Luke - లూకా సువార్త 11 | View All

1. ఆయన యొక చోట ప్రార్థన చేయుచుండెను. ప్రార్థన చాలించిన తరువాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు ప్రభువా, యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పి నట్టుగా మాకును ప్రార్థనచేయ నేర్పుమని ఆయన నడిగెను.

2. అందు కాయనమీరు ప్రార్థన చేయునప్పుడు తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యము వచ్చును గాక,

3. మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము;

4. మేము మాకచ్చియున్న ప్రతి వానిని క్షమించుచున్నాము గనుక మాపాపములను క్షమించుము; మమ్మును శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెప్పెను.

5. మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెను మీలో ఎవనికైన ఒక స్నేహితుడుండగా అతడు అర్ధరాత్రివేళ ఆ స్నేహి తుని యొద్దకు వెళ్లిస్నేహితుడా, నాకు మూడురొట్టెలు బదులిమ్ము;

6. నా స్నేహితుడు ప్రయాణముచేయుచు మార్గములో నాయొద్దకు వచ్చి యున్నాడు; అతనికి పెట్టుటకు నాయొద్ద ఏమియు లేదని అతనితో చెప్పినయెడల

7. అతడు లోపలనే యుండినన్ను తొందరపెట్టవద్దు; తలుపు వేసియున్నది, నా చిన్నపిల్లలు నాతోకూడ పండుకొని యున్నారు, నేను లేచి ఇయ్యలేనని చెప్పునా?

8. అతడు తన స్నేహితుడైనందున లేచి ఇయ్యకపోయి నను, అతడు సిగ్గుమాలి మాటి మాటికి అడుగుటవలన నైనను లేచి అతనికి కావలసినవన్నియు ఇచ్చును అని మీతో చెప్పుచున్నాను.

9. అటువలె మీరును అడుగుడి, మీ కియ్యబడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తట్టుడి, మీకు తీయబడును.

10. అడుగు ప్రతివానికియ్యబడును, వెదకువానికి దొరకును, తట్టు వానికి తీయబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

11. మీలో తండ్రియైనవాడు తన కుమారుడు చేపనడిగితే చేపకు ప్రతిగా పామునిచ్చునా? గుడ్డునడిగితే తేలు నిచ్చునా?

12. కాబట్టి మీరు చెడ్డవారైయుండియు, మీ పిల్లలకు మంచి యీవులనియ్య నెరిగియుండగా

13. పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయ ముగా అనుగ్రహించుననెను.

14. ఒకప్పుడాయన మూగదయ్యమును వెళ్లగొట్టు చుండెను. ఆ దయ్యము వదలిపోయిన తరువాత మూగవాడు మాట లాడెను గనుక జనసమూహములు ఆశ్చర్యపడెను.

15. అయితే వారిలో కొందరువీడు దయ్యములకు అధిపతి యైన బయెల్జెబూలువలన దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్నా డని చెప్పుకొనిరి.

16. మరికొందరు ఆయనను శోధించుచుపరలోకము నుండి యొక సూచక క్రియను చూపుమని ఆయన నడిగిరి.

17. ఆయన వారి ఆలోచనల నెరిగి వారితో ఇట్లనెను తనకు తానే వ్యతిరేకముగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యమును పాడైపోవును; తనకుతానే విరోధమైన యిల్లు కూలిపోవును.
1 సమూయేలు 16:7

18. సాతానును తనకు వ్యతిరేక ముగా తానే వేరుపడిన యెడల వాని రాజ్యమేలాగు నిలుచును? నేను బయెల్జెబూలువలన దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్నానని మీరు చెప్పుచున్నారే.

19. నేను బయెల్జెబూలు వలన దయ్యములను వెళ్లగొట్టు చున్నయెడల మీ కుమారులు ఎవనివలన వెళ్లగొట్టుచున్నారు? అందుచేత వారే మీకు తీర్పరులై యుందురు.

20. అయితే నేను దేవుని వ్రేలితో దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్న యెడల నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యము మీయొద్దకు వచ్చియున్నది.

21. బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని, తన ఆవరణమును కాచుకొనునప్పుడు, అతని సొత్తు భద్రముగా ఉండును.

22. అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునప్పుడు, అతడు నమ్ముకొనిన ఆయుధముల నన్నిటిని లాగుకొని అతని ఆస్తిని పంచిపెట్టును.

23. నా పక్షమున ఉండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో సమకూర్చనివాడు చెదరగొట్టువాడు.

24. అపవిత్రాత్మ యొక మనుష్యుని వదలిపోయిన తరువాత అది విశ్రాంతి వెదకుచు నీరులేని చోట్ల తిరుగుచుండును. విశ్రాంతి దొరకనందుననేను విడిచి వచ్చిన నా యింటికి తిరిగి వెళ్లుదుననుకొని

25. వచ్చి, ఆ యిల్లు ఊడ్చి అమర్చి యుండుట చూచి

26. వెళ్లి, తనకంటె చెడ్డవైన మరి యేడు (అపవిత్ర) ఆత్మలను వెంటబెట్టుకొని వచ్చును; అవి అందులో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురముండును; అందు చేత ఆ మనుష్యుని కడపటి స్థితి మొదటిదానికంటె చెడ్డ దగునని చెప్పెను.

27. ఆయన యీ మాటలు చెప్పుచుండగా ఆ సమూహ ములో నున్న యొక స్త్రీ ఆయనను చూచినిన్ను మోసిన గర్భమును నీవు కుడిచిన స్తనములును ధన్యములైనవని కేకలు వేసి చెప్పగా

28. ఆయన అవునుగాని దేవుని వాక్యము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధన్యులని చెప్పెను.

29. మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినప్పుడు ఆయన యీలాగు చెప్పసాగెనుఈ తరమువారు దుష్టతరము వారై యుండి సూచక క్రియ నడుగుచు న్నారు. అయితే యోనానుగూర్చిన సూచక క్రియయే గాని మరి ఏ సూచక క్రియయు వీరికి అనుగ్రహింప బడదు.

30. యోనా నీనెవె పట్టణస్థులకు ఏలాగు సూచనగా ఉండెనో ఆలాగే మనుష్య కుమారుడును ఈ తరమువారికి సూచనగా ఉండును.

31. దక్షిణదేశపు రాణి విమర్శకాలమున ఈ తరమువారితో కూడ లేచి వారిమీద నేరస్థాపనచేయును. ఆమె సొలొమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమ్యంతములనుండి వచ్చెను, ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొప్పవాడిక్కడ ఉన్నాడు.
1 రాజులు 20:1-10, 2 దినవృత్తాంతములు 9:1-12

32. నీనెవె మనుష్యులు విమర్శకాలమున ఈ తరమువారితో కూడ నిలువబడి వారిమీద నేరస్థాపనచేయుదురు. వారు యోనా ప్రకటన విని మారుమనస్సు పొందిరి; ఇదిగో యోనా కంటె గొప్పవాడిక్కడ ఉన్నాడు.
యోనా 3:8, యోనా 3:10

33. ఎవడును దీపము వెలిగించి, చాటుచోటునైనను కుంచముక్రిందనైనను పెట్టడు గాని, లోపలికి వచ్చువారికి వెలుగు కనబడుటకు దీపస్తంభముమీదనే పెట్టును.

34. నీ దేహమునకు దీపము నీ కన్నే గనుక, నీ కన్ను తేటగా నుంటె నీ దేహమంతయు వెలుగు మయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును.

35. కాబట్టి నీలోనుండు వెలుగు చీకటియైయుండకుండ చూచు కొనుము.

36. ఏ భాగమైనను చీకటికాక నీ దేహమంతయు వెలుగు మయమైతే, దీపము తన కాంతివలన నీకు వెలు గిచ్చునప్పుడు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై యుండునని చెప్పెను.

37. ఆయన మాటలాడుచుండగా ఒక పరిసయ్యుడు తనతో కూడ భోజనము చేయుమని ఆయనను పిలువగా ఆయన లోపలికి వెళ్లి భోజనపంక్తిని కూర్చుండెను.

38. ఆయన భోజనమునకు ముందుగా స్నానము చేయలేదని ఆ పరిసయ్యుడు చూచి ఆశ్చర్యపడెను.

39. అందుకు ప్రభువిట్లనెను పరిసయ్యులైన మీరు గిన్నెయు పళ్లెమును వెలుపల శుద్ధి చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడు తనముతోను నిండియున్నది.

40. అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా?

41. కాగా మీకు కలిగినవి ధర్మము చేయుడి, అప్పుడు మీ కన్నియు శుద్ధిగా ఉండును.

42. అయ్యో పరిసయ్యులారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన ప్రతి కూరలోను పదియవవంతు చెల్లించుచున్నారే గాని, న్యాయమును దేవుని ప్రేమను విడిచి పెట్టుచున్నారు. వాటిని మానక వీటిని చేయవలసియున్నది.
లేవీయకాండము 27:30

43. అయ్యో పరిసయ్యులారా, మీరు సమాజ మందిరములలో అగ్రపీఠములను సంతవీధులలో వందనము లను కోరుచున్నారు.

44. అయ్యో, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉన్నారు; వాటిమీద నడుచు మనుష్యులు (అవి సమాధులని) యెరుగరనెను.

45. అప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెప్పి మమ్మునుకూడ నిందించుచున్నావని ఆయ నతో చెప్పగా

46. ఆయన అయ్యో, ధర్మ శాస్త్రోపదేశకులారా, మోయ శక్యముకాని బరువులను మీరు మనుష్యులమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వ్రేలితోనైనను ఆ బరువులను ముట్టరు.

47. అయ్యో, మీ పితరులు చంపిన ప్రవక్తల సమాధులను మీరు కట్టించుచున్నారు.

48. కావున మీరు సాక్షులై మీ పితరుల కార్యములకు సమ్మతించు చున్నారు; వారు ప్రవక్తలను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కట్టించుదురు.

49. అందుచేత దేవుని జ్ఞానము చెప్పిన దేమనగా నేను వారియొద్దకు ప్రవక్తలను అపొస్తలులను పంపుదును.

50. వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు.

51. కాబట్టి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రక్తము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును మందిరము నకును మధ్యను నశించిన జెకర్యా రక్తమువరకు చిందింపబడిన ప్రవక్తలందరి రక్తము నిమిత్తము ఈ తరము వారు విచారింపబడుదురు; నిశ్చయముగా ఈ తరమువారు ఆ రక్తము నిమిత్తము విచారింపబడుదురని మీతో చెప్పు చున్నాను.
ఆదికాండము 4:8, 2 దినవృత్తాంతములు 24:20-21

52. అయ్యో, ధర్మశాస్త్రోపదేశకులారా, మీరు జ్ఞానమను తాళపు చెవిని ఎత్తికొని పోతిరి; మీరును లోపల ప్రవేశింపరు, ప్రవేశించువారిని అడ్డగింతురని చెప్పెను.

53. ఆయన అక్కడనుండి వెళ్లినప్పుడు శాస్త్రులును పరిసయ్యులును ఆయన మీద నిండ పగబట్టి ఆయన మీద నేరము మోపవలెనని యుండి,

54. ఆయన నోట నుండి వచ్చు ఏమాటనైనను పట్టుకొనుటకు పొంచి, వెదకుచు చాల సంగతులనుగూర్చి ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

శిష్యులు ప్రార్థన చేయడం నేర్పించారు. (1-4) 
"ప్రభూ, ప్రార్థనా కళలో మాకు మార్గనిర్దేశం చేయండి," అనేది విలువైన ప్రార్థన మరియు ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు మాత్రమే తన దైవిక మార్గదర్శకత్వం మరియు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం ద్వారా ఎలా ప్రార్థించాలో బోధించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ప్రభూ, నాకు ప్రార్థన యొక్క సారాంశాన్ని ప్రకాశవంతం చేయండి; ప్రభూ, ఈ పవిత్ర కర్తవ్యానికి నా నిబద్ధతను మండించి, ఉత్తేజపరచు; ప్రభూ, దేని కోసం ప్రార్థించాలో నాకు దిశానిర్దేశం చేయండి; నేను చెప్పవలసిన మాటలను నాకు బోధించు. క్రీస్తు వారికి ఒక ప్రార్థనను అందించాడు, ఇది మునుపు కొండపై తన ప్రసంగంలో అందించిన దానికి చాలా పోలి ఉంటుంది. మాథ్యూ మరియు లూకా పుస్తకాలలో ప్రభువు ప్రార్థన యొక్క పదాలలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటికి ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యత లేదు. ఇతరుల తరపున మరియు మన తరపున మన అభ్యర్థనలతో మన పరలోకపు తండ్రిని సంప్రదించినప్పుడు, ఆయన శక్తి మరియు దయపై మన నమ్మకం ఉంచాలి.

ప్రార్థనలో శ్రద్ధగా ఉండాలని క్రీస్తు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. (5-13) 
క్రీస్తు మనలను ఉత్సాహంగా మరియు పట్టుదలతో ప్రార్థించమని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. మనకు అవసరమైన వాటిని కోరుకునేటప్పుడు మనం దయగల పొరుగువారిగా లేదా స్నేహితునిలాగా దేవుణ్ణి సంప్రదించాలి. మనము అవసరమైన రొట్టెలను అడిగినట్లే, మన అవసరాలతో ఆయన ముందుకు రావాలి. దేవుడు మన ప్రార్థనలకు వెంటనే జవాబివ్వకపోయినా, మనం ప్రార్థిస్తూనే ఉంటే సరైన సమయంలో ఆయన అలా చేస్తాడు. మనం దేని కోసం ప్రార్థించాలో గుర్తించడం చాలా అవసరం; మనం పరిశుద్ధాత్మను అభ్యర్థించాలి, ఎందుకంటే ఇది ప్రభావవంతమైన ప్రార్థనకు కీలకమైనది మాత్రమే కాకుండా అన్ని ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలు ఈ ఒక్క అభ్యర్థనలో ఉన్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం ద్వారా, మనం దేవుణ్ణి మరియు మనల్ని మనం తెలుసుకుంటాము, పశ్చాత్తాపపడతాము, క్రీస్తును విశ్వసిస్తాము మరియు ప్రేమిస్తాము, ఈ ప్రపంచంలో ఓదార్పుని పొందుతాము మరియు తదుపరి ఆనందం కోసం సంసిద్ధతను పొందుతాము. మన పరలోకపు తండ్రి ఆకలితో ఉన్న బిడ్డకు ఆహారం ఇవ్వడం కంటే ప్రేమగల తల్లిదండ్రులు వాటిని కోరుకునే ఎవరికైనా ఈ ఆశీర్వాదాలను ఇవ్వడానికి ఎక్కువ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారు. ఇది విశ్వాస ప్రార్థన యొక్క అందం: ఇది హృదయానికి శాంతి మరియు స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది, దానిని దేవునిలో లంగరుస్తుంది.

క్రీస్తు దయ్యాన్ని వెళ్లగొట్టాడు, పరిసయ్యుల దూషణ. (14-26) 
క్రీస్తు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టినప్పుడు, అతను వారి ఆధిపత్యాన్ని సమర్థవంతంగా ఛేదించాడు. మారని ప్రతి పాపి హృదయం దెయ్యాల కోట లాంటిది, అక్కడ అతను నివసిస్తూ నియంత్రణను పాటిస్తాడు. మారని ఆత్మలో, దెయ్యం బలవంతుడిలా ఆయుధాలు ధరించి తన అధికారాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు మోసపూరితమైన ప్రశాంతత ఉంటుంది. పాపి సురక్షితంగా భావిస్తాడు, వారి పరిస్థితి యొక్క నీతి గురించి ఎటువంటి సందేహాలను కలిగి ఉండడు మరియు రాబోయే తీర్పు గురించి భయపడడు. అయితే, మార్పిడి సమయంలో సంభవించే అద్భుతమైన పరివర్తనకు సాక్ష్యమివ్వండి. ఒక ఆత్మను దేవునిగా మార్చడం అనేది దెయ్యంపై క్రీస్తు సాధించిన విజయాన్ని మరియు ఆ ఆత్మలో అతని స్వేతను సూచిస్తుంది, ఆత్మను స్వేచ్ఛకు పునరుద్ధరించడం మరియు దానిపై క్రీస్తు యాజమాన్యం మరియు అధికారాన్ని పునఃస్థాపన చేయడం. ప్రతి మానసిక మరియు శారీరక లక్షణం ఇప్పుడు క్రీస్తు సేవ కోసం ఉపయోగించబడింది.
ఇప్పుడు, కపట స్థితిని పరిగణించండి. ఫరోలాగా బలవంతపు ఒప్పుకోలు ద్వారా, అహాబులాగా కల్పిత పశ్చాత్తాపం ద్వారా లేదా హేరోదు వంటి పాక్షిక సంస్కరణ ద్వారా ఇల్లు సాధారణ పాపాలను తొలగిస్తుంది. ఇల్లు తుడిచివేయబడినప్పటికీ, అది కడుక్కోకుండా ఉంటుంది మరియు హృదయం అపవిత్రంగా ఉంటుంది. స్వీపింగ్ కేవలం ఉపరితల ధూళిని తొలగిస్తుంది, ప్రతిష్టాత్మకమైన మరియు చిక్కుకున్న పాపాన్ని తాకకుండా వదిలివేస్తుంది. ఇల్లు సాధారణ బహుమతులు మరియు దయతో అలంకరించబడుతుంది, కానీ అది నిజమైన దయ లేదు; ఇది పెయింట్ మరియు వార్నిష్ వంటి అన్ని ఉపరితలం, ప్రామాణికమైనది లేదా శాశ్వతమైనది కాదు. ఇది నిజంగా క్రీస్తుకు లొంగిపోలేదు మరియు ఆత్మతో నివసించలేదు. ఒక వ్యక్తి కలిగివుండవచ్చు కానీ స్వర్గాన్ని పొందలేనంత దూరంలో ఉన్నవాటిలో ఓదార్పుని కనుగొనడంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉందాం.
దుష్ట ఆత్మలు సులభంగా ప్రవేశించి లోపల స్వాగతాన్ని పొందగలవు; వారు నివాసం తీసుకుంటారు, వారి అల్లర్లు పని చేస్తారు మరియు వారి ఆధిపత్యాన్ని స్థాపించారు. అటువంటి భయంకరమైన స్థితి నుండి, అందరూ హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన ద్వారా విముక్తిని కోరుకుంటారు.

నిజమైన ఆనందం. (27,28) 
శాస్త్రులు మరియు పరిసయ్యులు మన ప్రభువైన యేసు బోధలను ధిక్కరించి, దూషించినప్పుడు, ఈ సద్గురువైన స్త్రీ వారిని ఎంతో గౌరవించింది. అతను మాట్లాడిన వివేకం మరియు వాగ్ధాటికి ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది. క్రీస్తు ఆమెను లోతైన ప్రతిబింబం వైపు నడిపించాడు. దేవుని వాక్యాన్ని వినడం నిజంగా ఒక ముఖ్యమైన ఆధిక్యత అయినప్పటికీ, నిజమైన ఆశీర్వాదాలు, ప్రభువు ద్వారా మంజూరు చేయబడినవి, దానిని వినడమే కాకుండా, దానిని తమ జ్ఞాపకంలో ఉంచుకుని, దానిని వారి మార్గంగా మరియు మార్గదర్శక సూత్రంగా పాటించేవారికి ప్రత్యేకించబడ్డాయి. .

క్రీస్తు యూదులను గద్దించాడు. (29-36) 
క్రీస్తు ఒక వాగ్దానం చేసాడు, ఇంకొక సంకేతం ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు, దానిని అతను జోనా ప్రవక్త యొక్క చిహ్నంగా పేర్కొన్నాడు. మాథ్యూ పుస్తకంలో, ఈ సంకేతం క్రీస్తు పునరుత్థానంగా వివరించబడింది. ఈ సంకేతంపై శ్రద్ధ వహించాలని మరియు దాని నుండి నేర్చుకోవాలని అతను ప్రజలను హెచ్చరించాడు. క్రీస్తు స్వయంగా ఒక నిర్దిష్ట సమాజంలో నిరంతరం బోధిస్తూ, ప్రతిరోజూ అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ, క్రీస్తు కృప వారి హృదయాలను తగ్గించకపోతే ప్రయోజనం ఉండదు. ప్రభువు మనకు అందించడానికి ఎంచుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సాక్ష్యాలను లేదా మరింత సమగ్రమైన బోధనను మనం వెతకకూడదు. బదులుగా, మన హృదయాలు మరియు మనస్సులు తెరవబడాలని నిరంతరం ప్రార్థించాలి, తద్వారా మనకు ఉన్న కాంతి మరియు జ్ఞానాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మనం కలిగి ఉన్న అవగాహన వక్రీకరించబడకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే మన ప్రాథమిక నమ్మకాలు లోపభూయిష్టంగా ఉంటే, మన తీర్పు మరియు చర్యలు అనుసరించబడతాయి.

అతను పరిసయ్యులను గద్దిస్తాడు. (37-54)
శుద్ధి మరియు పునరుద్ధరణ కోరుతూ, మన హృదయాలను పరీక్షించుకోవడం మనందరికీ చాలా అవసరం. మనం దేవుని ధర్మశాస్త్రం మరియు సువార్త యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నప్పుడు, దేవుని శాసనాలలో అతిచిన్న వాటిని కూడా మనం విస్మరించకూడదు. ఇతరులు తమ మాటలు మరియు ఉద్దేశాలతో మమ్మల్ని ట్రాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఓ ప్రభూ, వారి హానికరమైన ప్రణాళికలను అడ్డుకునే జ్ఞానం మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించు. క్రీస్తు కొరకు విమర్శలను మరియు నిందలను ఎదుర్కోవడంలో ఆనందాన్ని పొందేందుకు మాకు సాత్వికత మరియు సహనాన్ని ప్రసాదించు, మరియు మీ పవిత్రాత్మ మా జీవితాలలో బలం మరియు మార్గదర్శకత్వం యొక్క మూలం.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |