John - యోహాను సువార్త 5 | View All

1. అటుతరువాత యూదుల పండుగ యొకటి వచ్చెను గనుక యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్లెను.

2. యెరూషలేములో గొఱ్ఱెల ద్వారము దగ్గర, హెబ్రీ భాషలో బేతెస్ద అనబడిన యొక కోనేరు కలదు, దానికి అయిదు మంటపములు కలవు.

3. ఆ యా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదలించుట కలదు. నీరు కదలింపబడిన పిమ్మట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధిగలవాడైనను బాగు పడును,

4. గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గ్రుడ్డివారు, కుంటివారు ఊచకాలుచేతులు గలవారు, గుంపులుగా పడియుండిరి.

5. అక్కడ ముప్పది యెనిమిది ఏండ్లనుండి వ్యాధిగల యొక మనుష్యుడుండెను.

6. యేసు, వాడు పడియుండుట చూచి, వాడప్పటికి బహుకాలమునుండి ఆ స్థితిలోనున్నాడని యెరిగి స్వస్థపడ గోరుచున్నావా అని వాని నడుగగా

7. ఆ రోగి అయ్యా, నీళ్లు కదలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడును లేడు గనుక నేను వచ్చునంతలో మరియొకడు నాకంటె ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను.

8. యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని వానితో చెప్పగా

9. వెంటనే వాడు స్వస్థతనొంది తన పరుపెత్తికొని నడిచెను.

10. ఆ దినము విశ్రాంతిదినము గనుక యూదులు ఇది విశ్రాంతిదినము గదా; నీవు నీ పరుపెత్తికొన తగదే అని స్వస్థత నొందినవానితో చెప్పిరి.
యిర్మియా 17:21

11. అందుకు వాడు నన్ను స్వస్థపరచినవాడు నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని నాతో చెప్పెననెను.

12. వారు నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని నీతో చెప్పినవాడెవడని వానిని అడిగిరి.

13. ఆయన ఎవడో స్వస్థతనొందినవానికి తెలియలేదు; ఆ చోటను గుంపు కూడియుండెను గనుక యేసు తప్పించుకొనిపోయెను.

14. అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచిఇదిగో స్వస్థతనొందితివి; మరి యెక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండునట్లు ఇకను పాపము చేయకుమని చెప్పగా

15. వాడు వెళ్లి, తన్ను స్వస్థపరచినవాడు యేసు అని యూదులకు తెలియజెప్పెను.

16. ఈ కార్యములను విశ్రాంతి దినమున చేసినందున యూదులు యేసును హింసించిరి.

17. అయితే యేసునాతండ్రి యిది వరకు పనిచేయుచున్నాడు, నేనును చేయుచున్నానని వారికి ఉత్తరమిచ్చెను.

18. ఆయన విశ్రాంతి దినాచారము మీరుట మాత్రమేగాక, దేవుడు తన సొంత తండ్రి అని చెప్పి, తన్ను దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందు నిమిత్తమును యూదులు ఆయనను చంపవలెనని మరి ఎక్కువగా ప్రయత్నము చేసిరి.

19. కాబట్టి యేసు వారికి ఇట్లు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను తండ్రి యేది చేయుట కుమారుడు చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే కుమారుడును ఆలాగే చేయును.

20. తండ్రి, కుమారుని ప్రేమించుచు, తాను చేయువాటి నెల్లను ఆయనకు అగపరచుచున్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. మరియు మీరు ఆశ్చర్య పడునట్లు వీటికంటె గొప్ప కార్యములను ఆయనకు అగపరచును.

21. తండ్రి మృతులను ఏలాగు లేపి బ్రదికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిష్టము వచ్చినవారిని బ్రదికించును.

22. తండ్రి యెవనికిని తీర్పు తీర్చడు గాని

23. తండ్రిని ఘనపరచునట్లుగా అందరును కుమారుని ఘనపరచ వలెనని తీర్పుతీర్చుటకు సర్వాధికారము కుమారునికి అప్పగించియున్నాడు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను పంపిన తండ్రిని ఘనపరచడు.

24. నా మాట విని నన్ను పంపినవానియందు విశ్వాసముంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు; వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములొ నుండి జీవములోనికి దాటియున్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

25. మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దము విను గడియ వచ్చుచున్నది, ఇప్పుడే వచ్చియున్నది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

26. తండ్రి యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యున్నాడో ఆలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము అనుగ్రహించెను.

27. మరియు ఆయన మనుష్య కుమారుడు గనుక తీర్పుతీర్చుటకు (తండ్రి) అధికారము అనుగ్రహించెను.

28. దీనికి ఆశ్చర్యపడకుడి; ఒక కాలము వచ్చుచున్నది; ఆ కాలమున సమాధులలో నున్నవారందరు ఆయన శబ్దము విని

29. మేలు చేసినవారు జీవ పునరుత్థానమునకును కీడు చేసినవారు తీర్పు పునరుత్థానమునకును బయటికి వచ్చెదరు.
దానియేలు 12:2

30. నా అంతట నేనే ఏమియు చేయలేను; నేను విను నట్లుగా తీర్పు తీర్చుచున్నాను. నన్ను పంపిన వాని చిత్తప్రకారమే చేయగోరుదును గాని నా యిష్ట ప్రకారము చేయగోరను గనుక నా తీర్పు న్యాయమైనది.

31. నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకొనినయెడల నా సాక్ష్యము సత్యము కాదు.

32. నన్నుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చు వేరొకడు కలడు; ఆయన నన్నుగూర్చి ఇచ్చు సాక్ష్యము సత్యమని యెరుగుదును.

33. మీరు యోహాను నొద్దకు (కొందరిని) పంపితిరి; అతడు సత్యమునకు సాక్ష్యమిచ్చెను.

34. నేను మనుష్యులవలన సాక్ష్యమంగీకరింపను గాని మీరు రక్షింప బడవలెనని యీ మాటలు చెప్పుచున్నాను.

35. అతడు మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇష్ట పడితిరి.

36. అయితే యోహాను సాక్ష్యముకంటె నా కెక్కువైన సాక్ష్యము కలదు; అదేమనిన, నేను నెర వేర్చుటకై తండ్రి యే క్రియలను నా కిచ్చియున్నాడో, నేను చేయుచున్న ఆ క్రియలే తండ్రి నన్ను పంపి యున్నాడని నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి.

37. మరియు నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్నుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచున్నాడు; మీరు ఏ కాలమందైనను ఆయన స్వరము వినలేదు; ఆయన స్వరూపము చూడలేదు.

38. ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనుక మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచియుండలేదు.

39. లేఖన ములయందు మీకు నిత్యజీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు, అవే నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చు చున్నవి.

40. అయితే మీకు జీవము కలుగునట్లు మీరు నాయొద్దకు రానొల్లరు.

41. నేను మనుష్యులవలన మహిమ పొందువాడనుకాను.

42. నేను మిమ్మును ఎరుగుదును; దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు.

43. నేను నా తండ్రి నామమున వచ్చియున్నాను, మీరు నన్ను అంగీకరింపరు, మరి యొకడు తన నామమున వచ్చినయెడల వానిని అంగీ కరింతురు,

44. అద్వితీయ దేవునివలన వచ్చు మెప్పునుకోరక యొకనివలన ఒకడు మెప్పుపొందుచున్న మీరు ఏలాగు నమ్మగలరు? నేను తండ్రియొద్ద మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి;

45. మీరాశ్రయించుచున్న మోషే మీమీద నేరము మోపును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 31:26-27

46. అతడు నన్నుగూర్చి వ్రాసెను గనుక మీరు మోషేను నమ్మినట్టయిన నన్నును నమ్ముదురు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15

47. మీరతని లేఖనములను నమ్మనియెడల నా మాటలు ఏలాగు నమ్ముదురనెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

బెథెస్డా కొలను వద్ద నివారణ. (1-9) 
స్వతహాగా, మనమందరం ఆధ్యాత్మికంగా శక్తిహీనులము, చూపులేనివారము, వికలాంగులము మరియు వాడిపోయినవారము. అయినప్పటికీ, మనం దానిపై శ్రద్ధ వహిస్తే సమగ్ర నివారణ అందుబాటులో ఉంది. ఒక దేవదూత దిగి నీటిని కదిలించాడు, మరియు అనారోగ్యంతో సంబంధం లేకుండా, నీరు దానిని నయం చేయగలదు. అయితే, మొదట అడుగుపెట్టిన వ్యక్తి మాత్రమే ప్రయోజనం పొందాడు. మళ్లీ రాని అవకాశాలను చేజిక్కించుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది. ఆ వ్యక్తి ముప్పై ఎనిమిదేళ్లుగా అశక్తుడు. చాలా సంవత్సరాలలో కొన్ని రోజుల అనారోగ్యాన్ని అనుభవించిన మనం, మనకంటే దురదృష్టవంతులైన ఇతరులకు క్షేమ దినం తెలియనప్పుడు, అలసిపోయిన ఒక్క రాత్రి గురించి ఫిర్యాదు చేయాలా?
క్రీస్తు ప్రత్యేకంగా ఈ వ్యక్తిని సమూహం నుండి ఎన్నుకున్నాడు. దీర్ఘకాల బాధను సహించే వారు తమ బాధల వ్యవధిని దేవుడు ట్రాక్ చేస్తున్నాడని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఓదార్పు పొందవచ్చు. మనిషి తన చుట్టూ ఉన్నవారి పట్ల అసహ్యకరమైన ఆలోచనలను కలిగి ఉండకుండా వ్యక్తపరుస్తాడని గమనించండి. మనం కృతజ్ఞతను పెంపొందించుకునేటప్పుడు, మనం సహనాన్ని కూడా అలవర్చుకోవాలి. శోధించబడకుండా లేదా ఎదురుచూడకుండా, మన ప్రభువైన యేసు అతనిని ఒక సాధారణ ఆజ్ఞతో స్వస్థపరుస్తాడు: "లేచి నడవండి." దేవుని ఆదేశం, "తిరిగి జీవించండి," లేదా "మిమ్మల్ని కొత్త హృదయంగా మార్చుకోండి", దేవుని దయ, ఆయన విలక్షణమైన దయ లేకుండా మనలో స్వాభావికమైన శక్తిని ఊహించదు. అదేవిధంగా, ఈ ఆదేశం బలహీనమైన మనిషిలో స్వాభావికమైన సామర్థ్యాన్ని సూచించదు; ఇది క్రీస్తు యొక్క శక్తి, మరియు అతను అన్ని కీర్తికి అర్హుడు.
ఒకప్పుడు వికలాంగుడైన వ్యక్తి, అకస్మాత్తుగా తనను తాను తేలికగా, దృఢంగా మరియు సమర్థుడిగా గుర్తించడం యొక్క ఆనందకరమైన ఆశ్చర్యాన్ని ఊహించండి. ఆధ్యాత్మిక స్వస్థతకు నిదర్శనం మనం లేచి నడవగల సామర్థ్యం. క్రీస్తు మన ఆధ్యాత్మిక వ్యాధులను నయం చేసినట్లయితే, ఆయన నిర్దేశించిన చోటికి మనం ఇష్టపూర్వకంగా వెళ్దాం మరియు ఆయన అప్పగించినదంతా స్వీకరించి, ఆయన ముందు నడుద్దాం.

యూదుల అసంతృప్తి. (10-16) 
పాపం యొక్క పరిణామాల నుండి విముక్తి పొందిన వారు భయం మరియు నిగ్రహాన్ని ఎత్తివేసినట్లయితే, దైవిక దయ మూలాన్ని గట్టిగా మూసివేస్తే తప్ప, పాపానికి తిరిగి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. విశ్వాసులు విమోచించబడిన బాధలు, దాని పర్యవసానాల బాధను అనుభవించి, పాపం నుండి దూరంగా ఉండాలనే కఠినమైన ఉపదేశంగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతి ప్రొవిడెన్స్ సందేశాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుంది: "వెళ్ళు, ఇక పాపం చేయవద్దు." అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు గొప్ప వాగ్దానాలు చేయడం, కొత్తగా కోలుకున్నప్పుడు కొంత భాగాన్ని మాత్రమే చేయడం మరియు చివరికి అన్నింటినీ మరచిపోవడం అనే సాధారణ ధోరణిని గుర్తించి, క్రీస్తు ఈ హెచ్చరికను జారీ చేయడం అవసరమని కనుగొన్నాడు.
క్రీస్తు తక్షణ బాధల గురించి మాత్రమే కాకుండా రాబోయే క్రోధం గురించి కూడా మాట్లాడాడు, ఇది కొంతమంది దుర్మార్గులు తమ అక్రమ భోగాల ఫలితంగా అనుభవించే సుదీర్ఘమైన నొప్పి-గంటలు, వారాలు లేదా సంవత్సరాల కంటే కూడా అపరిమితంగా ఉంటుంది. అటువంటి తాత్కాలిక బాధలు తీవ్రంగా ఉంటే, దుర్మార్గులకు ఎదురు చూస్తున్న శాశ్వతమైన శిక్ష యొక్క భయానకతను మాత్రమే గ్రహించవచ్చు.

క్రీస్తు యూదులను గద్దించాడు. (17-23) 
దైవిక శక్తి యొక్క అద్భుత ప్రదర్శన యేసును దేవుని కుమారునిగా ధృవీకరించింది మరియు అతను దైవిక ఉద్దేశ్యంతో అనుసంధానించబడిన పద్ధతిలో తన తండ్రికి సహకరించాడని మరియు అతనిని పోలి ఉన్నాడని అతను స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. పురాతన కాలం నుండి వచ్చిన ఈ విరోధులు అతని సందేశాన్ని గ్రహించారు మరియు మరింత తీవ్రంగా పెరిగారు, అతను సబ్బాత్‌ను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా దేవుణ్ణి తన స్వంత తండ్రిగా చెప్పుకోవడానికి మరియు తనను తాను దేవునితో సమానంగా ఉంచుకున్నందుకు దైవదూషణకు కూడా ఆరోపించాడు. ప్రస్తుతం మరియు అంతిమ తీర్పులో, అన్ని అధికారాలు కుమారునికి అప్పగించబడ్డాయి, తద్వారా ప్రజలందరూ తండ్రిని గౌరవించినట్లే కుమారునికి కూడా గౌరవం చూపవచ్చు. కుమారుడిని ఈ విధంగా గౌరవించడంలో విఫలమైన ఎవరైనా, వారి ఆలోచనలు లేదా వాదనలతో సంబంధం లేకుండా, అతనిని పంపిన తండ్రిని నిజంగా గౌరవించరు.

క్రీస్తు ప్రసంగం. (24-47)

24-29
మన ప్రభువు మెస్సీయగా తన అధికారాన్ని మరియు గుర్తింపును ప్రకటించాడు. మరణించిన వ్యక్తి అతని స్వరాన్ని వినడానికి, అతనిని దేవుని కుమారునిగా గుర్తించి, కొత్త జీవితాన్ని అనుభవించడానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ప్రారంభంలో, మన ప్రభువు ఆత్మీయంగా చనిపోయిన వారిని పునరుజ్జీవింపజేసి, ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా వారిని కొత్త జీవితానికి తీసుకురావడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. తదనంతరం, భౌతికంగా మరణించిన వారి సమాధులలో పునరుత్థానం చేయగల తన సామర్థ్యాన్ని అతను సూచించాడు. సర్వ మానవాళికి న్యాయమూర్తి పాత్రను సర్వజ్ఞుడైన జ్ఞానం మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన వ్యక్తి మాత్రమే ఊహించగలడు. మనం ఆయన సాక్ష్యాన్ని విశ్వసిద్దాం, మన విశ్వాసాన్ని మరియు నిరీక్షణను దేవునితో సమలేఖనం చేద్దాం, తద్వారా ఖండించడాన్ని నివారించండి. ఆయన మాటలు ఆధ్యాత్మికంగా నిర్జీవమైన వారి హృదయాల్లోకి చొచ్చుకుపోయి, పశ్చాత్తాపపడే చర్యలను చేపట్టడానికి మరియు రాబోయే తీర్పు దినానికి సిద్ధం కావడానికి వారిని ప్రేరేపించేలా చేస్తాయి.

30-38
మన ప్రభువు తండ్రి మరియు కుమారుని మధ్య ఉన్న ఒప్పందం యొక్క సమగ్ర స్వభావాన్ని పునరుద్ఘాటించాడు, దేవుని కుమారునిగా తన గుర్తింపును నొక్కిచెప్పాడు. అతను జాన్ యొక్క సాక్ష్యాన్ని కూడా అధిగమించే సాక్ష్యాలను సమర్పించాడు-అతని చర్యలు అతని మాటల సత్యానికి సాక్ష్యం. దైవిక పదం యొక్క బలవంతపు స్వభావం ఉన్నప్పటికీ, పురాతన కాలంలో వాగ్దానం చేసినట్లుగా, తండ్రి పంపిన వ్యక్తిని విశ్వసించడానికి వారు నిరాకరించడం వల్ల వారి హృదయాలలో నివసించడానికి ఇది చోటు లేదు. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో కూడిన దేవుని స్వరం పాపులను మార్చడంలో ప్రభావవంతంగా కొనసాగుతుంది, ఇది ప్రియమైన కుమారుడని, తండ్రిని సంతోషపరుస్తుంది. అయితే, హృదయాలు గర్వం, ఆశయం మరియు ప్రపంచం పట్ల ప్రేమతో నిండినప్పుడు, దేవుని వాక్యం వాటిలో వేళ్ళూనుకోవడానికి స్థలం లేదు.

39-44
యూదులు తమ లేఖనాల ద్వారా నిత్యజీవం తమకు తెలియజేయబడిందని విశ్వసించారు, తమ చేతుల్లో దేవుని వాక్యం ఉన్నందున వారు దానిని కలిగి ఉన్నారని పట్టుకున్నారు. ఆ లేఖనాలను మరింత శ్రద్ధగా, శ్రద్ధగా పరిశీలించమని యేసు వారిని ప్రోత్సహించాడు. లేఖనాలను శోధించడంలో వారి ప్రయత్నాన్ని ఆయన అంగీకరించాడు, అయితే వారి స్వంత కీర్తిని వెదకడమే వారి ప్రేరణ అని సూచించాడు. వ్యక్తులు లేఖనాల లేఖను అధ్యయనం చేయడంలో నిశితంగా ఉండటం సాధ్యమవుతుంది, అయితే దాని పరివర్తన శక్తిని పట్టించుకోదు. "లేఖనాలను శోధించండి" అనే ఆదేశం వారు లేఖనాలను అంగీకరించినట్లుగా అంగీకరించడం మరియు లేఖనాలను న్యాయమూర్తిగా ఉండనివ్వమని వారికి విజ్ఞప్తి. ఈ సలహా క్రైస్తవులందరికీ విస్తరిస్తుంది, కేవలం లేఖనాలను చదవడం మరియు వినడం మాత్రమే కాకుండా వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, అధ్యయనం చేయాలని సూచిస్తూ శ్రద్ధతో వాటిని పరిశోధించమని వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది.
పరలోక ప్రయోజనాల కోసం అన్వేషణ నొక్కిచెప్పబడింది, ఎందుకంటే లేఖనాలు శాశ్వత జీవితాన్ని పొందే సాధనంగా పరిగణించబడతాయి. క్రీస్తు కోసం లేఖనాలను శోధించడం, ఈ అంతిమ ముగింపుకు దారితీసే కొత్త మరియు సజీవ మార్గం కూడా హైలైట్ చేయబడింది. ఈ సాక్ష్యంతో పాటు, క్రీస్తు వారి అవిశ్వాసాన్ని, అతని పట్ల మరియు అతని బోధనల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా మరియు దేవుని పట్ల వారి ప్రేమ లేకపోవడాన్ని ఖండించాడు. ఈ మందలింపులు ఉన్నప్పటికీ, అవసరమైన వారికి యేసుక్రీస్తుతో జీవితం ఉందని అతను హామీ ఇచ్చాడు. మతాన్ని ప్రకటించే అనేకులు క్రీస్తును నిర్లక్ష్యం చేయడం మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను ధిక్కరించడం ద్వారా దేవుని ప్రేమ లోపించినట్లు బహిర్గతమవుతుంది. హృదయంలో సజీవమైన, చురుకైన సూత్రమైన ప్రేమను దేవుడు అంగీకరిస్తాడు. తమను తాము ఎక్కువగా అంచనా వేసుకోవడం వల్ల క్రీస్తును తక్కువగా అంచనా వేయడం కూడా ఈ నిందలో ఉంటుంది. మనుష్యుల ప్రశంసలు మరియు చప్పట్లను ఆరాధించే వారు, ముఖ్యంగా క్రీస్తు మరియు అతని అనుచరులు ఆశ్చర్యానికి గురిచేసే వస్తువులుగా ఉన్నప్పుడు నమ్మడం సవాలుగా ఉంది. ఆకట్టుకునే బాహ్య ప్రదర్శన చేయాలనే ప్రధాన ఆశయం ఉన్నవారికి నమ్మకం అంతుచిక్కనిది.

45-47
అనేక మంది వ్యక్తులు ఆ సిద్ధాంతాల సారాంశాన్ని లేదా వారు అనుబంధించబడిన వ్యక్తుల ఉద్దేశాలను నిజంగా గ్రహించకుండా కొన్ని సిద్ధాంతాలు లేదా వర్గాలపై తమ నమ్మకాన్ని ఉంచుతారు. వారి అవగాహన మోషే బోధలను గ్రహించడంలో విఫలమైన యూదుల మాదిరిగానే ఉంది. నిత్యజీవాన్ని కోరుతూ, లేఖనాలను శ్రద్ధగా అన్వేషించడం మరియు ప్రతిబింబించడం మనకు అత్యవసరం. క్రీస్తు ఈ లేఖనాల యొక్క ప్రధాన ఇతివృత్తంగా ఎలా ఉన్నాడో పరిశీలించడం ద్వారా, మన ప్రార్థనలు మరియు భక్తి ద్వారా ఆయన అందించే జీవితాన్ని వెతుకుతూ మనం ప్రతిరోజూ ఆయన వైపు తిరగవచ్చు.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |