Acts - అపొ. కార్యములు 12 | View All

1. దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో కొందరిని బాధపెట్టుటకు బలాత్కారముగా పట్టుకొని

2. యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడ్గముతో చంపించెను.

3. ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యమని తెలిసికొని పేతురునుకూడ పట్టుకొనెను. ఆ దినములు పులియని రొట్టెల పండుగ దినములు.

4. అతనిని పట్టుకొని చెరసాలలో వేయించి, పస్కా పండుగైన పిమ్మట ప్రజలయొద్దకు అతని తేవలెనని ఉద్దేశించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుష్టయముల సైని కులకు అతనిని అప్పగించెను.

5. పేతురు చెరసాలలో ఉంచ బడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థనచేయుచుండెను.

6. హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొని రావలెననియుండగా, ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంకెళ్లతో బంధింపబడి యిద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించు చుండెను; మరియు కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి.

7. ఇదిగో ప్రభువు దూత అతనిదగ్గర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించెను. దూత పేతురు ప్రక్కను తట్టిత్వరగా లెమ్మని చెప్పి అతని లేపగా సంకెళ్లు అతని చేతులనుండి ఊడిపడెను.

8. అప్పుడు దూత అతనితో నీవు నడుము కట్టుకొని చెప్పులు తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వస్త్రము పైన వేసికొని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పెను.

9. అతడు వెలుపలికి వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్లి, దూతవలన జరిగినది నిజముగా జరిగెనని గ్రహింపక, తనకు దర్శనము కలిగెనని తలంచెను.

10. మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పట్టణమునకు పోవు ఇనుప గవినియొద్దకు వచ్చినప్పుడు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను.

11. పేతురుకు తెలివివచ్చి ప్రభువు తన దూతను పంపి హేరోదు చేతిలోనుండియు, యూదులను ప్రజలు నాకు చేయ నుద్దేశించిన వాటన్నిటినుండియు నన్ను తప్పించి యున్నాడని యిప్పుడు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను.

12. ఇట్లు ఆలోచించుకొని అతడు మార్కు అను మారు పేరుగల యోహాను తల్లియైన మరియ యింటికి వచ్చెను; అక్కడ అనే కులుకూడి ప్రార్థనచేయుచుండిరి.

13. అతడు తలవాకిటి తలుపు తట్టుచుండగా, రొదే అను ఒక చిన్నది ఆలకించుటకు వచ్చెను.

14. ఆమె పేతురు స్వరము గుర్తుపట్టి, సంతోషముచేత తలుపుతీయక లోపలికి పరుగెతికొని పోయిపేతురు తలుపు దగ్గర నిలుచున్నాడని తెలిపెను.

15. అందుకు వారునీవు పిచ్చిదానవనిరి; అయితే తాను చెప్పినదే నిజమని ఆమె దృఢముగా చెప్పినప్పుడు వారు అతని దూత అనిరి.

16. పేతురు ఇంకను తట్టుచున్నందున వారు తలుపు తీసి అతనిని చూచి విభ్రాంతి నొందిరి.

17. అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగచేసి, ప్రభువు తన్ను చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచ్చెనో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ సంగతులు తెలియజేయుడని చెప్పి బయలుదేరి వేరొక చోటికి వెళ్ళెను.

18. తెల్లవారగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సైనికులలో కలిగిన గలిబిలి యింతంతకాదు.

19. హేరోదు అతనికోసరము వెదకినప్పుడు అతడు కనబడనందున కావలి వారిని విమర్శించి వారిని చంప నాజ్ఞాపించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయ నుండి కైసరయకు వెళ్లి అక్కడ నివసించెను.

20. తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అత్యా గ్రహము కలిగినందున వారేకమనస్సుతో రాజునొద్దకు వచ్చి అంతఃపురమునకు పైవిచారణకర్తయగు బ్లాస్తును తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధాన పడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొక్క దేశమునుండి వారి దేశమునకు గ్రాసము వచ్చుచుండెను.
1 రాజులు 5:11, యెహెఙ్కేలు 27:17

21. నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవస్త్రములు ధరించుకొని న్యాయపీఠము మీద కూర్చుండి వారి యెదుట ఉపన్యాసముచేయగా

22. జనులుఇది దైవస్వరమేకాని మానవస్వరముకాదని కేకలు వేసిరి.
యెహెఙ్కేలు 28:2

23. అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే ప్రభువు దూత అతని మొత్తెను గనుక పురుగులు పడి ప్రాణము విడిచెను.
దానియేలు 5:20

24. దేవుని వాక్యము ప్రబలమై వ్యాపించుచుండెను.

25. బర్నబాయు సౌలును తమ పరిచర్య నెరవేర్చిన తరువాత మార్కు అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెట్టుకొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచ్చిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జేమ్స్ బలిదానం, మరియు పీటర్ ఖైదు. (1-5) 
జెబెదీ కుమారులలో ఒకరైన జేమ్స్, అతను అదే కప్పులో పాలుపంచుకుంటానని మరియు అతని వలె అదే బాప్టిజంతో బాప్టిజం పొందుతాడని క్రీస్తు ముందే చెప్పాడు మత్తయి 20:23 ఈ ప్రవచనం జేమ్స్ జీవితంలో ఫలించింది, ఇది క్రీస్తు మాటల నెరవేర్పును వివరిస్తుంది. ఇతర పాపాలకు సమానమైన ప్రక్షాళన మార్గం తరచుగా క్రిందికి దారి తీస్తుంది; వ్యక్తులు అందులో చిక్కుకున్న తర్వాత, ఆపడం సవాలుగా మారుతుంది. ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు సాతానుకు సులభంగా ఎరగా మారే అవకాశం ఉంది. జేమ్స్ తన ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేశాడు, హింసకు లొంగిపోయాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, అదనపు సేవ కోసం ఉద్దేశించబడిన పీటర్, ఆసన్నమైన త్యాగం కోసం గుర్తించబడినప్పటికీ, సురక్షితంగా ఉన్నాడు. మన ప్రస్తుత యుగంలో, తీవ్రమైన ప్రార్థన లేకపోవడంతో, ఈ పురాతన పవిత్ర పురుషులు ప్రదర్శించిన భక్తి తీవ్రతను గ్రహించడం సవాలుగా ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, హేరోదుకు సమానమైన తీవ్రమైన హింసను ప్రభువు అనుమతించినట్లయితే, క్రీస్తుకు విశ్వాసపాత్రులు హృదయపూర్వక ప్రార్థన యొక్క లోతైన సారాంశాన్ని తిరిగి కనుగొంటారు.

అతను ఒక దేవదూత ద్వారా జైలు నుండి విడుదల చేయబడతాడు. (6-11) 
ప్రశాంతమైన మనస్సాక్షి, శక్తివంతమైన నిరీక్షణ మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సాంత్వనకరమైన ఉనికి మరణం యొక్క ఆసన్నమైన వాస్తవికతను ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులలో ప్రశాంతతను కొనసాగించగలవు, అటువంటి సంఘటన యొక్క భయాలతో గతంలో హింసించబడిన వారు కూడా. పరిస్థితులు అత్యంత క్లిష్టమైన దశకు చేరుకున్నప్పుడు దేవుని జోక్యం తరచుగా జరుగుతుంది. ప్రభువు ఈ విచారణను తన మహిమను మహిమపరిచే ముగింపుకు తీసుకువస్తాడనే హామీని పీటర్ పొందాడు. ఆధ్యాత్మిక నిర్బంధం నుండి విముక్తి పొందినవారు తమ విమోచకుడిని అనుసరించాలి, ఇశ్రాయేలీయులు బానిసత్వ గృహాన్ని విడిచిపెట్టినట్లే-వారికి వారి గమ్యం తెలియకపోవచ్చు, కానీ వారు ఎవరిని అనుసరిస్తున్నారో వారికి తెలుసు. దేవుడు తన ప్రజలకు మోక్షాన్ని తీసుకురావాలని నిర్ణయించినప్పుడు, వారి మార్గంలోని అన్ని అడ్డంకులు మరియు అభేద్యమైన ద్వారాలు కూడా వాటంతట అవే తెరుచుకుంటాయి. పీటర్ యొక్క రెస్క్యూ క్రీస్తు ద్వారా మన విమోచనకు అద్దం పడుతుంది, బందీలకు స్వేచ్ఛను ప్రకటించడమే కాకుండా వారిని ఆధ్యాత్మిక బానిసత్వం నుండి బయటకు నడిపిస్తుంది. ఆలోచించినప్పుడు, దేవుడు తన తరపున సాధించిన దాని పరిమాణాన్ని పీటర్ గ్రహించాడు. అదేవిధంగా, ఆధ్యాత్మిక బానిసత్వం నుండి విడుదలైన ఆత్మలు తమలో దేవుడు చేసిన పరివర్తన గురించి మొదట్లో తెలియకపోవచ్చు-అనేక మంది స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకుండా దయ యొక్క సత్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. అయితే, తండ్రి ద్వారా పంపబడిన ఓదార్పుదారుడు వచ్చినప్పుడు, త్వరగా లేదా తరువాత, వ్యక్తులు జరిగిన ఆశీర్వాద మార్పును గ్రహిస్తారు.

హేరోదు కోపంతో పేతురు వెళ్ళిపోయాడు. (12-19) 
అతను ప్రారంభించిన వాటిని నెరవేర్చడానికి మరియు పరిపూర్ణంగా చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ప్రొవిడెన్స్ మనం వివేకాన్ని కలిగి ఉండటానికి అనుమతిస్తుంది. అంకితభావంతో ఉన్న క్రైస్తవులు నిజమైన శ్రద్ధను కనబరుస్తూ పేతురు కోసం ప్రార్థించడంలో పట్టుదలతో ఉన్నారు. ప్రజలు హృదయాన్ని కోల్పోకుండా ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతుంది. నిర్దిష్టమైన దయ కోసం ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు, నిరంతర ప్రార్థనను కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. అయినప్పటికీ, మన తీవ్రమైన కోరికలు కొన్నిసార్లు విశ్వాసంలో సంకోచంతో కలుసుకోవడం గమనార్హం.
క్రీస్తు కోసం స్వీయ-తిరస్కరణ మరియు బాధలను సహించే క్రైస్తవ సూత్రాలు చట్టబద్ధమైన మార్గాల ద్వారా తనను తాను రక్షించుకునే స్వాభావిక విధిని తిరస్కరించవు. ప్రజల ఆపద సమయంలో, విశ్వాసులందరూ దేవుని ఆశ్రయం పొందుతారు, ప్రపంచం వారిని కనిపెట్టలేని విధంగా మరుగున పడింది. అంతేకాకుండా, హింసకు పాల్పడే వారు తమను తాము ప్రమాదానికి గురిచేస్తారు, ఎందుకంటే అలాంటి ఖండనీయమైన చర్యలకు పాల్పడిన వారిపై దేవుని కోపం ఉంటుంది. హింస యొక్క పరిణామాలు తరచుగా దాని మార్గంలో అందరికీ విస్తరిస్తాయి.

హేరోదు మరణం. (20-25)
అనేకమంది అన్యమత పాలకులు తాము దైవికంగా ఉన్నట్లుగా నొక్కిచెప్పారు మరియు గౌరవాలు పొందారు, అయినప్పటికీ హేరోదు విగ్రహారాధనను అంగీకరించడం, సజీవమైన దేవుని బోధనలు మరియు ఆరాధనలతో అతనికి సుపరిచితం అయినప్పటికీ, ముఖ్యంగా భయంకరమైన అన్యాయమైన చర్యగా ఏర్పరచబడింది. హేరోదు వంటి వారు, గర్వం మరియు అహంకారంతో ఉబ్బిపోయి, తీవ్రమైన గణనకు వేగంగా చేరుకుంటారు. దేవుడు తన స్వంత మహిమను తీవ్రంగా రక్షించుకుంటాడు మరియు ఆయనను గుర్తించడంలో విఫలమైన వారి తీర్పు ద్వారా కూడా అతని మహిమను వ్యక్తపరుస్తాడు.
మన భౌతిక శరీరాల బలహీనత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది; వారు తమ స్వంత మరణానికి సంబంధించిన విత్తనాలను తమలో కలిగి ఉంటారు, దేవుని నుండి ఒక మాటతో రద్దు చేయబడతారు. టైర్ మరియు సీదోను ప్రజల నుండి జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా, ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా మన స్వంత అతిక్రమణలను మేము గుర్తించాము. మన ఉనికి, జీవశక్తి మరియు మనకున్నదంతా ఆయనపైనే ఆధారపడి ఉన్నందున, మన తరపున వాదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నియమించబడిన మధ్యవర్తి ద్వారా సయోధ్యను కోరుతూ, మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. ఇది అతని కోపానికి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయిని మనపై పడకుండా నిరోధించడం.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |