Mark - మార్కు సువార్త 3 | View All

1. సమాజమందిరములో ఆయన మరల ప్రవేశింపగా అక్కడ ఊచచెయ్యి గలవాడు ఒకడుండెను.

2. అచ్చటి వారు ఆయనమీద నేరము మోపవలెననియుండి, విశ్రాంతి దినమున వానిని స్వస్థపరచునేమో అని ఆయనను కని పెట్టుచుండిరి.

3. ఆయననీవు లేచి న మధ్యను నిలువుమని ఊచచెయ్యిగలవానితో చెప్పి

4. వారిని చూచివిశ్రాంతి దినమున మేలుచేయుట ధర్మమా కీడు చేయుట ధర్మమా? ప్రాణరక్షణ ధర్మమా, ప్రాణహత్య ధర్మమా! అని అడి గెను; అందుకు వారు ఊరకుండిరి.

5. ఆయన వారి హృదయ కాఠిన్యమునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయ చూచినీ చెయ్యిచాపుమని ఆ మనుష్యునితో చెప్పెను; వాడు తన చెయ్యి చాపగా అది బాగుపడెను.

6. పరిసయ్యులు వెలుపలికి పోయి వెంటనే హేరోదీయులతో కలిసికొని, ఆయన నేలాగు సంహరింతుమా యని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి.

7. యేసు తన శిష్యులతో కూడ సముద్రమునొద్దకు వెళ్లగా, గలిలయనుండి వచ్చిన గొప్ప జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను,

8. మరియు ఆయన ఇన్ని గొప్ప కార్యములు చేయుచున్నాడని విని జనులు యూదయనుండియు, యెరూషలేమునుండియు, ఇదూమయనుండియు, యొర్దాను అవతలనుండియు, తూరు సీదోను అనెడి పట్టణప్రాంత ములనుండియు ఆయనయొద్దకు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిరి.

9. జనులు గుంపుకూడగా చూచి, వారు తనకు ఇరుకు కలిగింపకుండునట్లు చిన్నదోనె యొకటి తనకు సిద్ధ పరచియుంచవలెనని ఆయన తన శిష్యులతో చెప్పెను.

10. ఆయన అనేకులను స్వస్థపరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను ముట్టుకొనవలెనని ఆయనమీద పడు చుండిరి.

11. అపవిత్రాత్మలు పట్టినవారు ఆయనను చూడ గానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు దేవుని కుమారుడవని చెప్పుచు కేకలువేసిరి.

12. తన్ను ప్రసిద్ధిచేయవద్దని ఆయన వారికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించెను.

13. ఆయన కొండెక్కి తనకిష్టమైనవారిని పిలువగా వారా యన యొద్దకు వచ్చిరి.

14. వారు తనతో కూడ ఉండునట్లును దయ్యములను వెళ్లగొట్టు

15. అధికారముగలవారై సువార్త ప్రకటించుటకును వారిని పంపవలెనని ఆయన పండ్రెండు మందిని నియమించెను.

16. వారెవర నగాఆయన పేతురను పేరుపెట్టిన సీమోను

17. జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిద్దరికి ఆయన బోయ నేర్గెసను పేరుపెట్టెను; బోయనేర్గెసు అనగా ఉరిమెడు వారని అర్థము.

18. అంద్రెయ, ఫిలిప్పు, బర్తొలొమయి, మత్తయి, తోమా, అల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబు, తద్దయి, కనానీయుడైన సీమోను,

19. ఆయనను అప్పగించిన ఇస్కరియోతు యూదా అనువారు.

20. ఆయన ఇంటిలోనికి వచ్చినప్పుడు జనులు మరల గుంపు కూడి వచ్చిరి గనుక భోజనము చేయుటకైనను వారికి వీలు లేకపోయెను.

21. ఆయన ఇంటివారు సంగతి విని, ఆయన మతి చలించియున్నదని చెప్పి ఆయనను పట్టుకొనబోయిరి.

22. యెరూషలేమునుండి వచ్చిన శాస్త్రులు ఇతడు బయల్జెబూలు పట్టినవాడై దయ్యముల యధిపతిచేత దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్నాడని చెప్పిరి.

23. అప్పుడాయన వారిని తన యొద్దకు పిలిచి, ఉపమానరీతిగా వారితో ఇట్లనెను సాతాను సాతాను నేలాగు వెళ్లగొట్టును?

24. ఒక రాజ్యము తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడినయెడల, ఆ రాజ్యము నిలువనేరదు.

25. ఒక యిల్లు తనుకుతానే విరోధముగా వేరు పడిన యెడల, ఆ యిల్లు నిలువనేరదు.

26. సాతాను తనకు తానే విరోధముగా లేచి వేరుపడిన యెడలవాడు నిలువ లేక కడతేరును.

27. ఒకడు బలవంతుడైనవానిని మొదట బంధించితేనే తప్ప, ఆ బలవంతుని ఇంటజొచ్చి వాని సామగ్రి దోచుకొననేరడు; బంధించిన యెడల వాని యిల్లు దోచుకొనవచ్చును.

28. సమస్త పాపములును మనుష్యులు చేయు దూషణలన్నియు వారికి క్షమింపబడును గాని

29. పరిశుద్ధాత్మ విషయము దూషణచేయువాడెప్పుడును క్షమాపణ పొందక నిత్యపాపము చేసినవాడై యుండునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

30. ఎందు కనగా ఆయన అపవిత్రాత్మ పట్టినవాడని వారు చెప్పిరి.

31. ఆయన సహోదరులును తల్లియు వచ్చి వెలుపల నిలిచి ఆయనను పిలువనంపిరి. జనులు గుంపుగా ఆయనచుట్టు కూర్చుండిరి.

32. వారుఇదిగో నీ తల్లియు నీ సహోదరు లును వెలుపల ఉండి, నీకోసరము వెదకుచున్నారని ఆయ నతో చెప్పగా

33. ఆయననా తల్లి నా సహోదరులు ఎవరని

34. తన చుట్టుకూర్చున్న వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తల్లియు నా సహోదరులును;

35. దేవుని చిత్తము చొప్పున జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు తల్లియునని చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఎండిపోయిన చేయి నయమైంది. (1-5) 
ఈ వ్యక్తి పరిస్థితి నిజంగా హృదయ విదారకంగా ఉంది. అతను ఎండిపోయిన చేయితో జీవనోపాధి కోసం పని చేయలేని స్థితికి చేరుకున్నాడు. అటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్న వ్యక్తులు స్వచ్ఛంద సహాయానికి అత్యంత సముచితమైన గ్రహీతలు. తమకు తాముగా సహాయం చేయలేని వారికి సహాయం చేయడం చాలా అవసరం. అయినప్పటికీ, సత్యాన్ని తిరస్కరించలేనప్పటికీ, దానిని అంగీకరించడానికి నిరాకరించే మొండి పట్టుదలగల కొందరు అవిశ్వాసులు కూడా ఉన్నారు. తప్పుడు మాటలు మరియు చర్యలను మనం వినవచ్చు మరియు సాక్ష్యమివ్వవచ్చు, కానీ క్రీస్తు ఉపరితలం దాటి హృదయంలోని చేదు మూలాన్ని, అక్కడ నివసించే అంధత్వం మరియు కాఠిన్యం వైపు చూస్తాడు మరియు ఇది అతనికి బాధ కలిగిస్తుంది. తన ఉగ్రత రోజు వచ్చినప్పుడు ఆయన తమపై చూపే కోపాన్ని తలచుకుని భావములేని పాపులు వణుకుతారు. ప్రస్తుతం, సబ్బాత్ వైద్యం కోసం ఒక ముఖ్యమైన రోజుగా పనిచేస్తుంది, మరియు ప్రార్థనా మందిరం వైద్యం చేసే స్థలంగా ఉంది, అయితే నయం చేసే శక్తి క్రీస్తు నుండి వచ్చింది. సువార్త యొక్క నిర్దేశకం ఇక్కడ వివరించిన దానితో సమానంగా ఉంటుంది: మన చేతులు వాడిపోయినప్పటికీ, మనం వాటిని విస్తరించకపోతే, మనం స్వస్థత పొందకుండా ఉండటం మన స్వంత బాధ్యత. మనము స్వస్థతను అనుభవించినప్పుడు, క్రీస్తు తన శక్తి మరియు దయతో పాటుగా, అన్ని ఘనత మరియు కీర్తికి అర్హుడు.

ప్రజలు క్రీస్తును ఆశ్రయిస్తారు. (6-12) 
మనం అనుభవించే ప్రతి అనారోగ్యం మరియు దురదృష్టం మన అతిక్రమణల పట్ల దేవుని అసంతృప్తి నుండి ఉద్భవించింది. ఈ బాధల తొలగింపు లేదా అవి ఆశీర్వాదాలుగా మారడం క్రీస్తు త్యాగం ద్వారా మనకు సురక్షితం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన ఆత్మలను మరియు హృదయాలను బాధించే ఆధ్యాత్మిక తెగుళ్లు మరియు అనారోగ్యాల గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇవి గొప్ప ముప్పును కలిగిస్తాయి. అయినప్పటికీ, కేవలం ఒక మాటతో, అతను వీటిని కూడా నయం చేయగలడు. ఈ ఆధ్యాత్మిక తెగుళ్ళ నుండి విముక్తి మరియు వారి ఆత్మల విరోధుల నుండి విముక్తిని కోరుతూ ఎక్కువ మంది ప్రజలు క్రీస్తు వైపు మొగ్గు చూపండి.

అపొస్తలులు పిలిచారు. (13-21) 
క్రీస్తు తాను కోరుకునే వారిని ఎన్నుకుంటాడు, ఎందుకంటే అతని దయ అతనిది మాత్రమే. అతను అపొస్తలులను గుంపు నుండి దూరంగా వెళ్ళమని పిలిచాడు మరియు వారు విధేయతతో ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు. క్రమంగా, అనారోగ్యాలను నయం చేసే మరియు దయ్యాలను వెళ్లగొట్టే అధికారాన్ని వారికి ప్రసాదించాడు. ప్రభువు తన సన్నిధిలో నడిచి, ఆయన నుండి నేర్చుకొని, తన సువార్తను ప్రకటించడానికి మరియు అతని దైవిక మిషన్‌లో సాధనంగా పనిచేయడానికి మరింత మంది వ్యక్తులను పంపగలడు. దేవుని పనికి అంకితమైన హృదయాలు ఇతరుల కోసం అసౌకర్యాలను తక్షణమే సహించగలవు మరియు మంచి చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోయే కంటే భోజనం మానేయడానికి ఇష్టపడతారు. హృదయపూర్వకంగా దేవుని పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నవారు, శత్రువుల శత్రుత్వం మరియు స్నేహితుల మంచి ఉద్దేశ్యంతో కానీ తప్పుదారి పట్టించే ప్రేమాభిమానాలు రెండింటి నుండి ఉత్పన్నమయ్యే అడ్డంకులను ఊహించాలి మరియు రెండు సవాళ్లను నావిగేట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.

శాస్త్రుల దూషణ. (22-30) 
క్రీస్తు బోధలు డెవిల్ ప్రభావాన్ని బలహీనపరచడంలో ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది మరియు ప్రజల శరీరాల నుండి దెయ్యాన్ని బహిష్కరించే చర్య ఆ బోధనలను మరింత ధృవీకరించింది. కాబట్టి, సాతాను అలాంటి ఉద్దేశ్యానికి మద్దతు ఇవ్వలేకపోయాడు. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన మాటలు మాట్లాడకూడదని క్రీస్తు గంభీరమైన హెచ్చరిక జారీ చేశాడు. సువార్త అత్యంత ముఖ్యమైన పాపాలకు మరియు పాపులకు క్షమాపణను అందిస్తుంది, క్రీస్తు త్యాగానికి ధన్యవాదాలు. అయితే, ఈ పాపం చేయడం ద్వారా, వ్యక్తులు క్రీస్తు ఆరోహణ తర్వాత ప్రసాదించబడిన పరిశుద్ధాత్మ బహుమతులను వ్యతిరేకిస్తారు. మానవ హృదయంలో ఉన్న శత్రుత్వం అలాంటిది, పాపులు పశ్చాత్తాపం చెంది, కొత్త జీవన విధానాన్ని స్వీకరించినప్పుడు, మతం మార్చుకోని వ్యక్తులు తరచుగా విశ్వాసులు దెయ్యం ప్రయోజనాలకు సేవ చేస్తున్నారని తప్పుగా నిందిస్తారు.

క్రీస్తు బంధువులు. (31-35)
నిజమైన క్రైస్తవులందరూ తమ తల్లి, సోదరుడు లేదా సోదరి కంటే క్రీస్తు హృదయంలో మరింత ముఖ్యమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నారని తెలుసుకోవడం ద్వారా గొప్ప సాంత్వన పొందుతారు, ఈ కుటుంబ సంబంధాలు స్వచ్ఛమైనవి మరియు నీతివంతమైనవి అయినప్పటికీ. దేవునికి కృతజ్ఞతలు, మేము ఈ ప్రగాఢమైన మరియు దయగల అధికారాన్ని ప్రస్తుతం కలిగి ఉన్నాము. క్రీస్తు భౌతిక ఉనికిని మనం అనుభవించలేకపోయినా, ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఉనికి మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |