Zechariah - జెకర్యా 14 | View All

1. ఇదిగో యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది, అందు మీయొద్ద దోచబడిన సొమ్ము పట్టణములోనే విభాగింపబడును.

2. ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుద్ధము చేయుటకు నేను అన్యజనులందరిని సమకూర్చ బోవుచున్నాను; పట్టణము పట్టబడును, ఇండ్లు కొల్ల పెట్టబడును, స్త్రీలు చెరుపబడుదురు, పట్టణములో సగముమంది చెర పట్టబడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిర్మూలము కాకుండ పట్టణములో నిలుతురు.

3. అప్పుడు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుద్ధకాలమున యుద్ధము చేయు రీతిగా ఆ అన్యజనులతో యుద్ధము చేయును.

4. ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూర్పుతట్టుననున్న ఒలీవ కొండమీద ఆయన పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూర్పు తట్టునకును పడమటి తట్టువకును నడిమికి విడిపోయి సగము కొండ ఉత్తరపుతట్టునకును సగముకొండ దక్షిణపుతట్టు నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ యొకటి యేర్పడును.

5. కొండలమధ్య కనబడు లోయ ఆజీలువరకు సాగగా మీరు ఆ కొండలోయలోనికి పారిపోవుదురు. యూదారాజైన ఉజ్జియా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి పారిపోయినట్లు మీరు పారిపోవుదురు, అప్పుడు నీతోకూడ పరిశుద్దులందరును వచ్చెదరు. నా దేవుడైన యెహోవా ప్రత్యక్షమగును.
మత్తయి 25:31, 1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:7, యూదా 1:14

6. యెహోవా, ఆ దినమున ప్రకాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు లేకపోవును.

7. ఆ దినము ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము పగలు కాదు రాత్రికాదు; అస్తమయకాలమున వెలుతురు కలుగును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 22:5

8. ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూర్పు సముద్రమునకును సగము పడమటి సముద్రమునకును దిగును. వేసవికాలమందును చలికాల మందును ఆలాగుననే జరుగును.
యోహాను 7:38, ప్రకటన గ్రంథం 21:6, ప్రకటన గ్రంథం 22:1-17

9. యెహోవా సర్వలోకమునకు రాజైయుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒక్కడే అనియు, ఆయనకు పేరు ఒక్కటే అనియు తెలియబడును.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

10. యెరూషలేము బెన్యామీను గుమ్మమునుండి మూల గుమ్మమువరకును, అనగా మొదటి గుమ్మపు కొన వరకును, హనన్యేలు గుమ్మమునుండి రాజు గానుగులవరకును వ్యాపించును, మరియు గెబనుండి యెరూషలేము దక్షిణపు తట్టుననున్న రిమ్మోనువరకు దేశమంతయు మైదానముగా ఉండును,

11. పట్టణము ఎత్తుగా కనబడును, జనులు అక్కడ నివసింతురు, శాపము ఇకను కలుగదు, యెరూషలేము నివాసులు నిర్భయముగా నివసింతురు.
ప్రకటన గ్రంథం 22:3

12. మరియయెహోవా తెగుళ్లుపుట్టించి యెరూషలేముమీద యుద్ధము చేసిన జనములనందరిని ఈలాగున మొత్తును; వారు నిలిచి యున్నపాటుననే వారి దేహములు కుళ్లిపోవును, వారి కన్నులు కను తొఱ్ఱలలోఉండియే కుళ్లిపోవును వారి నాలుకలు నోళ్లలో ఉండియే కుళ్లిపోవును.

13. ఆ దినమున యెహోవా వారిలో గొప్ప కల్లోలము పుట్టింపగా వారందరు ఒకరి కొకరు విరోధులై ఒకరిమీదనొకరు పడుదురు.

14. యూదావారు యెరూషలేమునొద్ద యుద్ధము చేయుదురు, బంగారును వెండియు వస్త్రములును చుట్టు నున్న అన్యజనులందరి ఆస్తియంతయు విస్తారముగా కూర్చబడును.

15. ఆలాగుననే గుఱ్ఱములమీదను కంచర గాడిదల మీదను ఒంటెలమీదను గార్దభములమీదను దండు పాళెములో ఉన్న పశువులన్నిటిమీదను తెగుళ్లుపడును.

16. మరియయెరూషలేముమీదికి వచ్చిన అన్యజనులలో శేషించినవారందరును సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా యను రాజునకు మ్రొక్కుటకును పర్ణశాలపండుగ ఆచరించుటకును ఏటేట వత్తురు.

17. లోకమందుండు కుటుంబములలో సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా యను రాజునకు మ్రొక్కుటకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వర్షము కురువకుండును.

18. ఐగుప్తీయుల కుటుంబపువారు బయలుదేరకయు రాకయు ఉండినయెడల వారికి వర్షము లేకపోవును, పర్ణశాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని అన్యజనులకు తాను నియమించిన తెగులుతో యెహోవా వారిని మొత్తును.

19. ఐగుప్తీయులకును, పర్ణశాలపండుగ ఆచరించుటకు రాని అన్యజనులకందరికిని రాగల శిక్ష యిదే.

20. ఆ దినమున గుఱ్ఱములయొక్క కళ్లెములమీద యెహోవాకు ప్రతిష్టితము అను మాట వ్రాయబడును; యెహోవా మందిరములోనున్న పాత్రలు బలి పీఠము ఎదుటనున్న పళ్లెములవలె ప్రతిష్ఠితములుగా ఎంచబడును.

21. యెరూషలేమునందును యూదాదేశమందును ఉన్న పాత్రలన్నియు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాకు ప్రతిష్టితములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండు కొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zechariah - జెకర్యా 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలేం యొక్క బాధలు. (1-7) 
యేసుప్రభువు భూమిపై ఉన్న సమయంలో ఒలీవ్‌ల కొండకు తరచుగా వెళ్లేవాడు. అతను అక్కడి నుండి స్వర్గానికి చేరుకున్నాడు, తదనంతరం, యూదు దేశం నిర్జనమై బాధను ఎదుర్కొంది. కొందరు దీనిని అలంకారికంగా అర్థం చేసుకుంటారు, అయితే చాలామంది ఇది ఇంకా నెరవేరని సంఘటనలకు సంబంధించినదని నమ్ముతారు, ఇది మన ప్రస్తుత అవగాహనకు మించిన కష్టాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి విశ్వాసి, వారి దైవిక సృష్టికర్తగా దేవునితో వారి సంబంధంలో, క్రీస్తు యొక్క శక్తివంతమైన పునరాగమనం యొక్క నిరీక్షణలో సంతోషించవచ్చు మరియు దాని గురించి ఆనందంతో మాట్లాడవచ్చు. చాలా కాలం పాటు, చర్చి యొక్క స్థితి పాపంతో చెడిపోతుంది, ఇది సత్యం మరియు దోషం, ఆనందం మరియు దుఃఖం యొక్క సమ్మేళనంతో గుర్తించబడుతుంది - ఇది దయ మరియు అవినీతి రెండింటితో కూడిన దేవుని ప్రజల మిశ్రమ అనుభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పరిస్థితులు వారి అస్పష్టంగా మరియు కనీసం ఆశాజనకంగా కనిపించినప్పటికీ, లార్డ్ చీకటిని కాంతిగా మార్చగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు; దేవుని ప్రజలు కనీసం ఆశించనప్పుడు విడుదల వస్తుంది.

ప్రోత్సాహకరమైన అవకాశాలు, మరియు ఆమె శత్రువుల నాశనం. (8-15) 
యెరూషలేములో ప్రారంభమయ్యే సువార్త యొక్క పురోగమనం ఆ నగరం నుండి ప్రవహించే జీవ జలాలచే సూచించబడుతుందని కొందరు సూచిస్తున్నారు. సువార్త సందేశం, కృప యొక్క సాధనాలు మరియు ఈ మార్గాల ద్వారా విశ్వాసుల హృదయాలలో పెంపొందించబడిన ఆధ్యాత్మిక లక్షణాలు హింస యొక్క తీవ్రత, టెంప్టేషన్ యొక్క తుఫానులు లేదా మరే ఇతర కష్టాల దాడితో సంబంధం లేకుండా ఎప్పటికీ క్షీణించవు. తమ మాతృభూమిలో యూదుల పునఃస్థాపనను ప్రతిఘటించే వారిపైకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న బలీయమైన తీర్పులను ప్రవచనాలు సూచిస్తున్నాయి. వీటిని ఎంత వరకు అక్షరాలా తీసుకోవాలో సంఘటనల ద్వారా మాత్రమే నిర్ణయించవచ్చు. తమ పాపాలకు లొంగిపోయిన వారి మధ్య చెలరేగిన శత్రుత్వంతో పోల్చితే, ఒకరిపై ఒకరు ప్రజలను నడిపించే తీవ్రమైన కోపం మరియు దుర్మార్గం లేతగా ఉంటాయి. చిన్న జీవులు కూడా తరచుగా మానవత్వం యొక్క అతిక్రమణల పర్యవసానాలను సహిస్తారు, పాపం పట్ల ఆయనకు ఉన్న అసంతృప్తిని వ్యక్తపరిచే విధంగా దేవుడు విధించిన దైవిక శిక్షలో అనుషంగిక నష్టంగా మారుతుంది.

చివరి రోజుల పవిత్రత. (16-21)
ఏటా విందు కోసం అన్ని దేశాలు జెరూసలేంలో సమావేశమయ్యే లాజిస్టికల్ అసంభవం కారణంగా, ఒక రూపక వివరణ తప్పనిసరిగా వర్తింపజేయాలని స్పష్టమవుతుంది. గుడారాల పండుగను పాటించడం సువార్త ఆరాధనకు ప్రతీక. ఒక క్రైస్తవుని జీవితంలో ప్రతి రోజు పర్ణశాలల పండుగ దినానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది, ప్రతి ప్రభువు దినం, ప్రత్యేకించి, ఆరాధన యొక్క గొప్ప సందర్భం వలె పనిచేస్తుంది. కావున, మనము ప్రతిదినము సేనల ప్రభువును ఆరాధించుదాము మరియు ప్రభువు దినమును విశేషమైన భక్తితో జరుపుదాము. దయ యొక్క సాధనాలను నిర్లక్ష్యం చేసే వారి నుండి కృప యొక్క ఆశీర్వాదాలను దేవుడు నిలిపివేయడం న్యాయమైనది. ఈ కర్తవ్యాన్ని విస్మరించడం అనేది స్వయంగా విధించిన శిక్ష యొక్క ఒక రూపం, ఎందుకంటే తమ బాధ్యతలను విడిచిపెట్టిన వారు దేవునితో సహవాసం చేసే అధికారాన్ని కోల్పోతారు.
చర్చి కోసం పూర్తి శాంతి మరియు స్వచ్ఛత సమయం హోరిజోన్‌లో ఉంది. విశ్వాసం, ప్రేమ మరియు విధేయత యొక్క అదే పవిత్ర సూత్రాల ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన వారి సాధారణ కార్యకలాపాలు మరియు మతపరమైన సేవలలో ప్రజలు పాల్గొంటారు. పవిత్రత యొక్క ఆత్మ మునుపెన్నడూ లేనంత సమృద్ధిగా కుమ్మరించబడినందున ప్రామాణికమైన పవిత్రత మరింత విస్తృతంగా ఉంటుంది. దైనందిన విషయాలలో కూడా, పవిత్రత ఉంటుంది, విశ్వాసుల ప్రతి చర్య మరియు ఆనందాన్ని ఆయన మహిమ కొరకు దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉంచుతారు. మన జీవితమంతా కొనసాగుతున్న త్యాగం, నిరంతర భక్తి, మన చర్యలలో స్వార్థపూరిత ఉద్దేశాలకు చోటు లేకుండా ఉండాలి. విచారకరంగా, క్రైస్తవ చర్చి ఇప్పటికీ అటువంటి స్వచ్ఛత స్థితిని పొందేందుకు దూరంగా ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రభువు యొక్క సంస్కరణ మరియు అతని చర్చి విస్తరణ యొక్క వాగ్దానం మిగిలి ఉంది, ఇది స్వర్గంలో మాత్రమే పరిపూర్ణ పవిత్రత మరియు సంతోషం గ్రహించబడే సమయానికి నాంది పలికింది.Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |