Luke - లూకా సువార్త 22 | View All

1. పస్కా అనబడిన పులియని రొట్టెల పండుగ సమీ పించెను.

2. ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును ప్రజలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి.

3. అంతట పండ్రెండుమంది శిష్యుల సంఖ్యలో చేరిన ఇస్కరియోతు అనబడిన యూదాలో సాతాను ప్రవేశించెను

4. గనుక వాడు వెళ్లి, ఆయనను వారికేలాగు అప్పగింపవచ్చునో దానినిగూర్చి ప్రధాన యాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను.

5. అందుకు వారు సంతో షించి వానికి ద్రవ్యమియ్య సమ్మతించిరి.

6. వాడు అందుకు ఒప్పుకొని, జనసమూహము లేనప్పుడు ఆయనను వారికి అప్పగించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను.

7. పస్కాపశువును వధింపవలసిన పులియని రొట్టెల దినమురాగా
నిర్గమకాండము 12:6, నిర్గమకాండము 12:14, నిర్గమకాండము 12:15

8. యేసు పేతురును యోహానును చూచిమీరు వెళ్లి మనము భుజించుటకై పస్కాను మనకొరకు సిద్ధపరచుడని వారిని పంపెను.
నిర్గమకాండము 12:8-11

9. వారుమేమెక్కడ సిద్ధపరచగోరుచున్నావని ఆయనను అడుగగా

10. ఆయన ఇదిగో మీరు పట్టణములో ప్రవేశించునప్పుడు నీళ్లకుండ మోసికొనిపోవుచున్న యొకడు మీకు ఎదురుగా వచ్చును; అతడు ప్రవేశించు ఇంటిలోనికి అతని వెంట వెళ్లి

11. నేను నా శిష్యులతో కూడ పస్కాను భుజించుటకు విడిది గది యెక్కడనని బోధకుడు నిన్నడుగుచున్నాడని యింటి యజమానునితో చెప్పుడి.

12. అతడు సామగ్రిగల యొక గొప్ప మేడగది మీకు చూపించును; అక్కడ సిద్ధ పరచుడని వారితో చెప్పెను.

13. వారు వెళ్లి ఆయన తమతో చెప్పినట్టు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరచిరి.

14. ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు ఆయనయు ఆయనతోకూడ అపొస్తలులును పంక్తిని కూర్చుండిరి.

15. అప్పుడాయన నేను శ్రమపడకమునుపు మీతోకూడ ఈ పస్కాను భుజింపవలెనని మిక్కిలి ఆశపడితిని.

16. అది దేవుని రాజ్య ములో నెరవేరువరకు ఇక ఎన్నడును దాని భుజింపనని మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పి

17. ఆయన గిన్నె ఎత్తికొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిమీరు దీనిని తీసి కొని మీలో పంచుకొనుడి;

18. ఇకమీదట దేవుని రాజ్యము వచ్చువరకు నేను ద్రాక్షారసము త్రాగనని మీతో చెప్పు చున్నాననెను.

19. పిమ్మట ఆయన యొక రొట్టె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తు తులు చెల్లించి దాని విరిచి, వారి కిచ్చిఇది మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము; నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు దీనిని చేయుడని చెప్పెను.

20. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గిన్నెయు పట్టు కొనిఈ గిన్నె మీకొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము వలన నైన క్రొత్త నిబంధన.
నిర్గమకాండము 24:8, యిర్మియా 31:31, యిర్మియా 32:40, జెకర్యా 9:11

21. ఇదిగో నన్ను అప్పగించు వాని చెయ్యి నాతోకూడ ఈ బల్లమీద ఉన్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

22. నిర్ణయింపబడిన ప్రకారము మనుష్యకుమారుడు పోవు చున్నాడుగాని ఆయన ఎవరిచేత అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమయని చెప్పెను.

23. వారుఈ పనిని చేయబోవువాడెవరో అని తమలో తాము అడుగుకొన సాగిరి.

24. తమలో ఎవడు గొప్పవాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుట్టగా

25. ఆయన వారితో ఇట్లనెను అన్యజనములలో రాజులు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయుదురు; వారిమీద అధికారము చేయువారు ఉప కారులనబడుదురు.

26. మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొప్పవాడు చిన్నవానివలెను, అధిపతి పరిచారకుని వలెను ఉండవలెను.

27. గొప్పవాడెవడు? భోజనపంక్తిని కూర్చుండువాడా పరిచర్యచేయువాడా? పంక్తినికూర్చుండు వాడే గదా? అయినను నేను మీ మధ్య పరిచర్య చేయు వానివలె ఉన్నాను.

28. నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచి యున్నవారు మీరే;

29. గనుక నాతండ్రి నాకు రాజ్యమును నియమించినట్టుగా నా రాజ్యములో నా బల్లయొద్ద అన్నపానములు పుచ్చుకొని,

30. సింహాసనముల మీద కూర్చుండి ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములవారికి మీరు తీర్పుతీర్చుటకై, నేనును మీకు రాజ్యమును నియమించుచున్నాను.

31. సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమలవలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను గాని
ఆమోసు 9:9

32. నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచుమని చెప్పెను.

33. అయితే అతడు ప్రభువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళ్లుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని ఆయనతో అనగా

34. ఆయనపేతురూ, నీవు నన్నెరుగనని ముమ్మారు చెప్పు వరకు, నేడు కోడికూయదని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.

35. మరియు ఆయనసంచియు జాలెయు చెప్పులును లేకుండ నేను మిమ్మును పంపినప్పుడు, మీకు ఏమైనను తక్కువాయెనా అని వారినడిగినప్పుడు వారుఏమియు తక్కువకాలేదనిరి.

36. అందుకాయన ఇప్పుడైతే సంచి గలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొని పోవలెను; కత్తి లేనివాడు తన బట్టనమ్మి కత్తి కొనుక్కొనవలెను;

37. ఆయన అక్రమకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను అని వ్రాయబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియున్నది; ఏలయనగా నన్నుగూర్చిన సంగతి సమాప్తమవుచున్నదని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.
యెషయా 53:12

38. వారు ప్రభువా, ఇదిగో ఇక్కడ రెండు కత్తులున్నవనగా - చాలునని ఆయన వారితో చెప్పెను.

39. తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొప్పున ఒలీవలకొండకు వెళ్లగా శిష్యులును ఆయనవెంట వెళ్లిరి.

40. ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితోమీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు ప్రార్థనచేయుడని చెప్పి

41. వారి యొద్ద నుండి రాతివేత దూరము వెళ్లి మోకాళ్లూని

42. తండ్రీ, యీ గిన్నె నా యొద్దనుండి (తొలగించుటకు) నీ చితమైతే తొలగించుము; అయినను నా యిష్టముకాదు, నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని ప్రార్థించెను.

43. అప్పుడు పరలోకమునుండి యొకదూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరచెను.

44. ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట, నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువులవలె ఆయెను.

45. ఆయన ప్రార్థన చాలించి లేచి తన శిష్యులయొద్దకు వచ్చి, వారు దుఃఖము చేత నిద్రించుట చూచి

46. మీరెందుకు నిద్రించు చున్నారు? శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు లేచి ప్రార్థన చేయుడని వారితో చెప్పెను.

47. ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచ్చిరి. పండ్రెండుమందిలో యూదా అన బడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముద్దు పెట్టుకొనుటకు ఆయనయొద్దకు రాగా

48. యేసు యూదా, నీవు ముద్దుపెట్టుకొని మనుష్యకుమారుని అప్పగించు చున్నావా అని వానితో అనగా

49. ఆయన చుట్టుఉన్న వారు జరుగబోవు దానిని చూచిప్రభువా, కత్తితో నరుకుదుమా అని ఆయనను అడిగిరి.

50. అంతలో వారిలో ఒకడు ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి, వాని కుడి చెవి తెగనరికెను.

51. అయితే యేసు ఈ మట్టుకు తాళుడని చెప్పి, వాని చెవి ముట్టి బాగుచేసెను.

52. యేసు తన్ను పట్టుకొనవచ్చిన ప్రధానయాజకులతోను దేవాలయపు అధిపతులతోను పెద్దలతోనుమీరు బందిపోటు దొంగ మీదికి వచ్చినట్టు కత్తులతోను గుదియలతోను బయలుదేరి వచ్చితిరా?

53. నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను పట్టుకొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను.

54. వారాయనను పట్టి యీడ్చుకొనిపోయి ప్రధాన యాజకుని యింటిలోనికి తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూర ముగా వారి వెనుక వచ్చుచుండెను.

55. అంతట కొందరు నడుముంగిట మంటవేసి చుట్టు కూర్చుండి నప్పుడు, పేతురును వారి మధ్యను కూర్చుండెను.

56. అప్పుడొక చిన్నది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూర్చుండుట చూచి అతని తేరిచూచివీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెప్పెను.

57. అందుకు పేతురు అమ్మాయీ, నేనతని నెరుగననెను.

58. మరి కొంత సేపటికి మరియొకడు అతని చూచినీవును వారిలో ఒకడవనగా పేతురు ఓయీ, నేను కాననెను.

59. ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడు నిజముగా వీడును అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెప్పెను.

60. అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెప్పినది నాకు తెలియ దనెను. అతడింకను మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను.

61. అప్పుడు ప్రభువు తిరిగి పేతురు వైపు చూచెను గనుక పేతురు నేడు కోడి కూయకమునుపు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎరుగనందువని ప్రభువు తనతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసికొని

62. వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడ్చెను.

63. యేసును పట్టుకొనిన మనుష్యులు ఆయనను అపహసించి కొట్టి, ఆయన ముఖము కప్పి,

64. నిన్ను కొట్టిన వాడెవడో ప్రవచింపుమని ఆయనను అడిగి

65. ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి.

66. ఉదయము కాగానే ప్రజల పెద్దలును ప్రధాన యాజకులును శాస్త్రులును సభకూడి, ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి

67. నీవు క్రీస్తువైతే మాతో చెప్పుమనిరి. అందుకాయన నేను మీతో చెప్పినయెడల మీరు నమ్మరు.

68. అదియుగాక నేను మిమ్మును అడిగినయెడల మీరు నాకు ఉత్తరము చెప్పరు.

69. ఇది మొదలుకొని మనుష్యకుమారుడు మహాత్మ్యముగల దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడగునని వారితో చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1, దానియేలు 7:13

70. అందుకు వారందరు అట్లయితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన మీరన్నట్టు నేనే ఆయనను అని వారితో చెప్పెను.

71. అందుకు వారు మనకిక సాక్షులతో పని ఏమి? మనము అతని నోటిమాట వింటిమిగదా అని చెప్పిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జుడాస్ యొక్క ద్రోహం. (1-6) 
క్రీస్తు ప్రతి వ్యక్తితో పరిచయం కలిగి ఉన్నాడు మరియు జుడాస్‌ను శిష్యుడిగా ఎన్నుకోవడంలో తెలివైన మరియు పవిత్రమైన ఉద్దేశాలను కలిగి ఉన్నాడు. క్రీస్తు గురించి అంత గాఢమైన జ్ఞానం ఉన్న ఎవరైనా ఆయనకు ఎలా ద్రోహం చేస్తారో ఈ కథనం వివరిస్తుంది: సాతాను జుడాస్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. క్రీస్తు రాజ్యానికి ఏది ఎక్కువ ముప్పును కలిగిస్తుందో నిర్ణయించడం - దాని బహిరంగ శత్రువుల బలం లేదా దాని మిత్రదేశాల మోసం - సవాలుగా ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఆరోపించిన స్నేహితుల ద్రోహం వల్ల కలిగే హాని చాలా ముఖ్యమైనది మరియు అది లేకుండా, ప్రత్యర్థులు అంత విధ్వంసక ప్రభావాన్ని చూపరు.

పాస్ ఓవర్. (7-18) 
క్రీస్తు తన సువార్త బోధలకు, ముఖ్యంగా ప్రభువు భోజనానికి కట్టుబడి ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనకు బోధించడానికి చట్టం యొక్క ఆచారాలను, ముఖ్యంగా పస్కాను గమనించాడు. క్రీస్తు మాటలను విశ్వసించే వారు నిరాశకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వారికి ఇచ్చిన సూచనలను అనుసరించి, శిష్యులు పస్కాకు అవసరమైన అన్ని సన్నాహాలు చేసారు. యేసు ఈ పస్కాను స్వాగతించాడు, తనకు కష్టాలు వస్తాయని తెలిసినప్పటికీ దానిని కోరుకున్నాడు. ఈ అంగీకారం అతని తండ్రి మహిమ మరియు మానవాళి యొక్క విముక్తికి అనుగుణంగా ఉంది. అన్ని పాస్ ఓవర్లకు వీడ్కోలు పలకడం ద్వారా, అతను సంకేతంగా ఉత్సవ చట్టం యొక్క ఆర్డినెన్సులను రద్దు చేశాడు, వీటిలో పస్కా ప్రారంభ మరియు అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఈ టైపోలాజీ పక్కన పెట్టబడింది ఎందుకంటే, దేవుని రాజ్యంలో, పదార్ధం ఇప్పుడు వచ్చింది.

ప్రభువు భోజనం ఏర్పాటు చేయబడింది. (19,20) 
ప్రభువు విందు అనేది క్రీస్తు యొక్క చిహ్నంగా లేదా జ్ఞాపకార్థంగా పనిచేస్తుంది, అతను ఇప్పటికే వచ్చి తన మరణం ద్వారా మనలను విడిపించాడు. ఈ ఆర్డినెన్స్ ప్రత్యేకంగా అతని త్యాగాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, ప్రాయశ్చిత్తానికి సాధనంగా అతని శరీరాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం గురించి మనకు గుర్తుచేస్తుంది. రొట్టెలు విరిచే చర్య మనకు క్రీస్తు యొక్క నిస్వార్థ సమర్పణను గుర్తుకు తెస్తుంది. పాపం కోసం క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్తం యొక్క సిద్ధాంతాన్ని స్వీకరించడం మరియు ఆ ప్రాయశ్చిత్తానికి మన కనెక్షన్ యొక్క నిశ్చయతను కలిగి ఉండటం ద్వారా ఆత్మకు లోతైన పోషణ మరియు సంతృప్తి లభిస్తుంది. ప్రభువు రాత్రి భోజనంలో పాల్గొనడం ద్వారా, అతను తనను తాను త్యాగం చేసినప్పుడు ఆయన మన కోసం చేసిన వాటిని మనం స్మరించుకుంటాము మరియు అది శాశ్వతమైన ఒడంబడికలో ఆయనకు మన నిబద్ధతకు శాశ్వత స్మారక చిహ్నంగా మారుతుంది. క్రీస్తు రక్తం యొక్క ప్రాతినిధ్యము, ప్రాయశ్చిత్త సాధనం, కప్పులోని వైన్ ద్వారా సూచించబడుతుంది.

క్రీస్తు శిష్యులకు ఉపదేశించాడు. (21-38) 
సేవకుని పాత్రను ధరించి, సిలువపై మరణానికి తనను తాను తగ్గించుకున్న యేసు అనుచరుడిగా ఉన్న సందర్భంలో గొప్పతనం కోసం ప్రాపంచిక కోరిక ఎంత తగనిది! శాశ్వతమైన సంతోషం కోసం ప్రయాణంలో, మనం సాతానుచే దాడి చేయబడతాయని మరియు జల్లెడ పడతారని ఊహించాలి. అతను మనలను నాశనం చేయలేకపోతే, అతను అపకీర్తిని లేదా బాధను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఆత్మవిశ్వాసం, హెచ్చరికలను నిర్లక్ష్యం చేయడం మరియు ప్రమాదం పట్ల అసహ్యంతో పాటుగా క్రీస్తు అనుచరులని చెప్పుకునేవారిలో సంభావ్య పతనాన్ని ఏదీ ఖచ్చితంగా సూచించదు. మనం అప్రమత్తంగా ఉండి, ఎడతెగకుండా ప్రార్థించకపోతే, ఉదయాన్నే మనం తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన పాపాలకు మనం లొంగిపోవచ్చు. విశ్వాసులు నిస్సందేహంగా వారి స్వంత మార్గాలకు వదిలేస్తే పొరపాట్లు చేస్తారు, కానీ వారు దేవుని శక్తి మరియు క్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా సంరక్షించబడ్డారు. సమీపించే పరిస్థితులలో గణనీయమైన మార్పు గురించి మన ప్రభువు ముందుగానే హెచ్చరించాడు. శిష్యులు తమ స్నేహితుల నుండి మునుపటిలా అదే దయను ఆశించకూడదు. అందువల్ల, పర్సు ఉన్నవారు తమ అవసరం ఉన్నందున దానిని తీసుకురావాలి. శిష్యులు ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఆయుధాలు అవసరమయ్యే వారి శత్రువుల నుండి తీవ్రమైన వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటారు. ఆ సమయంలో, అపొస్తలులు క్రీస్తు మాటలను ప్రత్యక్షమైన ఆయుధాలను సూచిస్తున్నట్లు అర్థం చేసుకున్నారు, కానీ వాస్తవానికి, అతను ఆత్మ యొక్క ఖడ్గం వంటి ఆధ్యాత్మిక యుద్ధానికి అవసరమైన సాధనాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు.

తోటలో క్రీస్తు వేదన. (39-46) 
ఈ సంఘర్షణలోకి ప్రవేశించిన మన ప్రభువు మానసిక స్థితికి సంబంధించి సువార్తికులు చేసిన ప్రతి చిత్రణ దాడి యొక్క విపరీతమైన స్వభావాన్ని మరియు సాత్విక మరియు వినయపూర్వకమైన యేసు కలిగి ఉన్న లోతైన ముందస్తు జ్ఞానాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఇతర సువార్త ఖాతాలలో కనిపించని మూడు అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 1. క్రీస్తు వేదన సమయంలో, పరలోకం నుండి ఒక దేవదూత అతనిని బలపరచడానికి కనిపించాడు, పరిచర్య చేసే ఆత్మ నుండి అతనికి మద్దతు లభించడంలోని వినయపూర్వకమైన అంశాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. 2. అతని వేదన మధ్య, అతను మరింత తీవ్రమైన ప్రార్థనలో నిమగ్నమయ్యాడు. ప్రార్థన ఎప్పుడూ అనుచితమైనది కానప్పటికీ, ఇది తీవ్రమైన పోరాట క్షణాలలో ముఖ్యంగా సమయానుకూలంగా మారుతుంది. 3. ఈ వేదన సమయంలో, అతని చెమట రక్తం యొక్క గొప్ప బిందువులను పోలి ఉంటుంది, ఇది అతని ఆత్మ యొక్క లోతైన శ్రమను వెల్లడిస్తుంది. ఎప్పుడైనా అలాంటి సవాలుకు పిలుపునిస్తే మన రక్తాన్ని చిందించేంత వరకు పాపాన్ని ఎదిరించే శక్తి కోసం ప్రార్థించడానికి ఇది రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది. మీకు ఇష్టమైన పాపం యొక్క ఆకర్షణపై మీరు నివసిస్తుంటే, ఇక్కడ గెత్సమనే తోటలో చూసినట్లుగా దాని ప్రభావాలను ఆలోచించండి. దాని భయంకరమైన పర్యవసానాల గురించి ఆలోచించండి మరియు దేవుని సహాయంతో, విమోచకుడు ఎవరి విముక్తి కోసం ప్రార్థించాడో, బాధపడ్డాడు మరియు రక్తస్రావం అయ్యాడో ఆ విరోధి పట్ల తీవ్ర విరక్తిని పెంచుకోండి మరియు వదిలివేయండి.

క్రీస్తు ద్రోహం చేశాడు. (47-53) 
ప్రభువైన యేసును ఆయన అనుచరులమని చెప్పుకునే మరియు ఆయనపై ప్రేమను ప్రకటించే వారిచే ద్రోహం చేయబడటం కంటే పెద్ద అవమానం లేదా విచారం మరొకటి లేదు. దైవభక్తి ముసుగులో, దాని నిజమైన శక్తిని వ్యతిరేకించే వ్యక్తులచే క్రీస్తు ద్రోహం చేయబడిన అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మన పట్ల శత్రుత్వం కలిగి ఉన్నవారికి మేలు చేయాలనే తన సూత్రానికి కట్టుబడి ఉండడానికి యేసు ఇక్కడ ఒక ప్రకాశవంతమైన ఉదాహరణను అందించాడు, అదే విధంగా మనతో చెడుగా ప్రవర్తించే వారి కోసం ప్రార్థించడం ద్వారా అతను తరువాత ప్రదర్శించాడు. మన చెడిపోయిన స్వభావం తరచుగా మన ప్రవర్తనను విపరీతంగా మారుస్తుంది, సవాలుతో కూడిన పరిస్థితుల్లో ప్రవర్తించే ముందు ప్రభువు మార్గదర్శకత్వాన్ని వెతకవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. క్రీస్తు ఓపికగా ఉన్నాడు, అతని లక్ష్యం నెరవేరే వరకు అతని విజయాల కోసం వేచి ఉండటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరియు మనం కూడా ఇదే వైఖరిని అవలంబించాలి. అయితే, చీకటి యొక్క సమయం మరియు ప్రభావం క్లుప్తంగా ఉంటుంది మరియు దుష్టుల విజయాలు ఎల్లప్పుడూ అదే విధంగా స్వల్పకాలికంగా ఉంటాయి.

పీటర్ పతనం. (54-62) 
పీటర్ యొక్క పతనానికి అతను క్రీస్తును తెలుసుకోకుండా తిరస్కరించడం మరియు అతని శిష్యత్వాన్ని నిరాకరించడం వలన ఉద్భవించింది, ఈ ప్రతిచర్య బాధ మరియు ప్రమాదం కారణంగా ప్రేరేపించబడింది. ఒక అబద్ధం చెప్పబడిన తర్వాత, కొనసాగించాలనే ప్రలోభం బలంగా మారుతుంది; అటువంటి పాపం యొక్క ఆరంభం వరదలో నీటి విడుదలతో సమానంగా ఉంటుంది. ప్రభువు తిరిగి పీటర్‌పై తన దృష్టిని ఉంచినప్పుడు కీలకమైన క్షణం సంభవించింది. ఈ లుక్ బహుముఖ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.

మొదటిగా, ఇది నమ్మదగిన రూపం, "పేతురు, నీవు నన్ను గుర్తించలేదా?" అని యేసు విచారిస్తున్నట్లు అనిపించింది. రెండవది, మనం పాపంలోకి వెళ్లినప్పుడు క్రీస్తు సరిగ్గా ధరించిన మందలించే ముఖాన్ని ప్రతిబింబించేలా, ఇది ఒక చిలిపి కోణాన్ని కలిగి ఉంది. మూడవదిగా, క్రీస్తు యొక్క దైవత్వం మరియు అతనిని ఎన్నటికీ తిరస్కరించకూడదని అతని గంభీరమైన వాగ్దానాన్ని పీటర్ యొక్క పూర్వపు తీవ్రమైన ఒప్పుకోలును ప్రశ్నించడం, ఇది బహిర్గతం చేసే రూపం. నాల్గవది, ఇది ఒక దయగల స్వరాన్ని కలిగి ఉంది, పీటర్ యొక్క పడిపోయిన స్థితి మరియు సహాయం లేకుండా రద్దు చేయగల సంభావ్యత గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఐదవది, ఇది దర్శకత్వ రూపంగా పనిచేసింది, పీటర్ తన చర్యలను పునఃపరిశీలించమని ప్రేరేపించింది. చివరగా, ఇది ఒక ముఖ్యమైన రూపం, ఇది పేతురు హృదయానికి కృపను తెలియజేసి, పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగిస్తుంది.
దేవుని కృప దేవుని వాక్యం ద్వారా పనిచేస్తుంది, దానిని మనస్సులో ఉంచుతుంది మరియు మనస్సాక్షిపై ఆకట్టుకుంటుంది, ఫలితంగా రూపాంతర మార్పు వస్తుంది. ముఖ్యంగా, క్రీస్తు ప్రధాన యాజకులను చూసినప్పుడు, అది పేతురుపై చూపినంత ప్రభావం చూపలేదు. పీటర్ యొక్క పునరుద్ధరణ కేవలం క్రీస్తు నుండి చూపు కారణంగా కాదు; బదులుగా, దానితో కూడిన దైవానుగ్రహం కీలక పాత్ర పోషించింది.

క్రీస్తు తనను తాను దేవుని కుమారునిగా ఒప్పుకున్నాడు. (63-71)
యేసును దూషించాడని ఆరోపించిన వ్యక్తులు, నిజానికి, అత్యంత దూషించదగినవారు. అతను క్రీస్తుగా తన గుర్తింపుకు తిరుగులేని సాక్ష్యం కోసం తన రెండవ రాకడ కోసం ఎదురుచూడాలని వారిని ఆదేశించాడు, ఇది వారికి సమర్పించబడిన నమ్మదగిన రుజువును తిరస్కరించినందుకు వారిని కలవరపెడుతుంది. రాబోయే బాధల గురించి యేసుకు తెలిసినప్పటికీ, తనను తాను దేవుని కుమారునిగా బహిరంగంగా అంగీకరించాడు. ఈ అంగీకారమే అతనిని వారు ఖండించడానికి ఆధారమైంది. వారి స్వంత దృక్కోణాల ద్వారా గుడ్డిగా, వారు నిర్లక్ష్యంగా ముందుకు నొక్కారు. ఈ సంఘటనల క్రమాన్ని ప్రతిబింబించడం ఆలోచనను ప్రేరేపిస్తుంది.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |