Malachi - మలాకీ 2 | View All

1. కావున యాజకులారా, ఈ ఆజ్ఞ మీకియ్యబడి యున్నది.

2. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరు ఆ యాజ్ఞను ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునట్లు మనఃపూర్వకముగా దానిని ఆలోచింపకయు ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెప్పించి మీకు కలిగిన ఆశీర్వాద ఫలమును శపింతును; మీరు దానిని మనస్సునకు తెచ్చుకొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని.

3. మిమ్మునుబట్టి విత్తనములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, పండుగలలో మీరర్పించిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడ్చివేసిన స్థలమునకు మీరు ఊడ్చివేయబడుదురు

4. అందువలన లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండునట్లు ఈ ఆజ్ఞను మీ కిచ్చినవాడను నేనేయని మీరు తెలిసికొందురని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

5. నేను చేసిన నిబంధన వారి జీవమునకును సమాధానమునకును కారణమాయెను; భయభక్తులు పుట్టించుటకై నేను వాటిని వారికిచ్చితిని గనుక వారు నాయందు భయభక్తులు కలిగి, నా నామము విషయములో భయము గలవారై

6. సత్యముగల ధర్మశాస్త్రము బోధించుచు దుర్భోధ నేమాత్రమును చేయక సమాధానమును బట్టియు యథార్థతను బట్టియు నన్ననుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి యనేకులను త్రిప్పిరి.

7. యాజకులు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు వారినోట ధర్మశాస్త్రవిధులను నేర్చుకొందురు, వారు జ్ఞానమునుబట్టి బోధింపవలెను.
మత్తయి 23:3

8. అయితే మీరు మార్గము తప్పితిరి, ధర్మశాస్త్ర విషయములో మీరు అనేకులను అభ్యంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరర్థకము చేసియున్నారు.
మత్తయి 23:3

9. నా మార్గములను అనుసరింపక ధర్మశాస్త్రమునుబట్టి విమర్శించుటలో మీరు పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృష్టికి మిమ్మును తృణీకరింప దగినవారినిగాను నీచులనుగాను చేసియున్నాను అని సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

10. మనకందరికి తండ్రియొక్కడే కాడా? ఒక్కదేవుడే మనలను సృష్టింపలేదా? ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము ద్రోహము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను మనమెందుకు తృణీకరించుచున్నాము?
1 కోరింథీయులకు 8:6

11. యూదావారు ద్రోహులైరి, ఇశ్రాయేలీయులమధ్య యెరూషలేములోనే హేయక్రియలు జరుగుచున్నవి; యూదావారు యెహోవాకు ప్రియమైన పరిశుద్ధస్థలమును అపవిత్రపరచి అన్యదేవత పిల్లలను పెండ్లిచేసికొనిరి.

12. యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేల్కొలుపు వారిని, పలుకువారిని, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాకు నైవేద్యము చేయువారిని యెహోవా నిర్మూలము చేయును.

13. మరియు రెండవసారి మీరాలాగుననే చేయుదురు; యెహోవా బలిపీఠమును మీరు ఏడ్పుతోను కన్నీళ్ల తోను రోదనముతోను తడుపుదురు. కాబట్టి ఆయన మీ నైవేద్యమును అంగీకరింపకయు, తనకు అనుకూలము కాని అర్పణలను మీచేత తీసికొనకయు నున్నాడు.

14. అది ఎందుకని మీరడుగగా, ¸యౌవన కాలమందు నీవు పెండ్లి చేసికొని అన్యాయముగా విసర్జించిన నీ భార్య పక్షమున యెహోవా సాక్షియాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన నిబంధనకు పాత్రురాలు గదా, నీ పెండ్లి భార్య గదా.

15. కొంచెముగానైనను దైవాత్మనొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యత్నము చేసెను గదా; కాగా మిమ్మును మీరే జాగ్రత్త చేసికొని, ¸యౌవనమున పెండ్లిచేసికొనిన మీ భార్యల విషయములో విశ్వాస ఘాతకులుగా ఉండకుడి.

16. భార్యను పరిత్యజించుట నాకు అసహ్యమైన క్రియయని ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. మరియు ఒకడు తన వస్త్రములను బలాత్కారముతో నింపుట నా కసహ్యమని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు; కాబట్టి మీ మనస్సులను కాచుకొనుడి, విశ్వాసఘాతకులుకాకుడి.

17. మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెట్టుచు, దేనిచేత ఆయనను ఆయాసపెట్టుచున్నామని మీరడుగు చున్నారే. దుర్మార్గులు యెహోవా దృష్టికి మంచివారు, వారియందు ఆయన సంతోషపడును;లేక న్యాయకర్తయగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెప్పు కొనుటచేతనే మీరాయనను ఆయాసపెట్టుచున్నారు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Malachi - మలాకీ 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తమ ఒడంబడికను నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు యాజకులు మందలించారు. (1-9) 
అర్చకత్వం యొక్క ఒడంబడికకు వర్తించే సూత్రాలు ఆధ్యాత్మిక పూజారులుగా పనిచేసే విశ్వాసులందరితో ఏర్పాటు చేయబడిన దయ యొక్క ఒడంబడికకు కూడా నిజమైనవి. ఈ ఒడంబడిక జీవితం మరియు శాంతి యొక్క వాగ్దానం, ప్రస్తుత ప్రపంచంలో మరియు పరలోకంలో ఉన్న విశ్వాసులందరికీ ఆనందం యొక్క హామీని అందిస్తుంది. దేవుని సేవకులు ఆయన దూతలుగా ఎన్నుకోబడడం గొప్ప గౌరవం. పూజారి తమ ప్రజల నుండి జ్ఞానాన్ని నిలిపివేయకూడదు, కానీ దానిని ఉచితంగా పంచుకోవాలి. ప్రభువు చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ప్రజలకు ఉంది. కాబట్టి, మనం వ్రాతపూర్వకంగా మాత్రమే కాకుండా, మన ఆత్మలకు సంబంధించిన విషయాల గురించి దేవుని దూతల నుండి మార్గదర్శకత్వం మరియు సలహాలను కూడా వెతకాలి.
ఇప్పటికే ఇశ్రాయేలీయులు అని పిలవబడే వారితో సహా పాపులను మతమార్పిడికి తీసుకురావడానికి మంత్రులు తమ అత్యంత ప్రయత్నాలను చేయాలి, కానీ ఇప్పటికీ అధర్మం నుండి దూరంగా ఉండాలి. ప్రజలను పాపం నుండి దూరంగా నడిపించే అవకాశం ఉన్న పరిచారకులు సరైన సిద్ధాంతాన్ని బోధిస్తారు మరియు లేఖనాల ప్రకారం పవిత్రతతో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతారు. దురదృష్టవశాత్తు, కొందరు ఈ మార్గం నుండి తప్పుకున్నారు మరియు అలా చేయడం ద్వారా ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించారు.
దేవునితో శాంతి మరియు నీతితో నడిచి, ఇతరులకు పాపం నుండి దూరంగా ఉండటానికి సహాయం చేసేవారు దేవునికి ఘనతను తెస్తారు. బదులుగా, దేవుడు వారిని గౌరవిస్తాడు, అయితే ఆయనను ధిక్కరించే వారు తమను తాము తేలికగా గౌరవిస్తారు.

ప్రజలు వారి చెడు పద్ధతులను మందలించారు. (10-17)
అవినీతి చర్యలు అవినీతి సూత్రాల నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి మరియు వారి దేవునికి ద్రోహం చేసే వ్యక్తి తమ తోటి మానవుల పట్ల కూడా అవిశ్వసనీయుడు అని రుజువు చేస్తాడు. యూదులు, దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన వివాహ ఒడంబడికను విస్మరించి, విదేశీ జీవిత భాగస్వాములకు చోటు కల్పించే అవకాశం ఉన్న వారి స్వంత దేశం నుండి వారి భార్యలను విడాకులు తీసుకున్నారు. వారు తమ భార్యలకు జీవితాన్ని అసహనంగా మార్చారు, అయినప్పటికీ ఇతరుల దృష్టిలో వారు కనికరం ఉన్నట్లు నటించారు. ఆమె మీ భార్య, మీ స్వంతం, ప్రపంచంలో మీకు అత్యంత సన్నిహిత బంధువు అని గుర్తుంచుకోవడం చాలా అవసరం. భార్యను సేవకురాలిగా చూడకూడదు, భర్తకు తోడుగా చూడాలి. దేవుని పవిత్ర ప్రమాణం వారిని ఒకదానితో ఒకటి బంధిస్తుంది మరియు ఈ ఒడంబడికను తేలికగా తీసుకోకూడదు. భార్యాభర్తలు తమ జీవితాంతం పవిత్రమైన ప్రేమ మరియు శాంతిని కాపాడుకోవడానికి కృషి చేయాలి. దేవుడు హవ్వ అనే ఒక స్త్రీని ఒక పురుషుడు ఆడమ్ కోసం సృష్టించలేదా? ఖచ్చితంగా, దేవుడు మరొక ఈవ్‌ని సృష్టించి ఉండవచ్చు. కాబట్టి అతను ఒక పురుషుని కోసం ఒకే స్త్రీని ఎందుకు సృష్టించాడు? వారి వారసులు ఆయనకు సేవ చేయడానికి అంకితమైన ప్రజలుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. భార్యాభర్తలు తమ సంతానం దైవభక్తి కలిగి ఉండేలా దేవుని పట్ల భక్తితో జీవించాలి.
ఇశ్రాయేలు దేవుడు విడాకులను నిస్సందేహంగా అసహ్యించుకుంటాడు. పాపాన్ని నివారించాలని కోరుకునే వారు తమ స్వంత ఆత్మలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే అక్కడ పాపం వేళ్ళూనుకుంటుంది. వారి కుటుంబాల్లో వారి దుష్ప్రవర్తన తరచుగా స్వార్థం వల్లనే సంభవిస్తుందని ప్రజలు కనుగొంటారు, ఇది ఇతరుల శ్రేయస్సు మరియు ఆనందం కంటే వారి స్వంత కోరికలు మరియు ఇష్టాలను ఉంచుతుంది. వ్యక్తులు తమ చెడ్డ చర్యలను సమర్థించుకోవడం వినడం దేవుడు విసుగ్గా భావిస్తాడు. దేవుడు పాపాన్ని క్షమించగలడని నమ్మేవారు ఆయనను అవమానించుకుంటారు మరియు తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు. కొందరు ఎగతాళిగా, "తీర్పు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు?" అయితే ప్రభువు దినము వచ్చును.Shortcut Links
మలాకీ - Malachi : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |