Numbers - సంఖ్యాకాండము 24 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులను దీవించుట యెహోవా దృష్టికి మంచిదని బిలాము తెలిసికొనినప్పుడు అతడు మునుపటి వలె శకునములను చూచుటకు వెళ్లక అరణ్యమువైపు తన ముఖమును త్రిప్పుకొనెను.

2. బిలాము కన్నులెత్తి ఇశ్రా యేలీయులు తమ తమ గోత్రముల చొప్పున దిగియుండుట చూచినప్పుడు దేవుని ఆత్మ అతనిమీదికి వచ్చెను

3. గనుక అతడు ఉపమానరీతిగా ఇట్లనెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచ్చిన దేవోక్తి కన్నులు తెరచినవానికి వచ్చిన దేవోక్తి. దేవవాక్కులను వినినవాని వార్త.

4. అతడు పరవశుడై కన్నులు తెరచినవాడై సర్వశక్తుని దర్శనము పొందెను.

5. యాకోబూ, నీ గుడారములు ఇశ్రాయేలూ, నీ నివాసస్థలములు ఎంతో రమ్యమైనవి.

6. వాగులవలె అవి వ్యాపించియున్నవి నదీతీరమందలి తోటలవలెను యెహోవా నాటిన అగరు చెట్లవలెను నీళ్లయొద్దనున్న దేవదారు వృక్షములవలెను అవి యున్నవి.
హెబ్రీయులకు 8:2

7. నీళ్లు అతని బొక్కెనలనుండి కారును అతని సంతతి బహు జలములయొద్ద నివసించును అతనిరాజు అగగుకంటె గొప్పవాడగును అతని రాజ్యము అధికమైనదగును.

8. దేవుడు ఐగుప్తులోనుండి అతని రప్పించెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము అతనికి కలదు అతడు తన శత్రువులైన జనులను భక్షించును వారి యెముకలను విరుచునుతన బాణములతో వారిని గుచ్చును.

9. సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు క్రుంగి పండుకొనెను అతనిని లేపువాడెవడు? నిన్ను దీవించువాడు దీవింపబడును నిన్ను శపించువాడు శపింపబడును.

10. అప్పుడు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు తన చేతులు చరుచుకొని బిలాముతోనా శత్రువులను శపించుటకు నిన్ను పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ ముమ్మారు వారిని పూర్తిగా దీవించితివి. కాబట్టి నీవు ఇప్పుడు నీ చోటికి వేగముగా వెళ్లుము.

11. నేను నిన్ను మిక్కిలి ఘనపరచెదనని చెప్పితినిగాని యెహోవా నీవు ఘనత పొందకుండ ఆటంకపరచెననెను.

12. అందుకు బిలాము బాలాకుతోబాలాకు తన ఇంటెడు వెండి బంగారము లను నాకిచ్చినను నా యిష్టము చొప్పున మేలైనను కీడైనను చేయుటకు యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటను మీరలేను.

13. యెహోవా యేమి సెలవిచ్చునో అదే పలికెదనని నీవు నాయొద్దకు పంపిన నీ దూతలతో నేను చెప్పలేదా?

14. చిత్తగించుము; నేను నా జనులయొద్దకు వెళ్లుచున్నాను. అయితే కడపటి దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమ్మని చెప్పి

15. ఉపమానరీతిగా ఇట్లనెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచ్చిన దేవోక్తి. కన్నులు తెరచినవానికి వచ్చిన దేవోక్తి.

16. దేవవాక్కులను వినిన వాని వార్త మహాన్నతుని విద్య నెరిగినవాని వార్త. అతడు పరవశుడై కన్నులు తెరచినవాడై సర్వశక్తుని దర్శనము పొందెను.

17. ఆయనను చూచుచున్నాను గాని ప్రస్తుతమున నున్నట్టు కాదు ఆయనను చూచుచున్నాను గాని సమీపమున నున్నట్టు కాదు నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇశ్రాయేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును కలహవీరులనందరిని నాశనము చేయును.
మత్తయి 2:2, ప్రకటన గ్రంథం 22:16

18. ఎదోమును శేయీరును ఇశ్రాయేలుకు శత్రువులు వారు స్వాధీనపరచబడుదురు ఇశ్రాయేలు పరాక్రమమొందును.

19. యాకోబు సంతానమున యేలిక పుట్టును. అతడు పట్టణములోని శేషమును నశింపజేయును.

20. మరియు అతడు అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లనెను అమాలేకు అన్యజనములకు మొదలు వాని అంతము నిత్యనాశనమే.

21. మరియు అతడు కేనీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇట్లనెను నీ నివాసస్థలము దుర్గమమైనది. నీ గూడు కొండమీద కట్టబడియున్నది.

22. అష్షూరు నిన్ను చెరగా పట్టువరకు కయీను నశించునా?

23. మరియు అతడు ఉపమానరీతిగా అయ్యో దేవుడు ఇట్లు చేయునప్పుడు ఎవడు బ్రదు కును?

24. కిత్తీము తీరమునుండి ఓడలు వచ్చును. అవి అష్షూరును ఏబెరును బాధించును. కిత్తీయులుకూడ నిత్యనాశనము పొందుదురనెను.

25. అంతట బిలాము లేచి తన చోటికి తిరిగి వెళ్లెను; బాలా కును తన త్రోవను వెళ్లెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 24 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
బిలామ్, భవిష్యవాణిని విడిచిపెట్టి, ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఆనందాన్ని ప్రవచించాడు. (1-9) 
బిలాము అనే వ్యక్తి తన స్వంతం కాని, ప్రత్యేక స్ఫూర్తితో వచ్చిన మాటలు మాట్లాడాడు. కొంతమంది వ్యక్తులు విషయాలను స్పష్టంగా చూడగలరు, కానీ ఇప్పటికీ మంచి హృదయాలను కలిగి లేరు. మీకు గర్వం మరియు అర్థం ఉంటే విషయాలు తెలుసుకోవడం సరిపోదు. బిలాము ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎంత గొప్పవారో గురించి మాట్లాడాడు - వారు అందంగా ఉన్నారు, చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు, గౌరవించబడ్డారు మరియు విజయం సాధించారు. గతంలో తమకు ఎలా సహాయం చేశారో కూడా గుర్తు చేసుకున్నారు. మంచివారు మరియు దేవుణ్ణి అనుసరించే వ్యక్తులు ధైర్యవంతులు మరియు సురక్షితంగా ఉంటారు మరియు వారు మంచి లేదా చెడు పనులు చేయడానికి తమ చుట్టూ ఉన్నవారిని కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు. దేవుడు వారికి ఏమి జరుగుతుందో చూస్తాడు మరియు దానిని వ్యక్తిగతంగా తీసుకుంటాడు. 

బాలాకు కోపంతో బిలామును తోసిపుచ్చాడు. (10-14) 
బాలాకు అనే వ్యక్తి ఇశ్రాయేలు గురించి చెడుగా మాట్లాడాలని ప్రయత్నించాడు, కానీ అది ఫలించలేదు. బిలాము అనే మరో వ్యక్తిపై బాలాకు నిజంగా కోపం తెచ్చుకున్నాడు. కానీ బిలాము చెడ్డ మాటలు చెప్పకపోవడానికి మంచి కారణం ఉంది - దేవుడు వాటిని చెప్పకుండా ఆపి, బదులుగా మంచి విషయాలు చెప్పేలా చేశాడు. 

బిలాము ప్రవచనాలు. (15-25)
బిలాము శక్తివంతమైన ఆత్మచే ప్రభావితమైనందున ఇశ్రాయేలుకు ఏమి జరుగుతుందో ఊహించగలిగాడు. భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో చూడగలనని అన్నారు. పూర్వం ప్రవక్తలను దార్శనికులు అని పిలిచేవారు. బిలాము దేవుని మాటలు చాలా మందికి వినలేనప్పటికీ వాటిని విన్నారు. అతనికి దేవుని గురించి చాలా తెలుసు, కానీ అతను నిజంగా ఆయనను ప్రేమించలేదు లేదా నమ్మలేదు. అతను దేవుణ్ణి సర్వోన్నతుడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడు అని పిలిచాడు, ఇది గౌరవం చూపింది, కానీ అతను నిజంగా దేవునికి అంకితం చేయలేదు. ఎవరైనా దేవుని గురించి చాలా తెలుసుకోగలరని ఇది చూపిస్తుంది, కానీ ఇప్పటికీ స్వర్గానికి చేరుకోలేదు. బిలాము ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దావీదు ఎలా ముఖ్యమో, అలాంటి వారికి చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి గురించి ఒక అంచనా వేశాడు. అయితే బిలాము నిజంగా వాగ్దానం చేయబడిన రక్షకుడిగా ఉండబోతున్న యేసు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. బిలాము చెడ్డ వ్యక్తి అయినప్పటికీ, అతను ఇప్పటికీ యేసును చూడగలడు, కానీ వెంటనే కాదు. యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనను చూడగలుగుతారు, కానీ కొంతమంది ఆయనకు చాలా దగ్గరగా ఉండకపోవచ్చు. యేసు యాకోబు మరియు ఇశ్రాయేలు కుటుంబం నుండి వచ్చి ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశించే నక్షత్రంలా ఉంటాడు మరియు అతను చాలా శక్తిని కలిగి ఉంటాడు మరియు చాలా ముఖ్యమైనవాడు. అతను యాకోబు మరియు ఇశ్రాయేలుకు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచం మొత్తానికి రాజు అవుతాడు. బిలాము అమాలేకీయులు మరియు కేనీయులు అని పిలువబడే వ్యక్తుల గురించి కూడా మాట్లాడాడు, వారు ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో నివసించారు, మరియు వారు నిజంగా సురక్షితమైన స్థలంలో దాచడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, వారు ఇప్పటికీ పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉండలేరు. చాలా కాలం క్రితం, గ్రీస్ మరియు రోమ్ వంటి వివిధ దేశాలకు ఏమి జరుగుతుందో ఎవరో ఊహించారు. జరిగే పెద్ద మార్పులన్నీ దేవుడి వల్లనే అని చెప్పారు. ఈ మార్పులు చాలా చెడ్డవి కాబట్టి ఎవరూ సురక్షితంగా ఉండలేరు. జీవించి ఉన్న వ్యక్తులు చాలా అదృష్టవంతులు. ఈ అంచనా వేసిన వ్యక్తి నిజానికి చర్చిని బాధపెట్టడానికి ప్రయత్నించే చెడ్డ వ్యక్తులను శపించాడు, చర్చిని కాదు. వారు చాలా కాలం నుండి శత్రువును మరియు భవిష్యత్తులో శత్రువును కూడా శపించారు. మంచివారిగా నటించి చర్చిని దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నించే చెడ్డ వ్యక్తులు ఇందులో ఉన్నారు. మనకు తెలిసినవాటిలో, మనం అనుభవించినవాటిలో లేదా జీవనోపాధి కోసం మనం ఏమి చేస్తున్నామో బిలాము కంటే మనం గొప్పవాడా అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. మనం మాట్లాడటంలో మంచివారైనా లేదా విషయాలు తెలుసుకోవడం లేదా భవిష్యత్తును అంచనా వేయడం వంటి ప్రత్యేక ప్రతిభను కలిగి ఉన్నా, అది మనల్ని డబ్బును ప్రేమించి, దేవుణ్ణి అనుసరించని బిలాము కంటే మెరుగైనదిగా ఉండదు. అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటంటే, యేసుపై నమ్మకం ఉంచడం మరియు ఆయన మనల్ని మంచి వ్యక్తులుగా మార్చడం, దేవుడు మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నామో అది చేయడం మరియు ఇతరులకు సహాయం చేయడం. ఈ విషయాలు ఇతర ప్రతిభావంతులలాగా అనిపించకపోవచ్చు, కానీ అవి నిజంగా ముఖ్యమైనవి మరియు మనం రక్షించబడ్డామని చూపుతాయి. అతిచిన్న విశ్వాసి కూడా ఈ లక్షణాలలో కొన్నింటిని కలిగి ఉంటాడు మరియు ఎల్లప్పుడూ మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |