Luke - లూకా సువార్త 7 | View All

1. ఆయన తన మాటలన్నియు ప్రజలకు సంపూర్తిగా వినిపించిన తరువాత కపెర్నహూములోనికి వచ్చెను.

2. ఒక శతాధిపతికి ప్రియుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిద్ధమైయుండెను.

3. శతాధిపతి యేసునుగూర్చి విని, ఆయన వచ్చి తన దాసుని స్వస్థపరచవలెనని ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల పెద్దలను ఆయన యొద్దకు పంపెను.

4. వారు యేసునొద్దకు వచ్చినీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగ్యుడు;

5. అతడు మన జనులను ప్రేమించి మనకు సమాజమందిరము తానే కట్టించెనని ఆయనతో చెప్పి మిక్కిలి బతిమాలు కొనిరి.

6. కావున యేసు వారితో కూడ వెళ్లెను. ఆయన ఆ యింటిదగ్గరకు వచ్చినప్పుడు శతాధిపతి తన స్నేహితులను చూచిమీ రాయనయొద్దకు వెళ్లిప్రభువా, శ్రమ పుచ్చుకొనవద్దు; నీవు నా యింటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడనుకాను.

7. అందుచేత నీయొద్దకు వచ్చుటకు పాత్రుడనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే మాటమాత్రము సెలవిమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును,

8. నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతిక్రిందను సైనికులు ఉన్నారు; నేనొకని పొమ్మంటె పోవును, ఒకని రమ్మంటె వచ్చును, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను చెప్పినట్టు ఆయనతో చెప్పుడని వారిని పంపెను.

9. యేసు ఈ మాటలు విని, అతనిగూర్చి ఆశ్చర్యపడి, తనవెంట వచ్చుచున్న జనసమూహము వైపు తిరిగి ఇశ్రాయేలులో నైనను ఇంత గొప్ప విశ్వాసము నేను చూడలేదని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

10. పంపబడిన వారు ఇంటికి తిరిగివచ్చి, ఆ దాసుడు స్వస్థుడై యుండుట కనుగొనిరి.

11. వెంటనే ఆయన నాయీనను ఒక ఊరికి వెళ్లు చుండగా, ఆయన శిష్యులును బహు జనసమూహమును ఆయనతో కూడ వెళ్లుచుండిరి.

12. ఆయన ఆ ఊరి గవినియొద్దకు వచ్చి నప్పుడు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తల్లికి అతడొక్కడే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి.
1 రాజులు 17:17

13. ప్రభువు ఆమెను చూచి ఆమెయందుకనికరపడి - ఏడువవద్దని ఆమెతో చెప్పి, దగ్గరకు వచ్చి పాడెను ముట్టగా మోయుచున్నవారు నిలిచిరి.

14. ఆయన చిన్నవాడా, లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాననగా

15. ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి కూర్చుండి మాటలాడసాగెను; ఆయన అతనిని అతని తల్లికి అప్పగించెను.
1 రాజులు 17:23, 2 రాజులు 4:36

16. అందరు భయాక్రాంతులై మనలో గొప్ప ప్రవక్త బయలుదేరి యున్నాడనియు, దేవుడు తన ప్రజలకు దర్శనమను గ్రహించి యున్నాడనియు దేవుని మహిమపరచిరి.

17. ఆయననుగూర్చిన యీ సమాచారము యూదయ యందంతటను చుట్టుపట్ల ప్రదేశమందంతటను వ్యాపించెను.

18. యోహాను శిష్యులు ఈ సంగతులన్నియు అతనికి తెలియజేసిరి.

19. అంతట యోహాను తన శిష్యులలో ఇద్దరిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము మరియొకని కొరకు కనిపెట్టవలెనా? అని అడుగుటకు వారిని ప్రభువు నొద్దకు పంపెను.
మలాకీ 3:1

20. ఆ మనుష్యులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక మరియొకనికొరకు మేము కనిపెట్టవలెనా? అని అడుగు టకు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను మమ్మును నీయొద్దకు పంపెనని చెప్పిరి.

21. ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవిత్రాత్మలునుగల అనేకులను స్వస్థపరచి, చాలమంది గ్రుడ్డివారికి చూపు దయ చేసెను.

22. అప్పుడాయన మీరు వెళ్లి, కన్నవాటిని విన్న వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గ్రుడ్డివారు చూపు పొందు చున్నారు, కుంటివారు నడుచుచున్నారు, కుష్ఠ రోగులు శుద్ధులగుచున్నారు, చెవిటివారు వినుచున్నారు, చనిపోయినవారు లేపబడుచున్నారు, బీదలకు సువార్త ప్రక టింపబడుచున్నది;
యెషయా 35:5-6, యెషయా 61:1

23. నా విషయమై అభ్యంతరపడని వాడు ధన్యుడనివారికి ఉత్తరమిచ్చెను.

24. యోహాను దూతలు వెళ్లిన తరువాత, ఆయన యోహానునుగూర్చి జనసమూహములతో ఈలాగు చెప్పసాగెనుమీరేమి చూచుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్లితిరి? గాలికి కదలుచున్న రెల్లునా?

25. మరేమి చూడ వెళ్లితిరి? సన్నపు బట్టలు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో ప్రశస్తవస్త్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు.

26. అయితే మరేమి చూడవెళ్లితిరి? ప్రవక్తనా? అవునుగాని ప్రవక్తకంటె గొప్పవానినని మీతో చెప్పుచున్నాను.

27. ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపు చున్నాను, అతడు నీ ముందర నీ మార్గము సిద్ధ పరచును అని యెవరినిగూర్చి వ్రాయబడెనో అతడే యీ యోహాను.
నిర్గమకాండము 23:20, మలాకీ 3:1

28. స్త్రీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొప్పవాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని రాజ్యములో అల్పుడైనవాడు అతనికంటె గొప్పవాడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

29. ప్రజలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచ్చిన బాప్తిస్మము పొందినవారై, దేవుడు న్యాయవంతుడని యొప్పుకొనిరి గాని

30. పరిసయ్యులును ధర్మశాస్త్రోపదేశకులును అతనిచేత బాప్తిస్మము పొందక, తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పమును నిరాకరించిరి.

31. కాబట్టి యీ తరము మనుష్యులను నేను దేనితో పోల్చు దును, వారు దేనిని పోలియున్నారు?

32. సంతవీధులలో కూర్చుండియుండి మీకు పిల్లనగ్రోవి ఊదితివిు గాని మీరు నాట్యమాడరైతిరి; ప్రలాపించితివిు గాని మీరేడ్వ రైతిరి అని యొకనితో ఒకడు చెప్పుకొని పిలుపులాట లాడుకొను పిల్లకాయలను పోలియున్నారు.

33. బాప్తిస్మ మిచ్చు యోహాను, రొట్టె తినకయు ద్రాక్షారసము త్రాగ కయు వచ్చెను గనుకవీడు దయ్యముపట్టినవాడని మీ రనుచున్నారు.

34. మనుష్య కుమారుడు తినుచును, త్రాగుచును వచ్చెను గనుక మీరుఇదిగో వీడు తిండిపోతును మద్యపానియు, సుంకరులకును పాపులకును స్నేహితు డును అను చున్నారు.

35. అయినను జ్ఞానము జ్ఞానమని దాని సంబంధులందరినిబట్టి తీర్పుపొందుననెను.

36. పరిసయ్యులలో ఒకడు తనతో కూడ భోజనము చేయవలెనని ఆయననడిగెను. ఆయన ఆ పరిసయ్యుని యింటికి వెళ్లి, భోజనపంక్తిని కూర్చుండగా

37. ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన యొక స్త్రీ, యేసు పరిసయ్యుని యింట భోజనమునకు కూర్చున్నాడని తెలిసికొని, యొక బుడ్డిలో అత్తరు తీసికొనివచ్చి

38. వెనుకతట్టు ఆయన పాదములయొద్ద నిలువబడి, యేడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి, తన తలవెండ్రుకలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముద్దుపెట్టుకొని, ఆ అత్తరు వాటికి పూసెను.

39. ఆయనను పిలిచిన పరిసయ్యుడు అది చూచిఈయన ప్రవక్తయైన యెడల తన్ను ముట్టుకొనిన యీ స్త్రీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాత్ము రాలు అని తనలో తాననుకొనెను.

40. అందుకు యేసుసీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెప్పవలెనని యున్నానని అతనితో అనగా అతడుబోధకుడా, చెప్పుమనెను.

41. అప్పుడు యేసు అప్పు ఇచ్చు ఒకనికి ఇద్దరు ఋణస్థు లుండిరి. వారిలో ఒకడు ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచ్చియుండిరి.

42. ఆ అప్పు తీర్చుటకు వారియొద్ద ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిద్దరిని క్షమించెను. కాబట్టి వీరిలో ఎవడు అతని ఎక్కువగా ప్రేమించునో చెప్పుమని అడిగెను.

43. అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎక్కువ క్షమించెనో వాడే అని నాకుతోచుచున్నదని చెప్పగా ఆయననీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెప్పి

44. ఆ స్త్రీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇట్లనెను ఈ స్త్రీని చూచుచున్నానే, నేను నీ యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళ్లియ్య లేదు గాని, యీమె తన కన్నీళ్లతో నా పాదములను తడిపి తన తలవెండ్రుకలతో తుడిచెను.
ఆదికాండము 18:4

45. నీవు నన్ను ముద్దుపెట్టుకొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచ్చి నప్పటి నుండి యీమె నా పాదములు ముద్దుపెట్టు కొనుట మాన లేదు.

46. నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అత్తరు పూసెను.
కీర్తనల గ్రంథము 23:5

47. ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించెను గనుక ఆమెయొక్క విస్తార పాపములు క్షమించబడెనని నీతో చెప్పుచున్నాను. ఎవనికి కొంచె ముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా ప్రేమించునని చెప్పి

48. నీ పాపములు క్షమింప బడియున్నవి అని ఆమెతో అనెను.

49. అప్పుడాయనతో కూడ భోజన పంక్తిని కూర్చుండిన వారుపాపములు క్షమించుచున్న యితడెవడని తమలోతాము అను కొనసాగిరి.

50. అందుకాయన నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించెను, సమాధానము గలదానవై వెళ్లుమని ఆ స్త్రీతో చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

శతాధిపతి సేవకుడు స్వస్థత పొందాడు. (1-10) 
సేవకులు తమ యజమానుల ఆదరణ పొందేందుకు కృషి చేయాలి. యజమానులు తమ సేవకులకు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి. మన కుటుంబాల్లో అనారోగ్య సమయాల్లో, మనము హృదయపూర్వక మరియు హృదయపూర్వక ప్రార్థనల ద్వారా క్రీస్తు వైపు మళ్లాలి. మతపరమైన ఆరాధన కోసం స్థలాలను నిర్మించడం అనేది దేవుడు మరియు అతని ప్రజల పట్ల ప్రేమను ప్రదర్శించే ఒక సద్గుణమైన పని. మన ప్రభువైన యేసు శతాధిపతి యొక్క బలమైన విశ్వాసానికి సంతోషించాడు మరియు ఆయన తన శక్తిని మరియు ప్రేమను గుర్తించే విశ్వాసం యొక్క అంచనాలకు స్థిరంగా ప్రతిస్పందిస్తాడు. వైద్యం త్వరగా సాధించబడింది మరియు దోషరహితమైనది.

వితంతువు కొడుకు పెరిగాడు. (11-18) 
నిరాశ్రయులైన వితంతువు తన కుమారుని సమాధికి వెంబడించడాన్ని ప్రభువు గమనించినప్పుడు, అతను ఆమె పట్ల కనికరంతో నిండిపోయాడు. ఇది మరణంపై కూడా క్రీస్తు అధికారాన్ని వెల్లడిస్తుంది. సువార్త యొక్క సార్వత్రిక విజ్ఞప్తి, ప్రత్యేకించి యువకులకు, "చనిపోయిన వారిలో నుండి లేవండి, మరియు క్రీస్తు మీకు వెలుగు మరియు జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు" అనే పిలుపు. క్రీస్తు యువతకు ప్రాణం పోసిన వెంటనే, అతను లేచి కూర్చున్నప్పుడు అది స్పష్టంగా కనిపించింది. మనం క్రీస్తు నుండి కృపను పొందినట్లయితే, మనం దానిని వ్యక్తపరచాలి. అతను మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు; క్రీస్తు మనకు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ప్రసాదించినప్పుడు, ప్రార్థన మరియు ప్రశంసలలో మన నోరు తెరవమని అది మనలను ప్రేరేపిస్తుంది.
ఆత్మీయంగా చనిపోయిన ఆత్మలు దైవిక శక్తి ద్వారా సువార్త ద్వారా పునరుజ్జీవింపబడినప్పుడు, మనం దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి మరియు అతని ప్రజలకు దయతో కూడిన సందర్శనగా చూడాలి. మన కరుణామయమైన రక్షకునితో అనుసంధానం కోసం కృషి చేద్దాం, కాబట్టి విమోచకుని స్వరం వారి సమాధుల నుండి అందరినీ పిలిపించే రోజు కోసం మనం ఆసక్తిగా ఎదురుచూడవచ్చు. మనము జీవపు పునరుత్థానమునకు పిలువబడుదాము, ఖండించుటకు కాదు.

యేసు గురించి జాన్ ది బాప్టిస్ట్ యొక్క విచారణ. (19-35) 
సహజ ప్రపంచ పరిధిలో అద్భుతాలు చేయడంతో పాటు, క్రీస్తు దయ యొక్క రాజ్యంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని కూడా పరిచయం చేశాడు: పేదలకు సువార్త ప్రకటించడం. ఇది క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క ఆధ్యాత్మిక సారాంశాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, ఎందుకంటే అతని మార్గాన్ని సిద్ధం చేయడానికి అతను పంపిన పూర్వగామి, జాన్ బాప్టిస్ట్, పశ్చాత్తాపం మరియు హృదయం మరియు జీవితం యొక్క పరివర్తన యొక్క అవసరాన్ని ప్రకటించడం ద్వారా దీనిని సాధించాడు.
ఇక్కడ, జాన్ బాప్టిస్ట్ మరియు యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిచర్య ద్వారా కూడా కదలకుండా ఉన్న వారిపై సరైన విమర్శలను మనం కనుగొంటాము. వారికి ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు అనుసరించిన దైవిక పద్ధతులను వారు ఎగతాళి చేశారు, వారి ఆత్మల మోక్షానికి సంబంధించి తీవ్రమైన లోపాన్ని వెల్లడి చేశారు. దైవిక సందేశం పట్ల ఈ నిర్లక్ష్యం చాలా మందికి విషాదకరమైన పతనం. వారు తమ ఆత్మలకు సంబంధించిన విషయాలను సీరియస్‌గా తీసుకోవడంలో విఫలమవుతారు.
కాబట్టి, దేవుని వాక్య బోధలకు శ్రద్ధగా హాజరవడం ద్వారా మరియు సంశయవాదులు మరియు పరిసయ్యులు ఎగతాళి చేసే మరియు దూషించే లోతైన సత్యాలు మరియు శుభవార్తలను గౌరవించడం ద్వారా జ్ఞానపు పిల్లలుగా మన స్థితిని ప్రదర్శించేందుకు కృషి చేద్దాం.

క్రీస్తు పరిసయ్యుని ఇంట్లో అభిషేకించాడు ఇద్దరు రుణగ్రస్తుల ఉపమానం. (36-50)
విరిగిన హృదయం ఉన్నవారు మాత్రమే క్రీస్తు యొక్క అమూల్యతను మరియు సువార్త యొక్క మహిమను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలరు. వారు తమ స్వంత పాపపు భావంతో మునిగిపోయి, ఆయన దయ పట్ల విస్మయానికి గురైనప్పుడు, వారు సువార్తలో అపారమైన విలువను కనుగొంటారు. దీనికి విరుద్ధంగా, పశ్చాత్తాపపడే పాపులను ప్రోత్సహిస్తున్నందున, స్వయం సమృద్ధిగా ఉన్నవారు దానిని తిప్పికొట్టవచ్చు. ఒక పరిసయ్యుడు, ఒక స్త్రీ యొక్క పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించిన సంకేతాలలో సంతోషించకుండా, ఆమె గత పాపాలను పరిష్కరించినప్పుడు ఇది ఉదహరించబడుతుంది. అయితే, ఉచిత క్షమాపణ బహుమతి లేకుండా, మనలో ఎవరూ రాబోయే తీర్పు నుండి తప్పించుకోలేరు. మన దయగల రక్షకుడు, తన త్యాగపూరిత రక్తం ద్వారా, ఈ క్షమాపణను పొందాడు, తద్వారా ఆయన తనను విశ్వసించే వారందరికీ ఉచితంగా ప్రసాదించగలడు.
ఒక ఉపమానంలో, ఎవరైనా ఎంత పెద్ద పాపిగా ఉన్నారో, వారి పాపాలు క్షమించబడినప్పుడు వారు తన పట్ల అంత ఎక్కువ ప్రేమ చూపాలని అంగీకరించమని యేసు సైమన్‌ను బలవంతం చేశాడు. పాపం అప్పులాంటిదని, మనమందరం పాపులమని, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి రుణపడి ఉంటామని ఇది మనకు బోధిస్తుంది. కొందరు పాపపు భారాన్ని మోయవచ్చు, కానీ మన అప్పు పెద్దదైనా లేదా చిన్నదైనా, అది మనం ఎప్పటికీ తిరిగి చెల్లించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ. దేవుడు క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరియు అతని కుమారుడు, విశ్వాసుల కోసం క్షమాపణను కొనుగోలు చేసి, దానిని సువార్త ద్వారా అందజేస్తాడు. పశ్చాత్తాపపడిన పాపులకు అతని ఆత్మ ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తుంది, వారికి ఓదార్పునిస్తుంది.
పరిసయ్యుని గర్వించదగిన ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరియు బదులుగా మన పూర్తి నమ్మకం మరియు ఆనందాన్ని క్రీస్తుపై మాత్రమే ఉంచాలి. ఇది మరింత ఉత్సాహంతో ఆయనను సేవించడానికి మరియు మన చుట్టూ ఉన్న వారితో ఆయన సందేశాన్ని ఉత్సాహంగా పంచుకోవడానికి మనల్ని సిద్ధం చేస్తుంది. పాపం పట్ల మన దుఃఖాన్ని మరియు క్రీస్తు పట్ల మనకున్న ప్రేమను మనం ఎంత ఎక్కువగా వ్యక్తపరుస్తామో, మన పాప క్షమాపణకు రుజువు అంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కృప ఒక పాప హృదయం మరియు జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది, అలాగే దేవుని ఎదుట వారి స్థితిపై, ప్రభువైన జీసస్‌పై విశ్వాసం ద్వారా అన్ని పాపాలకు పూర్తి విముక్తిని అందిస్తుంది.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |