Isaiah - యెషయా 29 | View All

1. అరీయేలుకు శ్రమ దావీదు దండు దిగిన అరీయేలు పట్టణమునకు శ్రమ సంవత్సరము వెంబడి సంవత్సరము గడవనీయుడి పండుగలను క్రమముగా జరుగనీయుడి.

2. నేను అరీయేలును బాధింపగా దుఃఖమును విలాపమును కలుగును అందుచేత అది నిజముగా నాకు అగ్నిగుండమగును.

3. నేను నీతో యుద్ధముచేయుచు నీచుట్టు శిబిరము వేయుదును. నీకెదురుగా కోట కట్టి ముట్టడి దిబ్బ వేయుదును.

4. అప్పుడు నీవు అణపబడి నేలనుండి పలుకుచుందువు నీ మాటలు నేలనుండి యొకడు గుసగుసలాడు నట్లుం డును కర్ణపిశాచి స్వరమువలె నీ స్వరము నేలనుండి వచ్చును నీ పలుకు ధూళిలోనుండి గుసగుసలుగా వినబడును.

5. నీ శత్రువుల సమూహము లెక్కకు ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా నుండును బాధించువారి సమూహము ఎగిరిపోవు పొట్టువలె నుండును హఠాత్తుగా ఒక్క నిమిషములోనే యిది సంభవించును.

6. ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబ్దముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను దహించు అగ్నిజ్వాలల తోను సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా దాని శిక్షించును.

7. అరీయేలుతో యుద్ధము చేయు సమస్త జనుల సమూహ మును దానిమీదను దాని కోటమీదను యుద్ధము చేయువారును దాని బాధపరచువారందరును రాత్రి కన్న స్వప్నము వలె ఉందురు.

8. ఆకలిగొన్న వాడు కలలో భోజనముచేసి మేల్కొనగా వాని ప్రాణము తృప్తిపడకపోయినట్లును దప్పిగొనినవాడు కలలో పానముచేసి మేల్కొనగా సొమ్మసిల్లినవాని ప్రాణము ఇంకను ఆశగొని యున్నట్లును సీయోను కొండమీద యుద్ధముచేయు జనముల సమూహమంతటికి సంభవించును.

9. జనులారా, తేరి చూడుడి విస్మయమొందుడి మీ కండ్లను చెడగొట్టుకొనుడి గ్రుడ్డివారగుడి ద్రాక్షారసము లేకయే వారు మత్తులైయున్నారు మద్యపానము చేయకయే తూలుచున్నారు.

10. యెహోవా మీమీద గాఢనిద్రాత్మను కుమ్మరించి యున్నాడు మీకు నేత్రములుగా ఉన్న ప్రవక్తలను చెడగొట్టి యున్నాడు మీకు శిరస్సులుగా ఉన్న దీర్ఘదర్శులకు ముసుకు వేసి యున్నాడు.
రోమీయులకు 11:8

11. దీనినంతటినిగూర్చిన ప్రకటన గూఢమైన గ్రంథ వాక్యములవలె ఉన్నది ఒకడునీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెప్పి అక్షర ములు తెలిసినవానికి వానిని అప్పగించును; అతడు అది నావలన కాదు అది గూఢార్థముగా ఉన్నదని చెప్పును.
ప్రకటన గ్రంథం 5:1

12. మరియునీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెప్పి అక్షర ములు తెలియనివానికి దానిని అప్పగించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియౌవనును.

13. ప్రభువు ఈలాగు సెలవిచ్చియున్నాడు ఈ ప్రజలు నోటిమాటతో నాయొద్దకు వచ్చు చున్నారు పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుచున్నారు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము చేసికొని యున్నారు వారు నాయెడల చూపు భయభక్తులు మానవుల విధులనుబట్టి వారు నేర్చుకొనినవి.
మత్తయి 15:8-9, మార్కు 7:6-7

14. కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశ్చర్య కార్యము జరిగింతును బహు ఆశ్చర్యముగా జరిగింతును వారి జ్ఞానుల జ్ఞానము వ్యర్థమగును వారి బుద్ధిమంతుల బుద్ధి మరుగైపోవును.
1 కోరింథీయులకు 1:19

15. తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలో పల వాటిని మరుగుచేయ జూచువారికి శ్రమ. మమ్ము నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలి యును? అనుకొని చీకటిలో తమ క్రియలు జరిగించువారికి శ్రమ.

16. అయ్యో, మీరెంత మూర్ఖులు? కుమ్మరికిని మంటికిని భేదములేదని యెంచదగునా? చేయబడిన వస్తువు దాని చేసినవారిగూర్చిఇతడు నన్ను చేయలేదనవచ్చునా? రూపింపబడిన వస్తువు రూపించిన వానిగూర్చి ఇతనికి బుద్ధిలేదనవచ్చునా?
రోమీయులకు 9:20-21

17. ఇకను కొద్ది కాలమైన తరువాతనే గదా లెబానోను ప్రదేశము ఫలవంతమైన పొలమగును ఫలవంతమైన పొలము వనమని యెంచబడును.

18. ఆ దినమున చెవిటివారు గ్రంథవాక్యములు విందురు అంధకారము కలిగినను గాఢాంధకారము కలిగినను గ్రుడ్డివారు కన్నులార చూచెదరు.
మత్తయి 11:5

19. యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధిక మగును మనుష్యులలో బీదలు ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధ దేవునియందు అనందించెదరు.

20. బలాత్కారులు లేకపోవుదురు పరిహాసకులు నశించెదరు.

21. కీడుచేయ యత్నించుచు ఒక్క వ్యాజ్యెమును బట్టి యితరులను పాపులనుగా చేయుచు గుమ్మములో తమ్మును గద్దించువానిని పట్టుకొనవలెనని ఉరి నొడ్డుచు మాయమాటలచేత నీతిమంతుని పడద్రోయువారు నరకబడుదురు.

22. అందుచేతను అబ్రాహామును విమోచించిన యెహోవా యాకోబు కుటుంబమునుగూర్చి యీలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు ఇకమీదట యాకోబు సిగ్గుపడడు ఇకమీదట అతని ముఖము తెల్లబారదు.

23. అతని సంతానపువారు తమ మధ్య నేను చేయు కార్యమును చూచునప్పుడు నా నామమును పరిశుద్ధపరచుదురు యాకోబు పరిశుద్ధదేవుని పరిశుద్ధపరచుదురు ఇశ్రాయేలు దేవునికి భయపడుదురు.

24. చంచల బుద్ధిగలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు లోబడుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 29 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలేం మరియు దాని శత్రువులపై తీర్పులు. (1-8) 
ఏరియల్ దహన బలుల బలిపీఠాన్ని సూచిస్తుంది, కానీ కేవలం బాహ్య మతపరమైన ఆచారాలు తీర్పు నుండి ప్రజలను మినహాయించవని జెరూసలేం అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. కపటులు ఎప్పటికీ దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందలేరు లేదా ఆయనతో శాంతిని పొందలేరు. గతంలో, దేవుడు రక్షణ మరియు విమోచన కోసం అనేక మంది దేవదూతలతో యెరూషలేమును చుట్టుముట్టాడు, కానీ ఇప్పుడు అతను వ్యతిరేకతలో ఉన్నాడు.
అహంకారపు చూపులు మరియు అహంకారపు మాటలు దైవిక జోక్యాల ద్వారా వినయం పొందుతాయి. జెరూసలేం యొక్క విరోధుల నాశనము ప్రవచించబడింది. దేవుని బలిపీఠాన్ని మరియు ఆరాధనను వ్యతిరేకించిన లెక్కలేనన్ని తరాలు అంతిమంగా పతనమవుతాయని, సన్హెరీబ్ సైన్యం నశ్వరమైన కలలా అదృశ్యమైంది. పాపులు తమ ఓదార్పు కలల నుండి నరక యాతనలకు త్వరలో మేల్కొంటారు.

యూదుల తెలివిలేనితనం మరియు వంచన. (9-16) 
పాపాత్ములు తమ పాపపు మార్గాలలో సురక్షితంగా ఉన్నారని భావించడం విచారకరం మరియు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. పక్షపాతంతో నడిచే పరిజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తులు, దైవ ప్రవచనాలు అస్పష్టంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు, అయితే తక్కువ విద్యావంతులు తమ నేర్చుకోలేరని పేర్కొన్నారు. సత్యాన్ని మరియు దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు వినయపూర్వకమైన హృదయంతో మరియు నేర్చుకునే సుముఖతతో బైబిల్‌ను సంప్రదించే వరకు, చదువుకున్నవారైనా లేకున్నా అందరికీ బైబిల్ ఒక చిక్కు ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది.
నిజమైన ఆరాధన అనేది దేవుని వద్దకు చేరుకోవడం, మరియు హృదయం ఆయన పట్ల ప్రేమ మరియు భక్తితో నిండినప్పుడు, ఒకరి మాటలు సహజంగా ఈ సమృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. అయినప్పటికీ, చాలా మంది ఆరాధన చేసేటప్పుడు పెదవి సేవలో పాల్గొంటారు, వారి మనస్సులు అనేక పనికిమాలిన ఆలోచనలతో నిమగ్నమై ఉంటాయి. వారు తమ స్వంత ఆచారాల ప్రకారం ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు, చాలామంది కేవలం ఆచారం మరియు స్వార్థం యొక్క కదలికల ద్వారా వెళుతున్నారు.
అయినప్పటికీ, మనస్సు యొక్క సంచారం మరియు విశ్వాసులపై భారం కలిగించే భక్తిలోని అసంపూర్ణతలు దేవుని హృదయం నుండి ఉద్దేశపూర్వకంగా వైదొలగడం నుండి భిన్నంగా ఉంటాయి, ఇది తీవ్రంగా ఖండించబడింది. తమ వ్యక్తిగత ఎజెండాల కోసం మతాన్ని కేవలం నెపంగా ఉపయోగించుకునే వారు తమను తాము మోసం చేసుకుంటున్నారు. దేవుని నుండి దాక్కోవడానికి ప్రయత్నించేవారు చివరికి ఆయనను మూర్ఖత్వం అని నిందిస్తారు. అయినప్పటికీ, వారి వికృత ప్రవర్తన అంతా అంతిమంగా నిర్మూలించబడుతుంది.

అన్యుల మార్పిడి, మరియు యూదులకు భవిష్యత్తు ఆశీర్వాదాలు. (17-24)
ఇక్కడ వివరించబడిన విశేషమైన పరివర్తన మొదట్లో యూదా పరిస్థితులకు సంబంధించినది కావచ్చు, కానీ అది అంతకు మించి విస్తరించింది. అన్యజనుల నుండి అనేకమంది ఆత్మలు క్రీస్తు వైపు తిరిగినప్పుడు, బంజరు అరణ్యం సారవంతమైన క్షేత్రంగా వికసిస్తుంది, ఒకప్పుడు ఫలవంతమైన యూదు చర్చి పాడుబడిన అడవిలా మారింది. కష్ట సమయాల్లో దేవునిలో నిజంగా సంతోషించగల వారికి ఆయనలో సంతోషించడానికి త్వరలో మరింత గొప్ప కారణాలు ఉంటాయి. సాత్వికత యొక్క సద్గుణం మన పవిత్ర ఆనందం యొక్క పెరుగుదలకు దోహదపడుతుంది. ఒకప్పుడు శక్తిమంతమైన శత్రువులు అంతంతమాత్రంగా ఉంటారు.
దేవుని ప్రజల సంపూర్ణ శాంతిని నిర్ధారించడానికి, వారి స్వంత సంఘంలో అపహాస్యం చేసేవారు దైవిక తీర్పుల ద్వారా వ్యవహరించబడతారు. అనాలోచితంగా మాట్లాడడం, విన్నది అపార్థం చేసుకోవడం మామూలే కానీ, కేవలం మాటకు ఎవరినైనా బాధ్యులను చేయడం అన్యాయం. తమ తప్పులను ఎత్తిచూపిన వారిని ఇబ్బందులకు గురిచేయాలని ప్రయత్నించిన వారు తమ శాయశక్తులా కృషి చేశారు. అయితే, అబ్రాహామును అతని కష్టాలు మరియు కష్టాల నుండి విడిపించిన అదే దేవుడు అతనిని విశ్వసించే అతని నిజమైన వారసులను కూడా వారి స్వంత సవాళ్ళ నుండి రక్షిస్తాడు. దేవుని కృప ద్వారా తమ పిల్లలు కొత్త సృష్టిగా రూపాంతరం చెందడాన్ని చూడడం నీతిమంతులైన తల్లిదండ్రులకు గొప్ప సాంత్వనను కలిగిస్తుంది.
ప్రస్తుతం అయోమయంలో తిరుగుతూ సత్యానికి వ్యతిరేకంగా గొణుగుతున్న వారు సరైన సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకొని స్వీకరించాలి. సత్యం యొక్క ఆత్మ వారి అపోహలను సరిదిద్దుతుంది మరియు పూర్తి అవగాహనలోకి వారిని నడిపిస్తుంది. ఇది దారితప్పిన మరియు మోసపోయిన వారి కోసం ప్రార్థించడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి. దేవుని సత్యాలను గడగడలాడించిన వారందరూ, వాటిని కష్టంగా భావించి, దేవుని ఉద్దేశాల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యాన్ని గ్రహిస్తారు. మతం ప్రజల హృదయాలలో కలిగించే పరివర్తనను మరియు వినయపూర్వకమైన మరియు భక్తితో కూడిన ఆత్మ యొక్క ప్రశాంతత మరియు ఆనందాన్ని గమనించండి.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |