Jeremiah - యిర్మియా 22 | View All

1. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి అక్కడ ఈ మాట ప్రకటింపుము

2. దావీదు సింహాసనముమీద కూర్చుండు యూదా రాజా, నీవును ఈ గుమ్మములద్వారా ప్రవేశించు నీ ఉద్యోగస్థులును నీ జనులును యెహోవా మాట వినుడని ప్రకటింపుము.

3. యెహోవా ఈలాగు ఆజ్ఞనిచ్చుచున్నాడు మీరు నీతి న్యాయముల ననుసరించి నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెట్టువాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను తండ్రిలేనివారినైనను విధవ రాండ్రనైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపద్రవము కలుగజేయకుడి, ఈ స్థలములో నిరపరాధుల రక్తము చిందింపకుడి.

4. మీరు నిశ్చయముగా ఈలాగున చేసినయెడల దావీదు సింహాసనముమీద కూర్చుండు రాజులు రథములను గుఱ్ఱములను ఎక్కి తిరుగుచు, ఉద్యోగస్థుల సమేతముగాను జనుల సమేతముగాను ఈ నగరు ద్వారములగుండ ప్రవేశింతురు.

5. మీరు ఈ మాటలు విననియెడల ఈ నగరుపాడై పోవును, నా తోడని ప్రమాణము చేయుచున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 23:38, లూకా 13:35

6. యూదారాజు వంశస్థులనుగూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నా యెన్నికలో నీవు గిలాదువలెనున్నావు, లెబానోను శిఖరమువలె ఉన్నావు; అయినను నిశ్చయముగా ఎడారిగాను నివాసులు లేని పట్టణములుగాను నేను నిన్ను చేయుదును.

7. నీమీదికి వచ్చుటకై యొక్కొక్కడు తన ఆయుధములను పట్టుకొను సంహారకులను నేను ప్రతిష్టించుచున్నాను, వారు నీ దేవదారు చెట్లలో శ్రేష్ఠమైనవాటిని నరికి అగ్నిలో పడవేతురు.

8. అనేక జనులు ఈ పట్టణపు మార్గమున పోవుచు యెహోవా యెందు నిమిత్తము ఈ గొప్పపట్టణమును ఈలాగు చేసెనని యొకని నొకడు అడుగగా

9. అచ్చటి వారువీరు తమ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను నిరాకరించి అన్యదేవతలను పూజించి వాటికి నమస్కారము చేసినందున ఆయన ఈలాగున చేసియున్నాడని చెప్పుదురు.

10. చనిపోయినవానిగూర్చి యేడవవద్దు, వానిగూర్చి అంగ లార్చవద్దు; వెళ్లిపోవుచున్నవానిగూర్చి బహు రోదనము చేయుడి. వాడు ఇకను తిరిగి రాడు, తన జన్మభూమిని చూడడు.

11. తన తండ్రియైన యోషీయాకు ప్రతిగా ఏలిన వాడై యీ స్థలములోనుండి వెళ్లిపోయిన యూదారాజైన యోషీయా కుమారుడగు షల్లూమునుగూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అతడు ఇక్కడికి తిరిగి రాడు;

12. ఈ దేశము నిక చూడక వారు అతని తీసికొని పోయిన స్థలమునందే అతడు చచ్చును.

13. నీతి తప్పి తన నగరును స్థాపించువానికి శ్రమ; న్యాయము తప్పి తన మేడగదులను కట్టించుకొనుచు, జీతమియ్యక తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు చేయించుకొనువానికి శ్రమ.

14. వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొప్ప మందిరమును కట్టించుకొందుననుకొని, విస్తారమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో రంగువేయుచు నున్నాడే;

15. నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కట్టించుకొనుటచేత రాజవగుదువా? నీ తండ్రి అన్న పానములు కలిగి నీతిన్యాయముల ననుసరించుచు క్షేమముగా ఉండలేదా?

16. అతడు దీనులకును దరిద్రులకును న్యాయము తీర్చుచు సుఖముగా బ్రదికెను, ఆలాగున చేయుటే నన్ను తెలిసి కొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాక్కు.

17. అయితే నీ దృష్టియు నీ కోరికయు అన్యాయముగా లాభము సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రక్తము ఒలికించుటయందే నిలిచియున్నవి. అందుకొరకే నీవు జనులను బాధించుచున్నావు, అందుకొరకే బలాత్కారము చేయుచున్నావు.

18. కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదారాజునుగూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు జనులు అయ్యో నా సహోదరుడా, అయ్యో సహోదరీ, అని అతని గూర్చి అంగలార్చరు; అయ్యో నా యేలినవాడా, అయ్యో, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు అంగ లార్చరు.

19. అతడు యెరూషలేము గుమ్మముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద పాతిపెట్టబడురీతిగా పాతిపెట్టబడును.

20. నీ విటకాండ్రు నాశనమైరి. లెబానోనును ఎక్కి కేకలువేయుము; బాషానులో బిగ్గరగా అరువుము, అబారీమునుండి కేకలువేయుము.

21. నీ క్షేమకాలములలో నీతో మాటలాడితిని గానినేను విననని నీవంటివి; నామాట వినకపోవుటే నీ బాల్యమునుండి నీకు వాడుక.

22. నీ కాపరులందరు గాలి పీల్చుదురు, నీ విటకాండ్రు చెరలోనికి పోవుదురు, నీ చెడుతనమంతటినిబట్టి నీవు అవమానమునొంది సిగ్గుపడుదువు.

23. లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కట్టుకొనినదానా, ప్రసవించు స్త్రీకి కలుగు వేదనవంటి కష్టము నీకు వచ్చునప్పుడు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!

24. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా యూదా రాజైన యెహోయాకీము కుమారుడగు కొన్యా నా కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను దానిమీద నుండియు నిన్ను ఊడదీసివేసెదనని నాతోడని ప్రమాణముచేయుచున్నాను.

25. నీ ప్రాణమును ఎవరు తీయజూచుచున్నారో నీవెవరికి భయపడు చున్నావో వారి చేతికి, అనగా బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు చేతికిని కల్దీయుల చేతికిని నిన్ను అప్పగించు చున్నాను.

26. నిన్నును నిన్ను కనిన నీ తల్లిని మీ జన్మ భూమికాని పరదేశములోనికి విసరివేసెదను, మీరు అక్కడనే చచ్చెదరు.

27. వారు తిరిగి రావలెనని బహుగా ఆశపడు దేశమునకు వారు తిరిగి రారు.

28. కొన్యా అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల త్రోయబడిరి?

29. దేశమా, దేశమా, దేశమా, యెహోవా మాట వినుము.

30. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు సంతానహీనుడనియు, తన దినములలో వర్ధిల్లనివాడనియు ఈ మనుష్యునిగూర్చి వ్రాయుడి; అతని సంతానములో ఎవడును వర్ధిల్లడు, వారిలో ఎవడును దావీదు సింహాసనమందు కూర్చుండడు; ఇక మీదట ఎవడును యూదాలో రాజుగా నుండడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

న్యాయం సిఫార్సు చేయబడింది మరియు అవిధేయత విషయంలో విధ్వంసం బెదిరిస్తుంది. (1-9) 
యూదా రాజు డేవిడ్ సింహాసనంపై కూర్చున్నప్పుడు సంబోధించబడ్డాడు, దేవుని స్వంత హృదయం తర్వాత మనిషి అని పిలుస్తారు. అతనికి ప్రసాదించిన వాగ్దానాలను స్వీకరించడానికి అతను డేవిడ్ యొక్క ఉదాహరణను అనుసరించాలని సూచించబడింది. ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకోవడంలో కీలకం దాని బాధ్యతలను నెరవేర్చడం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పాపం పాలకుల పతనానికి దారి తీస్తుంది, అది సాధారణ వ్యక్తులకు లాగా ఉంటుంది. దేవుని హస్తముచే సిద్ధపరచబడిన పరిణామాలను ఎవరు తట్టుకోగలరు? దేవుడు కారణం లేకుండా వ్యక్తులు, నగరాలు లేదా దేశాలపై నాశనాన్ని తీసుకురాడు; ఈ ప్రపంచంలో కూడా, అతను తన శిక్షలను ప్రేరేపించే పాపాలను తరచుగా బహిర్గతం చేస్తాడు. తీర్పు రోజున ఈ సత్యం మరింత స్పష్టమవుతుంది.

యెహోయాకీము బందిఖానా, మరియు జెకొనియా ముగింపు. (10-19) 
ఇది ఇద్దరు రాజులపై ఉచ్ఛరించిన మరణ శిక్ష, వారు ప్రగాఢమైన మతపరమైన తండ్రి యొక్క అన్యాయమైన సంతానం. రాబోవు ప్రాపంచిక దురాచారాలను చూడకుండా జోషియా తప్పించబడ్డాడు మరియు మరణానంతర జీవితంలో ఆశీర్వాదాలను వీక్షించడానికి తీసుకోబడ్డాడు. కాబట్టి, అతని కోసం దుఃఖించవద్దు; బదులుగా, బందీగా దుర్భరమైన జీవితం మరియు మరణాన్ని సహించాల్సిన అతని కుమారుడు షల్లూమ్ కోసం మీ బాధను ఉంచుకోండి. వెళ్లిపోయిన సాధువులను సరిగ్గా మెచ్చుకోవచ్చు, అయితే జీవించి ఉన్న పాపులు కరుణకు అర్హులు. ఇక్కడ, మేము యెహోయాకీము తీర్పును కూడా చూస్తాము. పాలకులు మరియు ప్రముఖ వ్యక్తులు గొప్ప నివాసాలను నిర్మించడం, అలంకరించడం మరియు సమకూర్చుకోవడం నిస్సందేహంగా అనుమతించబడుతుంది. అయితే, తమ ఇళ్లను విపరీతంగా విస్తరించుకునే వారు వానిటీ యొక్క ఆకర్షణకు లొంగిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. యెహోయాకీము అక్రమంగా సంపాదించిన సంపదను ఉపయోగించి అన్యాయమైన మార్గాల ద్వారా తన ఐశ్వర్యవంతమైన గృహాలను నిర్మించుకున్నాడు మరియు అతను తన కూలీల నుండి అన్యాయంగా వేతనాలు నిలిపివేసాడు. వినయస్థులైన కార్మికులపై శక్తిమంతులు చేసే అన్యాయాలను దేవుడు గమనిస్తాడు మరియు వారు పని చేసే వారికి న్యాయంగా పరిహారం ఇవ్వడానికి నిరాకరించిన వారికి న్యాయం చేస్తాడు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వ్యక్తులు కూడా అత్యల్ప వ్యక్తులను తమ పొరుగువారిగా పరిగణించాలి మరియు వారితో సమానంగా వ్యవహరించాలి. మరోవైపు, యెహోయాకీము అన్యాయాన్ని ప్రదర్శించాడు మరియు నిర్దోషుల రక్తాన్ని చిందించాడు. ఇది దురాశ, అన్ని చెడులకు మూలం, అతని చర్యల యొక్క గుండెలో ఉంది. వారి తల్లిదండ్రుల ప్రయత్నించిన మరియు నిజమైన అభ్యాసాలను కొట్టిపారేసిన వారు తరచుగా నిజమైన సద్గుణాలను కోల్పోతారు. తన తండ్రి నీతి మార్గంలో ఓదార్పు పొందాడని యెహోయాకీముకు తెలుసు, అయినప్పటికీ అతను తన అడుగుజాడల్లో నడవకూడదని ఎంచుకున్నాడు. తన అణచివేత మరియు క్రూరత్వం పట్ల అసహ్యంతో జ్ఞాపకం చేసుకున్న అతను విలపించకుండా చనిపోతాడు.

రాజ కుటుంబం యొక్క వినాశనం. (20-30)
యూదు దేశాన్ని మూడు విభిన్న మార్గాల్లో వర్గీకరించవచ్చు. శాంతి భద్రతల సమయాల్లో, వారు గొప్ప గర్వాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. కష్టాల హెచ్చరికను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, వారు భయంతో నిండిపోతారు. మరియు కష్టాల బరువును భరించేటప్పుడు, వారు తీవ్రంగా నిరుత్సాహపడతారు. చాలా మంది తమ పాపాలకు అవమానం అనుభవించడానికి కష్టాల యొక్క సంపూర్ణ పరిమితిని చేరుకోవడం తరచుగా పడుతుంది.
రాజు తన ఆఖరి రోజులను బందిఖానాలో గడుపుతాడు. తమను తాము దేవుని కుడి వైపున ఉన్న అమూల్యమైన గుర్తుల వలయాలుగా భావించుకునే వారు ఆత్మసంతృప్తి చెందకూడదు; బదులుగా, వారు గౌరవప్రదమైన స్థలం నుండి తీసివేయబడతారనే ఆరోగ్యకరమైన భయాన్ని కొనసాగించాలి. యూదు రాజు, అతని కుటుంబంతో సహా బాబిలోన్‌కు రవాణా చేయబడతారు. మనం ఎక్కడ పుట్టామో మనకు తెలిసి ఉండవచ్చు, కానీ మన మరణ స్థలం అనిశ్చితంగా ఉంటుంది. అయితే, మన దేవునికి తెలుసు అని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. క్రీస్తులో చనిపోవడమే మన ప్రాథమిక ఆందోళనగా ఉండాలి, ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల, మన మరణం సుదూర దేశంలో జరిగినప్పటికీ అసంభవం అవుతుంది.
యూదు రాజు ధిక్కార వస్తువు అవుతాడు. అతను ఎంతో గౌరవించబడ్డ ఒక సమయం ఉంది, కానీ దేవుడు ఇకపై అనుగ్రహం పొందని వారందరూ చివరికి దిగజారిపోతారు, ప్రజలు వారి పట్ల ఆనందించరు. సంతానం లేనివారు ఇది దేవుని ప్రణాళిక అని గుర్తించాలి మరియు తమ జీవితకాలంలో మంచిని విస్మరించే వారు శ్రేయస్సును ఊహించలేరు.
భూసంబంధమైన వైభవం మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న వంశాలు సంతృప్తికి నమ్మదగని మూలాలు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, క్రీస్తు పిలుపును వినేవారు మరియు ఆయన మార్గాన్ని అనుసరించేవారు శాశ్వత జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు మరియు ఎన్నటికీ నశించరు. అతని సర్వశక్తిమంతమైన పట్టు నుండి ఏ విరోధి వారిని లాక్కోలేడు.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |