Mark - మార్కు సువార్త 8 | View All

1. ఆ దినములలో మరియొక సారి బహు జనులు కూడి రాగా, వారికి తిననేమియు లేనందున యేసు తన శిష్యు లను తనయొద్దకు పిలిచి

2. జనులు నేటికి మూడు దినముల నుండి నాయొద్దనున్నారు; వారికి తిననేమియు లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచున్నాను;

3. నేను వారిని ఉపవాసముతో తమ ఇండ్లకు పంపివేసినయెడల మార్గములో మూర్ఛపోవుదురు; వారిలో కొందరు దూరమునుండి వచ్చియున్నారని వారితో చెప్పెను.

4. అందుకాయన శిష్యులు ఈ అరణ్యప్రదేశములో ఒక డెక్కడ నుండి రొట్టెలు తెచ్చి, వీరిని తృప్తిపరచగలడని ఆయన నడిగిరి.

5. ఆయనమీయొద్ద ఎన్ని రొట్టెలున్నవని వారినడుగగా వారుఏడనిరి.

6. అప్పుడాయననేలమీద కూర్చుండుడని జనులకాజ్ఞాపించి ఆ యేడు రొట్టెలు పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి, విరిచి, వడ్డించుటకై తన శిష్యులకిచ్చెను, వారు జనసమూహమునకు వడ్డించిరి

7. కొన్ని చిన్నచేపలు కూడ వారియొద్దనుండగా ఆయన ఆశీర్వదించి వాటినికూడ వడ్డించుడని చెప్పెను.

8. వారు భోజనముచేసి తృప్తిపొందినమీదట, మిగిలిన ముక్కలు ఏడు గంపలనిండ ఎత్తిరి.

9. భోజనము చేసినవారు ఇంచు మించు నాలుగు వేల మంది. వారిని పంపివేసిన వెంటనే

10. ఆయన తన శిష్యులతోకూడ దోనె యెక్కి దల్మనూతా ప్రాంతములకు వచ్చెను.

11. అంతట పరిసయ్యులు వచ్చి ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక సూచకక్రియను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తర్కింపసాగిరి.

12. ఆయన ఆత్మయందు పెద్ద నిట్టూర్పు విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక క్రియ నడుగుచున్నారు? ఈ తరమునకు ఏ సూచక క్రియయు ననుగ్రహింపబడదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని చెప్పి

13. వారిని విడిచి మరల దోనెయెక్కి అద్దరికి పోయెను.

14. వారు తినుటకు రొట్టెలు తెచ్చుటకు మరచిరి; దోనెలో వారియొద్ద ఒక్క రొట్టె తప్ప మరేమియు లేకపోయెను.

15. ఆయనచూచుకొనుడి; పరిసయ్యుల పులిసిన పిండిని గూర్చియు హేరోదు పులిసిన పిండినిగూర్చియు జాగ్రత్త పడుడని వారిని హెచ్చరింపగా

16. వారుతమయొద్ద రొట్టెలు లేవేయని తమలో తాము ఆలోచించుకొనిరి.

17. యేసు అది యెరిగిమనయొద్ద రొట్టెలు లేవేయని మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు? మీరింకను గ్రహింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము గలవారై యున్నారా?

18. మీరు కన్నులుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జ్ఞాపకము చేసికొనరా?
యిర్మియా 5:21, యెహెఙ్కేలు 12:2

19. నేను ఆ అయిదువేలమందికి అయిదు రొట్టెలు విరిచి పంచిపెట్టి నప్పుడు మీరు ముక్కలు ఎన్ని గంపలనిండ ఎత్తితిరని వారి నడిగెను. వారుపండ్రెండని ఆయనతో చెప్పిరి.

20. ఆ నాలుగు వేలమందికి ఏడు రొట్టెలు నేను విరిచి, పంచి పెట్టినప్పుడు ముక్కలు ఎన్ని గంపలనిండ ఎత్తితిరని ఆయన అడుగగా వారుఏడనిరి.

21. అందుకాయన మీరింకను గ్రహింపకున్నారా? అని అనెను.

22. అంతలో వారు బేత్సయిదాకు వచ్చిరి. అప్పుడు అక్కడి వారు ఆయనయొద్దకు ఒక గ్రుడ్డివాని తోడు కొనివచ్చి, వాని ముట్టవలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి.

23. ఆయన ఆ గ్రుడ్డివాని చెయ్యిపట్టుకొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొని పోయి, వాని కన్నులమీద ఉమ్మివేసి, వానిమీద చేతులుంచినీకేమైనను కనబడుచున్నదా? అని వానినడుగగా,

24. వాడు కన్నులెత్తి మనుష్యులు నాకు కనబడుచున్నారు; వారు చెట్లవలెనుండి నడుచు చున్నట్లుగా నాకు కనబడుచున్నారనెను.

25. అంతట ఆయన మరల తన చేతులు వాని కన్నులమీద నుంచగా, వాడు తేరిచూచి కుదుర్చబడి సమస్తమును తేటగా చూడ సాగెను.

26. అప్పుడు యేసు నీవు ఊరిలోనికి వెళ్లవద్దని చెప్పి వాని యింటికి వానిని పంపివేసెను.

27. యేసు తన శిష్యులతో ఫిలిప్పుదైన కైసరయతో చేరిన గ్రామములకు బయలుదేరెను. మార్గములోనుండగా నేను ఎవడనని జనులు చెప్పుచున్నారని తన శిష్యుల నడిగెను.

28. అందుకు వారు కొందరు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను అనియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, మరి కొందరు ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పు కొనుచున్నారనిరి.

29. అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడని చెప్పుచున్నారని వారినడుగగా పేతురునీవు క్రీస్తు వని ఆయనతో చెప్పెను.

30. అప్పుడు తన్ను గూర్చిన యీ సంగతి ఎవని తోను చెప్పవద్దని ఆయన వారికి ఖండితముగా చెప్పెను.

31. మరియు మనుష్యకుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెద్దల చేతను ప్రధానయాజకుల చేతను శాస్త్రులచేతను ఉపేక్షింప బడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట అగత్యమని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను.

32. ఆయన ఈ మాట బహిరంగముగా చెప్పెను. పేతురు ఆయన చేయిపట్టుకొని ఆయనను గద్దింపసాగెను

33. అందుకాయన తన శిష్యులవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము; నీవు మనుష్యుల సంగతులను మనస్కరించుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను మనస్కరింపకున్నావని పేతురును గద్ధించెను.

34. అంతట ఆయన తన శిష్యులను జనసమూహమును తన యొద్దకు పిలిచినన్ను వెంబడింప గోరువాడు తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువయెత్త్తి కొని నన్ను వెంబ డింపవలెను.

35. తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దాని పోగొట్టుకొనును; నా నిమిత్తమును సువార్త నిమిత్తమును తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దాని రక్షించు కొనును.

36. ఒకడు సర్వలోకమును సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుట వానికేమి ప్రయోజనము?

37. మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా ఏమి ఇయ్యగలుగును?

38. వ్యభిచారమును పాపమునుచేయు ఈ తరము వారిలో నన్ను గూర్చియు నామాటలనుగూర్చియు సిగ్గుపడు వాడెవడో, వానినిగూర్చి మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమగలవాడై పరిశుద్ధ దూతలతోకూడ వచ్చునప్పుడు సిగ్గుపడునని చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఒక అద్భుతం ద్వారా నాలుగు వేల మందికి ఆహారం. (1-10) 
మన ప్రభువైన యేసు, మనలో అత్యంత నిరాడంబరులను కూడా జీవితం మరియు దయ కోసం వెతుకుతూ తన వద్దకు రావాలని స్వాగతించాడు. అతను మన మానవ స్వభావం గురించి లోతైన అవగాహన కలిగి ఉన్నాడు మరియు దానిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటాడు. క్రీస్తు యొక్క ఔదార్యం ఎప్పుడూ ఉంటుంది; అతను పునరావృతమయ్యే అద్భుతం ద్వారా దీనిని పునరుద్ఘాటించాడు. మన అవసరాలు మరియు అవసరాలు మారినట్లే, అతని ఆశీర్వాదాలు స్థిరంగా పునరుద్ధరించబడతాయి. విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తుపై ఆధారపడేవారు కొరతకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మరియు కృతజ్ఞతతో వారి జీవితాలను చేరుకోవచ్చు.

క్రీస్తు పరిసయ్యులు మరియు హెరోడియన్లకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించాడు. (11-21) 
మొండి అవిశ్వాసం ఎల్లప్పుడూ ఒక స్వరాన్ని కనుగొంటుంది, అది ఎంత అహేతుకంగా ఉన్నప్పటికీ. క్రీస్తు వారి అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పందించకూడదని ఎంచుకున్నాడు. వారు ఒప్పించటానికి ఇష్టపడకపోతే, వారు నమ్మకంగా ఉంటారు. సువార్త పట్ల తమకున్న శత్రుత్వంతో పాటు తమ మొండిగా మరియు లొంగని అవిశ్వాసంతో తమకు మరియు ఇతరులకు హాని కలిగించేవారిని మన మధ్యలో చూడటం నిజంగా విచారకరం. మనం దేవుని పనులను నిర్లక్ష్యం చేసి, ఆయనపై విశ్వాసం కోల్పోయినప్పుడు, క్రీస్తు ఇక్కడ తన శిష్యులకు ఉపదేశించినంత కఠినంగా మనల్ని మనం మందలించుకోవాలి. మనం తరచుగా అతని ఉద్దేశాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం, అతని హెచ్చరికలను విస్మరించడం మరియు అతని దైవిక మార్గదర్శకత్వాన్ని ఎలా అనుమానించడం?

ఒక గుడ్డివాడు స్వస్థత పొందాడు. (22-26) 
ఈ సన్నివేశంలో, ఒక అంధుడిని అతని స్నేహితులు క్రీస్తు వద్దకు తీసుకువచ్చారు, తనను తీసుకువచ్చిన వారి విశ్వాసాన్ని వెల్లడిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికంగా అంధులైన వ్యక్తులు తమ కోసం ప్రార్థించనప్పటికీ, వారి స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులు వారి తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించడం చాలా అవసరం, క్రీస్తు తన స్వస్థత స్పర్శను విస్తరించమని అభ్యర్థించారు. వైద్యం ప్రక్రియ క్రమంగా సంభవించింది, ఇది మన ప్రభువు చేసిన అద్భుతాలకు అసాధారణమైనది. సహజంగా ఆధ్యాత్మికంగా అంధులుగా ఉన్న వ్యక్తులు అతని దయ ద్వారా పునరుద్ధరించబడే విలక్షణమైన పద్ధతిని ఇది ప్రదర్శించింది. ప్రారంభంలో, వారి అవగాహన గజిబిజిగా ఉంటుంది, కానీ ఉదయపు కాంతి వలె, అది పరిపూర్ణతకు చేరుకునే వరకు ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తుంది మరియు వారు ప్రతిదీ స్పష్టంగా చూడగలరు. క్రీస్తు ఆశీర్వాదాలను విస్మరించడం వారి నష్టానికి దారి తీస్తుంది మరియు అలా చేసేవారు వారు లేకపోవడం ద్వారా ఈ అధికారాల విలువను అర్థం చేసుకుంటారు.

క్రీస్తుకు పేతురు సాక్ష్యం. (27-33) 
యేసు దేవుని కుమారుడైన మెస్సీయ అని మన విశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించడానికి ఈ మాటలు వ్రాయబడ్డాయి. మన ప్రభువు చేసిన అద్భుతాలు ఆయన ఓడిపోలేదని, నిజానికి విక్టర్ అని కాదనలేని సాక్ష్యాలను అందిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో, శిష్యులు యేసు క్రీస్తు అని ఒప్పించారు, ఇది అతని రాబోయే బాధల గురించి వినడానికి వారిని సిద్ధం చేస్తుంది, క్రీస్తు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం ప్రారంభించాడు. మనము వాటిని పట్టించుకోనప్పటికీ, మన మాటలలో మరియు చర్యలలో మన లోపాలను ఆయన గ్రహిస్తాడు. మనల్ని నడిపించే ఆత్మను కూడా ఆయన గ్రహిస్తాడు, తరచుగా మనకంటే మెరుగ్గా ఉంటాడు. మానవత్వం దైవిక ప్రణాళికలపై పరిమితులను విధించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, దాని జ్ఞానం దేవుని జ్ఞానంతో పోల్చితే క్షీణిస్తుంది. ఉదాహరణకు, పేతురు క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని పూర్తిగా గ్రహించలేదు.

క్రీస్తును అనుసరించాలి. (34-38)
వివిధ అవసరాల కోసం క్రీస్తు నుండి సహాయం కోరిన గణనీయమైన సమూహాల గురించి తరచుగా ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. ఆయన తమ ఆత్మలకు స్వస్థత చేకూర్చాడని వారు ఊహించినట్లయితే, వ్యక్తులందరూ దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. వారు భౌతిక శరీర సౌఖ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదు. క్రీస్తుతో ఉన్న స్వర్గం యొక్క ఆనందం అతని కొరకు ప్రాణనష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి సరిపోతుంది, అదేవిధంగా, పాపపు మార్గాల ద్వారా పొందిన ప్రాపంచిక లాభాలన్నీ పాపం వల్ల కలిగే ఆత్మ నాశనం కంటే ఎక్కువ కాదు. ఇంకా, క్రీస్తు యొక్క కారణాన్ని మహిమాన్వితమైనదిగా వెల్లడి చేసే ఒక రోజు వస్తుంది, అయితే కొందరు ప్రస్తుతం దానిని ఎంత అమూల్యమైనది మరియు ధిక్కారంగా భావించినప్పటికీ. మనం ఆ భవిష్యత్ క్షణాన్ని ఆలోచింపజేద్దాం మరియు ప్రతి ప్రాపంచిక కోణాన్ని ఆ ముఖ్యమైన రోజున మనం ఎలా చూస్తామో దాని వెలుగులో అంచనా వేద్దాం.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |