Micah - మీకా 6 | View All

1. యెహోవా సెలవిచ్చు మాట ఆలకించుడి నీవువచ్చి పర్వతములను సాక్ష్యముపెట్టి వ్యాజ్యెమాడుము, కొండలకు నీ స్వరము వినబడనిమ్ము.

2. తన జనులమీద యెహోవాకు వ్యాజ్యెము కలదు, ఆయన ఇశ్రాయేలీయులమీద వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు; నిశ్చలములై భూమికి పునాదులుగా ఉన్న పర్వతములారా, యెహోవా ఆడు వ్యాజ్యెము ఆలకించుడి.

3. నా జనులారా, నేను మీకేమి చేసితిని? మిమ్ము నేలాగు ఆయాసపరచితిని? అది నాతో చెప్పుడి.

4. ఐగుప్తు దేశములోనుండి నేను మిమ్మును రప్పించితిని, దాసగృహములోనుండి మిమ్మును విమోచించితిని, మిమ్మును నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిర్యాములను పంపించితిని.

5. నా జనులారా, యెహోవా నీతి కార్యములను మీరు గ్రహించునట్లు మోయాబురాజైన బాలాకు యోచించిన దానిని బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి ప్రత్యుత్తరముగా చెప్పిన మాటలను షిత్తీము మొదలుకొని గిల్గాలువరకును జరిగిన వాటిని, మనస్సునకు తెచ్చు కొనుడి.

6. ఏమి తీసికొని వచ్చి నేను యెహోవాను దర్శింతును? ఏమి తీసికొని వచ్చి మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధిని నమస్కారము చేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అర్పించి దర్శింతునా?

7. వేలకొలది పొట్టేళ్లును వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము కలుగజేయునా? నా అతిక్రమమునకై నా జ్యేష్ఠపుత్రుని నేనిత్తునా? నా పాపపరిహారమునకై నా గర్భఫలమును నేనిత్తునా?

8. మనుష్యుడా, యేది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడియున్నది; న్యాయముగా నడుచుకొనుటయు, కనికరమును ప్రేమించుటయు, దీనమనస్సుకలిగి నీ దేవుని యెదుట ప్రవర్తించుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నిన్నడుగుచున్నాడు.
మత్తయి 23:23

9. ఆలకించుడి; యెహోవా పట్టణమునకు ప్రకటన చేయుచున్నాడు. జ్ఞానముగలవాడు నీ నామమును లక్ష్యపెట్టును, శిక్షనుగూర్చిన వార్తను శిక్షను నిర్ణయించిన వానిని గూర్చిన వార్తను ఆలకించుడి

10. అన్యాయము చేయువారి యిండ్లలో అన్యాయముచేత సంపాదించిన సొత్తులును, చిన్నదిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉన్నవిగదా.

11. తప్పుత్రాసును తప్పు రాళ్లుగల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవిత్రుడను అగుదునా?

12. వారిలోని ఐశ్వర్యవంతులు ఎడతెగక బలాత్కారము చేయుదురు, పట్టణస్థులు అబద్ధమాడుదురు, వారి నోటిలోని నాలుక కపటముగా మాటలాడును.

13. కాబట్టి నీవు బాగుపడకుండ నేను నీ పాపములనుబట్టి నిన్ను పాడుచేసి మొత్తుదును.

14. నీవు భోజనము చేసినను నీకు తృప్తి కానేరదు, నీవెప్పుడు పస్తుగానే యుందువు, నీవేమైన తీసికొనిపోయినను అది నీకుండదు, నీవు భద్రము చేసికొని కొనిపోవుదానిని దోపుడుకు నేనప్పగింతును.

15. నీవు విత్తనము విత్తుదువుగాని కొయ్యక యుందువు, ఒలీవపండ్లను ద్రాక్షపండ్లను త్రొక్కుదువు గాని తైలము పూసికొన కయు ద్రాక్షారసము పానముచేయకయు ఉందువు.
యోహాను 4:37

16. ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కట్టడల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు చేసిన క్రియలన్నిటి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబట్టి నడుచుచున్నారు గనుక నా జనులకు రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిమ్మును భీతి పుట్టించు జనులుగాను పట్టణ నివాసులను అపహాస్యాస్పదము గాను చేయబోవుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Micah - మీకా 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్‌తో దేవుని వివాదం. (1-5)
దేవుని ఆరాధన పట్ల వారి అలసత్వాన్ని మరియు విగ్రహారాధన పట్ల వారి మొగ్గును వివరించడానికి వ్యక్తులు పిలువబడ్డారు. దేవుడు మరియు మానవత్వం మధ్య సంఘర్షణకు మూలం పాపం. ఆత్మపరిశీలనలో నిమగ్నమయ్యేలా ప్రోత్సహించడానికి దేవుడు మనతో సంభాషణలో పాల్గొంటాడు. దేవుడు తమకు మరియు వారి పూర్వీకులకు ప్రసాదించిన అనేక ఆశీర్వాదాలను వారు గుర్తుచేసుకోవాలి మరియు అతని పట్ల వారి అనర్హమైన మరియు కృతజ్ఞత లేని ప్రవర్తనతో వాటిని జతపరచాలి.

 దేవుడు కోరే విధులు. (6-8) 
ఈ వచనాలు ఇశ్రాయేలు దేవుని నుండి ఏవిధంగా అనుగ్రహాన్ని పొందాలనే విషయమై బిలాముతో బాలాకు జరిపిన చర్చను సంగ్రహించినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అపరాధ భావన మరియు దైవిక కోపం యొక్క ప్రగాఢ భావం శాంతి మరియు క్షమాపణ కోసం ఆసక్తిగా వెతకడానికి వ్యక్తులను నడిపిస్తుంది. దీంతో వారిలో ఆశలు చిగురించాయి. దేవునితో అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు, క్రీస్తును ఇష్టపడని పాపాలను తొలగించాలని కోరుతూ, క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్తానికి అనుసంధానం కోసం మనం ప్రయత్నించాలి. ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి: దేవుని న్యాయాన్ని ఏది సంతృప్తిపరచగలదు? మనకంటూ ఏమీ లేకుండా ఎవరి పేరుతో మనం సంప్రదించాలి? ఏ ధర్మం ద్వారా మనం ఆయన ఎదుట నిలబడగలం? ఈ ప్రతిపాదనలు ఒక నిర్దిష్ట అజ్ఞానాన్ని వెల్లడిస్తాయి, అయినప్పటికీ అవి ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. వారు విలువైన మరియు విలువైనదాన్ని అందిస్తారు. తమ పాపాలు, దుఃఖం, వాటి వల్ల కలిగే ఆపద గురించి బాగా తెలిసిన వారు ప్రపంచాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నప్పటికీ శాంతి మరియు క్షమాపణ కోసం ఏదైనా ఇస్తారు. అయితే, వారి సమర్పణలు తప్పుదారి పట్టించాయి. త్యాగం యొక్క విలువ క్రీస్తుకు వారి సూచనలో ఉంది; ఎద్దులు మరియు మేకల రక్తం నిజంగా పాపాన్ని తొలగించలేదు. సువార్త ప్రకారమే కాకుండా ఏదైనా శాంతి సమర్పణలు వ్యర్థమైనవి. వారు దైవిక న్యాయం యొక్క డిమాండ్లను తీర్చలేరు, పాపం ద్వారా దేవునికి జరిగిన అగౌరవాన్ని సరిదిద్దలేరు లేదా అంతర్గత పవిత్రత మరియు జీవిత పరివర్తనకు ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేయలేరు. ప్రజలు తరచుగా తమ పాపాలతో తప్ప దేనితోనైనా విడిపోవడానికి ఇష్టపడతారు, అయినప్పటికీ వారు తమ పాపాలను విడిచిపెట్టే వరకు దేవునితో అంగీకారం పొందే విధంగా వారు దేనితోనూ విడిపోరు. నైతిక విధులు ఆజ్ఞాపించబడ్డాయి ఎందుకంటే అవి మానవాళికి ప్రయోజనకరమైనవి. దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించడం వల్ల వర్తమానంలో మరియు తరువాత గొప్ప ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. దేవుడు తన అవసరాలను బయలుపరచడమే కాకుండా వాటిని స్పష్టంగా కూడా చెప్పాడు. దేవుడు మన నుండి కోరేది పాప క్షమాపణ మరియు అతనితో అంగీకారం కోసం చెల్లింపు కాదు, కానీ తన పట్ల ప్రేమ. ఇందులో అసమంజసమైన లేదా భారం ఏదైనా ఉందా? మనం దేవునికి అనుగుణంగా నడుచుకోవాలంటే మనలోని ప్రతి ఆలోచనను దేవునికి లొంగదీసుకోవాలి మరియు విమోచకుడు మరియు అతని ప్రాయశ్చిత్తం మీద ఆధారపడి పశ్చాత్తాపపడిన పాపులుగా మనం దీన్ని చేయాలి. తన కోసం వేచి ఉండే వినయస్థులకు మరియు తపస్సుకు ఎల్లప్పుడూ తన కృపను ప్రసాదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రభువుకు స్తోత్రం.

ఇజ్రాయెల్ యొక్క దుష్టత్వం. (9-16)
దేవుడు, న్యాయంగా ప్రవర్తించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పిన తర్వాత, వారు అన్యాయంగా ప్రవర్తించారనేది ఎంత స్పష్టంగా ఉందో ఇప్పుడు వివరిస్తున్నాడు. ప్రభువు స్వరం అందరితో మాట్లాడుతుంది, క్రమశిక్షణ యొక్క కనిపించే మరియు బాధాకరమైన పరిణామాలు వ్యక్తమయ్యే ముందు హెచ్చరిక సంకేతాలను గమనించమని వారికి సలహా ఇస్తుంది. దిద్దుబాటు రాడ్ అందించే పాఠాలు మరియు హెచ్చరికలను వినండి. అతని దిద్దుబాటు చర్యల ద్వారా దేవుని స్వరం వినబడుతుంది. నిజాయితీ లేని వ్యవహారాలలో నిమగ్నమైన వారు భక్తి యొక్క బాహ్య ప్రదర్శనలతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పటికీ పవిత్రులుగా పరిగణించబడరు. మోసం మరియు అణచివేత ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన లాభాలు నిజమైన సంతృప్తితో నిర్వహించబడవు లేదా ఆనందించలేవు. తరచుగా, మనం చాలా గట్టిగా పట్టుకున్నది మొదట జారిపోతుంది. పాపం చేదు వేరు వంటిది, సులభంగా నాటబడుతుంది కానీ సులభంగా వేరు చేయబడదు. వారు ఒకప్పుడు దేవుని ప్రజలుగా పేరు మరియు వృత్తిని కలిగి ఉన్నారు మరియు దానిలో గౌరవాన్ని పొందారు, ఇప్పుడు, వెనుకబడిన వారిగా, దేవుని ప్రజలతో వారి గత అనుబంధం నిందకు మూలంగా మారింది.Shortcut Links
మీకా - Micah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |