Jeremiah - యిర్మియా 29 | View All

1. రాజైన యెకోన్యా తల్లియగు రాణియు, రాజ పరివారమును,

2. యూదాలోను యెరూషలేములోనున్న అధిపతులును, శిల్పకారులును, కంసాలులును యెరూషలేమును విడిచి వెళ్లిన తరువాత ప్రవక్తయైన యిర్మీయా పత్రికలో లిఖించి, యూదారాజైన సిద్కియా బబులోనులోనున్న బబులోను రాజైన నెబుకద్రెజరు నొద్దకు పంపిన షాఫాను కుమారుడైన ఎల్యాశాచేతను,

3. హిల్కీయా కుమారుడైన గెమర్యాచేతను, యెరూషలేములోనుండి చెర పట్టబడిపోయినవారి పెద్దలలో శేషించినవారికిని యాజకులకును ప్రవక్తలకును యెరూషలేమునుండి బబులోనునకు అతడు చెరగొనిపోయిన జనులకందరికిని పంపించిన మాటలు ఇవె

4. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా తన ప్రేరేపణచేత బబులోనునకు చెరతీసికొని పోబడినవారికందరికి ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు

5. ఇండ్లు కట్టించుకొని వాటిలో నివసించుడి, తోటలు నాటి వాటి ఫలములను అనుభవించుడి,

6. పెండ్లిండ్లు చేసికొని కుమారులను కుమార్తెలను కనుడి, అక్కడ ఏమియు మీకు తక్కువలేకుండ అభివృద్ధిపొందుటకై వారు కుమారులను కుమార్తెలను కనునట్లు మీ కుమారులకు పెండ్లిండ్లు చేయుడి, మీ కుమార్తెలకు పురుషులను సంపాదించుడి.

7. నేను మిమ్మును చెరగొనిపోయిన పట్టణముయొక్క క్షేమముకోరి దానికొరకు యెహోవాను ప్రార్థన చేయుడి, దాని క్షేమము మీ క్షేమమునకు కారణమగును.

8. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ మధ్యనున్న ప్రవక్తలచేతనై నను మంత్రజ్ఞులచేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి.

9. వారు నా నామ మునుబట్టి అబద్ధ ప్రవచనము లను మీతో చెప్పుదురు, నేను వారిని పంపలేదు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

10. యెహోవా ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చు చున్నాడుబబులోను రాజ్యమునకు డెబ్బది సంవత్సరములు గతించిన తరువాతనే మిమ్మును గూర్చి నేను పలికిన శుభవార్త నెరవేర్చి యీ స్థలమునకు మిమ్మును తిరిగి రప్పించునట్లు నేను మిమ్మును దర్శింతును.

11. నేను మిమ్మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు కాల మందు మీకు నిరీక్షణకలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములేగాని హానికరమైనవి కావు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

12. మీరు నాకు మొఱ్ఱపెట్టుదురేని మీరు నాకు ప్రార్థనచేయుచు వత్తురేని నేను మీ మనవి ఆలకింతును.

13. మీరు నన్ను వెదకిన యెడల, పూర్ణమనస్సుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేయునెడల మీరు నన్ను కనుగొందురు,

14. నన్ను నేను మీకు కనుపరచుకొందును; ఇదే యెహోవా వాక్కు. నేను మిమ్మును చెరలోనుండి రప్పించెదను; నేను మిమ్మును చెరపట్టి యే జనులలోనికి ఏ స్థలముల లోనికి మిమ్మును తోలివేసితినో ఆ జనులందరిలోనుండియు ఆ స్థలములన్నిటిలోనుండియు మిమ్మును సమకూర్చి రప్పించెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఎచ్చటనుండి మిమ్మును చెరకుపంపితినో అచ్చటికే మిమ్మును మరల రప్పింతును.

15. బబులోనులో మీకు యెహోవా ప్రవక్తలను నియమించియున్నాడని మీరు చెప్పుకొంటిరే,

16. సరే, దావీదు సింహాసనమందు కూర్చునియున్న రాజును గూర్చియు, మీతోకూడ చెరలోనికిపోక యీ పట్టణములో నివసించు ప్రజలనుగూర్చియు, మీ సహోదరులనుగూర్చియు, యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు

17. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను వారిమీదికి ఖడ్గమును క్షామమును తెగులును పంపుచున్నాను; కుళ్లి కేవలము చెడిపోయి తినశక్యముకాని ఆ అంజూరపు పండ్లను ఒకడు పారవేయునట్లు నేనువారిని అప్పగించుచున్నాను;

18. యెహోవా వాక్కు ఇదే. వారు విననొల్లనివారై, నేను పెందలకడ లేచి ప్రవక్తలైన నా సేవకుల చేతవారియొద్దకు పంపిన నా మాటలను ఆలకింపక పోయిరి.

19. గనుక నేను ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను తెగులుచేతను వారిని హింసించుచు భూరాజ్యములన్నిటిలో వారిని ఇటు అటు చెదరగొట్టుదును; నేను వారిని తోలివేయు జనులందరిలో శాపాస్పదముగాను విస్మయకారణముగాను అపహాస్యా స్పదముగాను నిందాస్పదముగాను ఉండునట్లు వారిని అప్పగించుచున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

20. నేను యెరూషలేములోనుండి బబులోనునకు చెరగొని పోయిన వారలారా, మీరందరు యెహోవా ఆజ్ఞను ఆలకించుడి.

21. నా నామమునుబట్టి మీకు అబద్ధప్రవచనములు ప్రక టించు కోలాయా కుమారుడైన అహాబును గూర్చియు, మయశేయా కుమారుడైన సిద్కియాను గూర్చియు, ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

22. ఆలకించుడి, వారు ఇశ్రాయేలీయులలో దుర్మార్గము జరిగించుచు, తమ పొరుగువారి భార్యలతో వ్యభిచరించుచు, నేను వారి కాజ్ఞాపింపని అబద్ధపు మాటలను నా నామమునుబట్టి ప్రకటించుచువచ్చిరి, నేనే యీ సంగతిని తెలిసికొనిన వాడనై సాక్షిగానున్నాను. కాగా బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరుచేతికి వారిని అప్పగించుచున్నాను, మీరు చూచుచుండగా అతడు వారిని హతముచేయును;

23. చెర పట్టబడి బబులోనులోనున్న యూదావారందరును బబులోనురాజు అగ్నిలో కాల్చిన సిద్కియావలెను అహాబు వలెను యెహోవా నిన్ను చేయునుగాకని చెప్పుచు వారి పేళ్లను శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

24. నెహెలామీయుడైన షెమయాకు నీవీమాట తెలియ జేయుము

25. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

26. వెఱ్ఱి వారై తమ్మును తాము ప్రవక్తలనుగా ఏర్పరచుకొనువారిని నీవు సంకెళ్లచేత బంధించి బొండలో వేయించినట్లుగా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు ప్రతిగా యెహోవా మందిర విషయములలో పై విచారణకర్తయగు యాజకునిగా యెహోవా నిన్ను నియమించెనని యెరూషలేములో నున్న ప్రజలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫన్యాకును యాజకులకందరికిని నీవు నీ పేరటనే పత్రిక లను పంపితివే.

27. అనాతోతీయుడైన యిర్మీయాను నీవేల గద్దింపకపోతివి?

28. అతడు తన్ను తాను మీకు ప్రవక్తనుగా చేసికొనెనుగదా అదియుగాక దీర్ఘకాలము మీరు కాపురముందురు, నివసించుటకై యిండ్లు కట్టించుకొనుడి, ఫలములు తినుటకై తోటలు నాటుడి, అని బబులోనులో నున్న మాకు అతడు వర్తమానము పంపియున్నాడు,

29. అప్పుడు యాజకుడైన జెఫన్యా ప్రవక్త యైన యిర్మీయా వినుచుండగా ఆ పత్రికను చదివి వినిపించెను

30. అంతట యెహోవావాక్కు యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

31. చెరలోనున్న వారికందరికి నీవు పంపవలసిన వర్తమానమేమనగా యెహోవా నెహెలామీయుడైన షెమయానుగూర్చి యీలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను అతని పంపకపోయినను షెమయా మీకు ప్రవచింపుచు అబద్ధపు మాటలను నమ్మునట్లు చేసెను గనుక యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు.

32. నెహెలా మీయుడైన షెమయా యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుదమని చాటించెను గనుక అతనిని అతని సంతానమును నేను శిక్షించుచున్నాను; ఈ జనులలో కాపురముండు వాడొకడును అతనికి మిగిలియుండడు, నా ప్రజలకు నేను చేయు మేలును అతడు చూడడు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 29 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

బాబిలోన్‌లోని బందీలకు రెండు లేఖలు; మొదటిది, వారు ఓపికగా మరియు కంపోజ్ చేయాలని సిఫార్సు చేస్తారు. (1-19) 
దేవుని వ్రాతపూర్వక వాక్యం, ఆయన మాట్లాడిన మాటలాగే, నిస్సందేహంగా దైవిక ప్రేరణ ద్వారా అందించబడుతుంది. ప్రభువును ఉత్సాహంగా సేవించే వారు, సమీపంలో ఉన్న వారికే కాకుండా దూరంగా ఉన్న వారికి కూడా ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని మార్గాలను ఉపయోగిస్తారు. వ్రాత నైపుణ్యం ఈ ప్రయోజనం కోసం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉందని రుజువు చేస్తుంది మరియు ప్రింటింగ్ కళ సహాయంతో, ఇది దేవుని బోధనలను సుదూర ప్రాంతాలకు వ్యాప్తి చేయడానికి శక్తివంతమైన సాధనంగా మారుతుంది.
ఈ లేఖను బందీలకు పంపడం దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టలేదని చూపిస్తుంది, అయినప్పటికీ అతని అసంతృప్తి వారి దిద్దుబాటుకు దారితీసింది. దేవుని పట్ల తమ భక్తిని కొనసాగించేవారికి, బాబిలోన్‌లో సంతృప్తికరమైన ఉనికికి అవకాశం ఉంది. మన జీవిత పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా, మనం కోరుకునేది లోపించినందున, మనకు ఉన్న సౌకర్యాన్ని వదులుకోకుండా ఉండటం మన జ్ఞానం మరియు కర్తవ్యం.
తమను తాము బందీలుగా గుర్తించిన భూమి క్షేమం కోరాలని వారికి సూచించారు. బాబిలోనియన్ రాజు రక్షణలో ఉన్నప్పుడు, వారు నిజాయితీతో కూడిన సూత్రాలకు కట్టుబడి శాంతియుతమైన మరియు దైవిక జీవితాలను గడపాలి. వారి విమోచన కొరకు దేవుని సమయములో ఓపికగా విశ్వసించాలని వారు పిలుపునిచ్చారు.
మీ వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా వ్యక్తులను ప్రవక్తలుగా నియమించకుండా జాగ్రత్త వహించండి మరియు మీ స్వంత కల్పనలు మరియు కలలను దేవుని నుండి దైవిక ద్యోతకాలుగా పరిగణించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. తప్పుడు ప్రవక్తలు తరచుగా ప్రజలను వారి పాపపు మార్గాల్లో మునిగిపోతారు ఎందుకంటే ప్రజలు ముఖస్తుతిలో ఆనందించడానికి మొగ్గు చూపుతారు. వారు తమతో ఓదార్పుగా మాట్లాడే ప్రవక్తలను వెతుకుతారు.
డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత వారు తిరిగి వస్తారని దేవుడు చేసిన వాగ్దానం ముఖ్యమైనది. డెబ్బై-సంవత్సరాల నిర్బంధ కాలాన్ని ఇటీవలి నిర్బంధం నుండి లెక్కించకూడదని ఇది సూచిస్తుంది, కానీ ప్రారంభ కాలం నుండి. ఇది వారికి దేవుని దయతో చేసిన ప్రతిజ్ఞ యొక్క నెరవేర్పును సూచిస్తుంది. ఇది దేవుని మార్పులేని ఉద్దేశాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. మనం కొన్నిసార్లు మన స్వంత ఆలోచనలు మరియు ప్రణాళికల గురించి అనిశ్చితంగా ఉండవచ్చు, ప్రభువు ఎల్లప్పుడూ తన స్వంత ఉద్దేశాలను తెలుసుకుంటాడు. దేవుని ఉద్దేశాలు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని మనం భయపడినప్పటికీ, ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న ప్రజలకు, ప్రతికూలంగా కనిపించినది కూడా చివరికి వారి మేలుకే. అతను వారికి భయపడేవాటిని లేదా వారి ఇష్టానుసారంగా కోరుకునేదాన్ని కాదు, కానీ తన వాగ్దానాల ఆధారంగా వారు నమ్మకంగా ఆశించేవాటిని ఇస్తాడు-వారికి ఉత్తమ ఫలితం.
ప్రభువు ప్రార్థన యొక్క ప్రత్యేక స్ఫూర్తిని కురిపించినప్పుడు, అతని దయ మనకు దగ్గరవుతుందనడానికి ఇది సానుకూల సంకేతం. ప్రార్థనను ఉత్తేజపరిచేందుకు మరియు ప్రేరేపించడానికి వాగ్దానాలు ఇవ్వబడ్డాయి మరియు "నన్ను వృధాగా వెతకండి" అని ఆయన ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. యెరూషలేములో ఉండిపోయిన వారు పూర్తిగా నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటారు, అబద్ధ ప్రవక్తలు దీనికి విరుద్ధంగా ఏమి చెప్పవచ్చు. ఈ ఫలితం పదేపదే వివరించబడింది మరియు పశ్చాత్తాపం చెందని పాపుల శాశ్వతమైన నాశనాన్ని సమర్థిస్తుంది ఎందుకంటే "వారు నా మాటలను వినలేదు; నేను పిలిచాను, కానీ వారు నిరాకరించారు."

రెండవదానిలో, వారిని మోసగించిన తప్పుడు ప్రవక్తలకు వ్యతిరేకంగా తీర్పులు ఖండించబడ్డాయి. (20-32)
బబులోనులోని యూదులను తప్పుదారి పట్టించిన తప్పుడు ప్రవక్తలకు రాబోయే తీర్పు గురించి యిర్మీయా ప్రవచించాడు. అబద్ధం చెప్పడం ఖండించదగినది అయితే, ప్రభువు ప్రజలకు అబద్ధం చెప్పడం, తప్పుడు ఆశతో వారిని తప్పుదారి పట్టించడం మరింత ఘోరమైనది. అయినప్పటికీ, వారి అబద్ధాలను సత్యదేవునికి ఆపాదించడానికి వారి సాహసోపేతమైన ప్రయత్నమే ఘోరమైన నేరం. వారు తమ పాపాలలో ఇతరులను మునిగిపోవడానికి ముఖస్తుతిలో పాల్గొంటారు ఎందుకంటే వారు తమను తాము చిక్కుకోకుండా వారిని సరిదిద్దలేరు. చాలా దాచిన పాపాలు కూడా దేవునికి తెలుసునని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం, మరియు అతను దాచిన తప్పులన్నింటినీ బహిర్గతం చేసే రోజు వస్తుంది.
షెమయా యిర్మీయాను హింసించమని యాజకులను ప్రోత్సహిస్తాడు, వారి హృదయాల యొక్క తీవ్ర కాఠిన్యాన్ని బహిర్గతం చేస్తాడు. తప్పు చేసే శక్తి తమకు ఉన్నందున తప్పును హేతుబద్ధం చేసే వారు తమను తాము దౌర్భాగ్య స్థితిలో చూస్తారు. వారి దుర్భరమైన బందిఖానాలో ఉన్నప్పటికీ, వారు ప్రభువు దూతలను ఎగతాళి చేయడం మరియు ఆయన ప్రవక్తలను అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం ద్వారా తీసుకురాబడినప్పటికీ, వారు తమ కష్టాలలో కూడా ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా అతిక్రమించడంలో పట్టుదలతో ఉన్నారు. బాధలు మాత్రమే వ్యక్తులను సంస్కరించలేవని గమనించడం ముఖ్యం; దానికి వారిలో పని చేసే దేవుని దయ అవసరం.
దేవుని ఆశీర్వాదాలను విస్మరించే వారు షెమయాకు జరిగినట్లే, ఆయన మాట యొక్క ప్రయోజనాలను కోల్పోవడానికి అర్హులు. చరిత్ర అంతటా చాలా మంది అంకితభావంతో ఉన్న క్రైస్తవులపై వచ్చిన ఆరోపణలు తరచుగా దీనికి తగ్గుముఖం పడతాయి: వారు దేవుని వాగ్దానాల నెరవేర్పు కోసం ఓపికగా ఎదురుచూస్తూ, వారి నిజమైన ఆసక్తులు మరియు విధులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని వారు హృదయపూర్వకంగా ప్రజలకు సలహా ఇస్తారు.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |