Isaiah - యెషయా 49 | View All

1. ద్వీపములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననున్న జనములారా, ఆలకించుడి, నేను గర్భమున పుట్టగానే యెహోవా నన్ను పిలిచెను తల్లి నన్ను ఒడిలో పెట్టుకొనినది మొదలుకొని ఆయన నా నామము జ్ఞాపకము చేసికొనెను.
గలతియులకు 1:15

2. నా నోరు వాడిగల ఖడ్గముగా ఆయన చేసియున్నాడు తన చేతి నీడలో నన్ను దాచియున్నాడు నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెట్టియున్నాడు.
ఎఫెసీయులకు 6:17, హెబ్రీయులకు 4:12, ప్రకటన గ్రంథం 1:16, ప్రకటన గ్రంథం 2:12-16, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

3. ఇశ్రాయేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో నన్ను మహిమపరచుకొనెదను అని ఆయన నాతో చెప్పెను.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:10, ఎఫెసీయులకు 6:15

4. అయిననువ్యర్థముగా నేను కష్టపడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును వృథాగా వ్యయపరచి యున్నాననుకొంటిని నాకు న్యాయకర్త యెహోవాయే, నా బహుమానము నా దేవునియొద్దనే యున్నది.
ఫిలిప్పీయులకు 2:16

5. యెహోవా దృష్టికి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొద్దకు యాకోబును తిరిగి రప్పించుటకు ఇశ్రాయేలు ఆయనయొద్దకు సమకూర్చబడుటకు నన్ను గర్భమున పుట్టించిన యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు

6. నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించి యున్నాను.
లూకా 2:32, యోహాను 8:12, యోహాను 9:5, అపో. కార్యములు 13:47, అపో. కార్యములు 26:23

7. ఇశ్రాయేలు విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడునగు యెహోవా మనుష్యులచేత నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్ముల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యెహోవా నమ్మకమైనవాడనియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొనె ననియు రాజులు గ్రహించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమస్కారము చేసెదరు.

8. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర నాలకించి నీకు ఉత్తరమిచ్చితిని రక్షణదినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని. బయలువెళ్లుడి అని బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలోనున్నవారితోనుచెప్పుచు దేశమును చక్కపరచి పాడైన స్వాస్థ్యములను పంచి పెట్టుటకై నిన్ను కాపాడి ప్రజలకు నిబంధనగా నియమించితిని.
2 కోరింథీయులకు 6:2

9. మార్గములలో వారు మేయుదురు చెట్లులేని మిట్టలన్నిటిమీద వారికి మేపు కలుగును

10. వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొని పోవుచు నీటిబుగ్గలయొద్ద వారిని నడిపించును కాబట్టి వారికి ఆకలియైనను దప్పియైనను కలుగదు ఎండమావులైనను ఎండయైనను వారికి తగులదు.
ప్రకటన గ్రంథం 7:16-17

11. నా పర్వతములన్నిటిని త్రోవగా చేసెదను నా రాజమార్గములు ఎత్తుగా చేయబడును.

12. చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచ్చుచున్నారు వీరు ఉత్తర దిక్కునుండియు పడమటి దిక్కునుండియు వచ్చుచున్నారు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచ్చుచున్నారు.

13. శ్రమనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను ఓదార్చియున్నాడు ఆకాశమా, ఉత్సాహధ్వని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పర్వతములారా, ఆనందధ్వని చేయుడి.
లూకా 2:25, 2 కోరింథీయులకు 7:6, ప్రకటన గ్రంథం 12:12, ప్రకటన గ్రంథం 18:20

14. అయితే సీయోనుయెహోవా నన్ను విడిచిపెట్టి యున్నాడు ప్రభువు నన్ను మరచియున్నాడని అనుకొనుచున్నది.

15. స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండ తన చంటిపిల్లను మరచునా? వారైన మరచుదురు గాని నేను నిన్ను మరువను.

16. చూడుము నా యరచేతులమీదనే నిన్ను చెక్కి యున్నాను నీ ప్రాకారములు నిత్యము నాయెదుట నున్నవి

17. నీ కుమారులు త్వరపడుచున్నారు నిన్ను నాశనముచేసి నిన్ను పాడుచేసినవారు నీలో నుండి బయలు వెళ్లుచున్నారు.

18. కన్నులెత్తి నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొద్దకు వచ్చుచున్నారు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండ్లికుమార్తె ఒడ్డాణము ధరించుకొనునట్లు నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని ప్రమాణము చేయుచున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
రోమీయులకు 14:11

19. నివాసులు విస్తరించినందున పాడైన నీ చోట్లును బీటి స్థలములును నాశనము చేయబడిన నీ భూమియు వారికి ఇరుకుగా ఉండును నిన్ను మింగివేసినవారు దూరముగా ఉందురు.

20. నీవు సంతానహీనురాలవైనప్పుడు నీకు పుట్టిన కుమా రులు ఈ స్థలము మాకు ఇరుకుగా ఉన్నది. ఇంక విశాలమైన స్థలము మాకిమ్మని నీ చెవులలో చెప్పుదురు.

21. అప్పుడు నీవునేను నా పిల్లలను పోగొట్టుకొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై ఇటు అటు తిరుగులాడుచున్న పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని పెంచినవా డెవడు? నేను ఒంటరికత్తెనై విడువబడితిని, వీరు ఎక్కడ ఉండిరి? అని నీ మనస్సులో నీవనుకొందువు.

22. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను జనములతట్టు నా చెయియెత్తుచున్నాను జనములతట్టు నా ధ్వజము ఎత్తుచున్నాను వారు నీ కుమారులను రొమ్ముననుంచుకొని వచ్చెదరు నీ కుమార్తెలు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు

23. రాజులు నిన్ను పోషించు తండ్రులుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచ్చు దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమస్కారము చేసెదరు నీ పాదముల ధూళి నాకెదరు. అప్పుడు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కని పెట్టుకొనువారు అవమానము నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.
ప్రకటన గ్రంథం 3:9

24. బలాఢ్యుని చేతిలోనుండి కొల్లసొమ్ము ఎవడు తీసికొన గలడు? భీకరులు చెరపట్టినవారు విడిపింపబడుదురా?
మత్తయి 12:29

25. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు బలాఢ్యులు చెరపట్టినవారు సహితము విడిపింప బడుదురు భీకరులు చెరపట్టినవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుద్ధము చేయువారితో నేనే యుద్ధము చేసెదను నీ పిల్లలను నేనే రక్షించెదను.

26. యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ విమోచకుడనియు మనుష్యులందరు ఎరుగునట్లు నిన్ను బాధపరచువారికి తమ స్వమాంసము తినిపించెదను క్రొత్త ద్రాక్షారసముచేత మత్తులైనట్టుగా తమ రక్తము చేత వారు మత్తులగుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 16:6Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 49 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదుల అవిశ్వాసం మరియు తిరస్కరణ. (1-6) 
విముక్తి యొక్క శక్తివంతమైన రచయిత తన మిషన్ వెనుక ఉన్న అధికారాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. పదునైన ఖడ్గంతో పోల్చబడిన అతని మాట, అతని ప్రజల కోరికలను నాశనం చేస్తుంది మరియు వారిని వ్యతిరేకించే వారందరినీ జయిస్తుంది. అతని కుట్టిన మాటలు మనస్సాక్షిలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, అయినప్పటికీ పాపులు ప్రార్థన ద్వారా అతని దయను కోరినప్పుడు ఈ గాయాలు నయం అవుతాయి. తన భూసంబంధమైన పరిచర్యలో అసమానమైన వాగ్ధాటితో మాట్లాడిన విమోచకుడు తరచుగా ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, యాకోబు మరియు ఇజ్రాయెల్ దేవుని వద్దకు తిరిగి రాకపోతే, క్రీస్తు మహిమ తగ్గకుండా ఉంటుంది. ఈ వాగ్దానం అన్యజనులను వారి పిలుపు ద్వారా చేర్చుకోవడంలో పాక్షిక నెరవేర్పును కనుగొంటుంది. ప్రజలు అజ్ఞానపు నీడలో నశించవచ్చు, కానీ క్రీస్తు, ప్రకాశించేవాడుగా, పవిత్రత మరియు ఆనందంలోకి వారిని నడిపిస్తాడు.

అన్యజనులకు దయతో కూడిన వాగ్దానం. (7-12) 
తండ్రి ఇశ్రాయేలు ప్రభువు, విమోచకుడు మరియు పరిశుద్ధుడు, ఎందుకంటే ఆయన కుమారుడిని విమోచకునిగా పంపాడు. దురదృష్టవశాత్తు, మానవత్వం, అతను రక్షించడానికి వచ్చిన వారితో, అతనిని ధిక్కరించారు. మన రక్షణ కొరకు ఆయన దానిని ఇష్టపూర్వకంగా భరించాడు. ఆయనలో, ఒడంబడికలో వాగ్దానం చేయబడిన అన్ని ఆశీర్వాదాల యొక్క హామీని మనం కనుగొంటాము; అతని ద్వారా, దేవుడు ప్రపంచాన్ని తనతో సమాధానపరచుకున్నాడు. క్షమాపణ దయ మనల్ని చట్టం యొక్క శాపం నుండి విముక్తి చేస్తుంది, అయితే దయను పునరుద్ధరించడం పాపం నుండి మనల్ని విముక్తి చేస్తుంది-రెండు ఆశీర్వాదాలు క్రీస్తు నుండి వెలువడతాయి. అతను చీకటిలో కప్పబడి ఉన్నవారిని పిలుస్తాడు, తమను తాము బహిర్గతం చేయమని వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు-చూడడానికి మాత్రమే కాకుండా, దేవునికి మహిమను తీసుకురావడానికి మరియు తమకు తాము ఓదార్పుని పొందాలని. స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గంలో సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, దేవుని దయ మనల్ని తీసుకువెళుతుంది, పర్వతాలను కూడా మార్గంగా మారుస్తుంది. ఇది సువార్త యొక్క బహిరంగ ఆహ్వానాలను మరియు హామీనిచ్చే వాగ్దానాలను, అలాగే ఆత్మ యొక్క సమృద్ధిగా కుమ్మరించడాన్ని సూచిస్తుంది.

చర్చి పట్ల దేవుని ప్రేమ. (13-17) 
విశ్వవ్యాప్త ఆనందం వెల్లివిరియనివ్వండి, ఎందుకంటే దేవుడు తన అపరిమితమైన కరుణ కారణంగా పీడితుల పట్ల దయ చూపిస్తాడు మరియు అణగారిన వారితో తన ఒడంబడికను సమర్థిస్తాడు. అతని ప్రావిడెన్స్ మరియు న్యాయాన్ని ప్రశ్నించడం కంటే అతని వాగ్దానాలను మరియు దయను అనుమానించడానికి మనకు ఎక్కువ కారణం లేదు. దేవుడు తన చర్చిని మరియు ప్రజలను లోతుగా ప్రేమిస్తున్నాడని నిశ్చయించుకోండి; వారు నిరుత్సాహపడటం ఆయనకు ఇష్టం లేదు. కొంతమంది తల్లులు తమ పిల్లలను నిర్లక్ష్యం చేసినప్పటికీ, తన ప్రజలపట్ల దేవుని కనికరం, వారి సంతానం పట్ల తల్లిదండ్రులు చూపే శ్రద్ధను కూడా మించిపోయింది. అతను వాటిని తన చేతికి గుర్తుగా లేదా తన చేతిపై ముద్రగా ఉంచినప్పుడు, అది వారి శాశ్వతమైన జ్ఞాపకాన్ని సూచిస్తుంది. మనము ఆయన విమోచించబడిన మందకు చెందినవారమని లేఖనాధారమైన సాక్ష్యాలను కలిగి ఉన్నంత వరకు, ఆయన మనలను ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టడని మనం నిశ్చయత కలిగి ఉండవచ్చు. కాబట్టి, మన పిలుపు మరియు ఎన్నికను ధృవీకరించడానికి శ్రద్ధగా పని చేద్దాం మరియు దేవుని నిరీక్షణ మరియు మహిమలో ఆనందిద్దాం.

దాని పెరుగుదల. (18-23) 
జియోను తన పిల్లలను పోగొట్టుకున్నందుకు దుఃఖిస్తున్న వితంతువుగా సంబోధించబడింది. అనేకమంది ఆమె వద్దకు వస్తారు, తాము ఓదార్పునిచ్చేందుకు వచ్చామని ఆమెకు భరోసా ఇస్తున్నారు. చర్చి నిర్జనంగా కనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మరియు దాని సంఖ్య తగ్గుతుంది, కానీ ఈ నిర్జనాలు శాశ్వతంగా ఉండవు మరియు దేవుడు వాటిని పునరుద్ధరిస్తాడు. తిరిగి వచ్చే ఇశ్రాయేలీయుల కోసం దేవుడు అన్యజనుల మధ్య నుండి కూడా మిత్రులను ఏర్పాటు చేయగలడు. వారి స్వంత పిల్లలను తెచ్చి మీ స్వంత పిల్లలను దత్తత తీసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ యువకులను మరియు విశ్వాసంలోకి కొత్తగా వచ్చిన వారితో సున్నితత్వం మరియు శ్రద్ధతో వ్యవహరించనివ్వండి. రాకుమారులు చర్చికి రక్షకులుగా నిలుస్తారు, దేవుడే సర్వోన్నతమైన పాలకుడని నిరూపిస్తారు. విశ్వాసం, నిరీక్షణ మరియు ఓర్పుతో దేవుని వాగ్దానాల నెరవేర్పు కోసం ఎదురుచూసే వారు ఎన్నటికీ నిరాశ చెందరు.

మరియు విమోచన. (24-26)
మేము ఒకప్పుడు దేవుని న్యాయానికి న్యాయబద్ధంగా బందీలుగా ఉన్నాము, కానీ మేము అపరిమితమైన ఖర్చుతో విముక్తి పొందాము. ఇక్కడ ఒక స్పష్టమైన వాగ్దానం ఉంది: కనికరం లేని వారి వేటగా ఉన్నవారు కూడా విడుదల చేయబడతారు. సాతాను తన బాధితులపై తన పట్టును కోల్పోవడం, బంధించబడడం మరియు అగాధంలో పడవేయబడడం మనం ఊహించవచ్చు. మన రక్షకుడు మరియు విమోచకుడు యాకోబు యొక్క శక్తిమంతుడైన యెహోవా అని ప్రపంచమంతా గుర్తించేలా చర్చిని బానిసలుగా, హింసించడానికి లేదా భ్రష్టుపట్టించడానికి ప్రయత్నించిన అన్ని శక్తులు ఓడిపోయాయి. సాతాను బానిసత్వం నుండి మన తోటి పాపులను రక్షించడానికి మనం చేసే ప్రతి ప్రయత్నం ఈ గొప్ప పరివర్తనను ముందుకు తీసుకురావడానికి కొంత వరకు దోహదం చేస్తుంది.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |