John - యోహాను సువార్త 20 | View All

1. ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్దలేనే మరియ పెందలకడ సమాధియొద్దకు వచ్చి, సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.

2. గనుక ఆమె పరుగెత్తికొని సీమోను పేతురునొద్దకును యేసు ప్రేమించిన ఆ మరియొక శిష్యునియొద్దకును వచ్చిప్రభువును సమాధిలోనుండి యెత్తికొనిపోయిరి, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో యెరుగమని చెప్పెను.

3. కాబట్టి పేతురును ఆ శిష్యుడును బయలుదేరి సమాధియొద్దకు వచ్చిరి.

4. వారిద్దరును కూడి పరుగెత్తుచుండగా, ఆ శిష్యుడు పేతురుకంటే త్వరగా పరుగెత్తి ముందుగా సమాధియొద్దకు వచ్చి

5. వంగి నారబట్టలు పడియుండుట చూచెను గాని అతడు సమాధిలో ప్రవేశింపలేదు.

6. అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచ్చి, సమాధిలో ప్రవేశించి,

7. నారబట్టలు పడియుండుటయు, ఆయన తల రుమాలు నార బట్టలయొద్ద ఉండక వేరుగా ఒకటచోట చుట్టిపెట్టియుండుటయు చూచెను.

8. అప్పుడు మొదట సమాధియొద్దకు వచ్చిన ఆ శిష్యుడు లోపలికి పోయి చూచి నమ్మెను.

9. ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగత్యమను లేఖనము వారింకను గ్రహింపరైరి.
కీర్తనల గ్రంథము 16:10

10. అంతట ఆ శిష్యులు తిరిగి తమ వారియొద్దకు వెళ్లిపోయిరి.

11. అయితే మరియ సమాధి బయట నిలిచి యేడ్చు చుండెను. ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా,

12. తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన యిద్దరు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన స్థలములో తలవైపున ఒకడును కాళ్లవైపున ఒకడును కూర్చుండుట కనబడెను.

13. వారు అమ్మా, యెందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడుగగా ఆమెనా ప్రభువును ఎవరో యెత్తికొని పోయిరి; ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెప్పెను.

14. ఆమె యీ మాట చెప్పి వెనుకతట్టు తిరిగి, యేసు నిలిచియుండుట చూచెను గాని ఆయన యేసు అని గుర్తుపట్టలేదు.

15. యేసు అమ్మా, యందుకు ఏడ్చుచున్నావు, ఎవనిని వెదకు చున్నావు? అని ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయ్యా, నీవు ఆయనను మోసికొని పొయినయెడల ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితివో నాతో చెప్పుము, నేను ఆయనను ఎత్తికొని పోదునని చెప్పెను.

16. యేసు ఆమెను చూచిమరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రీ భాషతో రబ్బూనీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అర్థము.

17. యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండ్రియొద్దకు ఎక్కిపోలేదు గనుక నన్ను ముట్టుకొనవద్దు; అయితే నా సహోదరులయొద్దకు వెళ్లినా తండ్రియు మీ తండ్రియు, నా దేవుడును మీ దేవుడునైన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోవు చున్నానని వారితో చెప్పుమనెను.

18. మగ్దలేనే మరియ వచ్చి నేను ప్రభువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పెనని శిష్యులకు తెలియజేసెను.

19. ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి, తాము కూడియున్న యింటి తలుపులు మూసి కొనియుండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచిమీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పెను.

20. ఆయన ఆలాగు చెప్పి వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి.

21. అప్పుడు యేసుమరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేనును మిమ్మును పంపుచున్నానని వారితో చెప్పెను.

22. ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారిమీద ఊది పరిశుద్ధాత్మమ పొందుడి.

23. మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచియుండ నిత్తురో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెప్పెను.

24. యేసు వచ్చినప్పుడు, పండ్రెండుమందిలో ఒకడైన దిదుమ అనబడిన తోమా వారితో లేకపోయెను

25. గనుక తక్కిన శిష్యులుమేము ప్రభువును చూచితిమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గురుతులో పెట్టి, నా చెయ్యి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితేనే గాని నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పెను.

26. ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిష్యులు మరల లోపల ఉన్నప్పుడు తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచిమీకు సమాధానము కలుగును గాక అనెను.

27. తరువాత తోమాను చూచినీ వ్రేలు ఇటు చాచి నా చేతులు చూడుము; నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కలో ఉంచి, అవిశ్వాసివి కాక విశ్వాసివై యుండుమనెను.

28. అందుకు తోమా ఆయనతో నా ప్రభువా, నా దేవా అనెను.

29. యేసు నీవు నన్ను చూచి నమ్మితివి, చూడక నమ్మినవారు ధన్యులని అతనితో చెప్పెను.

30. మరియు అనేకమైన యితర సూచకక్రియలను యేసు తన శిష్యులయెదుట చేసెను; అవి యీ గ్రంథమందు వ్రాయబడియుండలేదు గాని

31. యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును, నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందునట్లును ఇవి వ్రాయబడెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 20 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమాధి ఖాళీగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. (1-10) 
క్రీస్తు తన ప్రాణాన్ని విమోచన క్రయధనంగా ఇచ్చిన తర్వాత పునరుత్థానం చేయకపోతే, అతని త్యాగం సంతృప్తిగా అంగీకరించబడిందని స్పష్టమయ్యేది కాదు. మేరీ శరీరం తప్పిపోయిందని బాధగా భావించింది, నిజానికి ఆశ మరియు ఆనందానికి మూలమైన దాని గురించి తప్పుగా ఫిర్యాదు చేసే బలహీన విశ్వాసులు తరచుగా పంచుకునే సెంటిమెంట్. శిష్యత్వానికి అవకాశం ఉన్నవారు తమ విధుల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ, మంచి పనులలో కృషి చేయడానికి మరియు రిస్క్ తీసుకోవడానికి సుముఖతను ప్రదర్శించడం అభినందనీయం. రాణించే వారి పట్ల అసూయ పడకుండా లేదా వారి ఉత్తమంగా చేసే వారి పట్ల అసహ్యించుకోకుండా మన శ్రద్ద మన వంతు కృషి చేయడంపై ఉండాలి. యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు, ఆయనతో ప్రత్యేక సంబంధాన్ని అనుభవిస్తూ నాయకత్వం వహించాడు. క్రీస్తు ప్రేమ అన్నిటికంటే ప్రతి విధిలో మనకు శక్తినిస్తుంది. వెనుకబడిన పీటర్, గతంలో క్రీస్తును తిరస్కరించాడు, అపరాధ భావం దేవునికి మనం చేసే సేవకు ఎలా ఆటంకం కలిగిస్తుందో వివరిస్తుంది. ఆ సమయంలో, క్రీస్తు మృతులలోనుండి తిరిగి లేస్తాడనే లేఖనాధార సత్యాన్ని శిష్యులు గ్రహించలేదు.

క్రీస్తు మేరీకి కనిపించాడు. (11-18) 
మనం నిజమైన ఆప్యాయతతో మరియు కన్నీళ్లతో శోధించినప్పుడు మనం కోరుకున్న వాటిని కనుగొనే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, చాలా మంది విశ్వాసులు తాము అనుభవించే మేఘాలు మరియు చీకటి గురించి అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తారు, ఇవి తమ ఆత్మలను తగ్గించడానికి, వారి పాపాలను అణచివేయడానికి మరియు క్రీస్తు పట్ల వారి ప్రేమను మరింతగా పెంచుకోవడానికి ఉద్దేశించిన దయ యొక్క పద్ధతులు అని గ్రహించలేదు. దేవదూతల దర్శనం మరియు వారి ఆమోదం యేసును మరియు అతనిపై దేవుని అనుగ్రహాన్ని చూడకుండా సరిపోదు. ఒకప్పుడు క్రీస్తులో దేవుని ప్రేమ మరియు స్వర్గంపై ఆశలు ఉన్నాయని ఓదార్పునిచ్చే సాక్ష్యాలను కలిగి ఉన్న, ఇప్పుడు వాటిని కోల్పోయి, చీకటిలో తిరుగుతున్న, విడిచిపెట్టబడిన ఆత్మ యొక్క బాధలను రుచి చూసిన వారికి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది. అటువంటి గాయపడిన ఆత్మ యొక్క బరువును ఎవరు భరించగలరు?
క్రీస్తు, అన్వేషకులకు తనను తాను వెల్లడించినప్పుడు, తరచుగా వారి అంచనాలను అధిగమిస్తాడు. యేసును కనుగొనాలనే మేరీ యొక్క హృదయపూర్వక కోరికను పరిశీలించండి. తన ప్రజలకు తనను తాను తెలియజేసుకోవడానికి క్రీస్తు యొక్క ప్రాధమిక సాధనం అతని మాట ద్వారా, ప్రత్యేకంగా వారి ఆత్మలకు వర్తింపజేయడం, వారిని వ్యక్తిగతంగా సంబోధించడం. చదివినంత మాత్రాన ఇది నా మాస్టారా? యేసును ప్రేమించే వారు తమపై ఆయనకున్న అధికారాన్ని గురించి మాట్లాడే సంతోషాన్ని గమనించండి. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితులకు మించి తన శారీరక ఉనికిని ఆశించకుండా అతను హెచ్చరించాడు.
క్రీస్తుతో ఐక్యత నుండి ఉద్భవించిన దేవునితో లోతైన సంబంధాన్ని గమనించండి. మనం దైవిక స్వభావంలో పాలుపంచుకున్నప్పుడు, క్రీస్తు తండ్రి మన తండ్రి అవుతాడు మరియు అతను మానవ స్వభావంలో పాల్గొనడం ద్వారా మన దేవుడిని పంచుకుంటాడు. క్రీస్తు పరలోకానికి ఆరోహణమవడం, అక్కడ ఆయన మనకోసం మధ్యవర్తిత్వం చేయడం అపరిమితమైన ఓదార్పునిస్తుంది. క్రీస్తును అనుసరించే వారు ఈ భూమిని తమ అంతిమ నివాసంగా మరియు విశ్రాంతిగా భావించకూడదు. వారి కళ్ళు, లక్ష్యాలు మరియు హృదయపూర్వక కోరికలు మరొక ప్రపంచంపై ఉంచాలి, వారి హృదయాలను పరలోక విషయాలపై కేంద్రీకరించాలి. "నేను అధిరోహిస్తున్నాను, కాబట్టి నేను పైన ఉన్నవాటిని వెతకాలి" అనే అవగాహన వారి దృక్కోణానికి మార్గదర్శకంగా ఉండాలి.
క్రీస్తు బోధనలను అర్థం చేసుకున్న వారికి, ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం వారి జ్ఞానాన్ని పంచుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది.

అతను శిష్యులకు కనిపిస్తాడు. (19-25) 
ఇది వారం ప్రారంభంలో గుర్తించబడింది, ఆ తర్వాత పవిత్రమైన రచయితలచే నొక్కిచెప్పబడిన రోజు, ఇది క్రీస్తు పునరుత్థాన జ్ఞాపకార్థం క్రిస్టియన్ సబ్బాత్‌గా స్పష్టంగా పేర్కొనబడింది. యూదులకు భయపడి, శిష్యులు తలుపులు భద్రపరిచారు, కానీ ఊహించని విధంగా, యేసు వారి మధ్య కనిపించాడు, అద్భుతంగా శబ్దం లేకుండా లోపలికి ప్రవేశించాడు. క్రీస్తు అనుచరులకు, ఓదార్పు అనేది వ్యక్తిగత సమావేశాలలో కూడా, మూసిన తలుపుల ద్వారా క్రీస్తు ఉనికిని అడ్డుకోలేరనే భరోసాలో ఉంది. అతను తన ఆత్మ యొక్క ఓదార్పునిచ్చే ఆలింగనం ద్వారా తన ప్రేమను వెల్లడించినప్పుడు, అతను జీవిస్తున్నందున, వారు కూడా అలానే ఉంటారని అతను ధృవీకరిస్తాడు. ఏ క్షణంలోనైనా క్రీస్తును చూడటం ద్వారా శిష్యుని హృదయం సంతోషిస్తుంది, మరియు వారు ఎంత ఎక్కువ యేసును ఎదుర్కొంటే, వారి సంతోషం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
యేసు, "మీరు పరిశుద్ధాత్మను స్వీకరించండి" అని తెలియజేసారు, వారి ఆధ్యాత్మిక శక్తి మరియు వారి మిషన్ కోసం సామర్థ్యం అతని నుండి ఉద్భవించి, అతనిపై ఆధారపడతాయని నొక్కిచెప్పారు. హృదయంలో విశ్వాసంతో స్వీకరించబడిన క్రీస్తు యొక్క ప్రతి మాట, ఈ దైవిక ప్రేరణను కలిగి ఉంటుంది, అది లేకుండా కాంతి లేదా జీవితం లేదు. దేవుని ఏదీ గ్రహించబడదు, అర్థం చేసుకోదు, వివేచించబడదు లేదా అది లేకుండా అనుభూతి చెందదు. తదనంతరం, పాపం క్షమించబడే ఏకైక మార్గాలను ప్రకటించమని క్రీస్తు అపొస్తలులకు సూచించాడు. వారి అధికారం తీర్పులో కాదు, తీర్పు రోజులో దేవుడు అంగీకరించే లేదా తిరస్కరించే వారి పాత్రను ప్రకటించడంలో ఉంది. వారు తప్పుడు ప్రొఫెసర్‌కి వ్యతిరేకంగా దేవుని బిడ్డ యొక్క ప్రత్యేక గుర్తులను స్పష్టంగా వివరించారు మరియు ప్రతి కేసు తీర్పులో తదనుగుణంగా నిర్ణయించబడుతుంది.
క్రీస్తు అనుచరులు ఆయన పేరుతో సమావేశమైనప్పుడు, ప్రత్యేకించి ఆయన పవిత్ర దినాన, ఆయన వారిని కలుసుకుని శాంతి మాట్లాడతానని వాగ్దానం చేస్తాడు. వారు విన్న మరియు అనుభవించిన వాటిని పంచుకుంటూ, వారి అత్యంత పవిత్రమైన విశ్వాసంలో ఒకరినొకరు మెరుగుపర్చడానికి ప్రయత్నించాలి. థామస్, నేరారోపణ కోసం తన స్వంత ప్రమాణాలను నొక్కిచెప్పడంలో, ఇజ్రాయెల్ యొక్క పవిత్రుడిని పరిమితం చేశాడు మరియు సమృద్ధిగా సాక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ అవిశ్వాసంలో వదిలివేయబడవచ్చు. శిష్యుల దీర్ఘకాలిక భయాలు మరియు బాధలు తరచుగా వారి నిర్లక్ష్యానికి పర్యవసానంగా పనిచేస్తాయి.

థామస్ యొక్క అవిశ్వాసం. (26-29) 
ఏడులో ఒక రోజు యొక్క పవిత్రత ప్రారంభం నుండి స్థాపించబడింది మరియు మెస్సీయ రాజ్యంలో, ఆ రోజున క్రీస్తు తన శిష్యులతో పునరావృతమయ్యే సమావేశాల ద్వారా వారంలోని మొదటి రోజును పవిత్రమైన రోజుగా పేర్కొనడం సూచించబడింది. ఈ రోజు యొక్క మతపరమైన ఆచారం చర్చి యొక్క ప్రతి యుగం ద్వారా ఆమోదించబడింది. నమ్మినా నమ్మకపోయినా మాట్లాడే మరియు ఆలోచించిన ప్రతి మాట ప్రభువైన యేసుకు తెలుసు. 1 యోహాను 5:11లో ఉద్బోధించినట్లుగా, బలహీనులతో సహించవలసిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పి, థామస్‌ను అవిశ్వాసంలో వదిలేయకుండా దయతో అతనికి వసతి కల్పించాడు.

ముగింపు. (30,31)
మన ప్రభువు పునరుత్థానానికి సంబంధించిన అదనపు సంకేతాలు మరియు సాక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ, వ్రాతపూర్వకంగా నమోదు చేయబడినవి యేసు దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయ, పాపుల విమోచకుడు మరియు దేవుని కుమారుడని నమ్మకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. ఈ విశ్వాసం ద్వారా, వ్యక్తులు అతని దయ, సత్యం మరియు శక్తి ద్వారా శాశ్వత జీవితాన్ని పొందగలరని ఆశించబడింది. యేసుక్రీస్తు అనే దృఢ నిశ్చయాన్ని మనం స్వీకరించి, ఈ నమ్మకం ద్వారా ఆయన నామంలో జీవాన్ని పొందుదాం.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |