Jeremiah - యిర్మియా 13 | View All

1. యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు వెళ్లి అవిసెనార నడికట్టుకొని నీ నడుమున దానిని కట్టు కొనుము, నీళ్లలో దాని వేయకుము.

2. కావున యెహోవా మాటచొప్పున నేను నడికట్టు ఒకటి కొని నడుమున కట్టుకొంటిని.

3. రెండవ మారు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై

4. నీవు కొని నడుమున కట్టుకొనిన నడి కట్టును తీసికొని, లేచి యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి అక్కడ నున్న బండబీటలో దానిని దాచిపెట్టుమనగా

5. యెహోవా నాకాజ్ఞాపించినట్లు నేను పోయి యూఫ్రటీసునొద్ద దాని దాచిపెట్టితిని.

6. అనేక దినములైన తరువాత యెహోవా నీవు లేచి యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి, నేను అక్కడ దాచి పెట్టుమని నీకాజ్ఞాపించిన నడికట్టును అక్కడనుండి తీసి కొనుమని నాతో చెప్పగా

7. నేను యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి త్రవ్వి ఆ నడికట్టును దాచి పెట్టినచోటనుండి దాని తీసికొంటిని; నేను దానిని చూడగా ఆ నడికట్టు చెడిపోయి యుండెను; అది దేనికిని పనికిరానిదాయెను.

8. కాగా యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

9. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఈ విధముగానే యూదావారి గర్వమును యెరూషలేము నివాసుల మహా గర్వమును నేను భంగపరచుదును.

10. అన్యదేవతలను పూజించుచు వాటికి నమస్కారము చేయుదుమని వాటిననుసరించుచు, నా మాటలు విన నొల్లక తమ హృదయకాఠిన్యము చొప్పున నడుచుకొను ఈ ప్రజలు దేనికిని పనికిరాని యీ నడికట్టువలె అగు దురు.

11. నాకు కీర్తి స్తోత్ర మహిమలు కలుగుటకై వారు నాకు జనముగా ఉండునట్లు నేను ఇశ్రాయేలు వంశస్థుల నందరిని యూదా వంశస్థులనందరిని, నడికట్టు నరుని నడుముకు అంటియున్నరీతిగా నన్ను అంటియుండజేసితిని గాని వారు నా మాటలు వినకపోయి యున్నారని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

12. కాబట్టి నీవు వారితో చెప్పవలసిన మాట ఏదనగా, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడుప్రతి సిద్దెయు ద్రాక్షారసముతో నింపబడునుప్రతి సిద్దెయు ద్రాక్షా రసముతో నింపబడునని మాకు తెలియదా అని వారు నీతో అనిన యెడల

13. నీవు వారితో ఈ మాట చెప్పుము యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఈ దేశనివాసులనందరిని, దావీదు సింహాసనముమీద కూర్చుండు రాజుల నేమి యాజకులనేమి ప్రవక్తలనేమి యెరూషలేము నివాసులనందరిని నేను మత్తులుగా చేయబోవుచున్నాను.

14. అప్పుడు నేను తండ్రులను కుమారులను అందరిని ఏకముగా ఒకనిమీద ఒకని పడద్రోయుదునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; వారిని కరుణింపను శిక్షింపక పోను; వారియెడల జాలిపడక నేను వారిని నశింప జేసెదను.

15. చెవి యొగ్గి వినుడి; యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు, గర్వపడకుడి.

16. ఆయన చీకటి కమ్మజేయక మునుపే, మీ కాళ్లు చీకటి కొండలకు తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెట్టుచుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా చేయకమునుపే, మీదేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి.

17. అయినను మీరు ఆ మాట విననొల్లని యెడల మీ గర్వమునుబట్టి నేను చాటున ఏడ్చుదును; యెహోవామంద చెరపట్టబడినందున నా నేత్రము బహుగా వలపోయుచు కన్నీరు విడుచుచు నుండును.

18. రాజును తల్లియైన రాణిని చూచి ఇట్లనుము మీ శిరోభూషణములును తలమీదనున్న మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; క్రుంగి కూర్చుండుడి.

19. దక్షిణదేశ పట్టణములు మూయబడియున్నవి; వాటిని తెరువగలవాడెవడును లేడు; యూదావారందరు చెరపట్ట బడిరి; ఏమియు లేకుండ సమస్తము కొనిపోబడెను.

20. కన్నులెత్తి ఉత్తరమునుండి వచ్చుచున్నవారిని చూడుడి; నీకియ్యబడిన మంద నీ సౌందర్యమైన మంద ఎక్కడ నున్నది?

21. నీవు నీకు స్నేహితులుగా చేసికొనినవారిని ఆయన నీ మీద అధిపతులుగా నియ మించునప్పుడు నీవేమి చెప్పెదవు? ప్రసవించు స్త్రీ వేదనవంటి వేదన నిన్ను పట్టును గదా?

22. నీవు ఇవి నా కేల సంభవించెనని నీ మనస్సులో అనుకొనినయెడల నీవు చేసిన విస్తారమైన దోషములనుబట్టి నీ బట్టచెంగులు తొలగిపోయెను, నీ మడిమెలు సిగ్గు నొందెను.

23. కూషుదేశస్ధుడు తన చర్మమును మార్చుకొనగలడా? చిరుతపులి తన మచ్చలను మార్చుకొనగలదా? మార్చుకొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును మేలుచేయ వల్లపడును.

24. కాబట్టి అడవిగాలికి పొట్టు ఎగురునట్లు నేను వారిని చెదరగొట్టెదను.

25. నీవు అబద్ధమును నమ్ముకొనుచు నన్ను మరచితివి గనుక ఇది నీకు వంతు, నాచేత నీకు కొలవబడిన భాగమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
రోమీయులకు 1:25

26. కాబట్టి నీ అవమానము కనబడునట్లు నేను నీ బట్టల చెంగులను నీ ముఖముమీదికి ఎత్తు చున్నాను.

27. నీ వ్యభిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కార్యములను కామాతురతను నేనెరుగుదును; పొలములలో నున్న మెట్టలమీద నీ హేయ క్రియలు నాకు కనబడుచున్నవి; యెరూషలేమా, నీకు శ్రమ, నిన్ను నీవు పవిత్ర పరచు కొననొల్లవు; ఇక నెంత కాలము ఈలాగు జరుగును?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదుల వైభవం దెబ్బతినాలి. (1-11) 
ప్రవక్తలు తరచుగా వారి బోధనలను తెలియజేయడానికి చిహ్నాలను ఉపయోగించారు మరియు 9-11 వచనాలలో మనం వివరణను కనుగొనవచ్చు. దేవుడు వారికి ఇచ్చిన చట్టాల ద్వారా, వారి మధ్యకు పంపిన ప్రవక్తల ద్వారా మరియు వారికి ప్రసాదించిన ఆశీర్వాదాల ద్వారా దేవుడు వారిని తనకు తానుగా బంధించుకున్నందున, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఈ నడికట్టు ద్వారా సూచించబడ్డారు. అయినప్పటికీ, వారి విగ్రహారాధన మరియు పాపాలు వారు తమను తాము విదేశీ దేశాలలో పాతిపెట్టడానికి దారితీసింది, ఇతర దేశాలతో కలిసిపోయి, వారికి విలువ లేని విధంగా అవినీతికి పాల్పడ్డారు.
మన జ్ఞానం, అధికారం మరియు బాహ్య ఆధిక్యతలను మనం గర్వించినట్లయితే, దేవుడు వాటిని సులభంగా తగ్గించగలడని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రజలు తమ అపరాధం మరియు వారు ఎదుర్కొనే రాబోయే ప్రమాదం గురించి మేల్కొలపడం చాలా అవసరం, అయితే నిజమైన పరివర్తన కేవలం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వంతో మాత్రమే జరుగుతుంది.

అన్ని శ్రేణులు దుఃఖాన్ని అనుభవించాలి, పశ్చాత్తాపానికి తీవ్రమైన ప్రబోధం. (12-17) 
ద్రాక్షారసాన్ని కలిగి ఉండేలా సీసా రూపొందించబడినట్లే, ప్రజల పాపాలు వారిని దేవుని తీర్పుల కోసం సిద్ధం చేసిన ఉగ్ర పాత్రలుగా మార్చాయి. ఈ తీర్పులు తమ స్వంత నాశనాన్ని తెచ్చుకునే వరకు వాటిని నింపుతాయి, పరస్పరం హాని కలిగించాయి. వారి పాపాలను గుర్తించడం ద్వారా, పశ్చాత్తాపం ద్వారా తమను తాము తగ్గించుకోవడం మరియు ఆయన సేవకు తిరిగి రావడం ద్వారా దేవుణ్ణి గౌరవించమని ప్రవక్త వారిని కోరాడు. అలా చేయడంలో విఫలమైతే, విగ్రహారాధన మరియు దుర్మార్గపు అంధకారంలో కూరుకుపోయి విదేశీ దేశాలకు బహిష్కరణకు గురవుతారు.
ఏ విధమైన బాధ అయినా, గమనించినా లేదా ఊహించినా, కరుణామయమైన ఆత్మను ప్రభావితం చేస్తుంది, అయితే దేవుని అనుచరులు అనుభవించే పరీక్షల పట్ల భక్తిగల హృదయం చాలా బాధపడుతుంది.

జెరూసలేం మరియు దాని రాజుకు ఒక భయంకరమైన సందేశం. (18-27)
ఇది రాజు యెహోయాకీమ్ మరియు అతని రాణికి పంపబడిన సందేశం మరియు వారి బాధలు చాలా ముఖ్యమైనవి. వారికి ఈ కష్టాలు ఎందుకు వచ్చాయో అని ఆలోచిస్తే, అది వారి నిరంతర పాపపు ప్రవర్తన వల్లనే అని అర్థం చేసుకోవాలి. మన చర్మం యొక్క సహజ రంగును మనం మార్చలేనట్లే, పాపం ఆత్మను చీకటి చేస్తుంది కాబట్టి ఈ వ్యక్తులను సంస్కరించడం నైతికంగా సవాలుగా ఉంది. మనం పాపంలో పుట్టాము, మన స్వంత ప్రయత్నాల ద్వారా దాని నుండి మనల్ని మనం వదిలించుకోవడం అసాధ్యం అనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని సర్వశక్తిమంతుడైన దయ ఇథియోపియన్ యొక్క చర్మం రంగును మార్చినట్లుగా, చీకటి ఆత్మను కూడా మార్చగలదు.
స్వభావసిద్ధమైన భ్రష్టత్వం లేదా పాతుకుపోయిన పాపపు అలవాట్లు దేవుని పునరుద్ధరించే ఆత్మ ద్వారా చేసే పనిని అడ్డుకోలేవు. ప్రభువు యెరూషలేమును శుద్ధి చేయకూడదని నిశ్చయించుకున్నావా అని అడిగాడు. పాపం యొక్క దురదృష్టకర బందీలలో ఎవరైనా తమ స్వభావాన్ని మార్చుకోవడం వారి అధిక కోరికలను స్వాధీనం చేసుకోవడం అంత కష్టమని భావిస్తే, వారు ఆశను కోల్పోకూడదు, ఎందుకంటే మానవులకు సాధ్యం కానిది దేవుడు సాధించగలడు. కాబట్టి, మోక్షాన్ని తీసుకురావడానికి తగినంత శక్తి ఉన్న వ్యక్తి నుండి సహాయం కోరుకుందాం.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |