John - యోహాను సువార్త 19 | View All

1. అప్పుడు పిలాతు యేసును పట్టుకొని ఆయనను కొరడాలతో కొట్టించెను.

2. సైనికులు ముండ్లతో కిరీటమును అల్లి ఆయన తలమీద పెట్టి

3. ఊదారంగు వస్త్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొద్దకు వచ్చి యూదుల రాజా, శుభమని చెప్పి ఆయనను అర చేతులతో కొట్టిరి.
మీకా 5:1

4. పిలాతు మరల వెలుపలికి వచ్చిఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదని మీకు తెలియునట్లు ఈయనను మీయొద్దకు వెలుపలికి తీసికొని వచ్చుచున్నానని వారితో అనెను.

5. ఆ ముండ్ల కిరీటమును ఊదారంగు వస్త్రమును ధరించినవాడై, యేసు వెలుపలికి రాగా, పిలాతు - ఇదిగో ఈ మనుష్యుడు అని వారితో చెప్పెను.

6. ప్రధాన యాజకులును బంట్రౌతులును ఆయనను చూచి సిలువవేయుము సిలువవేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు - ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువవేయుడని వారితో చెప్పెను.

7. అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని ఇతడు చెప్పుకొనెను గనుక ఆ నియమము చొప్పున ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెప్పిరి.
లేవీయకాండము 24:16

8. పిలాతు ఆ మాట విని మరి యెక్కువగా భయపడి, తిరిగి అధికారమందిరములో ప్రవేశించి

9. నీవెక్కడ నుండి వచ్చితివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ ఉత్తరము ఇయ్యలేదు

10. గనుక పిలాతునాతో మాటలాడవా? నిన్ను విడుదల చేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు, నిన్ను సిలువవేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీ వెరుగవా? అని ఆయనతో అనెను.

11. అందుకు యేసుపైనుండి నీకు ఇయ్యబడి యుంటేనే తప్ప నామీద నీకు ఏ అధికారమును ఉండదు; అందుచేత నన్ను నీకు అప్పగించిన వానికి ఎక్కువ పాపము కలదనెను.

12. ఈ మాటనుబట్టి పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యత్నముచేసెను గాని యూదులునీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు స్నేహితుడవు కావు; తాను రాజునని చెప్పుకొను ప్రతివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచున్నవాడే అని కేకలువేసిరి.

13. పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచ్చి, రాళ్లు పర చిన స్థలమందు న్యాయపీఠముమీద కూర్చుండెను. హెబ్రీ భాషలో ఆ స్థలమునకు గబ్బతా అని పేరు.

14. ఆ దినము పస్కాను సిద్ధపరచు దినము; అప్పుడు ఉదయము ఆరు గంటలు కావచ్చెను. అతడుఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెప్పగా

15. అందుకు వారు ఇతనిని సంహ రించుము, సంహరించుము, సిలువవేయుము అని కేకలు వేసిరి. పిలాతుమీ రాజును సిలువవేయుదునా? అని వారిని అడుగగా ప్రధానయాజకులుకైసరు తప్ప మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి.

16. అప్పుడు సిలువవేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అప్పగించెను.

17. వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని కపాలస్థలమను చోటికి వెళ్లెను. హెబ్రీ బాషలో దానికి గొల్గొతా అని పేరు.

18. అక్కడ ఈ వైపున ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధ్యను యేసును ఉంచి ఆయనతోకూడ ఇద్దరిని సిలువవేసిరి.

19. మరియపిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము వ్రాయించి సిలువమీద పెట్టించెను.

20. యేసు సిలువవేయ బడిన స్థలము పట్టణమునకు సమీపమైయుండెను, అది హెబ్రీ గ్రీకు రోమా భాషలలో వ్రాయబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి.

21. నేను యూదుల రాజునని వాడు చెప్పినట్టు వ్రాయుము గానియూదులరాజు అని వ్రాయవద్దని యూదుల ప్రధాన యాజకులు పిలాతుతో చెప్పగా

22. పిలాతునేను వ్రాసిన దేమో వ్రాసితిననెను.

23. సైనికులు యేసును సిలువవేసిన తరువాత ఆయన వస్త్ర ములు తీసికొని, యొక్కొక్క సైనికునికి ఒక్కొక భాగము వచ్చునట్లు వాటిని నాలుగు భాగములు చేసిరి. ఆయన అంగీనికూడ తీసికొని, ఆ అంగీ కుట్టులేక పైనుండి యావత్తు నేయబడినది గనుక అతడు వచ్చి యేసు దేహమును తీసికొనిపోయెను .

24. వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచ్చునో అని దానికోసరము చీట్లు వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెప్పుకొనిరి. వారు నా వస్త్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ కోసరము చీట్లు వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను;ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 22:18

25. ఆయన తల్లియు, ఆయన తల్లి సహోదరియు, క్లోపా భార్యయైన మరియయు, మగ్దలేనే మరియయు యేసు సిలువయొద్ద నిలుచుండిరి.

26. యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను,

27. తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. ఆ గడియనుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన యింట చేర్చుకొనెను.

28. అటుతరువాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము నెరవేరునట్లునేను దప్పిగొను చున్నాననెను.
కీర్తనల గ్రంథము 22:15, కీర్తనల గ్రంథము 69:21

29. చిరకతో నిండియున్న యొక పాత్ర అక్కడ పెట్టియుండెను గనుక వారు ఒక స్పంజీ చిరకతో నింపి, హిస్సోపు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచ్చిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 69:26, కీర్తనల గ్రంథము 69:21

30. యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను.
యోబు 19:26-27

31. ఆ దినము సిద్ధపరచుదినము; మరుసటి విశ్రాంతి దినము మహాదినము గనుక ఆ దేహములు విశ్రాంతి దినమున సిలువ మీద ఉండకుండునట్లు, వారి కాళ్లు విరుగగొట్టించి వారిని తీసివేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 21:22-23

32. కాబట్టి సైనికులు వచ్చి ఆయనతో కూడ సిలువవేయబడిన మొదటి వాని కాళ్లను రెండవవాని కాళ్లను విరుగగొట్టిరి.

33. వారు యేసునొద్దకు వచ్చి, అంతకుముందే ఆయన మృతిపొంది యుండుట చూచి ఆయన కాళ్లు విరుగగొట్టలేదు గాని

34. సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన ప్రక్కను పొడిచెను, వెంటనే రక్తమును నీళ్లును కారెను.

35. ఇది చూచిన వాడు సాక్ష్య మిచ్చుచున్నాడు; అతని సాక్ష్యము సత్యమే. మీరు నమ్మునట్లు అతడు సత్యము చెప్పుచున్నాడని ఆయ నెరుగును.

36. అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునట్లు ఇవి జరిగెను.
నిర్గమకాండము 12:46, సంఖ్యాకాండము 9:12, కీర్తనల గ్రంథము 34:20

37. మరియు తాము పొడిచిన వానితట్టు చూతురు అని మరియొక లేఖనము చెప్పుచున్నది.
జెకర్యా 12:10

38. అటుతరువాత, యూదుల భయమువలన రహస్యముగా యేసు శిష్యుడైన అరిమతయియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పిలాతు నొద్ద సెలవడిగెను. పిలాతు సెలవిచ్చెను. గనుక అతడు వచ్చి యేసు దేహమును తీసికొనిపోయెను

39. మొదట రాత్రివేళ ఆయన యొద్దకు వచ్చిన నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన అగరు రమారమి నూట ఏబది సేర్ల యెత్తు తెచ్చెను.

40. అంతట వారు యేసు దేహ మును ఎత్తికొని వచ్చి, యూదులు పాతి పెట్టు మర్యాద చొప్పున ఆ సుగంధద్రవ్యములు దానికి పూసి నార బట్టలు చుట్టిరి.

41. ఆయనను సిలువవేసిన స్థలములో ఒక తోట యుండెను; ఆ తోటలో ఎవడును ఎప్పుడును ఉంచబడని క్రొత్తసమాధియొకటి యుండెను.

42. ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిద్ధపరచు దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెట్టిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 19 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు ఖండించాడు మరియు సిలువ వేయబడ్డాడు. (1-18) 
పిలాతుకు భవిష్యత్తులో, క్రీస్తు బాధలు ఎలా గౌరవించబడతాయో మరియు గొప్ప మరియు గొప్ప వ్యక్తులచే ఎలా గౌరవించబడతాయో అంత దూరదృష్టి లేదు. మన ప్రభువైన యేసు అవహేళనకు గురికావడాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా ఎదుర్కొన్నాడు మరియు విశ్వాసం ఉన్నవారు ఆయన బాధలను ధ్యానించడం ప్రయోజనకరం. క్రీస్తు యేసును అతని వేదన క్షణాలలో చూడటం, ఆయనను ప్రేమించడం మరియు నిరంతరం ఆయనపై మన దృష్టిని ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. ఇతరుల ద్వేషం అతనిపై వారి ప్రయత్నాలను తీవ్రతరం చేస్తే, అతని పట్ల మనకున్న ప్రేమ అతని కోసం మరియు అతని రాజ్యం కోసం మన ప్రయత్నాలను ఉత్తేజపరచాలి కదా?
యేసు సాధారణ వ్యక్తికి మించిన వ్యక్తి కావచ్చనే ఆలోచనను వినోదభరితంగా పిలాతు కనిపించాడు. సహజ మనస్సాక్షి కూడా దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించడానికి వ్యక్తులు భయపడేలా చేస్తుంది. యూదులు మరియు అన్యుల పాపాల కోసం మన ప్రభువు బాధపడ్డాడు కాబట్టి, యూదులు అతని మరణాన్ని మొదట ప్లాన్ చేయడం మరియు అన్యజనులు ఆ ప్రణాళికను అమలు చేయడం దైవిక జ్ఞానం యొక్క ప్రణాళికలో భాగం. మానవత్వం ద్వారా క్రీస్తు తిరస్కరించడం అనేది దైవిక జ్ఞానం యొక్క సలహాలో కీలకమైన అంశం; అతను తిరస్కరించబడకపోతే, మనం దేవునిచే శాశ్వతంగా తిరస్కరించబడ్డాము.
ఇప్పుడు, మనుష్యకుమారుడు చెడ్డ మరియు అసమంజసమైన వ్యక్తుల చేతుల్లోకి అప్పగించబడ్డాడు. మనము తప్పించబడునట్లు ఆయన మన నిమిత్తము నడిపించబడెను. బలిపీఠానికి కట్టబడిన బలిలాగా సిలువకు వ్రేలాడదీయబడి, లేఖనాలు నెరవేరాయి. అతను బలిపీఠం వద్ద బలిదానాల మధ్య మరణించలేదు కానీ ప్రజా న్యాయం కోసం త్యాగం చేసిన నేరస్థుల మధ్య మరణించాడు. మనం ఒక్క క్షణం ఆగి, విశ్వాసంతో, యేసు వైపు చూద్దాం. అతని లాంటి దుఃఖం ఎప్పుడైనా ఉందా? అతనికి రక్తస్రావం, చనిపోతున్న సాక్షి, మరియు ఆ దృష్టిలో, అతన్ని ప్రేమించండి! అతన్ని ప్రేమించండి మరియు మీ జీవితాన్ని అతనికి అంకితం చేయండి!

సిలువపై క్రీస్తు. (19-30) 
ఇక్కడ యేసు మరణం గురించిన కొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలు, మునుపటి కంటే మరింత లోతుగా అందించబడ్డాయి. శిలాశాసనాన్ని మార్చమని ప్రధాన పూజారులు చేసిన అభ్యర్థనను అంగీకరించడానికి పిలాతు నిరాకరించాడు, బహుశా మన ప్రభువు పాత్ర మరియు అధికారాన్ని కాపాడేందుకు దైవిక జోక్యంతో ప్రభావితమై ఉండవచ్చు. రోమన్ సైనికుల చర్యలు పాత నిబంధన నుండి వివిధ ప్రవచనాలను నెరవేర్చాయి, అందులో వ్రాయబడిన ప్రతిదాని యొక్క సమగ్ర నెరవేర్పును నొక్కిచెప్పాయి.
తన ఆఖరి క్షణాలలో, క్రీస్తు తన తల్లి కోసం కనికరంతో అందించాడు, కొన్నిసార్లు, ఓదార్పునిచ్చే ఒక మూలం తీసివేయబడినప్పుడు, దేవుడు ఊహించని విధంగా మరొకదాన్ని ఎలా అందిస్తాడో వివరిస్తాడు. జీవితం మరియు మరణం రెండింటిలోనూ తల్లిదండ్రులను గౌరవించటానికి, వారి అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని మార్గాల ద్వారా వారి శ్రేయస్సును మెరుగుపరచడానికి క్రీస్తు ఉదాహరణ సార్వత్రిక పాఠంగా పనిచేస్తుంది.
యేసు తన ఆత్మను ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు మరణిస్తున్న ప్రకటన ముఖ్యంగా గమనించదగినది: "ఇది పూర్తయింది." ఇది తన బాధలకు సంబంధించి తండ్రి యొక్క ప్రణాళికల నెరవేర్పును సూచిస్తుంది. పాత నిబంధనలోని ప్రతిదీ-రకాలు, ప్రవచనాలు మరియు మెస్సీయ యొక్క బాధలను సూచించే ఆచార చట్టాలు-ఇప్పుడు అమలులోకి వచ్చాయి. పదార్ధం యొక్క రాక నీడలను వాడుకలో లేకుండా చేసింది. "ఇది పూర్తయింది" అనేది శాశ్వతమైన ధర్మాన్ని స్థాపించడం ద్వారా అతిక్రమణ యొక్క ముగింపును సూచిస్తుంది. అతని ఆత్మ మరియు శరీరం యొక్క బాధలు రెండూ ఇప్పుడు పూర్తయ్యాయి. ఈ ప్రకటన మానవాళి యొక్క విముక్తి మరియు మోక్షం యొక్క మొత్తం పని యొక్క నెరవేర్పును కూడా సూచిస్తుంది, అతని జీవితం బలవంతంగా తీసుకోబడలేదు కానీ ఇష్టపూర్వకంగా లొంగిపోయింది అని నొక్కి చెబుతుంది.

అతని వైపు కుట్టింది. (31-37) 
యేసు మరణాన్ని ధృవీకరించడానికి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది మరియు అసాధారణంగా, అతను సిలువ వేయబడిన వారి కంటే చాలా వేగంగా మరణించాడు. ఈ త్వరిత మరణం అతను ఇష్టపూర్వకంగా తన జీవితాన్ని లొంగిపోయాడని సూచించింది. ఈటె ఒక లోతైన గాయాన్ని కలిగించింది, జీవిత మూలాలను చేరుకుంది, ఏ సాధారణ మానవ శరీరం అలాంటి గాయాన్ని భరించలేదని స్పష్టమైంది. ఈ సంఘటనకు గంభీరమైన ధృవీకరణ దాని అసాధారణ స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది.
అతని వైపు నుండి రక్తం మరియు నీరు ప్రవహించడం క్రీస్తు ద్వారా విశ్వాసులందరూ పొందే రెండు ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలను సూచిస్తుంది: సమర్థన మరియు పవిత్రీకరణ. రక్తం ప్రాయశ్చిత్తాన్ని సూచిస్తుంది, అయితే నీరు శుద్దీకరణను సూచిస్తుంది. రెండూ మన విమోచకుని యొక్క కుట్టిన వైపు నుండి వెలువడతాయి. మన సమర్థనకు దారితీసే యోగ్యత కోసం మరియు మన పవిత్రీకరణను సులభతరం చేసే ఆత్మ మరియు దయ కోసం మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుకు రుణపడి ఉంటాము. ఈ సత్యం విశ్వాసంలో పెళుసుగా ఉన్నవారి భయాలను పోగొట్టి, వారి ఆశలను బలపరచాలి. యేసు కుట్టిన వైపు నుండి, నీరు మరియు రక్తం రెండూ ఉద్భవించాయి, ఇది సమర్థన మరియు పవిత్రీకరణ యొక్క ద్వంద్వ అంశాలను సూచిస్తుంది.
నిర్గమకాండము 12:49 ప్రకారం యేసు కాళ్లు విరగ్గొట్టకూడదని పిలాతు తీసుకున్న నిర్ణయంలో లేఖనాల నెరవేర్పు స్పష్టంగా కనిపించింది. మనం, మన పాపాల ద్వారా, అజ్ఞానంతో మరియు అజాగ్రత్తగా-కొన్నిసార్లు మన స్వంత నమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా మరియు దయలను ఎదుర్కొంటూ, మన దృష్టిని నిరంతరం ఆయన వైపుకు మళ్లిద్దాం. అతని గాయపడిన వైపు నుండి నీరు మరియు రక్తం రెండూ ప్రవహించాయి, అతని పేరులో మన సమర్థన మరియు పవిత్రతను పొందాయి.

యేసు సమాధి. (38-42)
క్రీస్తు యొక్క రహస్య శిష్యుడైన అరిమతీయాకు చెందిన జోసెఫ్ మొదట్లో తన విధేయతను రహస్యంగా ఉంచాడు. శిష్యులు తమ విశ్వాసాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించమని ప్రోత్సహించబడుతుండగా, చిన్న చిన్న పరీక్షలలో తడబడుతున్న కొందరు మరింత ముఖ్యమైన వాటిలో ధైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. దేవుడు ఒక పనిని చేయవలసి వచ్చినప్పుడు, ఆ పనికి తగిన వారిని గుర్తిస్తాడు. నికోడెమస్, క్రీస్తు యొక్క రహస్య మిత్రుడు, స్థిరమైన అనుచరుడు కానప్పటికీ, ఎంబామింగ్ పనిని చేపట్టాడు. మొదట్లో గాయపడిన రెల్లు లాగా పెళుసుగా ఉండే దయ, తర్వాత బలమైన దేవదారుని ఎలా పోలి ఉంటుందో ఇది వివరిస్తుంది. ఈ చర్య ద్వారా, ఈ సంపన్న వ్యక్తులు క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం మరియు బోధనలపై తాము ఉంచిన విలువను, సిలువ అవమానంతో తగ్గకుండా ప్రదర్శించారు.
మన బాధ్యత ప్రస్తుత రోజు మరియు అవకాశం ప్రకారం మన విధులను నెరవేర్చడం, దేవుడు తన వాగ్దానాలను తన స్వంత సమయములో మరియు పద్ధతిలో నెరవేర్చడానికి అప్పగించడం. యేసు దుర్మార్గుల కోసం నియమించబడిన సమాధిలో ఉంచబడ్డాడు, ఇది నేరస్థులకు సాధారణ విధి. అయితే, యెషయా 53:9లో ప్రవచించబడినట్లుగా, అతను తన మరణంలో ధనవంతులతో ఉన్నాడు. ఒక వ్యక్తిలో ఈ రెండు పరిస్థితుల కలయిక చాలా అసంభవంగా అనిపించింది. ఒక కొత్త సమాధిలో అతని ఖననం అతని గుర్తింపు లేదా మరొకరు పెరిగే అవకాశం గురించి సందేహాలు నిరాధారమైనవని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ సంఘటన మన ఖననం స్థలం గురించి అతిగా చెప్పకూడదనే పాఠాన్ని కూడా అందిస్తుంది; యేసు సమీపంలోని సమాధిలో ఖననం చేయబడ్డాడు.
ఇక్కడ, ధర్మసూర్యుడు తాత్కాలికంగా అస్తమించాడు, మళ్లీ మళ్లీ అస్తమించకుండా, గొప్ప కీర్తితో మళ్లీ ఉదయిస్తాడు.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |