Luke - లూకా సువార్త 5 | View All

1. జనసమూహము దేవుని వాక్యము వినుచు ఆయనమీద పడుచుండగా ఆయన గెన్నేసరెతు సరస్సుతీరమున నిలిచి,

2. ఆ సరస్సు తీరముననున్న రెండుదోనెలను చూచెను; జాలరులు వాటిలోనుండి దిగి తమ వలలు కడుగుచుండిరి.

3. ఆయన ఆ దోనెలలో సీమోనుదైన యొక దోనె యెక్కిదరినుండి కొంచెము త్రోయుమని అతని నడిగి, కూర్చుండి దోనెలోనుండి జనసమూహములకు బోధించుచుండెను.

4. ఆయన బోధించుట చాలించిన తరువాత నీవు దోనెను లోతునకు నడిపించి, చేపలు పట్టుటకు మీ వలలు వేయుడని సీమోనుతో చెప్పగా

5. సీమోను ఏలినవాడా, రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాసపడితివిు గాని మాకేమియు దొరకలేదు; అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేతునని ఆయనతో చెప్పెను.

6. వారాలాగు చేసి విస్తారమైన చేపలు పట్టిరి, అందుచేత వారి వలలు పిగిలిపోవుచుండగా

7. వారు వేరొక దోనె లోనున్న తమ పాలివారు వచ్చి తమకు సహాయము చేయవలెనని వారికి సంజ్ఞలు చేసిరి; వారు వచ్చి రెండు దోనెలు మునుగునట్లు నింపిరి.

8. సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళ్లయెదుట సాగిలపడి ప్రభువా, నన్నువిడిచి పొమ్ము, నేను పాపాత్ముడ నని చెప్పెను.

9. ఏలయనగా వారు పట్టిన చేపల రాశికి అతడును అతనితో కూడనున్న వారందరును విస్మయ మొందిరి.

10. ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును యోహానును (విస్మయ మొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇప్పటినుండి నీవు మనుష్యులను పట్టువాడవై యుందువని సీమోనుతో చెప్పెను.

11. వారు దోనెలను దరికిచేర్చి, సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి.

12. ఆయన యొక పట్టణములో నున్నప్పుడు ఇదిగో కుష్ఠ రోగముతో నిండిన యొక మనుష్యుడుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి ప్రభువా, నీ కిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను.

13. అప్పుడాయన చెయ్యిచాపి వానిని ముట్టి నాకిష్టమే; నీవు శుద్ధుడవుకమ్మని అనగానే, కుష్ఠరోగము వానిని విడిచెను.

14. అప్పుడాయన నీవు ఎవనితోను చెప్పక వెళ్లి, వారికి సాక్ష్యార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుద్ధుడవైనందుకు మోషే నియమించినట్టు కానుకలను సమర్పించుమని ఆజ్ఞాపించెను.
లేవీయకాండము 13:49, లేవీయకాండము 14:2-32

15. అయితే ఆయనను గూర్చిన సమాచారము మరి ఎక్కువగా వ్యాపించెను. బహుజన సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదుర్చుకొనుటకును కూడివచ్చు చుండెను.

16. ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు అరణ్యము లోనికి వెళ్లుచుండెను.

17. ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయదేశముల ప్రతి గ్రామమునుండియు యెరూష లేమునుండియు వచ్చిన పరిసయ్యులును ధర్మశాస్త్రోపదేశ కులును కూర్చుండియుండగా, ఆయన స్వస్థపరచునట్లు ప్రభువు శక్తి ఆయనకుండెను.

18. ఇదిగో కొందరు మనుష్యులు పక్షవాయువుగల యొక మనుష్యుని మంచముమీద మోసి కొని, వానిని లోపలికి తెచ్చి, ఆయన యెదుట ఉంచు టకు ప్రయత్నము చేసిరి గాని

19. జనులు గుంపుకూడి యుండి నందున, వానిని లోపలికి తెచ్చుటకు వల్లపడక పోయెను గనుక, ఇంటిమీది కెక్కి పెంకులు విప్పి, మంచముతో కూడ యేసు ఎదుట వారి మధ్యను వానిని దించిరి.

20. ఆయన వారి విశ్వాసము చూచి మనుష్యుడా, నీ పాప ములు క్షమింపబడియున్నవని వానితో చెప్పగా,

21. శాస్త్రు లును పరిసయ్యులును దేవదూషణ చేయుచున్న యితడెవడు? దేవుడొక్కడే తప్ప మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి.
యెషయా 43:25

22. యేసు వారి ఆలోచన లెరిగిమీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలో చించుచున్నారు?

23. నీ పాపములు క్షమింపబడి యున్న వని చెప్పుట సులభమా? నీవు లేచి నడువుమని చెప్పుట సులభమా?

24. అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్యకుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెప్పి, పక్షవాయువు గల వాని చూచినీవు లేచి, నీ మంచమెత్తికొని, నీ యింటికి వెళ్లుమని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.

25. వెంటనే వాడు వారియెదుట లేచి, తాను పండుకొనియున్న మంచము ఎత్తి కొని, దేవుని మహిమపరచుచు తన యింటికి వెళ్లెను.

26. అందరును విస్మయమొందినేడు గొప్ప వింతలు చూచితి మని దేవుని మహిమపరచుచు భయముతో నిండుకొనిరి.

27. అటుపిమ్మట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెట్టునొద్ద కూర్చుండియుండుట చూచి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పగా

28. అతడు సమస్తమును విడిచిపెట్టి, లేచి, ఆయనను వెంబడించెను.

29. ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొప్ప విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు అనేకులును వారితో కూడ భోజన మునకు కూర్చుండిరి.

30. పరిసయ్యులును వారి శాస్త్రులును ఇది చూచి సుంకరులతోను పాపులతోను మీరేల తిని త్రాగుచున్నారని ఆయన శిష్యులమీద సణిగిరి.

31. అందుకు యేసురోగులకే గాని ఆరోగ్యముగల వారికి వైద్యుడక్కరలేదు.

32. మారుమనస్సు పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలువరాలేదని వారితో చెప్పెను.

33. వారాయనను చూచి యోహాను శిష్యులు తరచుగా ఉపవాసప్రార్థనలు చేయుదురు; ఆలాగే పరిసయ్యుల శిష్యులును చేయుదురు గాని, నీ శిష్యులు తిని త్రాగుచున్నారే అని చెప్పిరి.

34. అందుకు యేసుపెండ్లి కుమారుడు తమతో ఉన్నంతకాలము పెండ్లి ఇంటి వారి చేత మీరు ఉపవాసము చేయింప గలరా?

35. పెండ్లికుమా రుడు వారియొద్దనుండి కొనిపోబడు దినములు వచ్చును; ఆ దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెప్పెను.

36. ఆయన వారితో ఒక ఉపమానము చెప్పెను. ఎట్లనగాఎవడును పాతబట్టకు క్రొత్తగుడ్డ మాసికవేయడు; వేసిన యెడల క్రొత్తది దానిని చింపివేయును; అదియునుగాక క్రొత్తదానిలోనుండి తీసిన ముక్క పాతదానితో కలియదు.

37. ఎవడును పాత తిత్తులలో క్రొత్త ద్రాక్షారసము పోయడు; పోసినయెడల క్రొత్త ద్రాక్షారసము తిత్తులను పిగుల్చును, రసము కారిపోవును, తిత్తులును పాడగును.

38. అయితే క్రొత్త ద్రాక్షారసము కొత్త తిత్తులలో పోయవలెను.

39. పాత ద్రాక్షారసము త్రాగి వెంటనే క్రొత్త దానిని కోరువాడెవడును లేడు; పాతదే మంచిదనునని చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

చేపల అద్భుత డ్రాఫ్ట్, పీటర్, జేమ్స్ మరియు జాన్ పిలిచారు. (1-11) 
క్రీస్తు తన బోధనను ముగించిన తర్వాత, అతను తన వృత్తికి తిరిగి రావాలని పీటర్‌ను ఆదేశించాడు. వారాంతపు రోజులలో మతపరమైన కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడం వల్ల మన షెడ్యూల్‌లకు అంతరాయం కలగదు మరియు వాస్తవానికి మన మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది, మన ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. దేవునితో సమయం గడిపిన తర్వాత, మన ప్రాపంచిక ప్రయత్నాలను పవిత్రం చేసేందుకు ఆయన వాక్యం మరియు ప్రార్థనను అనుమతించిన తర్వాత మన రోజువారీ బాధ్యతలను నిర్వర్తించేటప్పుడు మనం ఎంత ఆనందంగా ఉండవచ్చు! వారు ఏమీ పట్టుకోనప్పటికీ, వారి వలలను మరోసారి దించమని క్రీస్తు వారికి సలహా ఇచ్చాడు. మనం ఆశించిన విజయాన్ని సాధించలేకపోయాం అనే కారణంతో మనం తొందరపడి మన వృత్తిని వదులుకోకూడదు. క్రీస్తు మార్గనిర్దేశాన్ని పాటించడం ద్వారా మనం విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. చేపలను అద్భుతంగా లాగడం ఒక అసాధారణ సంఘటన. పేతురువలె, మనము మన స్వంత పాపమును అంగీకరించాలి, యేసుక్రీస్తు మన నుండి నిష్క్రమించడాన్ని న్యాయంగా చేయాలి. అయినప్పటికీ, రక్షకుడు పాపులను విడిచిపెట్టినట్లయితే అది వినాశకరమైనది కాబట్టి, విడిచిపెట్టవద్దని మనం ఆయనను వేడుకోవాలి. బదులుగా, విశ్వాసం ద్వారా మన హృదయాల్లోకి వచ్చి నివసించమని, వాటిని మార్చడం మరియు శుద్ధి చేయడం ద్వారా ఆయనను అడుగుదాం. ఈ జాలరులు తమ వృత్తి అభివృద్ధి చెందినప్పుడు సమస్తమును విడిచిపెట్టి యేసును అనుసరించారు. మన సంపద పెరిగినప్పుడు మరియు మన హృదయాలను దానిపై ఉంచడానికి శోదించబడినప్పుడు, క్రీస్తు కొరకు దానిని విడిచిపెట్టడాన్ని ఎంచుకోవడం అభినందనీయం.

ఒక కుష్ఠురోగి శుద్ధి చేయబడింది. (12-16) 
ఈ వ్యక్తి కుష్టువ్యాధితో తీవ్రంగా బాధపడుతున్నట్లు వర్ణించబడింది, ఇది పాపం ద్వారా మన స్వాభావిక కాలుష్యం యొక్క పరిధిని సూచిస్తుంది. మనమందరం ఈ ఆధ్యాత్మిక కుష్టువ్యాధితో తీవ్రంగా ప్రభావితులమయ్యాము, మనలో ఏ భాగం కూడా తల నుండి కాలి వరకు తాకబడదు. ఈ కుష్ఠురోగి మాటల్లో, ప్రగాఢ విశ్వాసం మరియు ప్రగాఢమైన వినయం యొక్క అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని మనం కనుగొంటాము. వారి అనర్హత గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్న ఒక పాపి, "ప్రభువు శుద్ధి చేయగలడని నేను నమ్ముతున్నాను, కాని నాలాంటి వారిని శుభ్రపరచడానికి మరియు స్వస్థపరచడానికి ఆయన తన విలువైన రక్తాన్ని విస్తరిస్తాడా?" అని అడిగినప్పుడు. సమాధానం నిస్సందేహంగా అవును. సందేహించకుండా, వినయంతో మాట్లాడండి, ఈ విషయాన్ని క్రీస్తుకు అప్పగించండి. మన పాపాల అపరాధం మరియు ఆధిపత్యం నుండి రక్షించబడిన తర్వాత, క్రీస్తు యొక్క కీర్తిని చురుకుగా పంచుకుందాం మరియు ఇతరులను వచ్చి ఆయనను వినమని మరియు స్వస్థతను అనుభవించమని ఆహ్వానిద్దాం.

ఒక పక్షవాతం నయమవుతుంది. (17-26) 
సువార్త ప్రకటించబడిన మన సమాజాలలో, వాక్యంతో నిమగ్నమవ్వకుండా, నిష్క్రియాత్మకంగా పరిశీలకులుగా మిగిలిపోయేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. సందేశం కేవలం వారికి చెప్పిన కథలా ఉంటుంది, వారి ప్రయోజనం కోసం పంపిన వ్యక్తిగత సందేశం కాదు. పక్షవాత గ్రస్తుల కథలోని పాఠాలను గమనిద్దాం. మనము క్రీస్తు వద్దకు వచ్చినప్పుడు, మన విధానం మన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ పట్టుదలతో మరియు పట్టుదలతో ఉండాలి. ఈ విధానం క్రీస్తును సంతోషపెట్టడమే కాకుండా ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ప్రభూ, మా ఆత్మలను స్వస్థపరిచే మీ సామర్థ్యం మరియు సుముఖతపై మాకు అదే అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని ఇవ్వండి. పాప క్షమాపణ కోసం మన కోరిక ఏదైనా భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాన్ని లేదా జీవితాన్ని కూడా అధిగమించనివ్వండి. పాపాలను క్షమించే నీ శక్తిపై విశ్వాసం ఉంచడానికి మాకు అధికారం ఇవ్వండి, తద్వారా మా ఆత్మలు సంతోషంగా లేచి మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా అనుసరించవచ్చు.

లేవీ పిలిచాడు, పరిసయ్యులకు క్రీస్తు సమాధానం. (27-39)
అతను తన శిష్యుడిగా మరియు అనుచరుడిగా పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తిని ఎంచుకున్నప్పుడు ఇది క్రీస్తు దయ యొక్క గొప్ప ప్రదర్శన. ఇంకా, ఈ పిలుపు అంత గాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపడం ఆయన దయకు నిదర్శనం. పాపులను పశ్చాత్తాపానికి పిలిచి, వారికి క్షమాపణ చెప్పడానికి క్రీస్తు దయ స్పష్టంగా కనిపించింది. తనపైనా, తన శిష్యులపైనా గురిపెట్టిన పాపుల వ్యతిరేకతను ఓపికగా ఎలా సహించాడో అతని దయ ప్రకాశిస్తుంది. అదనంగా, అతను తన శిష్యుల బాధ్యతలను వారి సామర్థ్యాలకు మరియు ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతకు అనుగుణంగా మార్చడం అతని దయకు ఒక ఉదాహరణ. ప్రభువు తన ప్రజలను వారు ఎదుర్కొనే సవాళ్లకు క్రమంగా సిద్ధం చేస్తాడు మరియు బలహీనమైన విశ్వాసం ఉన్నవారితో లేదా పరీక్షలు ఎదుర్కొంటున్న వారితో వ్యవహరించేటప్పుడు మనం ఆయన మాదిరిని అనుసరించాలి.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |