతించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొక్క మంచిపదార్థములను అనుభవింతురు.

20. సమ్మతింపక తిరుగబడినయెడల నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలగుదురు యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచ్చియున్నాడు.

21. అయ్యో, నమ్మకమైన నగరము వేశ్య ఆయెనే! అది న్యాయముతో నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమున్నారు.

22. నీ వెండి మష్టాయెను, నీ ద్రాక్షారసము నీళ్లతో కలిసి చెడిపోయెను.

23. నీ అధికారులు ద్రోహులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు బహుమానములకొరకు కనిపెట్టుదురు తండ్రిలేనివారిపక్షమున న్యాయము తీర్చరు, విధవ రాండ్ర వ్యాజ్యెము విచారించరు.

24. కావున ప్రభువును ఇశ్రాయేలుయొక్క బలిష్ఠుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచున్నాడు ఆహా, నా శత్రువులనుగూర్చి నేనికను ఆయాసపడను నా విరోధులమీద నేను పగ తీర్చుకొందును.

25. నా హస్తము నీమీద పెట్టి క్షారము వేసి నీ మష్టును నిర్మలము చేసి నీలో కలిపిన తగరమంతయు తీసి వేసెదను.

26. మొదటనుండినట్లు నీకు న్యాయాధిపతులను మరల ఇచ్చెదను ఆదిలోనుండినట్లు నీకు ఆలోచనకర్తలను మరల నియమించెదను అప్పుడు నీతిగల పట్టణమనియు నమ్మకమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెట్టబడును.

27. సీయోనుకు న్యాయము చేతను తిరిగి వచ్చిన దాని నివాసులకు నీతిచేతను విమోచనము కలుగును.

28. అతిక్రమము చేయువారును పాపులును నిశ్శేషముగా నాశనమగుదురు యెహోవాను విసర్జించువారు లయమగుదురు.

29. మీరు ఇచ్ఛయించిన మస్తకివృక్షమునుగూర్చి వారు సిగ్గుపడుదురు మీకు సంతోషకరములైన తోటలనుగూర్చి మీ ముఖ ములు ఎఱ్ఱబారును

30. మీరు ఆకులు వాడు మస్తకివృక్షమువలెను నీరులేని తోటవలెను అగుదురు.

31. బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగ్ని కణమువలె నుండును ఆర్పువాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొత్తిగా కాలిపోవును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదులలో ప్రబలమైన అవినీతి. (1-9) 
యెషయా పేరు ఒక లోతైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది "ప్రభువు యొక్క రక్షణ" అని సూచిస్తుంది. ఇది ఈ ప్రవక్తకు తగిన పేరు, ఎందుకంటే అతని ప్రవచనాలు రక్షకుడైన యేసుపై మరియు అతని రక్షణ సందేశంపై విస్తృతంగా దృష్టి పెడతాయి. దురదృష్టవశాత్తూ, దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలు తమ జీవితాలు మరియు శ్రేయస్సు కోసం దేవుని ప్రేమపూర్వక శ్రద్ధ మరియు దయపై ఆధారపడటాన్ని గుర్తించడంలో లేదా అంగీకరించడంలో తరచుగా విఫలమయ్యారు. చాలా మంది వ్యక్తులు తమ ఆత్మలకు సంబంధించిన విషయాల విషయంలో చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మతం గురించి మనకు తెలిసిన వాటిని విస్మరించడం ఎంత హానికరమో మనం తెలుసుకోవలసిన దాని గురించి తెలియకపోవడం కూడా అంతే హానికరం.
దుష్టత్వం సమాజంలో విస్తృత స్థాయిలో వ్యాపించింది మరియు ఈ విషయాన్ని వివరించడానికి ప్రవక్త అనారోగ్యంతో మరియు అనారోగ్యంతో ఉన్న శరీరం నుండి ఒక రూపకాన్ని ఉపయోగించాడు. ఈ వ్యాధి ప్రాణాంతకమైనదిగా కనిపిస్తుంది, ఇది నిరాడంబరమైన రైతు నుండి అత్యంత ప్రభావవంతమైన ప్రభువుల వరకు ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రభావితం చేస్తుంది, దీని విధ్వంసం ఎవరినీ తాకలేదు. నిజమైన ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు ఆత్మ యొక్క ఆరోగ్యంతో పోల్చబడినందున, నైతిక సమగ్రత, సద్గుణ సూత్రాలు మరియు నిజమైన ఆధ్యాత్మికత యొక్క విస్తృతమైన లేకపోవడం ఉంది. బదులుగా, అపరాధం మరియు అవినీతి తప్ప మరేమీ లేదు, ఆడమ్ యొక్క అసలు పాపం యొక్క దురదృష్టకర పరిణామాలు. ఈ ప్రకరణం మానవ స్వభావం యొక్క స్వాభావికమైన దుర్మార్గాన్ని గట్టిగా ప్రకటిస్తుంది.
అయినప్పటికీ, పాపం పశ్చాత్తాపపడకుండా ఉన్నంత కాలం, ఈ గాయాలు కొనసాగుతాయి మరియు విధ్వంసక ఫలితాలకు దారితీస్తూనే ఉంటాయి. జెరూసలేం తూర్పున పక్వానికి వచ్చే పండ్లను రక్షించడానికి నిర్మించిన సాధారణ ఆశ్రయాల వలె బహిర్గతం మరియు రక్షణ లేకుండా ఉంది, ఇక్కడ పండ్లు వేసవి జీవనోపాధిలో గణనీయమైన భాగాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అయితే, ఈ విపత్కర పరిస్థితి మధ్య, ప్రభువు యెరూషలేములో అంకితభావంతో ఉన్న సేవకుల యొక్క చిన్న శేషాన్ని కాపాడాడు. దేవుని దయ వల్ల మాత్రమే మనలో అంతర్లీనంగా ఉన్న చెడు ద్వారా మనం పూర్తిగా నాశనం కాలేము. మన పాపపు స్వభావం ప్రతి వ్యక్తిలో ఉంటుంది మరియు ఆయన ఆత్మ యొక్క పవిత్రీకరణ ప్రభావంతో పాటుగా యేసు మాత్రమే మన ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సును పునరుద్ధరించగలడు.

తీవ్రమైన నిందలు. (10-15) 
యూదయ శిథిలావస్థలో ఉంది, దాని నగరాలు బూడిదగా మారాయి. ఈ విపత్కర పరిస్థితి ప్రజలను బలులు మరియు బహుమతులు సమర్పించడానికి ప్రేరేపించింది, వారు దేవుణ్ణి శాంతింపజేసేందుకు మరియు వారి శిక్షను ఎత్తివేసేందుకు ఆయనను ఒప్పించి, వారి పాపపు మార్గాల్లో కొనసాగడానికి అనుమతించారు. ఇది ఒక సాధారణ దృగ్విషయం: చాలామంది తమ అర్పణలతో విడిపోవడానికి ఇష్టపడతారు, కానీ వారి పాపాలకు మొండిగా కట్టుబడి ఉంటారు. వారు బాహ్య ఆచారాలపై తమ నమ్మకాన్ని ఉంచారు, ఈ చర్యలను చేయడం వల్ల వారికి ప్రతిఫలం లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, హృదయం మరియు జీవితం యొక్క నిజమైన పరివర్తనతో పాటుగా దుష్ట వ్యక్తుల నుండి అత్యంత విపరీత భక్తి చర్యలు కూడా దేవుని దయను పొందలేవని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అతను ఈ అర్పణలను స్వీకరించడానికి నిరాకరించడమే కాకుండా వాటిని అసహ్యించుకున్నాడు. పాపం దేవునికి చాలా అసహ్యకరమైనదనే వాస్తవాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతుంది. మనం రహస్య పాపాలలో కొనసాగితే లేదా నిషేధించబడిన భోగాలలో నిమగ్నమై ఉంటే మరియు క్రీస్తు ద్వారా అందించబడిన మోక్షాన్ని మనం తిరస్కరించినట్లయితే, మన ప్రార్థనలు కూడా ఆయన దృష్టిలో అసహ్యంగా మారవచ్చు.

పశ్చాత్తాపానికి ఉపదేశాలు. (16-20) 
మనం చేసిన పాపాలకు పశ్చాత్తాపపడటం మాత్రమే సరిపోదు; మనం వాటిని సాధన చేయడం కూడా మానేయాలి. నిష్క్రియం ఒక ఎంపిక కాదు; మన దేవుడైన ప్రభువు మన నుండి కోరే నీతి క్రియలను నిర్వహించడంలో మనం చురుకుగా పాల్గొనాలి. చట్టం నిర్దేశించిన ఆచారాలు మరియు త్యాగాలు అత్యంత స్పష్టమైన జాతీయ అతిక్రమణలకు కూడా పూర్తిగా ప్రాయశ్చిత్తం చేయలేవని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
అయితే, దేవుని దయకు ధన్యవాదాలు, అన్ని వర్గాల మరియు యుగాల నుండి పాపులకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రక్షాళన ఫౌంటెన్ ఉంది. స్కార్లెట్ మరియు క్రిమ్సన్ వంటి స్పష్టమైన మరియు చెరగని మన పాపాల యొక్క లోతైన మరియు విస్తృతమైన మరక ఉన్నప్పటికీ, మన స్వాభావిక అవినీతి మరియు మన అసలైన తప్పుల థ్రెడ్ రెండింటినీ చొచ్చుకుపోతుంది, క్షమాపణ యొక్క దయగల చర్య ఈ మచ్చలను తొలగిస్తుంది (ప్రస్తావించినట్లుగా. కీర్తనల గ్రంథము 51:7లో). వాగ్దానం ఏమిటంటే, మనం కోరుకునే ఆనందాన్ని మరియు సౌకర్యాన్ని మనం అనుభవించగలము.
జీవితం మరియు మరణం, మంచి మరియు చెడు ఎంపికలు మన ముందు ఉంచబడ్డాయి. ఆయన మహిమ కొరకు మన జీవితాలను జీవించేలా ప్రభువు మనందరినీ ప్రేరేపించుగాక.

యూదా రాష్ట్రం విచారించబడింది; సువార్త కాలపు దయగల వాగ్దానాలతో. (21-31)
నగరాలు, అవి పవిత్రమైనవిగా పరిగణించబడుతున్నా లేదా రాచరికమైనవిగా పరిగణించబడుతున్నాయి, అవి నిజమైన మతం యొక్క పునాది లేని పక్షంలో వాటి బాధ్యతలో విఫలమవుతాయి. చుక్కలు వెండిలా మెరుస్తాయి మరియు నీరు త్రాగిన ద్రాక్షారసం ఇప్పటికీ వైన్‌గా కనిపించవచ్చు కాబట్టి ఉపరితల ప్రదర్శనలు మోసం చేయవచ్చు. అణచివేతకు గురైన వారికి సహాయం చేయడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి, బదులుగా వారిని అణచివేసే వారు అపరాధ భారాన్ని మోస్తారు.
బాహ్య నియంత్రణలు కొంత ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, చివరికి దేవుడు తన ఆత్మ యొక్క పని ద్వారా నిజమైన పరివర్తనను తీసుకువస్తాడు, ప్రత్యేకించి తీర్పు యొక్క ఆత్మ సామర్థ్యంలో. పాపం బందిఖానా యొక్క తీవ్రమైన రూపాన్ని మరియు బానిసత్వం యొక్క అత్యంత అణచివేత రూపాన్ని సూచిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక జియోన్ యొక్క విముక్తి, క్రీస్తు యొక్క నీతి మరియు మరణం ద్వారా సాధించబడింది మరియు అతని కృపతో శక్తివంతం చేయబడింది, ఇక్కడ అందించబడిన సందేశంతో సంపూర్ణంగా సరిపోతుంది.
పూర్తి విధ్వంసం హోరిజోన్‌లో ఉంది. యూదు ప్రజలు తీవ్రమైన వేడితో కాలిపోయిన చెట్టులాగా లేదా నీరు లేని తోటలాగా ఎండిపోతారు, ఆ వేడి ప్రాంతాలలో త్వరగా ఎండిపోతుంది. విగ్రహాలు లేదా మానవ బలంపై నమ్మకం ఉంచేవారికి ఈ విధి ఎదురుచూస్తుంది. వారిలో అత్యంత బలవంతుడు కూడా లాగినంత బలహీనంగా నిరూపిస్తాడు, తేలికగా విరిగిపోయి నలిగిపోవడమే కాకుండా మంటలకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఒక పాపి తమను తూము మరియు పొట్టేలు వలె దుర్బలంగా మార్చుకున్నప్పుడు, మరియు దేవుడు దహించే అగ్నిగా వ్యక్తీకరించబడినప్పుడు, పాపిని పూర్తిగా నాశనం చేయకుండా నిరోధించగలిగేది ఏదీ లేదు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |