Isaiah - యెషయా 60 | View All

1. నీకు వెలుగు వచ్చియున్నది, లెమ్ము, తేజరిల్లుము యెహోవా మహిమ నీమీద ఉదయించెను.
ఎఫెసీయులకు 5:14, లూకా 1:78-79, యోహాను 1:14, ప్రకటన గ్రంథం 21:11-23

2. చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది కటికచీకటి జనములను కమ్ముచున్నది యెహోవా నీమీద ఉదయించుచున్నాడు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచున్నది
ప్రకటన గ్రంథం 21:24, లూకా 1:78-79, యోహాను 1:14, ప్రకటన గ్రంథం 21:11-23

3. జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చెదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చెదరు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:24

4. కన్నులెత్తి చుట్టు చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొద్దకు వచ్చుచున్నారు నీ కుమారులు దూరమునుండి వచ్చుచున్నారు నీ కుమార్తెలు చంకనెత్తబడి వచ్చుచున్నారు.

5. నీవు చూచి ప్రకాశింతువు నీ గుండె కొట్టుకొనుచు ఉప్పొంగును సముద్రవ్యాపారము నీ వైపు త్రిప్పబడును జనముల ఐశ్వర్యము నీయొద్దకు వచ్చును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:24

6. ఒంటెల సమూహము మిద్యాను ఏయిఫాల లేత ఒంటె లును నీ దేశముమీద వ్యాపించును వారందరు షేబనుండి వచ్చెదరు బంగారమును ధూపద్రవ్యమును తీసికొనివచ్చెదరు యెహోవా స్తోత్రములను ప్రకటించెదరు.
మత్తయి 2:11

7. నీ కొరకు కేదారు గొఱ్ఱెమందలన్నియు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొట్లేళ్లు నీ పరిచర్యకు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా శృంగార మందిరమును నేను శృంగారించెదను.
మత్తయి 21:13

8. మేఘమువలెను ఎగయు గువ్వలవలెను గూళ్లకు ఎగసి వచ్చు వీరెవరు?

9. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబట్టి ఆయన నిన్ను శృంగారించినందున ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుని నామమునుబట్టి దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి బంగారము లను తీసికొని వచ్చుటకు ద్వీపములు నాకొరకు కనిపెట్టుకొనుచున్నవి తర్షీషు ఓడలు మొదట వచ్చుచున్నవి.

10. అన్యులు నీ ప్రాకారములను కట్టుదురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నిన్ను కొట్టితినిగాని కటాక్షించి నీ మీద జాలిపడుచున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 21:24-25

11. నీయొద్దకు జనముల భాగ్యము తేబడునట్లు వారి రాజులు జయోత్సాహముతో రప్పింపబడునట్లు నీ ద్వారములు రాత్రింబగళ్లు వేయబడక నిత్యము తెరువబడి యుండును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:24-25

12. నిన్ను సేవింపనొల్లని జనమైనను రాజ్యమైనను నిలువదు అట్టి జనములు నిర్మూలము చేయబడును.

13. నా పరిశుద్ధాలయపు అలంకారము నిమిత్తమై లెబానోను శ్రేష్ఠమైన దేవదారు వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెట్లును నీయొద్దకు తేబడును నేను నా పాదస్థలమును మహిమపరచెదను.

14. నిన్ను బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచ్చి సాగిలపడెదరు నిన్ను తృణీకరించినవారందరు వచ్చి నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పట్టణమనియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెట్టెదరు.
ప్రకటన గ్రంథం 3:9

15. నీవు విసర్జింపబడుటనుబట్టియు ద్వేషింపబడుటను బట్టియు ఎవడును నీ మార్గమున దాటిపోవుట లేదు. నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు సంతోషకారణముగాను చేసెదను.

16. యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాక్రమముగల యాకోబు దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునట్లు నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల చంటి పాలు త్రాగెదవు.

17. నేను ఇత్తడికి ప్రతిగా బంగారమును తెచ్చుచున్నాను ఇనుమునకు ప్రతిగా వెండిని కఱ్ఱకు ప్రతిగా ఇత్తడిని రాళ్లకు ప్రతిగా ఇనుమును తెచ్చుచున్నాను. సమాధానమును నీకధికారులుగానునీతిని నీకు విచారణకర్తలుగాను నియమించుచున్నాను.

18. ఇకను నీ దేశమున బలాత్కారమను మాట వినబడదు నీ సరిహద్దులలో పాడు అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు ప్రాకారములనియు ప్రఖ్యాతియే నీ గుమ్మములనియు నీవు చెప్పుకొందువు.

19. ఇకమీదట పగలు సూర్యుని ప్రకాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు వెలుగిచ్చుటకై చంద్రుడు ఇకను ప్రకాశింపడు యెహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు భూషణముగా ఉండును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:11-23, ప్రకటన గ్రంథం 22:5

20. నీ సూర్యుడికను అస్తమింపడు నీ చంద్రుడు క్షీణింపడు యెహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాప్తములగును.

21. నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు నన్ను నేను మహిమపరచుకొనునట్లు వారు నేను నాటిన కొమ్మగాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశ్వతముగా స్వతంత్రించుకొందురు.
2 పేతురు 3:13

22. వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎన్నికలేనివాడు బలమైన జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టుదును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 60 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని చర్చి యొక్క మహిమలు, అన్యుల సంపూర్ణత ప్రవేశించినప్పుడు. (1-8) 
మనలో దేవుని గురించిన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండి, ఆయన అనుగ్రహాన్ని అనుభవించేంత వరకు, మన అంతర్గత కాంతి ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తుంది. దేవుని మహిమ మనపై ప్రస్ఫుటమైనప్పుడు, ఘనతను తెచ్చినప్పుడు, మనము మన మాటలతోనే కాకుండా మన చర్యల ద్వారా కూడా స్తుతించాలి. యూదుల చరిత్రను పరిశీలిస్తే, ఈ అధ్యాయంలో ప్రవచనం యొక్క ఖచ్చితమైన నెరవేర్పు మనకు కనిపించదు. అందువల్ల, మనం ప్రాథమికంగా భవిష్యత్ సంఘటనలకు సంబంధించినదిగా పరిగణించాలి. ప్రవచనం చర్చి యొక్క స్వచ్ఛత మరియు విస్తరణను తెలియజేస్తుంది, ఆత్మల మార్పిడి యొక్క స్పష్టమైన చిత్రాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. ఈ ఆత్మలు తమ సుపరిచితమైన నివాసాన్ని కోరుకునే పావురాల వలె క్రీస్తు వద్దకు, చర్చికి, వాక్యానికి మరియు దాని శాసనాలకు తరలివస్తాయి. వారు ఈ పవిత్ర స్థలాలలో ఆశ్రయం, ఆశ్రయం మరియు విశ్రాంతి కోరుకుంటారు. ఈ వినయపూర్వకమైన ఆత్మలు ఆత్రంగా క్రీస్తు వైపు తిరగడం నిజంగా హృదయపూర్వకంగా ఉంది.

మరియు యూదులు మార్చబడతారు మరియు వారి చెదరగొట్టబడిన ప్రాంతాల నుండి సేకరించబడతారు. (9-14) 
దేవుని అనుగ్రహం పుష్కలంగా ప్రవహిస్తుంది. మనము అతని వాగ్దానముతో ప్రారంభించాలి, ఎందుకంటే అక్కడ నుండి, అన్ని దీవెనలు ప్రవహిస్తాయి. సుదూర ప్రాంతాల నుండి కూడా చాలా మంది చర్చిలోకి పోతారు. క్రీస్తు తనను సమీపించే వారిని స్వాగతించడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు మరియు దయ యొక్క ద్వారం పగలు మరియు రాత్రి తెరిచి ఉంటుంది. చర్చి చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దాని సేవకు సహకరిస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, క్రీస్తు యొక్క సున్నితమైన పాలనకు, ఆయన వాక్యానికి మరియు అతని ఆత్మకు లొంగిపోవడానికి నిరాకరించే వారు, అతని ఇంటి చట్టాలు మరియు సూత్రాలను ఎదిరించే వారు, ఆయన తిరుగులేని న్యాయం యొక్క పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు.
క్రీస్తు చర్చి యొక్క వైభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రతి దేశం మరియు ప్రతి రకమైన ప్రజల యొక్క ప్రత్యేక బలాలు మరియు లక్షణాలు కలిసి వస్తాయి. సువార్త యొక్క శాసనాలను అలంకరించే మరియు సుసంపన్నం చేసే పవిత్రత, దయ మరియు ఆత్మ యొక్క సౌలభ్యం ద్వారా ఇది నెరవేరుతుందని మనం ఊహించవచ్చు. ఆయన నామానికి స్తోత్రం; తమ పాపాల నుండి వెనుదిరిగిన వారికి సీయోను ద్వారాలు ఎల్లప్పుడూ తెరిచి ఉంటాయి.

మరియు ఈ ప్రపంచంలోని రాజ్యాలు మన ప్రభువు మరియు అతని క్రీస్తు రాజ్యంగా మారతాయి. (15-22)
పాత నిబంధన చర్చి అనుభవించినవాటిని కూడా అధిగమించి, భవిష్యత్ కాలాలు మరియు పరిస్థితులలో ఈ వాగ్దానాల పూర్తి నెరవేర్పును మనం ఊహించాలి. దేశాలు మరియు వారి పాలకులు చర్చి శ్రేయస్సు కోసం తమను తాము హృదయపూర్వకంగా అంకితం చేసుకుంటారు. ఈ మోక్షం, ఈ విముక్తి, దేవుని చేతిపనులుగా స్పష్టంగా వెల్లడిస్తుంది. జీవితంలోని ప్రతి అంశం మంచిగా మారుతుంది. మీ దేశంలో, హింసకు పాల్పడే వారి బెదిరింపులు లేదా వాటిని భరించే వారి ఆర్తనాదాలు ఇకపై ఉండవు. మీ గోడలు భద్రతను అందిస్తాయి మరియు మీ ద్వారాలు దేవుని స్తుతులతో ప్రతిధ్వనిస్తాయి.
ఈ అధ్యాయం ముగిసే సమయానికి, ప్రకటన గ్రంథం 21:23 ప్రకటన గ్రంథం 22:5లో ఉన్న కొత్త జెరూసలేం వర్ణనను గుర్తుచేసే చిత్రాలు మరియు వ్యక్తీకరణలను మనం ఎదుర్కొంటాము. ఇవి భూసంబంధమైన చర్చి యొక్క భవిష్యత్తు అద్భుతమైన స్థితికి లేదా స్వర్గపు చర్చి యొక్క విజయవంతమైన స్థితికి మాత్రమే కారణమని చెప్పవచ్చు. దేవుడిని తమ ఏకైక కాంతి వనరుగా చేసుకున్న వారు ఆయనను తమ సంపూర్ణ ప్రకాశంగా కనుగొంటారు మరియు వారి ఆనందం మారదు మరియు కల్మషం లేకుండా ఉంటుంది. ఏ భూసంబంధమైన జనాభా పూర్తిగా నీతిమంతమైనది కానప్పటికీ, స్వర్గంలో ఎటువంటి మలినములు ఉండవు; దాని నివాసులు పూర్తిగా నీతిమంతులుగా ఉంటారు, మరియు నీతిమంతుల ఆత్మలు అక్కడ పరిపూర్ణతను సాధిస్తాయి. చర్చి మహిమ దేవునికి ఘనతను తెస్తుంది. చివరకు పూర్తయితే అద్భుతంగా నిలుస్తుంది. సాధించడం చాలా సవాలుగా అనిపించినప్పటికీ, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు దానిని తనపైకి తీసుకున్నాడు. ఇది ఆలస్యం మరియు వాయిదా వేసినట్లు కనిపించవచ్చు, కానీ మన అసహనం ద్వారా నిర్దేశించిన టైమ్‌టేబుల్ ప్రకారం కాకపోయినా, ప్రభువు తన జ్ఞానం ద్వారా నియమించబడిన సమయంలో దానిని వేగవంతం చేస్తాడు. మన ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శాశ్వతమైన రాజ్యంలోకి మనం సమృద్ధిగా ప్రవేశించడానికి ఈ నిరీక్షణ అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు మరియు శ్రద్ధగల ప్రయత్నానికి మనలను ప్రేరేపించేలా చేస్తుంది.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |