Hosea - హోషేయ 2 | View All

1. మీరు నా జనులని మీ సహోదరులతోను జాలి నొందినవారని మీ స్వదేశీయులతోను మీరు చెప్పుడి.
1 పేతురు 2:10

2. నేను దాని బట్టలను పెరికివేసి పుట్టిన నాటివలె దానిని దిగంబరురాలినిగాచేసి, పాడు పెట్టి యెండిపోయిన భూమి వలెను ఉంచి, దప్పిచేత లయపరచకుండునట్లు,

3. మీ తల్లి పోకిరి చూపు చూడకయు దాని స్తనములకు పురుషులను చేర్చుకొనకయు నుండునట్లు మీరు ఆమెతో వాదించుడి; అది నాకు భార్య కాదు, నేను దానికి పెనిమిటిని కాను;

4. దాని పిల్లలు జారసంతతియై యున్నారు, వారి తల్లి వేశ్యాత్వము చేసియున్నది, వారిని కన్నది అవమానకరమైన వ్యాపారము చేయునది గనుక వారియందు నేను జాలిపడను.

5. అదినాకు అన్నపానములను గొఱ్ఱె బొచ్చును జనుపనారయు తైలమును మద్యమును ఇచ్చిన నా విటకాండ్రను నేను వెంటాడుదుననుకొనుచున్నది.

6. ముండ్ల కంచె దాని మార్గములకు అడ్డము వేయుదును; దాని మార్గములు దానికి కనబడకుండ గోడ కట్టుదును.

7. అది తన విటకాండ్రను వెంటాడి వారిని ఎదుర్కొనలేక పోవును; ఎంత వెదకినను వారు దానికి కనబడకయుందురు. అప్పుడు అదిఇప్పటి కంటె పూర్వమే నా స్థితి బాగుగ నుండెను గనుక నేను తిరిగి నా మొదటి పెనిమిటియొద్దకు వెళ్లుదు ననుకొనును.

8. దానికి ధాన్య ద్రాక్షారసతైలము లను విస్తారమైన వెండి బంగారములను ఇచ్చినవాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను.

9. కాబట్టి నా ధాన్యమును నా ద్రాక్షా రసమును వాటి వాటి కాలములలో ఇయ్యక దీనియొద్ద నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన సంరక్షణార్థమైన నా గొఱ్ఱెబొచ్చును జనుపనారయు దానికి దొరకకుండ నేను ఉంచుకొందును;

10. దాని విటకాండ్రు చూచుచుండగా నేను దాని పోకిరితనమును బయలుపరతును, నా చేతిలో నుండి దాని విడిపించువాడొకడును లేకపోవును.

11. దాని ఉత్సవకాలములను పండుగలను అమావాస్యలను విశ్రాంతి దినములను నియామకకాలములను మాన్పింతును.

12. ఇవి నా విటకాండ్రు నాకిచ్చిన జీతమని అది తన ద్రాక్ష చెట్లను గూర్చియు అంజూరపుచెట్లనుగూర్చియు చెప్పినది గదా. నేను వాటిని లయపరతును, అడవిజంతువులు వాటిని భక్షించునట్లు వాటిని అడవివలె చేతును.

13. అది నన్ను మరచిపోయి నగలుపెట్టుకొని శృంగారించుకొని బయలుదేవతలకు ధూపమువేసి యుండుటను బట్టియు దాని విటకాండ్రను వెంటాడియుండుటనుబట్టియు నేను దానిని శిక్షింతును; ఇది యెహోవా వాక్కు.

14. పిమ్మట దానిని ఆకర్షించి అరణ్యములోనికి కొనిపోయి అక్కడ దానితో ప్రేమగా మాటలాడుదును;

15. అక్కడనుండి దానిని తోడుకొనివచ్చి దానికి ద్రాక్షచెట్లనిత్తును; ఆకోరు (శ్రమగల) లోయను నిరీక్షణద్వారముగా చేసెదను, బాల్యమున ఐగుప్తు దేశములోనుండి అది వచ్చినప్పుడు నా మాట వినినట్లు

16. అది ఇచ్చటనుండి నా మాట వినును; నీవుబయలు అని నన్ను పిలువకనా పురుషుడవు అని పిలుతువు, ఇదే యెహోవా వాక్కు.

17. అది ఇక మీదట బయలుదేవతల పేళ్లను జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొన కుండను అవి దాని నోట రాకుండను నేను చేసెదను.

18. ఆ దినమున నేను నా జనులపక్షముగా భూజంతువుల తోను ఆకాశపక్షులతోను నేలను ప్రాకుజంతువులతోను నిబంధన చేయుదును. విల్లును ఖడ్గమును యుద్ధమును దేశ ములో ఉండకుండ మాన్పించి వారిని నిర్భయముగా నివ సింపజేయుదును.

19. నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతినిబట్టి తీర్పుతీర్చుటవలనను, దయాదాక్షిణ్యములు చూపుటవలనను నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

20. నీవు యెహోవాను ఎరుగునట్లు నేను నమ్మకమునుబట్టి నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

21. ఆ దినమున నేను మనవి ఆలకింతును; ఆకాశపు మనవి నేను ఆలకింపగా అది భూమియొక్క మనవి ఆలకించును;

22. భూమి ధాన్య ద్రాక్షారసతైలముల మనవి ఆలకింపగా అవి యెజ్రెయేలు చేయు మనవి ఆలకించును.

23. నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై విత్తుదును; జాలినొందని దానియందు నేను జాలిచేసి కొందును; నా జనము కానివారితోమీరే నా జనమని నేను చెప్పగా వారునీవే మా దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
రోమీయులకు 9:25, 1 పేతురు 2:10Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hosea - హోషేయ 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రజల విగ్రహారాధన. (1-5) 
ఈ అధ్యాయంలో, ఇజ్రాయెల్‌కు రూపక సందేశం విస్తరించబడింది, హోషేయ భార్య మరియు పిల్లలకు సమాంతరంగా ఉంటుంది. ప్రభువు తన కుటుంబంలో చేర్చుకున్న వారందరినీ మనం అంగీకరించాలి మరియు ఆలింగనం చేసుకోవాలి మరియు వారు పొందిన దయను గుర్తించడంలో వారికి మద్దతు ఇవ్వాలి. ఏదేమైనా, ప్రతి క్రైస్తవుడు, వారి ప్రవర్తన మరియు చర్యల ద్వారా, తప్పు మరియు దుష్ప్రవర్తనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలి, వారి స్వంత సంఘంలో కూడా, వారు గౌరవం మరియు చెందినవారు. పశ్చాత్తాపపడని పాపంలో కొనసాగేవారు చివరికి వారు దుర్వినియోగం చేసే అధికారాలను కోల్పోతారు మరియు వారి కోరికలను వృధా చేస్తారు.

వారికి వ్యతిరేకంగా దేవుని తీర్పులు. (6-13) 
ఈ మోసపూరిత మరియు విగ్రహారాధన చేసే ప్రజల కోసం ఎదురు చూస్తున్న పరిణామాల గురించి దేవుడు హెచ్చరిక జారీ చేస్తాడు. వారు పశ్చాత్తాపపడేందుకు నిరాకరించడం ఈ హెచ్చరికల నెరవేర్పుకు దారితీసింది, అది మనకు పాఠంగా ఉపయోగపడింది. మనం చిన్న చిన్న సవాళ్లను అధిగమించినప్పుడు, దేవుడు గొప్ప వాటిని తలెత్తేలా అనుమతించవచ్చు. పాపపు మార్గాలను అనుసరించడంలో అత్యంత దృఢ నిశ్చయం ఉన్నవారు తరచుగా చాలా అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు. ధర్మమార్గం, దేవుని మార్గం మరియు కర్తవ్యం, కొన్ని సమయాల్లో కష్టాలతో కూడి ఉంటుంది, అయితే ఇది సాధారణంగా ముళ్లతో అడ్డుకునే పాపపు మార్గం. పాపపు ప్రయత్నాలలో ఈ అవరోధాలు మరియు సవాళ్లు గొప్ప ఆశీర్వాదాలుగా పరిగణించబడాలి, ఎందుకంటే అవి మనలను అతిక్రమించకుండా నిరోధించే దేవుని మార్గంగా పనిచేస్తాయి, పాపం యొక్క మార్గాన్ని దాని నుండి మనల్ని దూరం చేయడం కష్టతరమైనది.
బాధ, అనారోగ్యం లేదా కష్టాల రూపంలో మనల్ని పాపం నుండి కాపాడినా, దేవుని దయ మరియు రక్షణ కోసం మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. ప్రాపంచిక మూలాల నుండి సంతృప్తిని కోరుకునేటప్పుడు మనం ఎదుర్కొనే నిరాశలు చివరికి మన సృష్టికర్త నుండి నెరవేర్పును కోరుకునేలా చేస్తాయి. ప్రజలు తమ సుఖాలు దేవుని నుండి వచ్చాయని మరచిపోయినప్పుడు లేదా విస్మరించినప్పుడు, వారి మూర్ఖత్వం మరియు ఆపదలను ప్రతిబింబించేలా చేయడానికి ఆయన తన దయతో వారిని తొలగించవచ్చు. పాపం మరియు ప్రాపంచిక ఆనందం సామరస్యపూర్వకంగా కలిసి ఉండవు. వ్యక్తులు తమ ఆనందంతో పాటు పాపాన్ని అనుమతించడంలో పట్టుదలతో ఉంటే, దేవుడు వారి పాపం నుండి ఆనందాన్ని తొలగిస్తాడు. ప్రజలు దేవుని బోధలను మరియు శాసనాలను విడిచిపెట్టినప్పుడు, వారి భూసంబంధమైన ఆనందాలను దూరం చేయడం ఆయన కోసమే. ఇది వారి ఆనందానికి విఘాతం కలిగిస్తుంది. పవిత్ర రుతువులు మరియు విశ్రాంతి దినాలను రద్దు చేయడం సరిపోదు; నష్టం లేదని భావించి వారు ఇష్టపూర్వకంగా వారితో విడిపోతారు. అయితే, దేవుడు వారి శరీర సంబంధమైన ఆనందాలను దూరం చేస్తాడు. పాపపు సంతోషపు రోజులను దుఃఖం మరియు విలాప దినాలతో ఎదుర్కోవాలి.

సయోధ్య గురించి అతని వాగ్దానాలు. (14-23)
ఈ తీర్పుల తర్వాత, ప్రభువు ఇశ్రాయేలును మరింత సున్నితత్వంతో సమీపిస్తాడు. క్రీస్తులో విశ్రాంతి పొందుతామని వాగ్దానం చేయడం ద్వారా, ఆయన కాడిని స్వీకరించడానికి మనకు ఆహ్వానం అందించబడింది. కన్వర్షన్ ప్రక్రియ సుఖాలు మరియు విశ్వాసాల ద్వారా మరింత ముందుకు సాగుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుడు మనల్ని భూసంబంధమైన ఆనందం మరియు మనపై ఆధారపడే నిరాశకు దారి తీస్తుంది, తద్వారా ఇతర ఎంపికలు లేకుండా, మనం వినయంగా అతని దయను కోరవచ్చు.
ఆ క్షణం నుండి, ఇజ్రాయెల్ ప్రభువుతో మరింత లోతుగా కనెక్ట్ అవుతుంది. వారు ఇకపై ఆయనను "బాలీ" అని సంబోధించరు, ఇది ప్రేమ కంటే అధికారాన్ని సూచిస్తుంది, కానీ "ఇషి", ఆప్యాయత యొక్క పదం. ఇది బాబిలోనియన్ బందిఖానా నుండి వారి పునరుద్ధరణను సూచిస్తుంది మరియు అపొస్తలుల కాలంలో యూదులను క్రీస్తుగా మార్చడానికి, అలాగే వారు చివరికి ఒక దేశంగా విస్తృతంగా మారడానికి కూడా వర్తింపజేయవచ్చు. అత్యంత ప్రేమగల భర్త తన ప్రియమైన భార్యకు అందించగల దానికంటే విశ్వాసులు తమ పవిత్రమైన దేవుని నుండి మరింత గొప్ప సున్నితత్వం మరియు దయను ఊహించగలరు.
ప్రజలు విగ్రహాలకు దూరంగా ఉండి, ప్రభువును యథార్థంగా ప్రేమించినప్పుడు, సృష్టించబడిన ఏ వస్తువు నుండి వారికి ఎటువంటి హాని జరగదు. ఈ భావన ఆధ్యాత్మిక ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఆశీర్వాదాలు మరియు అధికారాలకు, ప్రతి నిజమైన విశ్వాసికి మరియు క్రీస్తు యొక్క నీతిలో వారి భాగస్వామ్యం కోసం వర్తింపజేస్తుంది. ఇది యూదులను క్రీస్తుగా మార్చడానికి కూడా సంబంధించినది.
ఇది దేవునికి అగౌరవాన్ని కలిగించని రీతిలో మనల్ని మనం ప్రవర్తించడానికి బలవంతపు వాదనగా పనిచేస్తుంది. అతను మమ్మల్ని తన ప్రజలు అని పిలుస్తాడు మరియు ఒక వ్యక్తి యొక్క కుటుంబం క్రమరహితంగా ప్రవర్తిస్తే, అది యజమానిపై చెడుగా ప్రతిబింబిస్తుంది. దేవుడు మనలను తన పిల్లలు అని పిలిచినప్పుడు, "మీరు మా దేవుడు" అని చెప్పడం ద్వారా మనం ప్రతిస్పందించవచ్చు. సందేహించే ఆత్మకు, నిరుత్సాహపరిచే ఆలోచనలను విడిచిపెట్టి, దేవుని ప్రేమపూర్వక దయకు ఈ విధంగా ప్రతిస్పందించవద్దు. "మీరు నా ప్రజలు" అని దేవుడు ప్రకటించినప్పుడు, "ప్రభువా, నీవే మా దేవుడు" అని ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వండి.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |