Luke - లూకా సువార్త 4 | View All

1. యేసు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యొర్దాను నది నుండి తిరిగి వచ్చి, నలువది దినములు ఆత్మచేత అరణ్యములో నడిపింప బడి

2. అపవాదిచేత శోధింపబడుచుండెను. ఆ దినములలో ఆయన ఏమియు తినలేదు. అవి తీరిన తరువాత ఆయన ఆకలిగొనగా

3. అపవాది నీవు దేవుని కుమారుడవైతే, రొట్టె అగునట్లు ఈ రాతితో చెప్పుమని ఆయనతో చెప్పెను

4. అందుకు యేసు మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రమే జీవించడు అని వ్రాయబడియున్నదని వానికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 8:3

5. అప్పుడు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజ్యములన్నిటిని ఒక నిమిషములో ఆయనకు చూపించి

6. ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజ్యముల మహిమయు నీకిత్తును; అది నాకప్పగింపబడియున్నది, అదెవనికి నేను ఇయ్యగోరుదునో వానికిత్తును;

7. కాబట్టి నీవు నాకు మ్రొక్కితివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెప్పెను.

8. అందుకు యేసు నీ దేవుడైన ప్రభువునకు మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెను అని వ్రాయబడియున్నదని వానికి ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:13

9. పిమ్మట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున ఆయనను నిలువబెట్టినీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇక్కడనుండి క్రిందికి దుముకుము

10. నిన్ను కాపాడుటకు నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును.
కీర్తనల గ్రంథము 91:11-12

11. నీ పాదమెప్పుడైనను రాతికి తగులకుండ వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తికొందురు అని వ్రాయబడియున్నదని ఆయనతో చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 91:11-12

12. అందుకు యేసు నీ దేవుడైన ప్రభువును శోధింపవలదు అని చెప్పబడియున్నదని వానికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:16

13. అపవాది ప్రతి శోధనను ముగించి, కొంతకాలము ఆయనను విడిచిపోయెను.

14. అప్పుడు యేసు, ఆత్మ బలముతో గలిలయకు తిరిగి వెళ్లెను; ఆయననుగూర్చిన సమాచారము ఆ ప్రదేశమందంతట వ్యాపించెను.

15. ఆయన అందరిచేత ఘనతనొంది, వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు వచ్చెను.

16. తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచ్చెను. తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతిదినమందు సమాజమందిరము లోనికి వెళ్లి, చదువుటకై నిలుచుండగా

17. ప్రవక్తయైన యెషయా గ్రంథము ఆయన చేతి కియ్యబడెను; ఆయన గ్రంథము విప్పగా -

18. ప్రభువు ఆత్మ నామీద ఉన్నది బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గ్రుడ్డివారికి చూపును, (కలుగునని) ప్రకటించుటకును నలిగినవారిని విడిపించుటకును
యెషయా 58:6, యెషయా 61:1-2

19. ప్రభువు హితవత్సరము ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు. అని వ్రాయబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను.
యెషయా 58:6, యెషయా 61:1-2

20. ఆయన గ్రంథము చుట్టి పరిచారకునికిచ్చి కూర్చుండెను.

21. సమాజ మందిరములో నున్నవారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయననేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెప్పసాగెను.

22. అప్పుడందరును ఆయననుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచు, ఆయన నోటనుండి వచ్చిన దయగల మాటల కాశ్చర్యపడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెప్పుకొనుచుండగా
కీర్తనల గ్రంథము 45:2, యెషయా 52:14

23. ఆయన వారిని చూచివైద్యుడా, నిన్ను నీవే స్వస్థపరచుకొనుము అను సామెత చెప్పి, కపెర్నహూములో ఏ కార్యములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కార్యములు ఈ నీ స్వదేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశ్చయముగా చెప్పుదురనెను.

24. మరియు ఆయనఏ ప్రవక్తయు స్వదేశ మందు హితుడుకాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

25. ఏలీయా దినములయందు మూడేండ్ల ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి దేశమందంతటను గొప్ప కరవు సంభవించినప్పుడు, ఇశ్రాయేలులో అనేకమంది విధవరాండ్రుండినను,
1 రాజులు 17:1, 1 రాజులు 18:1

26. ఏలీయా సీదోనులోని సారెపతు అను ఊరిలో ఉన్న యొక విధవరాలియొద్దకే గాని మరి ఎవరి యొద్దకును పంపబడలేదు.
1 రాజులు 17:9

27. మరియు ప్రవక్తయైన ఎలీషా కాలమందు ఇశ్రాయేలులో అనేక కుష్ఠరోగులుండినను, సిరియ దేశస్థుడైన నయమాను తప్ప మరి ఎవడును శుద్ధి నొందలేదని నేను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.
2 రాజులు 5:1-14

28. సమాజమందిరములో ఉన్నవారందరు ఆ మాటలు విని

29. ఆగ్రహముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పట్టణములో నుండి వెళ్లగొట్టి, ఆయనను తలక్రిందుగా పడద్రోయవలెనని తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండపేటువరకు ఆయనను తీసికొని పోయిరి.

30. అయితే ఆయన వారి మధ్యనుండి దాటి తన మార్గమున వెళ్లిపోయెను.

31. అప్పుడాయన గలిలయలోని కపెర్నహూము పట్టణము నకు వచ్చి, విశ్రాంతిదినమున వారికి బోధించు చుండెను.

32. ఆయన వాక్యము అధికారముతో కూడినదై యుండెను గనుక వారాయన బోధకు ఆశ్చర్యపడిరి.

33. ఆ సమాజ మందిరములో అపవిత్రమైన దయ్యపు ఆత్మపట్టిన వాడొక డుండెను.

34. వాడునజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మమ్ము నశింపజేయ వచ్చితివా? నీ వెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుద్ధుడవని బిగ్గరగా కేకలు వేసెను.

35. అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమ్మని దానిని గద్దింపగా, దయ్యము వానిని వారిమధ్యను పడద్రోసి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలి పోయెను.

36. అందు కందరు విస్మయమొంది ఇది ఎట్టి మాట? ఈయన అధికారముతోను బలముతోను అపవిత్రాత్మలకు ఆజ్ఞా పింపగానే అవి వదలిపోవుచున్నవని యొకనితో నొకడు చెప్పుకొనిరి.
యెషయా 52:14

37. అంతట ఆయననుగూర్చిన సమాచారము ఆ ప్రాంతములందంతటను వ్యాపించెను.

38. ఆయన సమాజమందిరములోనుండి లేచి, సీమోను ఇంటిలోనికి వెళ్లెను. సీమోను అత్త తీవ్రమైన జ్వరముతో పడియుండెను గనుక ఆమె విషయమై ఆయనయొద్ద మనవి చేసికొనిరి.

39. ఆయన ఆమె చెంతను నిలువబడి, జ్వరమును గద్దింపగానే అది ఆమెను విడిచెను; వెంటనే ఆమె లేచి వారికి ఉపచారము చేయసాగెను.

40. సూర్యుడస్తమించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచున్నవారు ఎవరెవరియొద్దనుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి; అప్పుడాయన వారిలో ప్రతివానిమీద చేతులుంచి, వారిని స్వస్థపరచెను.

41. ఇంతేకాక దయ్యములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను వదలిపోయెను; ఆయన క్రీస్తు అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గద్దించి వాటిని మాటాడనీయలేదు.

42. ఉదయమైనప్పుడు ఆయన బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశ మునకు వెళ్లెను. జనసమూహము ఆయనను వెదకుచు ఆయనయొద్దకు వచ్చి, తమ్మును విడిచి పోకుండ ఆపగా

43. ఆయననేనితర పట్టణములలోను దేవుని రాజ్యసువార్తను ప్రకటింపవలెను; ఇందునిమిత్తమే నేను పంపబడితినని వారితో చెప్పెను.

44. తరువాత ఆయన యూదయ సమాజమందిరములలో ప్రకటించుచుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు యొక్క టెంప్టేషన్. (1-13) 
క్రీస్తు అరణ్యంలోకి నడిపించబడినప్పుడు, శోధకుడు అతనిని సమీపించే అవకాశాన్ని అందించాడు. ఈ నిర్జన ప్రదేశంలో, అతని ప్రలోభాల సమయంలో ప్రార్థనలు మరియు మార్గదర్శకత్వం చేయడానికి చుట్టూ ఎవరూ లేకుండా అతను ఒంటరిగా ఉన్నాడు. యేసు, పూర్తిగా మానవుడిగా, తన స్వంత బలంపై ఆధారపడగలిగినప్పటికీ, మనం, మన స్వంత బలహీనతను గుర్తించి, అలా చేయలేము. ఇతర దేవుని పిల్లలలాగే, యేసు కూడా దైవిక ప్రావిడెన్స్ మరియు వాగ్దానంపై ఆధారపడి జీవించాలని ఎంచుకున్నాడు.
దేవుని వాక్యం మన ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది మరియు ఆ వాక్యంపై మనకున్న విశ్వాసం మన కవచంలా పనిచేస్తుంది. దేవుడు తన ప్రజలకు అందించడానికి లెక్కలేనన్ని మార్గాలను కలిగి ఉన్నాడు మరియు మన బాధ్యతలను నెరవేర్చేటప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడూ ఆయనపై ఆధారపడవచ్చు. సాతాను వాగ్దానాలన్నీ మోసపూరితమైనవి. ప్రపంచంలోని రాజ్యాలు మరియు వాటి వైభవంపై అతను ఏదైనా ప్రభావం చూపడానికి అనుమతించినట్లయితే, అతను ప్రజలను నాశనం చేయడానికి ఎరగా ఉపయోగిస్తాడు. మన ఆత్మలు అమ్మకానికి లేవని గుర్తించి, పాపాత్మకమైన లాభం లేదా పురోగతి కోసం ఏదైనా అవకాశాన్ని మనం వెంటనే తిరస్కరించాలి. మన సంపద, గౌరవం మరియు సంతోషం కేవలం దేవుని ఆరాధన మరియు సేవలో మాత్రమే కనుగొనబడాలి.
క్రీస్తు సాతానును ఆరాధించడానికి నిరాకరించాడు మరియు ప్రపంచంలోని రాజ్యాలను తన తండ్రి అతనికి సమర్పించినప్పుడు కూడా, వాటిలోని పైశాచిక ఆరాధన యొక్క జాడలను అతను సహించడు. సాతాను యేసును తన తండ్రి రక్షణపై నిర్లక్ష్యంగా విశ్వసించమని కూడా శోధించాడు, అది నిరాధారమైన నమ్మకం. సాతాను ద్వారా లేదా మానవుల ద్వారా లేఖనాలను దుర్వినియోగం చేయకూడదని ఇది మనకు పాఠంగా ఉపయోగపడుతుంది. బదులుగా, మనం దానిని అధ్యయనం చేయడం కొనసాగించాలి, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి మరియు అన్ని రకాల పరీక్షలలో మన రక్షణ కోసం దానిపై ఆధారపడాలి. దేవుని వాక్యం మన జీవితాల్లో సమృద్ధిగా ఉండాలి, ఎందుకంటే అది మన జీవితానికి మూలం.
మన విజయ విమోచకుడు తన కోసమే కాదు మన కోసం కూడా జయించాడు. ఈ టెంప్టేషన్ సమయంలో దెయ్యం తన వ్యూహాలన్నింటినీ అయిపోయింది మరియు క్రీస్తు తన పూర్తి శక్తిని ప్రయోగించడానికి అనుమతించాడు, చివరికి అతన్ని ఓడించాడు. క్రీస్తులో తన శోధనలు పట్టుకోగలిగేది ఏదీ లేదని సాతాను గ్రహించాడు. మనం అపవాదిని ఎదిరిస్తే, అతడు మన నుండి పారిపోతాడు. అయినప్పటికీ, అతను తరువాతి సమయంలో తిరిగి రావచ్చు, మనలను పాపంలోకి నడిపించే శోధకుడిగా కాదు, కానీ మనల్ని బాధపెట్టాలని కోరుతూ హింసించే వ్యక్తిగా. అలా చేయడం ద్వారా, ఆదికాండము 3:15లో ప్రవచించబడినట్లుగా, అతను మన మడమను కొట్టవచ్చు, అది అతని స్వంత పతనాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, సాతాను తాత్కాలికంగా వెళ్ళిపోయినప్పటికీ, ప్రస్తుత దుష్టలోకం నుండి మనం విముక్తి పొందే వరకు మనం అతని పరిధిలోనే ఉంటాం.

క్రీస్తు నజరేతు సమాజ మందిరంలో. (14-30) 
క్రీస్తు తన బోధనలను వారి ప్రార్థనా మందిరాల్లో, మతపరమైన ఆరాధన కోసం గుమిగూడిన మతపరమైన ప్రదేశాలలో, లేఖనాలను చదవడానికి, వివరించడానికి మరియు అన్వయించడానికి, అలాగే ప్రార్థన మరియు ప్రశంసలలో నిమగ్నమయ్యాడు. అతను సమృద్ధిగా ఆత్మ యొక్క అన్ని బహుమతులు మరియు కృపలను కలిగి ఉన్నాడు. క్రీస్తు ద్వారా, పాపులు అపరాధ గొలుసుల నుండి విముక్తి పొందగలరు మరియు అతని ఆత్మ మరియు దయ యొక్క ప్రభావంతో అవినీతి బానిసత్వం నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. ఆయన తన సువార్త సందేశంతో అంధకారంలో నివసించే వారికి వెలుతురు తీసుకురావడానికి మరియు తన దయ యొక్క శక్తితో, అంధులకు దృష్టిని ప్రసాదించడానికి వచ్చాడు. అతను లార్డ్ యొక్క అనుకూలమైన సంవత్సరం రాకను ప్రకటించాడు. అలాంటి స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించబడినప్పుడు పాపులు రక్షకుని పిలుపును వినాలి. క్రీస్తు పేరు నిజంగా అద్భుతమైనది, ముఖ్యంగా అతని దయ మరియు దానితో కూడిన శక్తి సందేశంలో. అతను మానవత్వం వంటి అనర్హులకు అటువంటి దయతో కూడిన పదాలను విస్తరింపజేయడం నిజంగా విశేషమైనది. పక్షపాతాలు తరచుగా సిలువ యొక్క వినయపూర్వకమైన సందేశానికి వ్యతిరేకంగా అభ్యంతరాలకు దారితీస్తాయి మరియు ప్రజల శత్రుత్వాన్ని రెచ్చగొట్టే దేవుని వాక్యం అయినప్పుడు, వారు స్పీకర్ పద్ధతిని లేదా ప్రవర్తనను విమర్శిస్తారు. దేవుని సార్వభౌమాధికారం యొక్క సిద్ధాంతం మరియు ఆయన చిత్తాన్ని అమలు చేసే హక్కు తరచుగా గర్వించే వ్యక్తులకు కోపం తెప్పిస్తుంది. వారు అతని నిబంధనలపై అతని అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు నిరాకరిస్తారు మరియు ఇతరులు వారు విస్మరించే ఆశీర్వాదాలను పొందినప్పుడు ఆగ్రహం చెందుతారు. దురదృష్టవశాత్తు, చాలా మంది ప్రజలు ఆయన బోధనల నుండి అదే సందేశాన్ని విన్నప్పుడు కూడా యేసును తిరస్కరించడం కొనసాగిస్తున్నారు. వారు తమ పాపాల ద్వారా ఆయనను కొత్తగా సిలువ వేయగా, బదులుగా మనం ఆయనను దేవుని కుమారునిగా మరియు మానవాళి యొక్క రక్షకునిగా గౌరవిద్దాం, మన విధేయత ద్వారా మన గౌరవాన్ని ప్రదర్శిస్తాము.

అతను అపవిత్రాత్మను వెళ్లగొట్టాడు మరియు రోగులను స్వస్థపరుస్తాడు. (31-44)
క్రీస్తు ప్రబోధం ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది మరియు అది వారి మనస్సాక్షిపై బలవంతపు ప్రభావంతో కూడుకున్నది. ఈ అద్భుతాలు సాతానును నియంత్రించే మరియు ఓడించే అధికారం మరియు వివిధ వ్యాధులను నయం చేసే సామర్థ్యాన్ని క్రీస్తు కలిగి ఉన్నాయని రుజువుగా పనిచేసింది. అనారోగ్యం నుండి శారీరకంగా కోలుకోవడం లేదా ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ ద్వారా క్రీస్తు జీవితంపై కొత్త లీజును అందించినప్పుడు, అది అతనిని సేవించడానికి మరియు అతని పేరుకు కీర్తిని తీసుకురావడానికి గతంలో కంటే ఎక్కువ అంకితమైన జీవితాన్ని కలిగిస్తుంది. మన లక్ష్యం ప్రతి మూలలో క్రీస్తు ఖ్యాతిని వ్యాప్తి చేయడం, శరీరం లేదా మనస్సులో బాధపడుతున్న వారి తరపున మధ్యవర్తిత్వం చేయడం మరియు పాపులను ఆయన వైపుకు నడిపించడానికి మన ప్రభావాన్ని ఉపయోగించడం, తద్వారా అతను వారిపై తన స్వస్థత చేతులు ఉంచాడు.
అతను చాలా మంది నుండి దయ్యాలను బహిష్కరించాడు, మన స్వార్థం కోసం మాత్రమే మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉంచబడ్డాము, కానీ మనం ఇక్కడ ఉన్న సమయంలో దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి మరియు మంచి చేయడానికి. ప్రజలు ఆయనను వెదికి, ఆయనను సమీపించారు, నిర్జనమైన ప్రదేశాలలో కూడా, క్రీస్తు సన్నిధి వాటిని శక్తివంతమైన మరియు అర్థవంతమైన ప్రదేశాలుగా మారుస్తుందని వెల్లడించారు. సాతాను సేవకులు మరియు ఆరాధకులతో సహా ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ ఆయనను దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తుగా గుర్తించి, ఆయన ద్వారా విముక్తి పొందే వరకు ఆయన తన వాక్యం మరియు ఆత్మ ద్వారా మనతో ఉంటాడు, అదే ఆశీర్వాదాలను ఇతర దేశాలకు అందజేస్తాడు. రక్తం, వారి పాపాల క్షమాపణ పొందడం.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |