John - యోహాను సువార్త 9 | View All

1. ఆయన మార్గమున పోవుచుండగా పుట్టు గ్రుడ్డియైన యొక మనుష్యుడు కనబడెను.

2. ఆయన శిష్యులు బోధకుడా, వీడు గ్రుడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేసెను? వీడా, వీని కన్నవారా? అని ఆయనను అడుగగా
నిర్గమకాండము 20:5, యెహెఙ్కేలు 18:20

3. యేసు వీడైనను వీని కన్నవారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని క్రియలు వీనియందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టెను.

4. పగలున్నంతవరకు నన్ను పంపినవాని క్రియలు మనము చేయుచుండవలెను; రాత్రి వచ్చుచున్నది, అప్పుడెవడును పనిచేయలేడు.

5. నేను ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు లోకమునకు వెలుగునని చెప్పెను.
యెషయా 49:6

6. ఆయన ఇట్లు చెప్పి నేలమీద ఉమ్మివేసి, ఉమ్మితో బురదచేసి, వాని కన్నులమీద ఆ బురద పూసి

7. నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళ్లి అందులో కడుగు కొనుమని చెప్పెను. సిలోయమను మాటకు పంపబడిన వాడని అర్థము. వాడు వెళ్లి కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచ్చెను.
2 రాజులు 5:10

8. కాబట్టి పొరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూచినవారునువీడు కూర్చుండి భిక్ష మెత్తుకొనువాడు కాడా అనిరి.

9. వీడే అని కొందరును, వీడుకాడు, వీని పోలియున్న యొకడని మరికొందరును అనిరి; వాడైతేనేనే యనెను.

10. వారు నీ కన్నులేలాగు తెరవబడెనని వాని నడుగగా

11. వాడు యేసు అను నొక మనుష్యుడు బురద చేసి నా కన్నులమీద పూసి నీవు సిలోయమను కోనేటికి వెళ్లి కడుగుకొనుమని నాతో చెప్పెను; నేను వెళ్లి కడుగుకొని చూపు పొందితిననెను.

12. వారు, ఆయన ఎక్కడనని అడుగగా వాడు, నేనెరుగననెను.

13. అంతకుముందు గ్రుడ్డియై యుండినవానిని వారు పరిసయ్యులయొద్దకు తీసికొనిపోయిరి.

14. యేసు బురదచేసి వాని కన్నులు తెరచిన దినము విశ్రాంతిదినము

15. వాడేలాగు చూపుపొందెనో దానినిగూర్చి పరిసయ్యులు కూడ వానిని మరల అడుగగా వాడు నా కన్నులమీద ఆయన బురద ఉంచగా నేను కడుగు కొని చూపు పొందితినని వారితో చెప్పెను.

16. కాగా పరిసయ్యులలో కొందరు ఈ మనుష్యుడు విశ్రాంతిదినము ఆచరించుటలేదు గనుక దేవుని యొద్దనుండి వచ్చినవాడు కాడనిరి. మరికొందరు పాపియైన మనుష్యుడు ఈలాటి సూచకక్రియ లేలాగు చేయగలడనిరి; ఇట్లు వారిలో భేదము పుట్టెను.

17. కాబట్టి వారు మరల ఆ గ్రుడ్డివానితో అతడు నీ కన్నులు తెరచినందుకు నీవతనిగూర్చి యేమను కొనుచున్నావని యడుగగా వాడు ఆయన ఒక ప్రవక్త అనెను.

18. వాడు గ్రుడ్డి వాడైయుండి చూపు పొందెనని యూదులు నమ్మక, చూపు పొందినవాని తలిదండ్రులను పిలిపించి,

19. గ్రుడ్డివాడై పుట్టెనని మీరు చెప్పు మీ కుమారుడు వీడేనా? ఆలాగైతే ఇప్పుడు వీడేలాగు చూచు చున్నాడని వారిని అడిగిరి.

20. అందుకు వాని తలిదండ్రులు వీడు మా కుమారుడనియు వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టెననియు మేమెరుగుదుము.

21. ఇప్పుడు వీడేలాగు చూచుచున్నాడో యెరుగము; ఎవడు వీని కన్నులు తెరచెనో అదియు మేమెరుగము; వీడు వయస్సు వచ్చినవాడు, వీనినే అడుగుడి; తన సంగతి తానే చెప్పుకొనగలడని వారితో అనిరి.

22. వాని తలిదండ్రులు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెప్పిరి; ఎందుకనిన ఆయన క్రీస్తు అని యెవరైనను ఒప్పుకొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలి వేతుమని యూదులు అంతకుమునుపు నిర్ణయించుకొని యుండిరి.

23. కావున వాని తలిదండ్రులువాడు వయస్సు వచ్చినవాడు; వానిని అడుగుడనిరి.

24. కాబట్టి వారు గ్రుడ్డివాడైయుండిన మనుష్యుని రెండవ మారు పిలిపించి దేవుని మహిమపరచుము; ఈ మనుష్యుడు పాపియని మేమెరుగుదుమని వానితో చెప్పగా
యెహోషువ 7:19

25. వాడు ఆయన పాపియో కాడో నేనెరుగను; ఒకటి మాత్రము నేనెరుగు దును; నేను గ్రుడ్డివాడనైయుండి ఇప్పుడు చూచుచున్నా ననెను.

26. అందుకు వారు ఆయన నీకేమి చేసెను? నీ కన్నులు ఏలాగు తెరచెనని మరల వానిని అడుగగా

27. వాడు ఇందాక మీతో చెప్పితిని గాని మీరు వినకపోతిరి; మీరెందుకు మరల వినగోరుచున్నారు? మీరును ఆయన శిష్యులగుటకు కోరుచున్నారా యేమి అని వారితో అనెను.

28. అందుకు వారు నీవే వాని శిష్యుడవు, మేము మోషే శిష్యులము;

29. దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెక్కడనుండి వచ్చెనో యెరుగమని చెప్పి వానిని దూషించిరి.

30. అందుకు ఆ మనుష్యుడు ఆయన ఎక్కడనుండి వచ్చెనో మీరెరుగకపోవుట ఆశ్చర్యమే; అయినను ఆయన నా కన్నులు తెరచెను.

31. దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభక్తుడై యుండి ఆయన చిత్తముచొప్పున జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును.
కీర్తనల గ్రంథము 34:15, కీర్తనల గ్రంథము 66:18, సామెతలు 15:29, యెషయా 1:15

32. పుట్టు గ్రుడ్డివాని కన్నులెవరైన తెరచినట్టు లోకము పుట్టినప్పటినుండి వినబడలేదు.

33. ఈయన దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినవాడు కానియెడల ఏమియు చేయనేరడని వారితో చెప్పెను.

34. అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుట్టినవాడవు, నీవు మాకు బోధింప వచ్చితివా అని వానితో చెప్పి వాని వెలివేసిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 51:5

35. పరిసయ్యులు వానిని వెలివేసిరని యేసు విని వానిని కనుగొని నీవు దేవుని కుమారునియందు విశ్వాసముంచు చున్నావా అని అడిగెను.

36. అందుకు వాడు ప్రభువా, నేను ఆయనయందు విశ్వాసముంచుటకు ఆయన ఎవడని అడుగగా

37. యేసు నీవాయనను చూచుచున్నావు; నీతో మాటలాడుచున్నవాడు ఆయనే అనెను.

38. అంతట వాడు ప్రభువా, నేను విశ్వసించుచున్నానని చెప్పి ఆయనకు మ్రొక్కెను.

39. అప్పుడు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గ్రుడ్డివారు కావలెను, అను తీర్పు నిమిత్తము నేనీలోకమునకు వచ్చితినని చెప్పెను.

40. ఆయన యొద్దనున్న పరిసయ్యులలో కొందరు ఈ మాట వినిమేమును గ్రుడ్డివారమా అని అడిగిరి.

41. అందుకు యేసు మీరు గ్రుడ్డివారైతే మీకు పాపము లేక పోవును గాని చూచుచున్నామని మీరిప్పుడు చెప్పు కొనుచున్నారు గనుక మీ పాపము నిలిచియున్నదని చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పుట్టుకతో గుడ్డివాడికి క్రీస్తు చూపు ఇస్తాడు. (1-7) 
వ్యాధి లేదా ప్రమాదాల కారణంగా అంధులైన అనేకమంది వ్యక్తులను క్రీస్తు స్వస్థపరిచాడు. అయితే, ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో, అతను పుట్టుకతో అంధుడైన వ్యక్తిని నయం చేశాడు. ఇది అత్యంత నిరాశాజనకమైన సందర్భాల్లో కూడా సహాయం చేయగల క్రీస్తు సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించింది మరియు పాపుల ఆత్మలపై అతని దయ యొక్క రూపాంతర ప్రభావాన్ని హైలైట్ చేసింది, అంతర్గతంగా అంధులకు ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని అందించింది. పేదవాడు క్రీస్తును చూడలేకపోయినా, క్రీస్తు అతనిని చూశాడు. క్రీస్తును గూర్చిన మన జ్ఞానం లేదా అవగాహన మనము మొదట ఆయనచే గుర్తించబడ్డాము అనే వాస్తవం నుండి వచ్చింది.
అసాధారణమైన విపత్తులను ఎల్లప్పుడూ పాపానికి నిర్దిష్ట శిక్షలుగా అర్థం చేసుకోకూడదని క్రీస్తు నొక్కి చెప్పాడు. కొన్నిసార్లు, అవి దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి మరియు ఆయన పనులను బహిర్గతం చేయడానికి సంభవిస్తాయి. జీవితం ఒక రోజుతో సమానంగా ఉంటుంది, మన సమయాన్ని తెలివిగా ఉపయోగించుకోవాలని మరియు పగటి వెలుతురును వృధా చేయవద్దని మనలను కోరింది. జీవితం అనేది నశ్వరమైన కాలం కాబట్టి విశ్రాంతి మన రోజు ముగింపు కోసం కేటాయించబడింది. మృత్యువు యొక్క సామీప్యత మనలను సత్వరమే చేయడానికి మరియు మంచిని కొనసాగించడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునేలా ప్రేరేపించాలి. అన్ని అభ్యంతరాలు తొలగిపోయే వరకు మంచి పనులను వాయిదా వేసే వారు చాలా విలువైన పనులు శాశ్వతంగా రద్దు చేయబడతారు ప్రసంగి 11:4
ఒక గుడ్డి వ్యక్తికి చూపును పునరుద్ధరించడం ద్వారా క్రీస్తు తన శక్తిని ప్రదర్శించాడు, ఈ ఫీట్ చూడగలిగిన వ్యక్తికి అంధత్వం కలిగించడానికి మరింత సముచితమైనదిగా అనిపించవచ్చు. ప్రభువు ఉపయోగించిన అంతుచిక్కని పద్ధతులు మానవ హేతువును ధిక్కరిస్తాయి, సమాజం పట్టించుకోని సాధనాలు మరియు సాధనాలను ఉపయోగిస్తాయి. క్రీస్తు నుండి స్వస్థతను కోరుకునే వారు అతని మార్గదర్శకత్వానికి లోబడి ఉండాలి. అంధుడు కొలను నుండి తిరిగి వచ్చి అద్భుతంగా మరియు అద్భుతంగా మారాడు; అతను చూపు బహుమతితో తిరిగి వచ్చాడు. ఇది క్రీస్తు నిర్దేశించిన శాసనాలలో నిమగ్నమవ్వడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలకు అద్దం పడుతుంది: బలహీనత బలంగా మారుతుంది, సందేహం సంతృప్తిగా మారుతుంది, దుఃఖం ఆనందానికి దారి తీస్తుంది మరియు ఆధ్యాత్మిక అంధత్వం దృష్టితో భర్తీ చేయబడుతుంది.

అంధుడు ఇచ్చిన ఖాతా. (8-12) 
కృపతో కళ్ళు తెరిచిన మరియు హృదయాలను శుద్ధి చేసుకున్న వ్యక్తులు విమోచకుని యొక్క పరివర్తన శక్తికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తారు. ఒకే వ్యక్తులుగా గుర్తించబడినప్పటికీ, వారి పాత్రలు లోతైన మరియు విస్తృత పరివర్తనకు లోనవుతాయి. ఇందులో, వారు సజీవ స్మారక చిహ్నాలుగా మారారు, విమోచకుని మహిమను ప్రదర్శిస్తారు మరియు మోక్షం యొక్క విలువైన బహుమతిని కోరుకునే వారందరికీ అతని దయను మెచ్చుకుంటారు. దేవుని పనుల యొక్క మార్గాలు మరియు పద్ధతులను పరిశీలించడం విలువైనది, అలా చేయడం వలన వాటి అసాధారణ స్వభావం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
దీన్ని ఆధ్యాత్మికంగా అన్వయించడం ద్వారా, ఆత్మలో పని చేసే దయ ప్రక్రియలో, మనం పరివర్తనను గ్రహిస్తాము, అయినప్పటికీ మార్పుకు కారణమైన హస్తం కనిపించదు. ఆత్మ యొక్క పని గాలి యొక్క కదలికను పోలి ఉంటుంది-మీరు దాని శబ్దాన్ని వింటారు, కానీ మీరు దాని మూలాన్ని లేదా గమ్యాన్ని గుర్తించలేరు.

గ్రుడ్డివాడైన వ్యక్తిని పరిసయ్యులు ప్రశ్నిస్తారు. (13-17) 
క్రీస్తు సబ్బాత్ రోజున అద్భుతాలు చేయడమే కాకుండా, శాస్త్రులు మరియు పరిసయ్యుల అంచనాలకు అనుగుణంగా నిరాకరించి, యూదుల భావాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా సవాలు చేసే విధంగా చేశాడు. వాస్తవమైన మతపరమైన విషయాలను పణంగా పెట్టి కేవలం ఆచారాలపై వారి ఉత్సాహపూరితమైన ప్రాధాన్యతను అతను ప్రతిఘటించాడు. ఆచారాల పట్ల వారి భక్తి మతం యొక్క సారాంశాన్ని కప్పివేస్తోందని గుర్తించిన క్రీస్తు, వారి డిమాండ్లకు లొంగకూడదని ఎంచుకున్నాడు. అంతేకాకుండా, అతను అవసరమైన మరియు దయతో కూడిన పనులకు భత్యాన్ని నొక్కి చెప్పాడు, సబ్బాత్ విశ్రాంతి సబ్బాత్ పనిని సులభతరం చేయాలని నొక్కి చెప్పాడు.
ప్రభువు దినాన సువార్త బోధించడం వలన లెక్కలేనన్ని గుడ్డి కళ్ళు తెరిచారు మరియు అనేకమంది ఆధ్యాత్మికంగా బలహీనమైన ఆత్మలు ఆ పవిత్ర దినాన స్వస్థతను పొందారు. అన్యాయమైన మరియు ధర్మరహితమైన తీర్పులో నిమగ్నమయ్యే ధోరణి తరచుగా వ్యక్తులు తమ స్వంత ప్రాధాన్యతలను దేవుడు నియమించిన అభ్యాసాలలోకి చొప్పించినప్పుడు తలెత్తుతుంది. మన విమోచకుడు, పరిపూర్ణ జ్ఞానం మరియు పవిత్రతతో వర్ణించబడ్డాడు, అతని విరోధుల నుండి నిందారోపణలను ఎదుర్కొన్నాడు, సబ్బాత్-ఉల్లంఘన యొక్క పదే పదే రుజువు చేయబడిన ఆరోపణ మినహా అతనిపై ఎటువంటి చెల్లుబాటు అయ్యే అభియోగం కనుగొనబడలేదు. మన ధర్మం మరియు ధర్మం యొక్క చర్యలు అవగాహన లేని వారి యొక్క అవగాహన లేని విమర్శలను నిశ్శబ్దం చేయడానికి మాకు సహాయపడతాయి.

వారు అతని గురించి అడుగుతారు. (18-23)
పరిసయ్యులు, ఈ అద్భుతమైన అద్భుతాన్ని అపఖ్యాతిపాలు చేయడానికి వారి వ్యర్థ ప్రయత్నంలో, అది యేసును మెస్సీయగా ధృవీకరించకూడదనే తీరని ఆశతో నడిచారు. వారు మెస్సీయ రాకను ఊహించినప్పటికీ, యేసు వారి సంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాడు మరియు బాహ్య వైభవం మరియు శోభతో కూడిన మెస్సీయ గురించి వారి నిరీక్షణకు సరిపోలేదనే వాస్తవంతో వారు ఈ ఆలోచనను పునరుద్దరించలేకపోయారు. సామెతలు 29:25లో హెచ్చరించినట్లుగా, సమాజ తీర్పు యొక్క భయం తరచుగా వ్యక్తులను ఉచ్చులోకి నెట్టి, వారి స్వంత మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా కూడా క్రీస్తును, ఆయన సత్యాలను మరియు ఆయన మార్గాలను తిరస్కరించేలా వారిని నడిపిస్తుంది.
నేర్చుకోని మరియు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారు, హృదయంలో సరళత కలిగి ఉంటారు, సువార్త వెలుగు ద్వారా సమర్పించబడిన సాక్ష్యం యొక్క తార్కిక చిక్కులను సులభంగా గ్రహించవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, విరుద్ధమైన కోరికలు ఉన్నవారు, వారి నిరంతర జ్ఞానం యొక్క అన్వేషణ ఉన్నప్పటికీ, సత్యాన్ని స్వీకరించలేరు. వారు నిరంతరం నేర్చుకుంటున్నప్పటికీ, వారు ఎప్పుడూ సత్యం యొక్క నిజమైన అవగాహనను పొందలేరు.

వారు అతనిని వెళ్లగొట్టారు. (24-34) 
ఒకప్పుడు అంధుడిగా ఉండి, ఇప్పుడు చూపు పొందుతున్న వారిలో క్రీస్తు దయ పట్ల మెచ్చుకోవడం చాలా లోతైనది. అదేవిధంగా, క్రీస్తు పట్ల లోతైన మరియు శాశ్వతమైన ఆప్యాయతలు ఆయన గురించి నిజమైన అవగాహన నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. ఆత్మలోని కృప యొక్క పరివర్తన ప్రక్రియలో, ఖచ్చితమైన క్షణం మరియు మార్పు యొక్క పద్ధతి మనకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, దేవుని దయతో, "నేను ఒకప్పుడు గుడ్డివాడిని, కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను" అని ప్రకటించడంలో మనం ఓదార్పు పొందుతాము. నేను ప్రాపంచిక, ఇంద్రియ సంబంధమైన జీవితాన్ని గడిపిన సమయం ఉంది, కానీ, దేవునికి కృతజ్ఞతలు, నా ఉనికి రూపాంతర మార్పుకు గురైంది ఎఫెసీయులకు 5:8చూడండి
జ్ఞానం మరియు దృఢ విశ్వాసం ఉన్నవారు ప్రదర్శించే అవిశ్వాసం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. యేసు ప్రభువు యొక్క అపారమైన శక్తిని మరియు కృపను అనుభవించిన వారు ఆయనను తిరస్కరించేవారి మొండితనంతో కలవరపడతారు. అటువంటి వ్యక్తులకు వ్యతిరేకంగా వాదన బలవంతపుది: యేసు పాపం లేనివాడు మాత్రమే కాదు, అతను దైవికుడు కూడా. దీని ద్వారా మనం దేవునితో పొత్తు పెట్టుకున్నామా లేదా అని అంచనా వేయవచ్చు. ఇది దేవుని కోసం, మన ఆత్మల కోసం మన చర్యలపై ప్రతిబింబించేలా చేస్తుంది మరియు ఆయనతో అర్ధవంతమైన సంబంధాన్ని కొనసాగించడంలో మనం ఇతరులకన్నా ఎక్కువగా చేస్తున్నామా లేదా అనే దానిపై ప్రతిబింబిస్తుంది.

అంధుడైన మనిషికి క్రీస్తు మాటలు. (35-38) 
క్రీస్తును మరియు ఆయన సత్యాన్ని గుర్తించి, ఆలింగనం చేసుకున్న వారు ఆయన యాజమాన్యానికి గ్రహీతలు అవుతారు. క్రీస్తు నామంలో బాధలను సహించే మరియు స్పష్టమైన మనస్సాక్షికి సాక్ష్యమిచ్చే వారికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అటువంటి వ్యక్తులకు మన ప్రభువైన యేసు దయతో తనను తాను ఆవిష్కరించుకుంటాడు. వారి ఆధ్యాత్మిక అంధత్వానికి స్వస్థత చేకూర్చడంలో వారిపై చూపబడిన ప్రగాఢమైన దయ గురించి వారు తీవ్రంగా తెలుసుకుంటారు, తద్వారా వారు దేవుని కుమారుడిని గ్రహించగలుగుతారు. దేవుడు మాత్రమే ఆరాధనకు అర్హుడు కాబట్టి, యేసును దేవుడిగా గుర్తించడం ఆరాధనలో నొక్కి చెప్పబడింది. ఈ విధంగా, యేసును ఆరాధించడంలో, ఆయన దైవిక స్వభావాన్ని ధృవీకరిస్తారు. ఆయనను విశ్వసించే వారు ఆరాధన ద్వారా సహజంగానే తమ భక్తిని చాటుకుంటారు.

అతను పరిసయ్యులను గద్దిస్తాడు. (39-41)
వారి అవగాహనలో అంధులైన వారికి ఆధ్యాత్మిక అంతర్దృష్టిని అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో క్రీస్తు ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాడు. అదే సమయంలో, అతని ఉనికి వారు ఇప్పటికే స్పష్టంగా చూశారని భావించే వారిని అంధుడిని చేసే ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంది, వారిని అజ్ఞానంలో ఉంచుతుంది, ముఖ్యంగా వారి స్వంత జ్ఞానం గురించి ఉన్నతమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నవారిని. ప్రాపంచిక జ్ఞానంపై ఆధారపడేవారు మరియు దేవుని గురించి తెలియనివారు మూర్ఖంగా భావించే సిలువ బోధ ఒక అవరోధంగా మారింది. వారిపై ఇతరులు కలిగి ఉన్న పెరిగిన అభిప్రాయాలు ఈ వ్యక్తులను వాక్యం యొక్క దోషిగా నిర్ధారించే శక్తికి వ్యతిరేకంగా బలపరిచాయి.
వారి అభ్యంతరాలను నిశ్శబ్దం చేయడానికి క్రీస్తు ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, స్వీయ-అహంకారం మరియు అతి విశ్వాసం యొక్క పాపం కొనసాగింది. వారు కృప సందేశాన్ని తిరస్కరించడం కొనసాగించారు, వారి పాపం యొక్క అపరాధం క్షమించబడదు మరియు వారి జీవితాలలో పాపం యొక్క శక్తిని విచ్ఛిన్నం చేయలేదు.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |