Isaiah - యెషయా 41 | View All

1. ద్వీపములారా, నాయెదుట మౌనముగా నుండుడి జనములారా, నూతనబలము పొందుడి. వారు నా సన్నిధికి వచ్చి మాటలాడవలెను వ్యాజ్యెము తీర్చుకొనుటకు మనము కూడుకొందము రండి.

2. తన ప్రవర్తన అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూర్పు నుండి రేపి పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అప్పగించుచున్నాడు రాజులను లోపరచుచున్నాడు ధూళివలెవారిని అతని ఖడ్గమునకు అప్పగించుచున్నాడు ఎగిరిపోవు పొట్టువలె అతని వింటికి వారిని అప్పగించు చున్నాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 16:12

3. అతడు వారిని తరుముచున్నాడు తాను ఇంతకుముందు వెళ్ళని త్రోవనే సురక్షితముగ దాటిపోవుచున్నాడు.

4. ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:4-8, ప్రకటన గ్రంథం 4:8, ప్రకటన గ్రంథం 16:5

5. ద్వీపములు చూచి దిగులుపడుచున్నవి భూదిగంతములు వణకుచున్నవి జనులు వచ్చి చేరుచున్నారు

6. వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైర్యము వహించుమని యొకనితో ఒకడు చెప్పు కొందురు.

7. అతుకుటనుగూర్చి అది బాగుగా ఉన్నదని చెప్పి శిల్పి కంసాలిని ప్రోత్సాహపరచును సుత్తెతో నునుపుచేయువాడు దాగలి మీద కొట్టు వానిని ప్రోత్సాహపరచును విగ్రహము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును.

8. నా సేవకుడవైన ఇశ్రాయేలూ, నేనేర్పరచుకొనిన యాకోబూ, నా స్నేహితుడైన అబ్రాహాము సంతానమా,
యాకోబు 2:23, లూకా 1:54, హెబ్రీయులకు 2:16

9. భూదిగంతములనుండి నేను పట్టుకొని దాని కొనల నుండి పిలుచుకొనినవాడా,
మత్తయి 12:18-21, లూకా 1:54, హెబ్రీయులకు 2:16

10. నీవు నా దాసుడవనియు నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక యేర్పరచుకొంటిననియు నేను నీతో చెప్పియున్నాను నీకు తోడైయున్నాను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనై యున్నాను దిగులుపడకుము నేను నిన్ను బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా దక్షిణహస్తముతో నిన్ను ఆదుకొం దును.
అపో. కార్యములు 18:9-10

11. నీమీద కోపపడినవారందరు సిగ్గుపడి విస్మయ మొందెదరు నీతో వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు

12. నీతో కలహించువారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు నీతో యుద్ధము చేయువారు మాయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.

13. నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనుభయపడకుము నేను నీకు సహాయము చేసెదనని చెప్పుచు నీ కుడిచేతిని పట్టుకొనుచున్నాను.

14. పురుగువంటి యాకోబూ, స్వల్పజనమగు ఇశ్రాయేలూ, భయపడకుడి నేను నీకు సహాయము చేయుచున్నాను అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు నీ విమోచకుడు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడే.

15. కక్కులు పెట్టబడి పదునుగల క్రొత్తదైన నురిపిడి మ్రానుగా నిన్ను నియమించియున్నాను నీవు పర్వతములను నూర్చుదువు వాటిని పొడి చేయు దువు కొండలను పొట్టువలె చేయుదువు

16. నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొని పోవును సుడిగాలి వాటిని చెదరగొట్టును. నీవు యెహోవానుబట్టి సంతోషించుదువు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవునిబట్టి అతిశయపడుదువు.

17. దీనదరిద్రులు నీళ్లు వెదకుచున్నారు, నీళ్లు దొరకక వారి నాలుక దప్పిచేత ఎండిపోవుచున్నది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉత్తరమిచ్చెదను ఇశ్రాయేలు దేవుడనైన నేను వారిని విడనాడను.

18. జనులు చూచి యెహోవా హస్తము ఈ కార్యము చేసెననియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు దీని కలుగజేసెననియు తెలిసికొని మనస్కరించి స్పష్టముగా గ్రహించు నట్లు

19. చెట్లులేని మెట్టలమీద నేను నదులను పారజేసెదను లోయలమధ్యను ఊటలను ఉబుకజేసెదను అరణ్యమును నీటిమడుగుగాను ఎండిన నేలను నీటిబుగ్గలుగాను చేసెదను.

20. నేను అరణ్యములో దేవదారు వృక్షమును తుమ్మ చెట్లను గొంజిచెట్లను తైలవృక్షమును నాటిం చెదను అడవిలో తమాలవృక్షములను సరళవృక్షములను నేరెడి వృక్షములను నాటెదను.

21. వ్యాజ్యెమాడుడని యెహోవా అనుచున్నాడు మీ రుజువు చూపించుడని యాకోబురాజు చెప్పు చున్నాడు.

22. జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియ జెప్పుడి పూర్వమైనవాటిని విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునట్లు వాటిని మాకు తెలియజెప్పుడి లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెప్పుడి.

23. ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెప్పుడి అప్పుడు మీరు దేవతలని మేము ఒప్పుకొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునట్లు మేలైనను కీడైనను చేయుడి.

24. మీరు మాయాసంతానము మీ కార్యము శూన్యము మిమ్మును కోరుకొనువారు హేయులు.

25. ఉత్తరదిక్కునుండి నేనొకని రేపుచున్నాను నా నామమున ప్రార్థించువాడొకడు సూర్యోదయ దిక్కునుండి వచ్చుచున్నాడు ఒకడు బురద త్రొక్కునట్లు కుమ్మరి మన్ను త్రొక్కునట్లు అతడు సైన్యాధిపతులను నలగద్రొక్కును.
ప్రకటన గ్రంథం 16:12

26. మేము ఒప్పుకొనునట్లు జరిగినదానిని ఆదినుండియు తెలియజెప్పినవాడెవడు? ఆ వాదము న్యాయమని మేము అనునట్లు పూర్వ కాలమున దానిని తెలియజెప్పినవాడెవడు? దాని తెలియజెప్పువాడెవడును లేడు వినుపించు వాడెవడును లేడు మీ మాటలు వినువాడెవడును లేడు.

27. ఆలకించుడి, అవియే అని మొదట సీయోనుతో చెప్పిన వాడను నేనే యెరూషలేమునకు వర్తమానము ప్రకటింపు నొకని నేనే పంపితిని.

28. నేను చూడగా ఎవడును లేకపోయెను నేను వారిని ప్రశ్నవేయగా ప్రత్యుత్తరమియ్యగల ఆలోచనకర్త యెవడును లేకపోయెను.

29. వారందరు మాయాస్వరూపులు వారి క్రియలు మాయ వారి పోతవిగ్రహములు శూన్యములు అవి వట్టిగాలియై యున్నవి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 41 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన ప్రజల పట్ల దేవుని శ్రద్ధ. (1-9) 
ఏ అన్యమత దేవత అయినా ఒకరిని నీతిలో ఉన్నతీకరించగలడా, వారు కోరుకున్నట్లు ఉపయోగించుకుని, దేశాలపై విజయాన్ని అందించగలరా? వాస్తవానికి, సర్వశక్తిమంతుడు అబ్రాహాముతో దీనిని సాధించాడు మరియు సైరస్తో కూడా అలా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. పాపులు తరచుగా తమ పాపపు పనిలో ఒకరినొకరు బలపరుస్తారు; సజీవుడైన దేవునికి అంకితమైన అనుచరులు అతని సేవలో ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించకూడదా? దేవుని ప్రజలు అబ్రాహాము వారసులు, అతని ప్రియమైన స్నేహితుడు. ఇది నిస్సందేహంగా మర్త్యుడికి అందించబడిన అత్యంత ఉన్నతమైన వ్యత్యాసాలలో ఒకటి. దైవిక దయ ద్వారా, అబ్రహం దేవుని ప్రతిబింబంగా రూపాంతరం చెందాడని మరియు అతనితో సహవాసం పొందాడని ఇది సూచిస్తుంది. విశ్వాసంతో మరియు అచంచలమైన విధేయతతో నడుచుకోవడానికి వారిని అనుమతిస్తూ, తన స్నేహితులుగా నియమించిన ప్రభువు సేవకులు నిజంగా అదృష్టవంతులు. అటువంటి దీవెన పొందిన వారు భయపడవద్దు, ఎందుకంటే పోరాటం భీకరంగా ఉండవచ్చు, కానీ విజయం ఖాయం.

భయపడవద్దని వారు ప్రోత్సహించబడ్డారు. (10-20) 
దేవుడు సున్నితమైన మాటలతో సంభాషిస్తూ, "భయపడకు, ఎందుకంటే నేను నీ పక్కనే ఉన్నాను, ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాను మరియు పూర్తిగా మీతో ఉంటాను. మీరు బలహీనంగా ఉన్నారా? నేను మీకు బలాన్ని అందిస్తాను. మీకు సాంగత్యం లోపిస్తుందా? నేను చేస్తాను. మీకు అవసరమైన సమయాల్లో మీకు సహాయం చేయండి. మీరు ఒడిదుడుకుల అంచున ఉన్నారా? నేను నా నీతివంతమైన చేతితో మీకు మద్దతు ఇస్తాను, ప్రతిఫలాలు మరియు పరిణామాలు రెండింటినీ పంపిణీ చేస్తాను."
కొన్నిసార్లు, దేవుని ప్రజలను వ్యతిరేకించే వారు, వారి నాశనాన్ని కోరుకుంటారు. అయితే, దేవుని ప్రజలు ప్రతిగా చెడుతో ప్రతిస్పందించవద్దు. బదులుగా, వారు దేవుని సమయం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూడాలి. ప్రతి ఒక్కరి పాదాల క్రింద నిరాడంబరమైన పురుగులా ఉన్న యాకోబు వలె వారు తమను తాము అల్పులుగా, బలహీనులుగా మరియు తృణీకరించినట్లు చూడవచ్చు. దేవుని ప్రజలు నిజంగా వినయస్థులుగా ఉండవచ్చు, కానీ వారు పాములా ఉండరు; అవి సర్ప వంశానికి చెందినవి కావు. దేవుని సందేశంలోని ప్రతి అంశం మానవ అహంకారాన్ని అణచివేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, తద్వారా వ్యక్తులు తమ దృష్టిలో తమను తాము చిన్నవారిగా చూసుకుంటారు.
వారి విమోచకుడైన ప్రభువు వారికి సహాయం చేస్తాడు. ప్రభువు యాకోబును నూర్పిడి వాయిద్యంగా మారుస్తాడు, అతన్ని కొత్తవాడుగా చేస్తాడు మరియు పదునైన స్పైక్‌లతో అమర్చాడు. ఈ ప్రవచనం చీకటి శక్తులపై క్రీస్తు సువార్త మరియు విశ్వాసులైన క్రీస్తు అనుచరులందరి విజయాలలో నెరవేరుస్తుంది. దేవుడు వారి అన్ని అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు వారి ప్రార్థనలన్నింటికీ సమాధానమిచ్చాడు.
స్వర్గానికి మార్గం ఈ ప్రపంచంలోని అరణ్యం గుండా వెళుతుంది. మానవ ఆత్మలు తృప్తి కోసం ఆరాటపడతాయి, కానీ అది అక్కడ దొరకదని గ్రహించి ప్రపంచంలో దానిని వెతకడానికి విసుగు చెందుతుంది. అయినప్పటికీ, వారు చాలా ఊహించని ప్రదేశాలలో కూడా అనుగ్రహం యొక్క నిరంతర సరఫరాను కనుగొంటారు. ఆత్మను సూచిస్తూ యోహాను 7:38-39లో క్రీస్తు చెప్పినట్లుగా, దయగల నదులను, జీవజల నదులను తెరుస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు.
దేవుడు తన చర్చిని అన్యుల అరణ్యంలో స్థాపించినప్పుడు, ఒక అద్భుతమైన పరివర్తన జరుగుతుంది. అది ముళ్ళు మరియు ముళ్ళపొదలు గంభీరమైన దేవదారు వృక్షాలు, మర్రిచెట్లు మరియు మర్రిచెట్లుగా మారినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ ఆశీర్వాదాలు ఆత్మలో వినయపూర్వకంగా, దైవిక మార్గదర్శకత్వం, క్షమాపణ మరియు పవిత్రతను కోరుకునే వారి కోసం ప్రత్యేకించబడ్డాయి. దేవుడు తన ఆత్మ యొక్క దయతో వారి బంజరు ఆత్మలను సారవంతం చేస్తాడు, తద్వారా దానిని చూసే వారందరూ అతని మంచితనాన్ని ప్రతిబింబిస్తారు.

విగ్రహారాధన యొక్క వ్యర్థం మరియు మూర్ఖత్వం. (21-29)
పాపం యొక్క మూర్ఖత్వాన్ని ప్రదర్శించడానికి, దాని రక్షణలో ఉంచిన వాదనలను పరిశీలించడం సరిపోతుంది. విగ్రహాలు పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి ఏదీ కలిగి ఉండవు; అవి అత్యల్పమైనవి మాత్రమే కాదు, ఏమీ కంటే అధ్వాన్నమైనవి కూడా. క్రీస్తు ద్వారా మోక్షం కాకుండా ఇతర సిద్ధాంతాలను వాదించే వారు తమ తర్కాన్ని ప్రదర్శించనివ్వండి. వారు మానవ భ్రష్టత్వానికి నివారణను అందించగలరా? యెహోవాకు ఎదురులేని శక్తి ఉంది, ఈ వాస్తవాన్ని ఆయన నిస్సందేహంగా ప్రదర్శిస్తాడు. అయితే, భవిష్యత్తు గురించిన ప్రత్యేక జ్ఞానం తన సొంత ప్రణాళికలను నెరవేర్చే యెహోవాకు మాత్రమే చెందుతుంది. బైబిల్లో ఉన్నవి తప్ప అన్ని ప్రవచనాలు అనిశ్చితంగా ఉన్నాయి.
విమోచన పనిలో, బాబిలోన్ నుండి యూదుల విముక్తి కంటే చాలా గొప్ప పద్ధతిలో ప్రభువు తనను తాను బయలుపరచుకున్నాడు. సువార్త ద్వారా ప్రభువు తెలియజేసే శుభవార్తలు యుగయుగాలు మరియు తరతరాలుగా దాగివున్న సుదీర్ఘ రహస్యం. బందీలుగా ఉన్న యూదుల విమోచకుడి కంటే గొప్ప మరియు గొప్ప శక్తిని కలిగి ఉన్న ఒక విమోచకుడు మన కోసం లేచాడు. ఆయన విధేయులైన సేవకులు మరియు నమ్మకమైన మిత్రుల మధ్య మనం లెక్కించబడుదాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |