Jeremiah - యిర్మియా 30 | View All

1. యెహోవాయొద్ద నుండి వచ్చి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

2. ఇశ్రాయేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

3. రాబోవు దినములలో నేను ఇశ్రాయేలువారును యూదావారునగు నా ప్రజలను చెరలోనుండి విడిపించి, వారి పితరులకు నేనిచ్చిన దేశమును వారు స్వాధీనపరచుకొనునట్లు వారిని తిరిగి రప్పించెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. కావున నేను నీతో చెప్పిన మాటలన్నిటిని ఒక పుస్తకములో వ్రాసియుంచుకొనుము.

4. యెహోవా ఇశ్రాయేలువారిని గూర్చియు యూదా వారినిగూర్చియు సెలవిచ్చినమాటలివి.

5. యెహోవా యిట్లనెను సమాధానములేని కాలమున భీతిచేతను దిగులు చేతను జనులు కేకవేయగా వినుచున్నాము.

6. మీరు విచారించి తెలిసికొనుడి; పురుషులు ప్రసూతి వేదనతో పిల్లలను కందురా? ప్రసవవేదనపడు స్త్రీలవలె పురుషులందరును నడుముమీద చేతులుంచుకొనుటయు, వారి ముఖములు తెల్లబారుటయు నాకు కనబడుచున్నదేమి?

7. అయ్యో, యెంత భయంకరమైన దినము! అట్టి దినము మరియొకటి రాదు; అది యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచ్చుదినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రక్షింపబడుదురు.

8. సెన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చు చున్నాడు నీకున్న కాడి నీ మెడనుండకుండ ఆ దినమున నేను దాని విరిచి నీ కట్లను తెంపెదను; ఇకను అన్యులు యాకోబు సంతతివారిచేత దాస్యము చేయించుకొనరు గాని

9. వారు తమ దేవుడైన యెహోవా నగు నేను వారిమీద రాజుగా నియమించు దావీదును సేవించుదురు.
లూకా 1:69, అపో. కార్యములు 2:30

10. మరియయెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నా సేవకుడవైన యాకోబూ, భయపడకుము; ఇశ్రాయేలూ, విస్మయమొందకుము, నేను దూరముననుండు నిన్నును, చెర లోనికి పోయిన దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని రక్షించుచున్నాను; బెదరించువాడు లేకుండ యాకోబు సంతతి తిరిగి వచ్చి నిమ్మళించి నెమ్మది పొందును.

11. యెహోవా వాక్కు ఇదేనిన్ను రక్షించుటకు నేను నీకు తోడైయున్నాను, నిన్ను చెదరగొట్టిన జనములన్నిటిని నేను సమూలనాశనము చేసెదను గాని నిన్ను సమూల నాశనము చేయను, అయితే ఏమాత్రమును నిర్దోషినిగా ఎంచకుండనే నిన్ను మితముగా శిక్షించుదును.

12. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడునీ వ్యాధి ఘోరమైనది, నీ గాయము బాధకరమైనది;

13. నీ పాపములు విస్తరింపగా శత్రువు కొట్టినట్లు నీ గొప్ప దోషమును బట్టి నేను నీకు కఠినశిక్షచేసి నిన్ను గాయపరచియున్నాను; కాగా నీ పక్షమున వ్యాజ్యెమాడువాడెవడును లేడు, నీ గాయములకు చికిత్స చేయదగిన మందు నీకు లేదు.

14. నీ స్నేహితులందరు నిన్ను మరచియున్నారు, వారు నిన్ను గూర్చి విచారింపరు.

15. నీ గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన నొప్పి నివారణ కాదు; నీ పాపములు విస్తరించినందున నీ దోషములనుబట్టి నేను నిన్ను ఈలాగు చేయుచున్నాను.

16. నిన్ను మింగువారందరు మింగి వేయబడుదురు, నిన్ను బాధించువారందరు ఎవడును తప్పకుండ చెరలోనికి పోవుదురు, నిన్ను దోచుకొనువారు దోపుడు సొమ్మగుదురు, నిన్ను అపహరించువారినందరిని దోపుడు సొమ్ముగా అప్పగించెదను.

17. వారుఎవరును లక్ష్యపెట్టని సీయోననియు వెలివేయబడినదనియు నీకు పేరుపెట్టుచున్నారు; అయితే నేను నీకు ఆరోగ్యము కలుగజేసెదను నీ గాయములను మాన్పెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

18. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడుయాకోబు నివాసస్థలములను కరుణించి వాని గుడారములను నేను చెరలోనుండి రప్పింతును; అప్పుడు పట్టణము దాని కొండమీద కట్టబడును, నగరియు యథాప్రకారము నివాసులుగలదగును.

19. వాటిలో కృతజ్ఞతాస్తోత్రములను సంభ్రమ పడువారి స్వరమును వినబడును, జనులు తక్కువ మంది కాకుండ నేను వారిని విస్తరింపజేసెదను, అల్పులు కాకుండ నేను వారిని ఘనులుగా జేసెదను.

20. వారి కుమా రులు మునుపటివలెనుందురు, వారి సమాజము నా యెదుట స్థాపింపబడును, వారిని బాధపరచువారి నందరిని శిక్షించెదను.

21. వారిలో పుట్టినవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధ్యను పుట్టినవాడొకడు వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచ్చుటకు ధైర్యము తెచ్చుకొనువాడెవడు? నా సన్నిధికి వచ్చునట్లుగా నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

22. అప్పుడు మీరు నాకు ప్రజలై యుందురు నేను మీకు దేవుడనై యుందును.

23. ఇదిగో యెహోవా మహోగ్రతయను పెనుగాలి బయలుదేరుచున్నది, అది గిరగిర తిరుగు సుడిగాలి, అది దుష్టులమీద పెళ్లున దిగును.

24. తన కార్యము ముగించు వరకు తన హృదయాలోచనలను నెరవేర్చువరకు యెహోవా కోపాగ్ని చల్లారదు, అంత్యదినములలో మీరీ సంగతిని గ్రహింతురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 30 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్ పునరుద్ధరణకు ముందు రూబిళ్లు. (1-11) 
దేవుని నుండి తనకు లభించిన దైవిక సందేశాలను లిప్యంతరీకరించే పని యిర్మీయాకు ఉంది. ఈ మాటలు పరిశుద్ధాత్మ బోధల యొక్క ముద్రను కలిగి ఉంటాయి. దేవుడు వారి శాసనాన్ని ప్రత్యేకంగా ఆదేశించాడు మరియు అతని డిక్రీ ద్వారా నమోదు చేయబడిన ఏవైనా వాగ్దానాలు అతని స్వంత మాటలు కాదనలేనివి. జెరేమియా యొక్క విధి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుత మరియు రాబోయే ఇబ్బందులను చిత్రీకరించడం, ఈ విపత్తులు చివరికి సంతోషకరమైన తీర్మానంతో ముగుస్తాయని హామీ ఇస్తాయి. చర్చి యొక్క కష్టాలు చాలా కాలం పాటు కొనసాగవచ్చు, అవి శాశ్వతమైనవి కావు. యూదు సంఘం పునరుజ్జీవనాన్ని అనుభవిస్తుంది మరియు వారు క్రీస్తు మరియు దావీదు కుమారుడు, వారి నిజమైన రాజు అని కూడా పిలువబడే మెస్సీయను గమనిస్తారు.
ఈ ప్రవచనం బాబిలోన్ నుండి యూదుల విముక్తిని వివరించడమే కాక, ఇజ్రాయెల్ మరియు యూదా రెండూ క్రీస్తును తమ రాజుగా స్వీకరించినప్పుడు చివరికి పునరుద్ధరణ మరియు ఆనందకరమైన స్థితిని కూడా అంచనా వేస్తుంది. ఇంకా, ఇది క్రీస్తు రాకకు ముందు దేశాలను బాధించే కష్టాలను అంచనా వేస్తుంది. తండ్రిని ఎలా గౌరవిస్తారో అలాగే ఆయన ద్వారా దేవుని సేవ మరియు ఆరాధనను చేరుకునే విధంగానే కుమారుడిని అందరూ గౌరవించాలని ఇది నొక్కి చెబుతుంది.
మన దయగల ప్రభువు విశ్వాసుల పాపాలను క్షమిస్తాడు మరియు పాపం మరియు సాతాను సంకెళ్ళ నుండి వారిని విముక్తి చేస్తాడు. ఈ విముక్తి వారు మన సార్వభౌమ రాజైన క్రీస్తు యొక్క విమోచించబడిన అనుచరులుగా వారి జీవితాంతం నీతి మరియు నిజమైన పవిత్రతతో నిర్భయంగా దేవుణ్ణి సేవించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

దైవిక వాగ్దానాలను విశ్వసించడానికి ప్రోత్సాహం. (12-17) 
దేవుడు ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నిలబడితే, వారికి అనుకూలంగా ఎవరు నిలబడగలరు? వారికి ఎవరు దయ చూపగలరు? లొంగని దుఃఖాలు వారి లొంగని కోరికల ఫలితమే. ఏది ఏమైనప్పటికీ, బందీలు న్యాయంగా బాధపడ్డప్పటికీ మరియు తమకు తాము సహాయం చేసుకోలేక పోయినప్పటికీ, ప్రభువు వారి తరపున జోక్యం చేసుకోవాలని మరియు వారి అణచివేతదారులపై తీర్పు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఉన్నాడు - ఇది స్థిరంగా ఉంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, స్వర్గపు న్యాయవాదిని మరియు పవిత్రమైన ఆత్మను మనం నిర్లక్ష్యం చేసినంత కాలం మనల్ని మనం చక్కదిద్దుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలన్నీ వ్యర్థమని రుజువు చేస్తాయి. ప్రతి నిజమైన మతమార్పిడి మరియు దారితప్పిన మార్గాల నుండి తిరిగి వచ్చే వారితో ఆయన దయ యొక్క దయగల వ్యవహారాలు యూదు ప్రజలతో ఆయన చర్యలకు అద్దం పడతాయి.

క్రీస్తు క్రింద ఉన్న ఆశీర్వాదాలు మరియు దుష్టులపై కోపం. (18-24)
వారి విపత్తు రోజులు గడిచిన తర్వాత వారి పట్ల దేవుని అనుగ్రహం గురించి ఇక్కడ మనకు మరిన్ని సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి. మధ్యవర్తిగా క్రీస్తు యొక్క ప్రధాన పాత్ర మరియు కర్తవ్యం మన విశ్వాసానికి ప్రధాన యాజకునిగా సేవచేస్తూ, మనల్ని దేవునికి దగ్గర చేయడం. అతని నిబద్ధత, తండ్రి చిత్తానికి కట్టుబడి ఉండటం మరియు పడిపోయిన మానవత్వం పట్ల అతని కరుణ, నిజంగా గొప్పది. ఈ అంశాలన్నింటిలో, యేసు క్రీస్తు లోతైన అద్భుతాన్ని ప్రదర్శించాడు.
వారు తమ పూర్వీకులతో చేసిన ఒడంబడిక ప్రకారం, "నేను మీ దేవుడను" అనే వాగ్దానానికి అనుగుణంగా మరోసారి ప్రభువుతో ఒడంబడికలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఇది ఒడంబడికలోని ఆ భాగం యొక్క సారాంశం అయిన మన పట్ల ఆయన చిత్తశుద్ధిని సూచిస్తుంది. చెడ్డవారిపై దేవుని ఉగ్రత చాలా భయంకరమైనది, ఇది ఉధృతమైన సుడిగాలిని పోలి ఉంటుంది. అతని కోపం యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు అతని ప్రేమ యొక్క ఉద్దేశ్యం రెండూ ఫలిస్తాయి. దేవుడు తన వైపు తిరిగే వారందరినీ ఓదార్చాడు, కానీ ఆయనను సంప్రదించేవారు భక్తి, భక్తి మరియు విశ్వాసంతో నిండిన హృదయాలతో చేయాలి. ఇంత అపారమైన మోక్షాన్ని విస్మరించిన వారు ఎలా తప్పించుకోవాలని ఆశిస్తారు?Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |