Isaiah - యెషయా 9 | View All

1. అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబ్బు నిలువ లేదు పూర్వకాలమున ఆయన జెబూలూను దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరచెను అంత్యకాలమున ఆయన సముద్రప్రాంతమును, అనగా యొర్దాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలయ ప్రదేశమును మహిమగలదానిగా చేయుచున్నాడు.
మత్తయి 4:15-16

2. చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచు చున్నారు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసులమీద వెలుగు ప్రకా శించును.
లూకా 1:79, 2 కోరింథీయులకు 4:6, 1 పేతురు 2:9, మత్తయి 4:15-16

3. నీవు జనమును విస్తరింపజేయుచున్నావు వారి సంతోషమును వృద్ధిపరచుచున్నావు కోతకాలమున మనుష్యులు సంతోషించునట్లు దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనువారు సంతోషించునట్లు వారు నీ సన్నిధిని సంతోషించుచున్నారు.

4. మిద్యాను దినమున జరిగినట్లు వాని బరువు కాడిని నీవు విరిచియున్నావు వాని మెడను కట్టుకఱ్ఱను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియున్నావు.

5. యుద్ధపుసందడిచేయు యోధులందరి జోళ్లును రక్తములో పొరలింపబడిన వస్త్రములును అగ్నిలో వేయబడి దహింపబడును.

6. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.
యోహాను 1:45, ఎఫెసీయులకు 2:14

7. ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృద్ధియు క్షేమ మును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును న్యాయమువలనను నీతివలనను రాజ్యమును స్థిరపరచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్యపరిపాలన చేయును. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఆసక్తికలిగి దీనిని నెరవేర్చును.
లూకా 1:32, యోహాను 12:34

8. ప్రభువు యాకోబు విషయమై వర్తమానము పంపగా అది ఇశ్రాయేలువరకు దిగివచ్చియున్నది.

9. అది ఎఫ్రాయిముకును షోమ్రోను నివాసులకును ప్రజల కందరికి తెలియవలసియున్నది.

10. వారుఇటికలతో కట్టినది పడిపోయెను చెక్కిన రాళ్లతో కట్టుదము రండి; రావికఱ్ణతో కట్టినది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు కఱ్ఱను వేయుదము రండని అతిశయపడి గర్వముతో చెప్పుకొనుచున్నారు.

11. యెహోవా వానిమీదికి రెజీనునకు విరోధులైన వారిని హెచ్చించుచు వాని శత్రువులను రేపుచున్నాడు.

12. తూర్పున సిరియాయు పడమట ఫిలిష్తీయులును నోరు తెరచి ఇశ్రాయేలును మింగివేయవలెనని యున్నారు ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు. ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియున్నది.

13. అయినను జనులు తమ్ము కొట్టినవానితట్టు తిరుగుట లేదు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాను వెదకరు.

14. కావున యెహోవా ఇశ్రాయేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమ్మను రెల్లును ఒక్క దినమున కొట్టివేయును.

15. పెద్దలును ఘనులును తల; కల్లలాడు ప్రవక్తలు తోక.

16. ఈ జనుల నాయకులు త్రోవ తప్పించువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత మింగివేయబడు దురు.

17. వారందరును భక్తిహీనులును దుర్మార్గులునై యున్నారు ప్రతి నోరు దుర్భాషలాడును కాబట్టి ప్రభువు వారి ¸యౌవనస్థులను చూచి సంతోషింపడు వారిలో తలిదండ్రులు లేనివారియందైనను వారి విధవరాండ్రయందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియున్నది.

18. భక్తిహీనత అగ్నివలె మండుచున్నది అది గచ్చపొదలను బలురక్కసి చెట్లను కాల్చి అడవి పొదలలో రాజును అవి దట్టమైన పొగవలె చుట్టుకొనుచు పైకి ఎగయును.

19. సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా ఉగ్రతవలన దేశము కాలిపోయెను. జనులును అగ్నికి కట్టెలవలె నున్నారు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు.

20. కుడిప్రక్కన ఉన్నదాని పట్టుకొందురు గాని ఇంకను ఆకలిగొని యుందురు; ఎడమప్రక్కన ఉన్నదాని భక్షించుదురు గాని ఇంకను తృప్తిపొందక యుందురు వారిలో ప్రతివాడు తన బాహువును భక్షించును

21. మనష్షే ఎఫ్రాయిమును ఎఫ్రాయిము మనష్షేను భక్షించును వీరిద్దరు ఏకీభవించి యూదామీద పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియున్నది.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పుట్టవలసిన కుమారుడు మరియు అతని రాజ్యం. (1-7) 
ఇక్కడ ప్రస్తావించబడిన భూములు మొదట సిరియన్లు మరియు అస్సిరియన్లచే నాశనమయ్యాయి, అయితే ఇది క్రీస్తు యొక్క బోధ యొక్క సందేశానికి మొదట అనుకూలంగా ఉన్న ప్రాంతం కూడా. సువార్త అజ్ఞానంలో ఉన్నవారు చీకటిలో నడుస్తారు మరియు గొప్ప ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటారు. అయితే, సువార్త ఏదైనా ప్రదేశానికి లేదా ఆత్మకు చేరుకున్నప్పుడు, అది ప్రకాశాన్ని తెస్తుంది. మోక్ష సాధనలో మనల్ని జ్ఞానవంతులుగా చేస్తూ, మన హృదయాల్లో ఈ వెలుగు ప్రకాశింపజేయాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిద్దాం. సువార్త ఆనందం యొక్క భావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆనందాన్ని కోరుకునే వారు కష్టపడి పనిచేయాలని ఎదురుచూడాలి, పంట పండిన ఆనందాన్ని పొందే ముందు రైతు కష్టపడడం లేదా విజయం సాధించే ముందు భీకర యుద్ధాల్లో పాల్గొనే సైనికుడు. అదే విధంగా, యూదులు అనేక మంది పాలకుల అణచివేత కాడి నుండి విముక్తి పొందారు, సాతాను బానిసత్వం నుండి విశ్వాసి విముక్తిని ముందే సూచిస్తారు.
విశ్వాసుల ఆత్మలను ఆధిపత్యం నుండి శుభ్రపరచడం మరియు పాపం యొక్క అపవిత్రత పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శుద్ధీకరణ ప్రభావం ద్వారా శుద్ధి చేసే అగ్నిలాగా సాధించబడుతుంది. చర్చి కోసం ఈ గొప్ప విజయాలు మెస్సీయ, ఇమ్మాన్యుయేల్ ద్వారా సాధించబడతాయి. పిల్లల పుట్టుక అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన మరియు ప్రవచనాత్మకమైన సంఘటన, మరియు క్రీస్తు అవతారానికి ముందే, చర్చి అతని మిషన్ నుండి ప్రయోజనం పొందింది. ఈ బిడ్డ మానవాళి యొక్క ప్రయోజనం కోసం, పాపులమైన మన కోసం మరియు చరిత్రలో ఉన్న విశ్వాసులందరి కోసం జన్మించాడు. అతను దేవుడు మరియు మనిషి అయినందున అతను "అద్భుతమైన" పేరును సరిగ్గా కలిగి ఉన్నాడు. అతని ప్రేమ దేవదూతలకు మరియు మహిమపరచబడిన సాధువులకు ఒక అద్భుతం. అతను దేవుని శాశ్వతమైన సలహాలను తెలుసుకుని, మన శ్రేయస్సు కోసం సలహాలను అందించే సలహాదారు. అతను అద్భుతమైన సలహాదారు, అతని బోధనలో అసమానమైనది. ఆయన దేవుడు, శక్తిమంతుడు, మరియు మధ్యవర్తి పనికి శక్తివంతమైన దేవుని శక్తి అవసరం.
ఆయన దేవుడు, తండ్రితో ఒక్కడే. శాంతి యువకుడిగా, ఆయన మనలను దేవునితో సమాధానపరుస్తాడు, మన హృదయాలలో మరియు మనస్సాక్షిలో శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు. భవిష్యత్తులో, అతని రాజ్యం పూర్తిగా స్థాపించబడినప్పుడు, ఇక యుద్ధం ఉండదు. ప్రభుత్వం అతని భుజాలపై ఉంది మరియు అతను దాని బరువును మోస్తాడు. ప్రవచనం క్రీస్తు పాలన యొక్క అద్భుతమైన అంశాల గురించి మాట్లాడుతుంది, శాంతి పెరుగుదలకు అంతం లేదు, అతని ప్రజలకు శాశ్వత ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. కొత్త నిబంధన బోధనలతో ఈ జోస్యం యొక్క విశేషమైన అమరిక యూదు ప్రవక్తలు మరియు క్రైస్తవ ఉపాధ్యాయులు మెస్సీయ వ్యక్తి మరియు మిషన్ గురించి పంచుకున్న అవగాహనను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ మాటలు ఏ భూలోక రాజు లేదా రాజ్యానికి వర్తించవచ్చు? కాబట్టి, ప్రభువా, ప్రతి మనోహరమైన పేరు మరియు మహిమాన్వితమైన పాత్ర ద్వారా మీ ప్రజలకు మిమ్మల్ని మీరు బహిర్గతం చేయమని మేము నిన్ను వేడుకుంటున్నాము. భూమిపై మీరు విమోచించబడిన వారి హృదయాలలో దయను పెంచండి.

ఇజ్రాయెల్ మీద మరియు క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క శత్రువులపై రాబోయే తీర్పులు. (8-21)
వినయపూర్వకమైన ప్రావిడెన్స్‌ల ముందు పశ్చాత్తాపం చెందని వారు తమ స్వంత పతనం వైపు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. దేవుడు మనలను బాధపెట్టినప్పుడు, మనలను ఆయనకు దగ్గరగా తీసుకురావడమే ఆయన ఉద్దేశం. చిన్న ట్రయల్స్ దీన్ని సాధించడంలో విఫలమైతే, మేము మరింత ముఖ్యమైన వాటిని ఎదురుచూడాలి. ప్రజానాయకులు వారిని తప్పుదారి పట్టించారు, మన తప్పులను పట్టించుకోని వారి నుండి ప్రశంసలు అందుకున్నప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరికగా ఉపయోగపడుతుంది. దుష్టత్వం ప్రతి మూలలో వ్యాపించింది, అందరికీ సోకింది. ఈ వ్యక్తులు తమను తాము బాధలో పడేస్తారు, అకారణంగా బయటపడే మార్గం లేకుండా ఉంటారు. ప్రజల చర్యలు ప్రభువును ఇష్టపడనప్పుడు, వారి మిత్రులు కూడా విరోధులుగా మారవచ్చు. వారు సహాయం ఆశించిన వారిని దేవుడు తొలగిస్తాడు. పాలకులు ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆక్రమించగా, తప్పుడు ప్రవక్తలు నీచమైన పాత్రను ఆక్రమించారు. ఈ అంతర్గత సంఘర్షణల సమయంలో, వ్యక్తులు తమ స్వంత రక్తానికి వ్యతిరేకంగా మారారు. తమను కొట్టినవాని వైపుకు తిరగడానికి బదులుగా, ప్రజలు మొండిగా ఉండి, అతని శిక్షను కొనసాగించమని దేవుణ్ణి ప్రేరేపించారు. దేవుడు తీర్పు తీర్చినప్పుడు, అతను చివరికి విజయం సాధిస్తాడు, మరియు గర్వించదగిన మరియు అత్యంత ధిక్కరించే పాపి కూడా లొంగిపోతాడు లేదా విచ్ఛిన్నం చేస్తాడు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |