John - యోహాను సువార్త 18 | View All

1. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి తన శిష్యులతోకూడ కెద్రోను వాగు దాటి పోయెను. అక్కడ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిష్యులతోకూడ వెళ్లెను.

2. యేసు తన శిష్యులతో పలుమారు అక్కడికి వెళ్లు చుండువాడు గనుక, ఆయనను అప్పగించు యూదాకును ఆ స్థలము తెలిసియుండెను.

3. కావున యూదా సైనికులను, ప్రధానయాజకులు పరిసయ్యులు పంపిన బంట్రౌతులను వెంటబెట్టుకొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధముల తోను అక్కడికివచ్చెను.

4. యేసు తనకు సంభవింపబోవున వన్నియు ఎరిగినవాడై వారియొద్దకు వెళ్లి - మీరెవని వెదకుచున్నారని వారిని అడిగెను.

5. వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉత్తరమియ్యగా యేసు ఆయనను నేనే అని వారితో చెప్పెను; ఆయనను అప్పగించిన యూదాయు వారియొద్ద నిలుచుండెను.

6. ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెప్పగా వారు వెనుకకు తగ్గి నేలమీద పడిరి.

7. మరల ఆయన - మీరు ఎవనిని వెదకుచున్నారని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు - నజరేయుడైన యేసునని చెప్పగా

8. యేసు వారితో - నేనే ఆయనని మీతో చెప్పితిని గనుక మీరు నన్ను వెదకుచున్నయెడల వీరిని పోనియ్యుడని చెప్పెను.

9. నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొట్టుకొనలేదని ఆయన చెప్పిన మాట నెరవేరునట్లు ఈలాగు చెప్పెను.

10. సీమోను పేతురునొద్ద కత్తియుండినందున అతడు దానిని దూసి, ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి అతని కుడిచెవి తెగ నరికెను.

11. ఆ దాసుని పేరు మల్కు. యేసుకత్తి ఒరలో ఉంచుము; తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన గిన్నెలోనిది నేను త్రాగకుందునా అని పేతురుతో అనెను.

12. అంతట సైనికులును సహస్రాధిపతియు, యూదుల బంట్రౌతులును యేసును పట్టుకొని ఆయనను బంధించి, మొదట అన్నయొద్దకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి.

13. అతడు ఆ సంవత్సరము ప్రధానయాజకుడైన కయపకు మామ.

14. కయప ఒక మనుష్యుడు ప్రజలకొరకు చనిపోవుట ప్రయోజనకరమని యూదులకు ఆలోచన చెప్పినవాడు.

15. సీమోను పేతురును మరియొక శిష్యుడును యేసు వెంబడి పోవుచుండిరి. ఆ శిష్యుడు ప్రధానయాజకునికి నెళవైనవాడు గనుక అతడు ప్రధానయాజకుని యింటి ముంగిటిలోనికి యేసుతో కూడ వెళ్లెను.

16. పేతురు ద్వారము నొద్ద బయట నిలుచుండెను గనుక ప్రధానయాజకునికి నెళవైన ఆ శిష్యుడు బయటికి వచ్చి ద్వారపాలకురాలితో మాటలాడి పేతురును లోపలికి తోడుకొనిపోయెను.

17. ద్వారము నొద్ద కావలియున్న యొక చిన్నది పేతురుతో నీవును ఈ మనుష్యుని శిష్యులలో ఒకడవు కావా? అని చెప్పగా అతడుకాననెను.

18. అప్పుడు చలివేయు చున్నందున దాసులును బంట్రౌతులును మంటవేసి చలికాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలికాచుకొనుచుండెను.

19. ప్రధాన యాజకుడు ఆయన శిష్యులనుగూర్చియు ఆయన బోధను గూర్చియు యేసును అడుగగా

20. యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు కూడివచ్చు సమాజమందిరములలోను దేవాలయము లోను ఎల్లప్పుడును బోధించితిని; రహస్యముగా నేనేమియు మాటలాడలేదు.

21. నీవు నన్ను అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది విన్నవారిని అడుగుము; ఇదిగో నేను చెప్పినది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను.

22. ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు దగ్గర నిలిచియున్న బంట్రౌతులలొ ఒకడు ప్రధానయాజకునికి ఈలాగు ఉత్తరమిచ్చుచున్నావా అని చెప్పి యేసును అరచేతులతో కొట్టెను.
మీకా 5:1

23. అందుకు యేసు నేను కాని మాట ఆడిన యెడల ఆ కాని మాట ఏదో చెప్పుము; మంచిమాట ఆడిన యెడల నన్నేల కొట్టుచున్నావనెను.

24. అంతట అన్న, యేసును బంధింపబడియున్నట్టుగానే ప్రధానయాజకుడైన కయప యొద్దకు పంపెను.

25. సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును ఆయన శిష్యులలో ఒకడవుకావా? అని చెప్పగా అతడునేను కాను, నేనెరుగననెను.

26. పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును ప్రధాన యాజకుని దాసులలో ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెప్పినందుకు

27. పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెప్పెను; వెంటనే కోడి కూసెను.

28. వారు కయపయొద్దనుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. అప్పుడు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పస్కాను భుజింపవలెనని అధికారమందిరములోనికి వెళ్లలేదు.

29. కావున పిలాతు బయట ఉన్నవారియొద్దకు వచ్చిఈ మనుష్యునిమీద మీరు ఏ నేరము మోపుచున్నారనెను.

30. అందుకు వారువీడు దుర్మార్గుడు కానియెడల వీనిని నీకు అప్పగించియుండ మని అతనితో చెప్పిరి.

31. పిలాతు మీరతని తీసికొనిపోయి మీ ధర్మశాస్త్రముచొప్పున అతనికి తీర్పుతీర్చుడనగా

32. యూదులు ఎవనికిని మరణశిక్ష విధించుటకు మాకు అధికారములేదని అతనితో చెప్పిరి. అందువలన యేసు తాను ఎట్టిమరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెప్పిన మాట నెరవేరెను.

33. పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో ప్రవేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల రాజువు నీవేనా? అని ఆయన నడుగగా

34. యేసునీ అంతట నీవే యీ మాట అను చున్నావా? లేక యితరులు నీతో నన్ను గూర్చి చెప్పిరా? అని అడిగెను.

35. అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ స్వజనమును ప్రధానయాజకులును నిన్ను నాకు అప్పగించిరిగదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా
జెకర్యా 13:6

36. యేసు నా రాజ్యము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజ్యము ఈ లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అప్పగింపబడకుండునట్లు నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని నా రాజ్యము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.

37. అందుకు పిలాతు - నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు - నీవన్నట్టు నేను రాజునే; సత్యమునుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు నేను పుట్టితిని; ఇందు నిమిత్తమే యీ లోకమునకు వచ్చితిని; సత్యసంబంధియైన ప్రతివాడును నా మాట వినుననెను.
యెషయా 32:1

38. అందుకు పిలాతు సత్యమనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెప్పెను. అతడు ఈ మాట చెప్పి బయటనున్న యూదుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు;

39. అయినను పస్కాపండుగలో నేనొకని మీకు విడుదల చేయువాడుక కలదు గదా; నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయుట మీకిష్టమా? అని వారినడిగెను.

40. అయితే వారు వీనిని వద్దు, బరబ్బను విడుదలచేయుమని మరల కేకలువేసిరి. ఈ బరబ్బ బందిపోటుదొంగ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 18 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు తోటలో తీసుకోబడింది. (1-12) 
పాపం ఈడెన్ తోటలో ఉద్భవించింది, అక్కడ శాపం ఉచ్ఛరించబడింది మరియు అక్కడే విమోచకుని వాగ్దానం ఇవ్వబడింది. మరొక తోటలో, ఆ పురాతన సంఘర్షణలో వాగ్దానం చేయబడిన విత్తనం పాత సర్పాన్ని ఎదుర్కొంది. క్రీస్తు సమాధి కూడా ఒక తోటలోనే జరిగింది. మన స్వంత తోటల గుండా మనం షికారు చేస్తున్నప్పుడు, ఒక తోటలో క్రీస్తు బాధలను ప్రతిబింబిద్దాం.
మన ప్రభువైన యేసు, తన కోసం ఎదురు చూస్తున్నదంతా తెలుసుకుని, ఇష్టపూర్వకంగా ముందుకు వచ్చి, "మీరు ఎవరిని వెతుకుతున్నారు?" జనసమూహం ఆయనను సింహాసనం వైపు బలవంతం చేయాలని కోరినప్పుడు, అతను ఉపసంహరించుకున్నాడు, కాని వారు అతన్ని సిలువకు నడిపించాలనుకున్నప్పుడు, అతను తనను తాను సమర్పించుకున్నాడు. అతను కష్టాలను అనుభవించడానికి ప్రపంచంలోకి వచ్చాడు మరియు ఇతర ప్రపంచంలో పరిపాలించడానికి బయలుదేరాడు. అతను ఏమి చేయగలడో అతను ప్రదర్శించాడు; తనను బంధించడానికి వచ్చిన వారిని కొట్టినప్పుడు, అతను వారిని చంపగలడు, కానీ అతను చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. ప్రతిఘటన తర్వాత అధికారులు మరియు సైనికులు శిష్యులను శాంతియుతంగా విడిచిపెట్టడానికి అనుమతించడం దైవిక శక్తి ఫలితంగా ఉండాలి.
క్రీస్తు బాధలలో సాత్వికతకు ఒక ఉదాహరణ మరియు జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో దేవుని చిత్తానికి లొంగిపోయే నమూనాను ఉంచాడు. బాధను ఒక కప్పుతో పోల్చారు, ఒక చిన్న విషయం, అధికారం, ఆప్యాయత మరియు హాని చేయాలనే ఉద్దేశ్యం లేని తండ్రి మనకు ఇచ్చారు. మనం మన తండ్రి చిత్తాన్ని వ్యతిరేకించాలా లేక ఆయన ప్రేమను అనుమానించాలా అని ప్రశ్నిస్తూ తేలికపాటి బాధలను ఎలా సహించాలో మన రక్షకుని ఉదాహరణ నుండి నేర్చుకోవాలి. మేము మా దోషాల త్రాడుల మరియు మా అతిక్రమాల కాడిచే బంధించబడ్డాము. క్రీస్తు, పాపపరిహారార్థబలిగా, ఆ బంధాల నుండి మనలను విడిపించడానికి మన కోసం కట్టుబడి ఉండటానికి సమర్పించబడ్డాడు. మన స్వేచ్ఛ అతని బంధాలకు రుణపడి ఉంది, అందువలన, కుమారుడు మనలను స్వతంత్రులను చేస్తాడు.

అన్నస్ మరియు కైఫాలకు ముందు క్రీస్తు. (13-27) 
సైమన్ పీటర్ తన గురువును తిరస్కరించాడు మరియు ఈ సంఘటన యొక్క వివరాలు ఇతర సువార్త ఖాతాలలో హైలైట్ చేయబడ్డాయి. పాపం యొక్క ఆగమనం నీటి విడుదలతో పోల్చవచ్చు-ఒక చిన్న అతిక్రమణ పర్యవసానాల క్యాస్కేడ్కు దారి తీస్తుంది. అబద్ధం, ముఖ్యంగా, ఒక ఫలవంతమైన పాపం; ఒక అబద్ధం తరచుగా దాని మద్దతు కోసం మరొకటి అవసరమవుతుంది, మోసం యొక్క చిక్కుబడ్డ వెబ్‌ను సృష్టిస్తుంది. ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవాలనే పిలుపు నిస్సందేహంగా ఉంటే, ఆయనను గౌరవించేలా దేవుడు మనకు శక్తినిస్తాడని మనం విశ్వసించవచ్చు. అయితే, కాల్ అస్పష్టంగా ఉంటే, దేవుడు మనకు అవమానం తెచ్చుకునే ప్రమాదం ఉంది.
విశేషమేమిటంటే, యేసును వ్యతిరేకించే వారు ఆయన చేసిన అద్భుతాలను గుర్తించడంలో విఫలమయ్యారు, ఇది గణనీయమైన మేలును తెచ్చిపెట్టింది మరియు ఆయన బోధలకు రుజువుగా పనిచేసింది. క్రీస్తు యొక్క విరోధులు, అతని సత్యంతో వారి వివాదంలో, ఉద్దేశపూర్వకంగా వారి ముందు ఉన్న కాదనలేని సాక్ష్యాలకు కళ్ళు మూసుకున్నారు. యేసు తన బోధలను నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వారి సాక్ష్యంపై నమ్మకంగా ఆధారపడగలవని సూచిస్తూ, తనను విన్నవారికి విజ్ఞప్తి చేస్తాడు. క్రీస్తు సిద్ధాంతం యొక్క సత్యం బలంగా ఉంది మరియు దానిని యథార్థంగా అంచనా వేసే వారు దాని చెల్లుబాటుకు సాక్ష్యమిస్తారు.
గాయాలు ఎదురైనప్పుడు, మన ప్రతిస్పందన ఎప్పుడూ అభిరుచితో నడపకూడదు. యేసు తనకు అన్యాయం చేసిన వ్యక్తితో సహేతుకమైన ప్రసంగంలో నిమగ్నమయ్యాడు మరియు మన స్వంత మనోవేదనలను పరిష్కరించడంలో ఇదే విధానాన్ని అనుసరించమని మనం ప్రోత్సహించబడ్డాము.

పిలాతు ముందు క్రీస్తు. (28-40)
28-32
చాలా మంచి చేసిన వ్యక్తిని చంపే చర్య అంతర్లీనంగా అన్యాయం, అలాంటి చర్యతో వచ్చే నిందను నివారించడానికి యూదులు ఒక మార్గాన్ని వెతకడానికి దారితీసింది. తరచుగా, ప్రజలు అసలు పాపం కంటే తప్పుతో సంబంధం ఉన్న కుంభకోణానికి ఎక్కువ భయపడతారు. తాను అన్యులకు అప్పగించబడతానని మరియు ఉరితీయబడతానని యేసు ముందే చెప్పాడు మరియు ఈ ప్రవచనం ఇప్పుడు నెరవేరుతోంది. అతను తన సిలువను కూడా ఊహించాడు, "ఎత్తబడ్డాడు" అని నొక్కి చెప్పాడు. యూదుల చట్టానికి అనుగుణంగా, యూదులు అతనిని తీర్పు తీర్చినట్లయితే, రాళ్లతో కొట్టడం సూచించిన పద్ధతిగా ఉండేది, ఎందుకంటే శిలువ వేయడం వారిలో ఆచారం కాదు.
మన మరణం యొక్క విధానము యొక్క ముందుగా నిర్ణయించబడిన స్వభావం, మనకు తెలియనప్పటికీ, దాని గురించి మనం కలిగి ఉన్న ఏ ఆందోళనను తగ్గించాలి. అది నిశ్చయించబడిందని తెలుసుకొని, మన నిర్ణీత ముగింపు ఏమి, ఎప్పుడు మరియు ఎలా అనే విషయంలో దైవిక ప్రణాళికకు లొంగిపోవడంలో మనం శాంతిని పొందవచ్చు.

33-40
మీరు యూదుల ఊహించిన రాజు, మెస్సీయా, దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న యువరాజువా? మీరు మీ కోసం ఈ శీర్షికను క్లెయిమ్ చేస్తున్నారా మరియు అలాంటి గుర్తింపు పొందాలనుకుంటున్నారా? క్రీస్తు ఈ ప్రశ్నకు మరొకరితో ప్రతిస్పందించాడు, తప్పించుకోవడానికి కాదు, కానీ తన చర్యలను ప్రతిబింబించేలా పిలాతును ప్రేరేపించాడు. యేసు ఏ భూసంబంధమైన అధికారాన్ని ఎన్నడూ స్వీకరించలేదు మరియు నమ్మకద్రోహమైన సూత్రాలు లేదా అభ్యాసాలు అతనికి ఆపాదించబడలేదు. అతను తన రాజ్యం యొక్క స్వభావాన్ని వివరించాడు-ఇది ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించినది కాదు. ఇది వ్యక్తులలో ఉంది, వారి హృదయాలు మరియు మనస్సాక్షిలో స్థాపించబడింది; దాని సంపద ఆధ్యాత్మికం, దాని శక్తి ఆధ్యాత్మికం మరియు దాని కీర్తి అంతర్గతమైనది. దాని మద్దతు ప్రాపంచిక మార్గాల నుండి రాదు; దాని ఆయుధాలు ఆధ్యాత్మికం. పాపం మరియు సాతాను రాజ్యాలను మాత్రమే వ్యతిరేకిస్తూ, తనను తాను కాపాడుకోవడానికి లేదా ముందుకు సాగడానికి దానికి బలం అవసరం లేదు లేదా ఉపయోగించలేదు.
ఈ రాజ్యం యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు రూపకల్పన ప్రాపంచికమైనది కాదు. "నేనే సత్యం" అని క్రీస్తు ప్రకటించినప్పుడు, అతను సారాంశంలో తన రాజ్యాన్ని ప్రకటించాడు. అతను సత్యం యొక్క బలవంతపు సాక్ష్యం ద్వారా జయిస్తాడు మరియు సత్యం యొక్క కమాండింగ్ శక్తి ద్వారా నియమాలు చేస్తాడు. ఈ రాజ్యానికి చెందిన వారు సత్యానికి చెందిన వారు. పిలాతు ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న వేసాడు, "సత్యం అంటే ఏమిటి?" మనం లేఖనాలను అన్వేషించి, వాక్య పరిచర్యలో నిమగ్నమైనప్పుడు, అదే విచారణతో మనం దానిని చేరుకోవాలి: "సత్యం అంటే ఏమిటి?" మరియు "మీ సత్యంలో నన్ను నడిపించండి; సర్వ సత్యంలోకి" అనే ప్రార్థనతో పాటు దానితో పాటు. అయినప్పటికీ, సత్యాన్వేషణలో పట్టుదలతో ఉండే ఓపిక లేక దానిని స్వీకరించే వినయం లేకుండా చాలామంది ఈ ప్రశ్న అడుగుతారు.
క్రీస్తు నిర్దోషిత్వపు గంభీరమైన ప్రకటన ద్వారా, తప్పు చేసినవారిలో అత్యంత నీచమైన వ్యక్తిగా పరిగణించబడుతున్నప్పటికీ, ప్రభువైన యేసు అలాంటి చికిత్సకు అర్హుడు కాదని స్పష్టమవుతుంది. ఈ ప్రకటన అతని మరణం యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని కూడా ఆవిష్కరిస్తుంది-అతను మన పాపాల కోసం బలిగా మరణించాడు. పిలాతు అన్ని పక్షాలను సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు మరియు న్యాయ సూత్రాల కంటే ప్రాపంచిక జ్ఞానం ద్వారా ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యాడు. మనలను నిజంగా ధనవంతులను చేసే క్రీస్తు కంటే చాలా మంది మూర్ఖంగా పాపాన్ని ఎన్నుకుంటారు, ఇది దొంగ. క్రీస్తువలె, మనపై నిందలు వేసేవారిని మౌనంగా ఉంచడానికి కృషి చేద్దాం మరియు క్రీస్తును కొత్తగా సిలువ వేయకుండా జాగ్రత్తపడదాం.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |