Numbers - సంఖ్యాకాండము 21 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులు అతారీయుల మార్గమున వచ్చుచున్నారని దక్షిణదిక్కున నివసించిన కనానీయుడైన అరాదు రాజు విని, అతడు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధము చేసి వారిలో కొందిరిని చెరపట్టగా

2. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మ్రొక్కుకొని నీవు మా చేతికి ఈ జనమును బొత్తిగా అప్పగించినయెడల మేము వారి పట్టణములను నీ పేరట నిర్మూలము చేసెదమనిరి.

3. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల మాట ఆలకించి ఆ కానానీయులను అప్పగింపగా ఇశ్రాయేలీయులు వారిని వారి పట్టణములను నిర్మూలము చేసిరి. అందువలన ఆ చోటికి హోర్మా అను పేరు పెట్టబడెను.

4. వారు ఎదోముదేశమును చుట్టి పోవలెనని హోరు కొండనుండి ఎఱ్ఱసముద్రమార్గముగా సాగినప్పుడు మార్గాయాసము చేత జనుల ప్రాణము సొమ్మసిల్లెను.

5. కాగా ప్రజలు దేవునికిని మోషేకును విరోధముగా మాటలాడి ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు ఐగుప్తులోనుండి మీరు మమ్ము నెందుకు రప్పించితిరి? ఇక్కడ ఆహారము లేదు, నీళ్లు లేవు, చవిసారములు లేని యీ అన్నము మాకు అసహ్యమైనదనిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:9

6. అందుకు యెహోవా ప్రజలలోనికి తాప కరములైన సర్పములను పంపెను; అవి ప్రజలను కరువగా ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:9

7. కాబట్టి ప్రజలు మోషే యొద్దకు వచ్చి మేము యెహోవాకును నీకును విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మా మధ్య నుండి ఈ సర్పములను తొలగించునట్లు ఆయనను వేడుకొనుమనిరి.

8. మోషే ప్రజలకొరకు ప్రార్థన చేయగా యెహోవా నీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభము మీద పెట్టుము; అప్పుడు కరవబడిన ప్రతివాడును దానివైపు చూచి బ్రదుకునని మోషేకు సెలవిచ్చెను.

9. కాబట్టి మోషే ఇత్తడి సర్ప మొకటి చేయించి స్తంభముమీద దానిని పెట్టెను. అప్పుడు సర్పపుకాటు తినిన ప్రతివాడు ఆ యిత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రదికెను.
యోహాను 3:14

10. తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు సాగి ఓబోతులో దిగిరి.

11. ఓబోతులో నుండి వారు సాగి సూర్యోదయ దిక్కున, అనగా మోయాబు ఎదుట అరణ్యమందలి ఈయ్యె అబారీమునొద్ద దిగిరి.

12. అక్కడనుండి వారు సాగి జెరెదు లోయలో దిగిరి.

13. అక్కడనుండి వారు సాగి అమోరీయుల పొలిమేరలనుండి వచ్చి ప్రవహించి అరణ్యమందు సంచరించు అర్నోను అద్దరిని దిగిరి. అర్నోను మోయాబీయులకును అమోరీ యులకును మధ్యనుండు మోయాబు సరిహద్దు.

14. కాబట్టి యెహోవా సుడిగాలిచేతనైనట్టు వాహేబును అర్నో నులో పడు ఏరులను ఆరు దేశ నివాసస్థలమునకు తిరిగి మోయాబు ప్రాంతములకు సమీపముగా

15. ప్రవహించు ఏరుల మడుగులను పట్టుకొనెనను మాట యెహోవా యుద్ధముల గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది.

16. అక్కడనుండి వారు బెయేరుకు వెళ్లిరి. యెహోవా జనులను పోగు చేయుము, నేను వారికి నీళ్ల నిచ్చెదనని మోషేతో చెప్పిన బావి అది.

17. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ఈ పాట పాడిరి బావీ ఉబుకుము. దాని కీర్తించుడి బావీ; యేలికలు దాని త్రవ్విరి

18. తమ అధికార దండములచేతను కఱ్ఱలచేతను జనుల అధికారులు దాని త్రవ్విరి.

19. వారు అరణ్యమునుండి మత్తానుకును మత్తానునుండి నహలీయేలుకును నహలీయేలునుండి బామోతుకును

20. మోయాబు దేశమందలి లోయలోనున్న బామోతునుండి యెడారికి ఎదురుగానున్న పిస్గాకొండకు వచ్చిరి.

21. ఇశ్రాయేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోను నొద్దకు దూతలను పంపిమమ్మును నీ దేశములో బడి వెళ్లనిమ్ము.

22. మేము పొలములకైనను ద్రాక్ష తోటలకైనను పోము; బావుల నీళ్లు త్రాగము; మేము నీ పొలిమేరలను దాటువరకు రాజమార్గములోనే నడిచి పోదుమని అతనితో చెప్పించిరి.

23. అయితే సీహోను ఇశ్రాయేలీయులను తన పొలిమేరలను దాటనియ్య లేదు. మరియసీహోను తన సమస్త జనమును కూర్చుకొని ఇశ్రాయేలీయులను ఎదుర్కొనుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్లి, యాహజుకు వచ్చి ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధముచేసెను.

24. ఇశ్రాయేలీయులు వానిని కత్తివాత హతముచేసి, వాని దేశమును అర్నోను మొదలుకొని యబ్బోకువరకు, అనగా అమ్మోనీయుల దేశమువరకు స్వాధీనపరచుకొనిరి. అమ్మోనీయుల పొలిమేర దుర్గమమైనది.

25. అయినను ఇశ్రాయేలీయులు ఆ పట్టణములన్నిటిని పట్టుకొనిరి. ఇశ్రాయేలీయులు అమోరీయుల పట్టణములన్నిటిలోను హెష్బోనులోను దాని పల్లెలన్నిటిలోను దిగిరి.

26. హెష్బోను అమోరీయుల రాజైన సీహోను పట్టణము; అతడు అంతకు మునుపు మోయాబు రాజుతో యుద్ధముచేసి అర్నోనువరకు వాని దేశమంతయు పట్టుకొనెను.

27. కాబట్టి సామెతలు పలుకు కవులు ఇట్లు చెప్పుదురు హెష్బోనుకు రండి సీహోను పట్టణమును కట్టవలెను దానిని స్థాపింపవలెను

28. హెష్బోను నుండి అగ్ని బయలువెళ్లెను సీహోను పట్టణమునుండి జ్వాలలు బయలువెళ్లెను అది మోయాబునకు చేరిన ఆరు దేశమును కాల్చెను అర్నోను యొక్క ఉన్నత స్థలముల ప్రభువులను కాల్చెను.

29. మోయాబూ, నీకు శ్రమ కెమోషు జనులారా, మీరు నశించితిరి తప్పించుకొనిన తన కుమారులను తన కుమార్తెలను అతడు అమోరీయులరాజైన సీహోనుకు చెరగాఇచ్చెను.

30. వాటిమీద గురిపెట్టి కొట్టితివిు దీబోనువరకు హెష్బోను నశించెను నోఫహువరకు దాని పాడు చేసితివిు. అగ్నివలన మేదెబావరకు పాడుచేసితివిు.

31. అట్లు ఇశ్రాయేలీయులు అమోరీయుల దేశములో దిగిరి.

32. మరియు యాజెరు దేశమును సంచరించి చూచుటకై మోషే మనుష్యులను పంపగా వారు దాని గ్రామములను వశము చేసికొని అక్కడనున్న అమోరీయులను తోలివేసిరి.

33. వారు తిరిగి బాషాను మార్గముగా వెళ్లినప్పుడు బాషాను రాజైన ఓగును అతని సమస్త జనమును ఎద్రెయీలో యుద్ధము చేయుటకు వారిని ఎదుర్కొన బయలుదేరగా

34. యెహోవా మోషేతో నిట్లనెను అతనికి భయపడకుము; నేను అతనిని అతని సమస్త జనమును అతని దేశమును నీ చేతికి అప్పగించితిని; నీవు హెష్బోనులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినట్లు ఇతనికిని చేయుదువు.

35. కాబట్టి వారు అతనిని అతని కుమారులను అతనికి ఒక్కడైనను శేషించకుండ అతని సమస్త జనమును హతముచేసి అతని దేశమును స్వాధీన పరచుకొనిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
అరదులోని కనానీయులు నాశనం చేశారు. (1-3) 
ఒకప్పుడు, ఎదోము అనే ప్రదేశంలో ఒక గుంపు తిరుగుతోంది. కానీ వారు పూర్తి కాకముందే, ఆ ప్రదేశం యొక్క దక్షిణ భాగంలో నివసించే ఆరాద్ అనే రాజు, వారిపై దాడి చేసి వారిలో కొందరిని తీసుకెళ్లాడు. దీనివల్ల ప్రజలు దేవుణ్ణి ఎక్కువగా విశ్వసించాలని గుర్తు చేసుకున్నారు. 

ప్రజలు గొణుగుతున్నారు, మండుతున్న పాములతో బాధపడుతున్నారు, వారు పశ్చాత్తాపపడుతున్నారు, ఇత్తడి పాము ద్వారా స్వస్థత పొందుతారు. (4-9)
ఇజ్రాయెల్ యొక్క పిల్లలు అని పిలువబడే ప్రజల సమూహం ఎదోము అనే ప్రదేశం చుట్టూ చాలా దూరం నడవవలసి వచ్చింది. దేవుడు తమ కోసం చేసిన దానిపట్ల వారు అసంతృప్తి చెందారు మరియు భవిష్యత్తులో ఆయన ఏమి చేస్తాడో నమ్మలేదు. దేవుడు ఇచ్చిన ఆహారం వారికి మంచిదే అయినప్పటికీ వారికి నచ్చలేదు. కొందరికి ఇష్టం లేకపోయినా దేవుని వాక్యం ముఖ్యమని మనం ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. అది మనకు బలాన్ని ఇస్తుంది మరియు నిత్యజీవానికి దారి తీస్తుంది. దేవుని బహుమతుల గురించి ఫిర్యాదు చేసినందుకు ఇజ్రాయెల్ పిల్లలు ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. ప్రజలు తప్పుడు పనులు చేస్తున్నందున చాలా మందిని కాటువేసి చంపిన అగ్ని పాములను పంపడం ద్వారా దేవుడు ప్రజలను శిక్షించాడు. ప్రజలు తమ తప్పును గ్రహించి, బాధను అనుభవించినప్పుడు మాత్రమే క్షమించమని కోరారు. అప్పుడు దేవుడు ఒక కంచు పామును చూసి వారికి స్వస్థత చేకూర్చేందుకు మార్గాన్ని అందించాడు. ప్రజలు తమను స్వస్థపరచగల వ్యక్తిగా దేవుని వైపు చూడడానికి ఇది ఒక మార్గం. మన తప్పులను అంగీకరించడం మరియు సహాయం కోసం దేవుని వైపు చూడటం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి ఈ కథ మనకు బోధిస్తుంది. హెబ్రీయులకు 12:2 ఒకప్పుడు మనుషులు చాలా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ బాగా కనపడకపోయేవారు, అయితే వారు సహాయం కోసం ప్రభువు వైపు చూసినప్పుడు, వారు పూర్తిగా నయమయ్యారు. మనం ఆలోచించని విధంగా ప్రభువు మనకు సహాయం చేయగలడు. ఇశ్రాయేలీయులు పాము కాటుకు గురైనప్పుడు ఎలా బాధపడ్డారో, ప్రజలు చెడ్డ పనులు చేయడం మరియు ప్రభువుకు దూరం కావడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాన్ని అనుభవించి అర్థం చేసుకుంటే మంచిది. అప్పుడు, ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభువును అనుసరించడానికి మరింత ఇష్టపడతారు. సిలువ వేయబడిన రక్షకుని ప్రాముఖ్యతను ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటే, వారు అన్నింటికంటే ఎక్కువగా ఆయనకు విలువనిస్తారు. వారు వెంటనే సహాయం కోసం మరియు చాలా నిజాయితీతో మరియు సరళతతో, "ప్రభూ, మమ్మల్ని రక్షించండి; మేము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాము!" యేసు ద్వారా రక్షింపబడిన స్వాతంత్ర్యం నుండి ఎవరూ ప్రయోజనం పొందలేరు, ఎందుకంటే దాని కోసం అతను ఎంత త్యాగం చేయాలో వారు అర్థం చేసుకుంటారు. 

ఇశ్రాయేలీయుల తదుపరి ప్రయాణాలు. (10-20) 
ఇశ్రాయేలు పిల్లలు కనాను అనే కొత్త ప్రదేశానికి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు జరిగిన కథ ఇది. చాలా సేపు ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నారు, కానీ గమ్యస్థానానికి చేరువవుతున్నారు. వారు ముందుకు సాగుతూనే ఉన్నారు మరియు మనం మన లక్ష్యాలను చేరుకునేటప్పుడు మనం కూడా అలాగే చేయాలి. ఈ కథ ఇశ్రాయేలీయులకు జరిగిన కొన్ని గొప్ప విషయాల గురించి మాట్లాడుతుంది, వారు నదిని దాటినప్పుడు మరియు వివిధ ప్రదేశాలలో యుద్ధంలో విజయం సాధించారు. మన జీవితంలోని ప్రతి క్షణం, దేవుడు మనకు చేసిన మంచి పనులపై శ్రద్ధ వహించాలి. దేవుడు మనకు సహాయం చేసిన సమయాలను మనం గుర్తుంచుకోవాలి మరియు దానికి కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. దేవుడు తన ప్రజలకు అవసరమైనప్పుడు నీటిని ఇచ్చాడు, మరియు మనం స్వర్గానికి వెళ్ళినప్పుడు, మనకు జీవాన్ని ఇచ్చే నీటిని ఎల్లప్పుడూ పొందగలిగే ప్రత్యేక స్థలం ఉంటుంది. కానుకను మరింత మెరుగ్గా అందించిన నీరు లభించినప్పుడు ప్రజలు సంతోషంగా మరియు కృతజ్ఞతతో ఉన్నారు. దేవుడు మనకు ఇచ్చే మంచివాటికి మనం కూడా సంతోషంగా మరియు కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. Joh,,7,38-39 మనం లోపల మంచిగా ఉన్నట్లయితే, అది దేవుడు చేసిన పని వల్ల కావచ్చు. దేవుడు మనకు నీరు ఇస్తానని చెప్పాడు, కానీ దానిని పొందడానికి నేల తెరిచి మన వంతు కృషి చేయాలి. మనకు సహాయం చేసినందుకు మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి, కానీ విషయాలు జరిగేలా చేయడానికి మన వంతు కృషి చేయాలి. చివరికి, ఇదంతా దేవుని శక్తి వల్లనే. 

సీహోన్ మరియు ఓగ్ జయించారు, వారి భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. (21-35)
సీహోను అనే పాలకుడు ఎటువంటి కారణం లేకుండా ఇజ్రాయెల్‌పై దాడి చేశాడు మరియు ఇది అతని పతనానికి దారితీసింది. దేవుని అనుచరులకు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళే వ్యక్తులు తరచుగా వారి చర్యల పర్యవసానాలను అనుభవిస్తారు. ఓగ్, మరో రాజు, సీహోనుకు ఏమి జరిగిందో చూశాడు, కానీ ఇజ్రాయెల్‌తో పోరాడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు, అది అతని స్వంత పతనానికి కూడా దారితీసింది. చెడ్డ వ్యక్తులు దేవుని శిక్ష నుండి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, సమయం వచ్చినప్పుడు వారు తప్పించుకోలేరు. మోషే వారి నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇజ్రాయెల్‌కు బాగా సహాయం చేసాడు, అయినప్పటికీ వారు సాధించే అన్ని గొప్ప పనులను అతను చూడలేడు. ఇది పెద్దదానికి ప్రారంభం మాత్రమే. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పోరాటాలకు, సవాళ్లకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం చెడు విషయాలతో స్నేహం చేయకూడదు లేదా మన యుద్ధాల నుండి విరామం ఆశించకూడదు. కానీ మనం దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి, ఆయన నియమాలను పాటిస్తే, ప్రతి శత్రువును మనం ఓడించగలం. Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |