John - యోహాను సువార్త 4 | View All

1. యోహాను కంటె యేసు ఎక్కువమందిని శిష్యులనుగా చేసికొని వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచున్న సంగతి పరిసయ్యులు వినిరని ప్రభువునకు తెలిసినప్పడు

2. ఆయన యూదయ దేశము విడిచి గలిలయదేశమునకు తిరిగి వెళ్లెను.

3. అయినను యేసే బాప్తిస్మమియ్యలేదు గాని ఆయన శిష్యులిచ్చు చుండిరి.

4. ఆయన సమరయ మార్గమున వెళ్లవలసివచ్చెను గనుక

5. యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచ్చిన భూమి దగ్గరనున్న సమరయలోని సుఖారను ఒక ఊరికి వచ్చెను.
ఆదికాండము 33:19, ఆదికాండము 48:22, యెహోషువ 24:32

6. అక్కడ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు ప్రయాణమువలన అలసియున్న రీతినే ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను; అప్పటికి ఇంచుమించు పండ్రెండు గంటలాయెను.

7. సమరయ స్త్రీ ఒకతె నీళ్ళు చేదుకొను టకు అక్కడికి రాగా యేసునాకు దాహమునకిమ్మని ఆమె నడిగెను.

8. ఆయన శిష్యులు ఆహారము కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళ్లియుండిరి.

9. ఆ సమరయ స్త్రీయూదుడ వైన నీవు సమరయ స్త్రీనైన నన్ను దాహమునకిమ్మని యేలాగు అడుగుచున్నావని ఆయనతో చెప్పెను. ఏల యనగా యూదులు సమరయులతో సాంగత్యము చేయరు.
ఎజ్రా 4:3, ఎజ్రా 9:1-1044

10. అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమ్మని నిన్ను అడుగుచున్నవాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు జీవజల మిచ్చునని ఆమెతో చెప్పెను.

11. అప్పుడా స్త్రీ అయ్యా, యీ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమియు లేదే; ఆ జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరకును?

12. తానును తన కుమాళ్లును, పశువులును, యీబావినీళ్లు త్రాగి మాకిచ్చిన మన తండ్రియైన యాకోబుకంటె నీవు గొప్పవాడవా? అని ఆయనను అడిగెను.

13. అందుకు యేసు ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతివాడును మరల దప్పిగొనును;

14. నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగు వాడెప్పుడును దప్పిగొనడు; నేను వానికిచ్చు నీళ్లు నిత్యజీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటి బుగ్గగా ఉండునని ఆమెతో చెప్పెను.

15. ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి అయ్యా, నేను దప్పిగొనకుండునట్లును, చేదుకొనుట కింతదూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్లు నాకు దయచేయుమని అడుగగా

16. యేసు నీవు వెళ్లి నీ పెనిమిటిని పిలుచుకొని యిక్కడికి రమ్మని ఆమెతో చెప్పెను.

17. ఆ స్త్రీనాకు పెనిమిటి లేడనగా, యేసు ఆమెతొ నాకు పెనిమిటి లేడని నీవు చెప్పిన మాటసరియే;

18. నీకు అయిదుగురు పెనిమిట్లుండిరి, ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నీ పెనిమిటి కాడు; సత్యమే చెప్పితివనెను.

19. అప్పుడా స్త్రీ అయ్యా, నీవు ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నాను.

20. మా పితరులు ఈ పర్వతమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరా ధింపవలసిన స్థలము యెరూషలేములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇట్లనెను
ద్వితీయోపదేశకాండము 11:29, ద్వితీయోపదేశకాండము 12:5-14, యెహోషువ 8:33, కీర్తనల గ్రంథము 122:1-5

21. అమ్మా, ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, ఆ కాలమందు ఈ పర్వతము మీదనైనను యెరూషలేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు. నా మాట నమ్ముము;

22. మీరు మీకు తెలియని దానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచున్నది.
యెషయా 2:3

23. అయితే యథార్థముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను తండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చుచున్నది; అది ఇప్పుడును వచ్చేయున్నది; తన్ను ఆరాధించువారు అట్టివారే కావలెనని తండ్రి కోరుచున్నాడు.

24. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించు వారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింపవలెననెను.

25. ఆ స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్తనబడిన మెస్సీయ వచ్చునని నేనెరుగుదును; ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయునని చెప్పగా

26. యేసు నీతో మాటలాడు చున్న నేనే ఆయననని ఆమెతో చెప్పెను.

27. ఇంతలో ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన స్త్రీతో మాటలాడుట చూచి ఆశ్చర్యపడిరి గానినీకేమి కావలె ననియైనను, ఈమెతో ఎందుకు మాటలాడు చున్నావని యైనను ఎవడును అడుగలేదు.

28. ఆ స్త్రీ తన కుండ విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్లి

29. మీరు వచ్చి, నేను చేసిన వన్నియు నాతో చెప్పిన మనుష్యుని చూడుడి; ఈయన క్రీస్తుకాడా అని ఆ ఊరివారితో చెప్పగా

30. వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొద్దకు వచ్చుచుండిరి.

31. ఆ లోగా శిష్యులుబోధకుడా, భోజనము చేయుమని ఆయనను వేడుకొనిరి.

32. అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉన్నదని వారితో చెప్పగా

33. శిష్యులు ఆయన భుజించుటకు ఎవడైన నేమైనను తెచ్చెనేమో అని యొకనితో ఒకడు చెప్పు కొనిరి.

34. యేసు వారిని చూచినన్ను పంపినవాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు, ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారమై యున్నది.

35. ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు గదా. ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి; అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చియున్నవని మీతో చెప్పు చున్నాను.

36. విత్తువాడును కోయువాడును కూడ సంతో షించునట్లు, కోయువాడు జీతము పుచ్చుకొని నిత్య జీవార్థ మైన ఫలము సమకూర్చుకొనుచున్నాడు.

37. విత్తువా డొకడు కోయువాడొకడను మాట యీ విషయములో సత్యమే.
మీకా 6:15

38. మీరు దేనినిగూర్చి కష్టపడ లేదో దానిని కోయుటకు మిమ్మును పంపితిని; ఇతరులు కష్టపడిరి మీరు వారి కష్టఫలములో ప్రవేశించుచున్నారని చెప్పెను.

39. నేను చేసినవన్నియు నాతో చెప్పెనని సాక్ష్య మిచ్చిన స్త్రీయొక్క మాటనుబట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిరి.

40. ఆ సమరయులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి, తమయొద్ద ఉండుమని ఆయనను వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అక్కడ రెండు దినములుండెను.

41. ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమ్మి ఆ స్త్రీని చూచిఇకమీదట నీవు చెప్పిన మాటనుబట్టి కాక

42. మామట్టుకు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని నమ్ముచున్నామనిరి.

43. ఆ రెండుదినములైన తరువాత ఆయన అక్కడనుండి బయలుదేరి గలిలయకు వెళ్లెను.

44. ఎందుకనగా ప్రవక్త స్వదేశములో ఘనత పొందడని యేసు సాక్ష్య మిచ్చెను.

45. గలిలయులుకూడ ఆ పండుగకు వెళ్ళువారు గనుక యెరూషలేములో పండుగ సమయమున ఆయనచేసిన కార్యములన్నియు వారు చూచినందున ఆయన గలిలయకు వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకొనిరి.

46. తాను నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగి వచ్చెను. అప్పుడు కపెర్న హూములో ఒక ప్రధానికుమారుడు రోగియైయుండెను.

47. యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచ్చెనని అతడు విని ఆయనయొద్దకు వెళ్లి, తన కుమారుడు చావ సిద్ధమైయుండెను గనుక ఆయనవచ్చి అతని స్వస్థ పరచవలెనని వేడుకొనెను.

48. యేసుసూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చూడ కుంటే మీరెంతమాత్రము నమ్మరని అతనితో చెప్పెను.
దానియేలు 4:2, దానియేలు 4:37

49. అందుకా ప్రధాని ప్రభువా, నా కుమారుడు చావక మునుపే రమ్మని ఆయనను వేడుకొనెను.

50. యేసు నీవు వెళ్లుము, నీ కుమారుడు బ్రదికియున్నాడని అతనితో చెప్పగా ఆ మనుష్యుడు యేసు తనతో చెప్పిన మాట నమ్మి వెళ్లి పోయెను.

51. అతడింక వెళ్లుచుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగావచ్చి, అతని కుమారుడు బ్రదికి యున్నాడని తెలియజెప్పిరి.

52. ఏ గంటకు వాడు బాగు పడసాగెనని వారిని అడిగినప్పుడు వారునిన్న ఒంటి గంటకు జ్వరము వానిని విడిచెనని అతనితో చెప్పిరి.

53. నీ కుమారుడు బ్రదికియున్నాడని యేసు తనతో చెప్పిన గంట అదే అని తండ్రి తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమ్మిరి.

54. ఇది యేసు యూదయ నుండి గలిలయకు వచ్చి చేసిన రెండవ సూచకక్రియ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు గలిలయకు బయలుదేరడం. (1-3) 
1cor 1:17లో సూచించినట్లుగా, బాప్టిజం కంటే దానిని అత్యంత ఉన్నతంగా ఎంచుకుంటూ యేసు తనను తాను ప్రధానంగా ప్రకటించడానికి అంకితం చేసుకున్నాడు. తన శిష్యులకు బాప్టిజం బాధ్యతను అప్పగించడం ద్వారా, అతను వారికి గౌరవం ఇచ్చాడు. మతకర్మల యొక్క సమర్థత వాటిని నిర్వహించే వ్యక్తిపై ఆధారపడి ఉండదని ఇది మనకు బోధిస్తుంది.

సమరిటన్ స్త్రీతో అతని ఉపన్యాసం. (4-26) 
సమరయులు మరియు యూదుల మధ్య బలమైన శత్రుత్వం ఉంది. క్రీస్తు, యూదయ నుండి గలిలయకు ప్రయాణిస్తూ, సమరయ గుండా వెళ్ళాడు. ప్రలోభాలకు గురిచేసే ప్రదేశాలను నివారించడం మంచిది అయితే, అవసరం కొన్నిసార్లు మనల్ని లోపలికి వెళ్లమని బలవంతం చేస్తుంది, అయినప్పటికీ మనం నివాసం లేకుండానే వేగంగా వెళ్లాలి. ఇక్కడ, మన ప్రభువైన యేసు ప్రయాణీకులకు సాధారణమైన అలసటను అనుభవిస్తూ, తన మానవత్వాన్ని ధృవీకరిస్తున్నట్లు మనకు కనిపిస్తుంది. శ్రమ పాపంతో ప్రవేశించింది, మరియు తనను తాను మనకు శాపంగా మార్చుకోవడంలో, క్రీస్తు దానిని సమర్పించాడు. ఆర్థికంగా నిరాడంబరంగా ఉండడంతో సరైన విశ్రాంతి స్థలం లేకుండా బావి దగ్గర కూర్చొని కాలినడకన ప్రయాణించాడు. అటువంటి అంశాలలో మనం ఇష్టపూర్వకంగా దేవుని కుమారుడిని అనుకరించాలి.
నీటి కోసం సమరయ స్త్రీని ఆశ్రయించడం, క్రీస్తు శత్రుత్వం లేకపోవడం ఆమెను ఆశ్చర్యపరిచింది. మితవాద వ్యక్తులు, అనుబంధంతో సంబంధం లేకుండా, తరచుగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తారు. అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని, క్రీస్తు ఆమెకు దైవిక విషయాల గురించి బోధించాడు, ఆమె అజ్ఞానం, పాపం మరియు రక్షకుని అవసరం. జీవజలము యొక్క రూపకం పాత నిబంధన నుండి వచ్చిన వాగ్దానమైన ఆత్మను సూచిస్తుంది. ఆత్మ యొక్క దయ మరియు సౌకర్యాలు దాహంతో ఉన్న ఆత్మను దాని స్వభావం మరియు అవసరం గురించి తెలుసుకుని సంతృప్తి పరుస్తాయి. స్త్రీ, క్రీస్తు మాటలను అక్షరాలా తీసుకుంటూ, యాకోబు బావి నీటిని జీవజలంతో పోల్చింది.
క్రీస్తు జాకబ్ యొక్క బావి నీటి నుండి అస్థిరమైన సంతృప్తిని నొక్కి చెప్పాడు, దానిని ఆత్మ అందించే శాశ్వతమైన సంతృప్తితో విభేదించాడు. కార్నల్ హృదయాలు తక్షణ అవసరాలపై దృష్టి పెడతాయి, తరచుగా నమ్మకాలను వక్రీకరిస్తాయి. క్రీస్తు ఆమె జీవనశైలిని ఎదుర్కొన్నాడు మరియు ఆమె అతన్ని ప్రవక్తగా గుర్తించింది. హృదయాన్ని పరిశోధించే క్రీస్తు పదం యొక్క శక్తి అతని దైవిక అధికారాన్ని ధృవీకరించింది. శాశ్వతమైన ఆరాధనా వస్తువు అయిన దేవుణ్ణి తండ్రిగా గుర్తిస్తూ, తాత్కాలిక స్వభావం మన వివాదాలను తగ్గించాలి.
యూదులు తమ ఆరాధనలో సరిగ్గా ఉండగా, క్రీస్తు దాని రాబోయే పరివర్తన గురించి మాట్లాడాడు, ఎందుకంటే దేవుడు అన్ని దేశాల విశ్వాసులకు తండ్రిగా బయలుపరచబడతాడు. నిజమైన ఆరాధనలో ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మచే ప్రభావితమై, తీవ్రమైన ప్రార్థనలు మరియు థాంక్స్ గివింగ్ వంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రేమలను కలిగి ఉంటుంది. సమారిటన్ అయినప్పటికీ, పరాయి మరియు శత్రుత్వంగా పరిగణించబడుతున్నప్పటికీ, ఏ శిష్యుడి కంటే క్రీస్తు తనను తాను పూర్తిగా వెల్లడించడాన్ని స్త్రీ చూసింది. మనల్ని మనం తగ్గించుకుని, ప్రపంచ రక్షకునిగా క్రీస్తుని విశ్వసిస్తే గత పాపాలు అంగీకరించడానికి ఆటంకం కలిగించవు.

సమరయ స్త్రీతో క్రీస్తు సంభాషణ యొక్క ప్రభావాలు. (27-42) 
క్రీస్తు సమారిటన్‌తో సంభాషణలో నిమగ్నమైనందుకు శిష్యులు ఆశ్చర్యపోయారు, కానీ దానికి మంచి కారణం ఉందని వారు గుర్తించారు. దేవుని వాక్యాన్ని మరియు ప్రావిడెన్స్‌ను అర్థం చేసుకోవడంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, క్రీస్తు చెప్పే మరియు చేసే ప్రతిదీ తెలివైన మరియు దయగల ప్రయోజనం కోసం అని విశ్వసించడం ప్రయోజనకరం. స్త్రీ రెండు కోణాల ద్వారా లోతుగా ప్రభావితమైంది: క్రీస్తు జ్ఞానం యొక్క లోతు, మొత్తం మానవాళి యొక్క ఆలోచనలు, పదాలు మరియు చర్యలను కలిగి ఉంటుంది మరియు ఆమె దాచిన పాపాలను బహిర్గతం చేసిన అతని పదాల అధికార శక్తి. ఈ ద్యోతకం యొక్క అసౌకర్య స్వభావం ఉన్నప్పటికీ, ఆమె క్రీస్తు ఉపన్యాసంలోని ఈ భాగంపై దృష్టి సారించింది, పాపాన్ని గుర్తించడం ద్వారా ప్రేరేపించబడిన క్రీస్తు జ్ఞానం గురించిన అవగాహన పరివర్తన మరియు విముక్తి కలిగించే అవకాశం ఉందని నిరూపిస్తుంది.
క్రీస్తును తెలుసుకోవాలనుకునే వ్యక్తులు ఆయన పేరును ఎక్కడ వెల్లడిస్తారో అక్కడ ఆయనను సంప్రదించాలి. దేవుని చిత్తాన్ని శ్రద్ధగా మరియు ఆనందంగా చేయమని క్రీస్తు ఉదాహరణ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. అతను తన పనిని కోత ప్రక్రియతో పోల్చాడు, దాని నియమిత స్వభావాన్ని మరియు అది కోరే ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పాడు. సువార్త, పంట కాలం వంటిది, క్లుప్తమైన మరియు భర్తీ చేయలేని కాలం. మంచి పనులను ప్రారంభించేందుకు మరియు ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి దేవుడు కొన్నిసార్లు బలహీనంగా మరియు అసంభవమైన సాధనాలను ఉపయోగిస్తాడు. ఈ సందర్భంలో, యేసు, ఒంటరిగా ఉన్న స్త్రీకి బోధించడం ద్వారా, మొత్తం పట్టణానికి జ్ఞానాన్ని వ్యాప్తి చేశాడు.
క్రీస్తు వద్ద పొరపాట్లు చేయని వారు ధన్యులు. దేవునిచే బోధించబడిన వారికి మరింత తెలుసుకోవడానికి నిజమైన ఆసక్తి ఉంటుంది మరియు క్రీస్తు మరియు ఆయన వాక్యం పట్ల వారి ప్రేమ మెచ్చుకోదగినది, ప్రత్యేకించి అది ముందస్తు ఆలోచనలను అధిగమించినప్పుడు. సమరయుల విశ్వాసం పెరిగింది - వారు క్రీస్తును యూదులకే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచానికి రక్షకునిగా విశ్వసించారు. వారి దృఢ నిశ్చయం ప్రత్యక్ష అనుభవంలో ఉంది: "ఈయన నిజంగా క్రీస్తు అని మాకు తెలుసు, ఎందుకంటే మనం ఆయనను విన్నాము."

క్రీస్తు ప్రభువు కుమారుడిని స్వస్థపరుస్తాడు. (43-54)
తండ్రి, తన గొప్ప హోదా ఉన్నప్పటికీ, తన కొడుకు అనారోగ్యంతో బాధపడే పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాడు. అధిక గౌరవాలు మరియు బిరుదులు అనారోగ్యం మరియు మరణాల వాస్తవాల నుండి ఎటువంటి రోగనిరోధక శక్తిని అందించలేదు. అత్యంత గౌరవప్రదమైన వ్యక్తులు కూడా వారి స్వంత దుర్బలత్వం మరియు ఆధారపడటాన్ని గుర్తించి వినయంతో దేవుడిని సంప్రదించాలి. అతను అనుకూలమైన ప్రతిస్పందన పొందే వరకు ప్రభువు తన అభ్యర్థనను కొనసాగించాడు. ప్రారంభంలో, క్రీస్తు శక్తిపై అతని విశ్వాసం కొంత అనిశ్చితిని వెల్లడి చేసింది, సమయం మరియు దూరం యేసు ప్రభువు యొక్క జ్ఞానానికి, దయకు మరియు శక్తికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేవని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఒక సాధారణ పోరాటం.
క్రీస్తు ఓదార్పు మాటలతో ప్రతిస్పందించాడు, అతను మాట్లాడినప్పుడు ఆత్మ జీవిస్తుందని ధృవీకరించాడు. తండ్రి యొక్క తదుపరి చర్యలు అతని విశ్వాసం యొక్క నిజాయితీని ప్రదర్శించాయి. ఆ రాత్రి అతను త్వరగా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు, కానీ అతను తన హృదయంలో ప్రశాంతతను ప్రదర్శిస్తూ తన దారిలో వెళ్ళాడు. బిడ్డ కోలుకున్న వార్తను సేవకులు తెలియజేసారు, తండ్రి ఆశ నెరవేరిందని ధృవీకరించారు. దేవుని వాగ్దానాలపై నమ్మకం ఉంచేవారి నిరీక్షణతో శుభవార్త సరితూగుతుంది.
యేసు మాటలతో ఆయన చేసిన చర్యలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, కుటుంబానికి వైద్యం తీసుకురావడం మోక్షానికి సమానం. క్రీస్తు యొక్క ఒక్క ఉచ్చారణలో పొందుపరచబడిన శక్తిని అనుభవించడం ఒకరి ఆత్మలో అతని అధికారాన్ని స్థాపించగలదు. ఆ అద్భుతాన్ని చూసి ముచ్చటపడిన కుటుంబం మొత్తం యేసుపై విశ్వాసం కలిగింది. అద్భుతం యొక్క లోతైన ప్రభావం యేసుతో ఆప్యాయతతో కూడిన సంబంధాన్ని పెంపొందించింది మరియు క్రీస్తును గురించిన జ్ఞానం కుటుంబాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతూనే ఉంది, ఇది వ్యక్తులకు భౌతిక శ్రేయస్సు మరియు ఆధ్యాత్మిక మోక్షాన్ని తీసుకువస్తుంది.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |