Mark - మార్కు సువార్త 13 | View All

1. ఆయన దేవాలయములోనుండి వెళ్లుచుండగా ఆయన శిష్యులలో ఒకడుబోధకుడా, యీ రాళ్లేలాటివో యీ కట్టడములు ఏలాటివో చూడుమని ఆయనతో అనెను.

2. అందుకు యేసుఈ గొప్ప కట్టడములు చూచుచున్నావే; రాతిమీద రాయి యొకటియైన ఇక్కడ నిలిచియుండకుండ పడద్రోయబడునని అతనితో చెప్పెను.

3. ఆయన దేవాలయము ఎదుట ఒలీవల కొండమీద కూర్చుండియుండగా, పేతురు యాకోబు యోహాను అంద్రెయ అను వారు ఆయనను చూచి

4. ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? ఇవన్నియు నెరవేరబోవుకాలమునకు ఏ గురుతు కలుగును? అది మాతో చెప్పుమని ఆయనను ఏకాంత మందు అడుగగా

5. యేసు వారితో ఇట్లు చెప్పసాగెను ఎవడును మిమ్మును మోసపుచ్చకుండ చూచుకొనుడి.

6. అనేకులు నా పేరట వచ్చినేనే ఆయననని చెప్పి అనేకులను మోసపుచ్చెదరు.

7. మీరు యుద్ధములను గూర్చియు యుద్ధసమాచారములను గూర్చియు విను నప్పుడు కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియున్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదు.
దానియేలు 2:28

8. జనముమీదికి జనమును రాజ్యముమీదికి రాజ్యమును లేచును, అక్కడక్కడ భూకంపములు కలుగును, కరవులు వచ్చును. ఇవే వేద నలకుప్రారంభము.
2 దినవృత్తాంతములు 15:6, యెషయా 19:2

9. మిమ్మునుగూర్చి మీరే జాగ్రత్తపడుడి. వారు మిమ్మును సభల కప్పగించెదరు; మిమ్మును సమాజమందిరములలో కొట్టించెదరు; మీరు వారికి సాక్ష్యార్థమై అధిపతుల యెదుటను రాజుల యెదుటను నా నిమిత్తము నిలువబడెదరు.

10. సకల జనములకు సువార్త ముందుగా ప్రకటింప బడవలెను.

11. వారు మిమ్మును అప్పగించుటకు కొనిపోవు నప్పుడు మీరుఏమి చెప్పుదుమా అని ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయ్యబడునో అదే చెప్పుడి; చెప్పువాడు పరిశుద్ధాత్మయే గాని మీరు కారు.

12. సహోదరుడు సహోదరుని, తండ్రి కుమారుని, మరణమున కప్పగింతురు; కుమారులు తలిదండ్రులమీద లేచి వారిని చంపింతురు;
మీకా 7:6

13. నా నామము నిమిత్తము అందరిచేత మీరు ద్వేషింపబడుదురు; అంతమువరకు సహించినవాడే రక్షణ పొందును.

14. మరియు నాశకరమైన హేయవస్తువు నిలువరాని స్థలమందు నిలుచుట మీరు చూచునప్పుడు చదువువాడు గ్రహించుగాకయూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను;
దానియేలు 9:27, దానియేలు 11:31, దానియేలు 12:11

15. మిద్దెమీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో ప్రవేశింపకూడదు;

16. పొలములో ఉండువాడు తన వస్త్రము తీసికొనిపోవుటకు ఇంటిలోనికి తిరిగి రాకూడదు.

17. అయ్యో, ఆ దినములలో గర్భిణులకును పాలిచ్చు వారికిని శ్రమ.

18. అది చలికాలమందు సంభవింపకుండ వలెనని ప్రార్థించుడి.

19. అవి శ్రమగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృష్ట్యాదినుండి ఇదివరకు అంత శ్రమ కలుగలేదు, ఇక ఎన్నడును కలుగబోదు.
దానియేలు 12:1

20. ప్రభువు ఆ దినములను తక్కువచేయనియెడల ఏ శరీరియు తప్పించు కొనక పోవును; ఏర్పరచబడినవారి నిమిత్తము, అనగా తాను ఏర్పరచుకొనిన వారినిమిత్తము ఆయన ఆ దినములను తక్కువ చేసెను.

21. కాగా ఇదిగో క్రీస్తు ఇక్కడ నున్నాడు, అదిగో అక్కడ నున్నాడు అని యెవడైనను మీతో చెప్పినయెడల నమ్మకుడి.

22. ఆ కాలమందు అబద్ధపు క్రీస్తులును అబద్ధపు ప్రవక్తలును వచ్చి, సాధ్యమైనయెడల ఏర్పరచబడినవారిని మోసపుచ్చుటకై సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను అగపరచెదరు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 13:1-3

23. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి; ఇదిగో సమస్తమును మీతో ముందుగా చెప్పి యున్నాను.

24. ఆ దినములలో ఆ శ్రమతీరిన తరువాత చీకటి సూర్యుని కమ్మును, చంద్రుడు తన కాంతిని ఇయ్యడు, ఆకాశమునుండి నక్షత్రములు రాలును,
యెషయా 13:10, యెహెఙ్కేలు 32:7-8, యోవేలు 2:10, యోవేలు 2:31, యోవేలు 3:15

25. ఆకాశమందలి శక్తులు కదలింపబడును.
యెషయా 34:4, యెహెఙ్కేలు 32:7-8, యోవేలు 2:10, యోవేలు 2:31, యోవేలు 3:15

26. అప్పుడు మనుష్యకుమారుడు మహా ప్రభావముతోను మహిమతోను మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూచెదరు.
దానియేలు 7:13, దానియేలు 7:13-14

27. అప్పుడాయన తన దూతలను పంపి, భూమ్యంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతమువరకు నలుదిక్కులనుండి తాను ఏర్పరచుకొనినవారిని పోగు చేయించును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 30:4, జెకర్యా 2:6

28. అంజూరపు చెట్టును చూచి యొక ఉపమానము నేర్చు కొనుడి. దాని కొమ్మ యింక లేతదై చిగిరించునప్పుడు వసంతకాలము సమీపముగా ఉన్నదని మీకు తెలియును.

29. ఆ ప్రకారమే మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచునప్పుడు ఆయన సమీపముననే ద్వారము దగ్గరనే ఉన్నాడని తెలిసికొనుడి.

30. ఇవన్నియు జరుగు వరకు ఈ తరము గతింపదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పు చున్నాను.

31. ఆకాశమును భూమియును గతించునుగాని నా మాటలు గతింపవు.
కీర్తనల గ్రంథము 45:2

32. ఆ దినమును గూర్చియు ఆ గడియను గూర్చియు తండ్రి తప్ప ఏ మనుష్యుడైనను, పరలోకమందలి దూత లైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు.

33. జాగ్రత్తపడుడి; మెలకువగానుండి ప్రార్థనచేయుడి; ఆ కాలమెప్పుడు వచ్చునో మీకు తెలియదు.

34. ఒక మనుష్యుడు తన దాసులకు అధికారమిచ్చి, ప్రతివానికి వాని వాని పని నియమించిమెలకువగా నుండుమని ద్వారపాలకునికి ఆజ్ఞాపించి, యిల్లు విడిచి దేశాంతరము పోయినట్టే (ఆ కాలము ఉండును. )

35. ఇంటి యజమానుడు ప్రొద్దు గ్రుంకివచ్చునో, అర్ధరాత్రివచ్చునో, కోడికూయునప్పుడు వచ్చునో, తెల్లవారునప్పుడు వచ్చునో, యెప్పుడు వచ్చునో మీకు తెలియదు.

36. ఆయన అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీరు నిద్రబోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు మెలకువగా నుండుడి.

37. నేను మీతో చెప్పుచున్నది అందరితోను చెప్పుచున్నాను; మెలకువగా నుండుడనెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఆలయ విధ్వంసం గురించి ముందే చెప్పబడింది. (1-4) 
హృదయంలో నిజమైన స్వచ్ఛత లోపించినప్పుడు, గొప్పతనం యొక్క బాహ్య ప్రదర్శనలకు క్రీస్తు ఎంత తక్కువ ప్రాముఖ్యతనిస్తాడో గమనించండి. అమూల్యమైన ఆత్మలు క్షీణించడాన్ని అతను కనికరంతో చూస్తాడు మరియు వారి కోసం కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటాడు, అయినప్పటికీ అతను ఒక సంపన్నమైన భవనం నాశనం చేయడం గురించి అలాంటి ఆందోళనను వ్యక్తం చేసినట్లు ఎటువంటి ఖాతా లేదు. కాబట్టి, ఇది పరలోకంలో శాశ్వత నివాసం కోసం మన ఆవశ్యకమైన ఆవశ్యకతను గుర్తు చేయనివ్వండి, పవిత్రాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం ద్వారా మనం సిద్ధపడాలి, దైవిక దయ యొక్క అన్ని సాధనాలలో శ్రద్ధగా నిమగ్నమవ్వడం ద్వారా శ్రద్ధగా వెతకాలి.

క్రీస్తు ప్రవచనాత్మక ప్రకటన. (5-13) 
శిష్యుల విచారణకు ప్రతిస్పందనగా, మన ప్రభువైన యేసు ప్రాథమికంగా వారి ఉత్సుకతను చల్లార్చడు, కానీ వారి మనస్సాక్షిని నడిపించాడు. విస్తృతంగా మోసం జరుగుతున్న కాలంలో, మనం ఆత్మపరిశీలనకు ప్రేరేపించబడాలి. క్రీస్తు అనుచరులు, వారి స్వంత నిర్లక్ష్యం వల్ల కాకపోయినా, చుట్టుపక్కల గందరగోళాల మధ్య ఓదార్పు మరియు ప్రశాంతతను పొందవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, వారు క్రీస్తు పట్ల తమ నిబద్ధత నుండి మరియు ఆయన పట్ల వారి బాధ్యతల నుండి మళ్లించబడకుండా ఉండటానికి, ఆయన కొరకు బాధలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వారు అన్ని వర్గాల నుండి ద్వేషాన్ని ఎదుర్కొంటారు, ఇది తగినంత ఇబ్బంది. అయినప్పటికీ, వారు చేపట్టడానికి పిలిచిన మిషన్ కొనసాగుతుంది మరియు అభివృద్ధి చెందుతుంది. వారు కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ మరియు ఒత్తిడి చేయబడినా, సువార్త ఆరిపోదు. వాగ్దానం చేయబడిన మోక్షం హాని నుండి కేవలం విముక్తి కంటే విస్తరించింది; అది శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని అందిస్తుంది.

క్రీస్తు ప్రవచనం. (14-23) 
యూదులు, రోమన్లకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం మరియు క్రైస్తవులను హింసించడం ద్వారా, తమ రాబోయే వినాశనాన్ని వేగంగా వేగవంతం చేశారు. ఈ ప్రవచనంలో, ఈ ప్రకటన సమయం నుండి నాలుగు దశాబ్దాల కంటే తక్కువ వ్యవధిలో వారికి రాబోయే విపత్తును మేము చూస్తున్నాము. ఇది ఏ చారిత్రాత్మక ఖాతాలో లేని వినాశనం మరియు నిర్జన స్థాయి. సహించగల శక్తి యొక్క వాగ్దానాలు మరియు మతభ్రష్టత్వానికి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరికలు సంపూర్ణంగా సమన్వయం చేస్తాయి. ఈ విషయాలపై మనం ఎంత లోతుగా ఆలోచిస్తే, మన ఆత్మ యొక్క మోక్షం కోసం తక్షణమే క్రీస్తును ఆశ్రయించడానికి మరియు అన్ని ప్రాపంచిక అనుబంధాలను విడిచిపెట్టడానికి మనకు మరింత బలవంతపు కారణాలు మారతాయి.

అతని ప్రవచనాత్మక ప్రకటనలు. (24-27) 
శిష్యులు జెరూసలేం పతనాన్ని మరియు ప్రపంచ ముగింపును కలగలిపారు. యేసు ఈ అపార్థాన్ని సరిదిద్దాడు మరియు అతని తిరిగి రావడం మరియు తీర్పు రోజు ఆ ప్రతిక్రియ కాలం తర్వాత జరుగుతుందని స్పష్టం చేశాడు. ఈ సందర్భంలో, అతను ప్రపంచంలోని ప్రస్తుత నిర్మాణం మరియు క్రమం యొక్క అంతిమ రద్దును, అలాగే మేఘాలలో ప్రభువైన యేసు యొక్క కనిపించే రాకను మరియు ఎంచుకున్న వారందరినీ ఆయనకు సమీకరించడాన్ని ప్రవచించాడు.

జాగరూకత కోరారు. (28-37)
ప్రవచనాత్మక ప్రసంగం మనకు ఆచరణాత్మక సందేశాన్ని కలిగి ఉంది. జెరూసలేం నాశనానికి సంబంధించి, దాని ఆసన్న రాకను ఊహించండి. ప్రపంచం అంతం విషయానికొస్తే, ఆ రోజు లేదా గంట ఎవరికీ తెలియదు కాబట్టి దాని సమయాన్ని నిర్ణయించే ప్రయత్నం మానుకోండి. క్రీస్తు, దైవికుడు, సర్వజ్ఞతను కలిగి ఉన్నాడు; అయినప్పటికీ, మన రక్షకునిలో నివసించే దైవిక జ్ఞానం దైవిక చిత్తానికి అనుగుణంగా అతని మానవ ఆత్మతో పంచుకోబడింది. రెండు సందర్భాల్లోనూ, మన కర్తవ్యం అప్రమత్తంగా ఉండి ప్రార్థించడమే.
మన ప్రభువైన యేసు పరలోకానికి అధిరోహించినప్పుడు, ఆయన తన సేవకులందరికీ పనులు అప్పగించాడు. ఆయన తిరిగి రావడానికి ఎదురుచూస్తూ, మనం నిరంతరం జాగరూకతతో ఉండాలి. ఇది మన మరణ సమయంలో క్రీస్తు మన దగ్గరకు రావడానికి మాత్రమే కాకుండా చివరి తీర్పుకు కూడా వర్తిస్తుంది. మన గురువు మన యవ్వనంలో, మధ్యవయస్సులో లేదా వృద్ధాప్యంలో కనిపిస్తాడో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ మనం పుట్టిన క్షణం నుండి మనం మరణం వైపు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాము, కాబట్టి మనం దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
మన ప్రభువు వచ్చినప్పుడు, అతను మనల్ని సంతృప్తిగా, సుఖంగా మరియు పనిలేకుండా జీవించడాన్ని, మన బాధ్యతలను మరియు విధులను విస్మరిస్తూ ఉండటమే మన ముందున్న ఆందోళన. అతను మనందరికీ "చూడమని" ఆదేశిస్తాడు, తద్వారా మనం శాంతియుత స్థితిలో, కళంకం లేకుండా మరియు నింద లేకుండా కనుగొనబడతాము.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |