Acts - అపొ. కార్యములు 15 | View All

1. కొందరు యూదయనుండి వచ్చిమీరు మోషే నియమించిన ఆచారము చొప్పున సున్నతి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి.
లేవీయకాండము 12:3

2. పౌలున కును బర్నబాకును వారితో విశేష వివాదమును తర్కమును కలిగినప్పుడు, ఈ అంశము విషయమై పౌలును బర్నబాయు తమలో మరి కొందరును యెరూషలేమునకు అపొస్తలులయొద్దకును పెద్దలయొద్దకును వెళ్లవలెనని సహోదరులు నిశ్చయించిరి.

3. కాబట్టి వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ దేశములద్వారా వెళ్లుచు, అన్యజనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని మహా సంతోషము కలుగజేసిరి.

4. వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొస్తలులును పెద్దలును వారిని చేర్చుకొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవన్నియు వారు వివరించిరి.

5. పరిసయ్యుల తెగలో విశ్వాసులైన కొందరులేచి, అన్యజనులకు సున్నతి చేయింపవలెననియు, మోషే ధర్మశాస్త్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజ్ఞాపింపవలెననియు చెప్పిరి.

6. అప్పుడు అపొస్తలులును పెద్దలును ఈ సంగతినిగూర్చి ఆలోచించుటకు కూడివచ్చిరి. బహు తర్కము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇట్లనెను

7. సహోదరులారా, ఆరంభమందు అన్యజనులు నా నోట సువార్త వాక్యము విని విశ్వసించులాగున మీలో నన్ను దేవుడేర్పరచుకొనెనని మీకు తెలియును.

8. మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినట్టుగానే వారికిని పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించి, వారినిగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చెను.

9. వారి హృదయములను విశ్వాసమువలన పవిత్ర పరచి మనకును వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు

10. గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని శిష్యుల మెడమీద పెట్టి మీ రెందుకు దేవుని శోధించుచున్నారు?

11. ప్రభువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని నమ్ముచున్నాము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను.

12. అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బర్న బాయు పౌలును తమ ద్వారా దేవుడు అన్యజనులలో చేసిన సూచకక్రియలను అద్భుతములను వివరించగా ఆలకించెను.

13. వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇట్లనెను సహో దరులారా, నా మాట ఆలకించుడి.

14. అన్యజనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక జనమును ఏర్పరచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాక్షించెనో సుమెయోను వివరించి యున్నాడు.

15. ఇందుకు ప్రవక్తల వాక్యములు సరిపడియున్నవి; ఎట్లనగా

16. ఆ తరువాత నేను తిరిగి వచ్చెదను; మనుష్యులలో కడమవారును నా నామము ఎవరికి పెట్టబడెనొ ఆ సమస్తమైన అన్యజనులును ప్రభువును వెదకునట్లు
యిర్మియా 12:15, ఆమోసు 9:9-12

17. పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కట్టెదను దాని పాడైనవాటిని తిరిగి కట్టి దానిని నిలువబెట్టెదనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ

18. పరచిన ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు అని వ్రాయబడియున్నది.
యెషయా 45:21

19. కాబట్టి అన్యజనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచున్నవారిని మనము కష్టపెట్టక

20. విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రతను, జారత్వమును, గొంతుపిసికి చంపినదానిని, రక్తమును, విసర్జించుటకు వారికి పత్రిక వ్రాసి పంపవలెనని నా అభిప్రాయము.
ఆదికాండము 9:4, లేవీయకాండము 3:17, లేవీయకాండము 10:14

21. ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో ప్రతి విశ్రాంతిదినమున మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును ప్రకటించువారు ప్రతి పట్టణములో ఉన్నారని చెప్పెను.

22. అప్పుడు సహోదరులలో ముఖ్యులైన బర్సబ్బా అను మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏర్పరచుకొని, పౌలుతోను బర్నబాతోను అంతియొకయకు పంపుట యుక్తమని అపొస్తలులకును పెద్దలకును

23. వీరు వ్రాసి, వారిచేత పంపిన దేమనగా అపొస్తలులును పెద్దలైన సహోదరులును అంతియొకయ లోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అన్య జనులుగానుండిన సహోదరులకు శుభము.

24. కొందరు మాయొద్దనుండి వెళ్లి, తమ బోధచేత మిమ్మును కలవరపరచి, మీ మనస్సులను చెరుపుచున్నారని వింటిమి. వారికి మే మధికారమిచ్చి యుండలేదు

25. గనుక మనుష్యులను ఏర్పరచి, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరుకొరకు తమ్మును తాము అప్పగించుకొనిన బర్నబా పౌలు అను

26. మన ప్రియులతోకూడ మీయొద్దకు పంపుట యుక్తమని మాకందరికి ఏకాభిప్రాయము కలిగెను.

27. కాగా యూదాను సీలను పంపి యున్నాము; వారును నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు తెలియజేతురు.

28. విగ్రహములకు అర్పించిన వాటిని, రక్తమును, గొంతుపిసికి చంపినదానిని, జారత్వమును విసర్జింపవలెను.

29. ఈ అవశ్యమైన వాటికంటె ఎక్కువైన యే భారమును మీ మీద మోపకూడదని, పరిశుద్ధాత్మకును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగ్రత్తపడితిరా అది మీకు మేలు. మీకు క్షేమము కలుగును గాక.
ఆదికాండము 9:4, లేవీయకాండము 3:17, లేవీయకాండము 10:14

30. అంతట వారు సెలవుపుచ్చుకొని అంతియొకయకు వచ్చి శిష్యులను సమకూర్చి ఆ పత్రిక ఇచ్చిరి.

31. వారు దానిని చదువుకొని అందువలన ఆదరణ పొంది సంతోషించిరి.

32. మరియయూదాయు సీలయుకూడ ప్రవక్తలై యుండినందున పెక్కుమాటలతో సహోదరుల నాదరించి స్థిర పరచిరి.

33. వారు అక్కడ కొంతకాలము గడపి, సహోదరులయొద్దనుండి తమ్మును పంపిన

34. వారియొద్దకు వెళ్లుటకు సమాధానముతో సెలవు పుచ్చుకొనిరి.

35. అయితే పౌలును బర్నబాయు అంతి యొకయలో నిలిచి, యింక అనేకులతో కూడ ప్రభువు వాక్యము బోధించుచు ప్రకటించుచు నుండిరి.

36. కొన్ని దినములైన తరువాతఏ యే పట్టణములలో ప్రభువు వాక్యము ప్రచురపరచితిమో ఆ యా ప్రతి పట్టణములో ఉన్న సహోదరులయొద్దకు తిరిగి వెళ్లి, వారేలాగున్నారో మనము చూతమని పౌలు బర్నబాతో అనెను.

37. అప్పుడు మార్కు అనుమారు పేరుగల యోహానును వెంటబెట్టుకొని పోవుటకు బర్నబా యిష్టపడెను.

38. అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక తమ్మును విడిచిన వానిని వెంటబెట్టుకొని పోవుట యుక్తము కాదని తలంచెను.

39. వారిలో తీవ్రమైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు విడిచి వేరైపోయిరి. బర్నబా మార్కును వెంటబెట్టుకొని ఓడ ఎక్కి కుప్రకు వెళ్లెను;

40. పౌలు సీలను ఏర్పరచుకొని, సహోదరులచేత ప్రభువు కృపకు అప్పగింపబడినవాడై బయలుదేరి,

41. సంఘములను స్థిరపరచుచు సిరికిలికియ దేశముల ద్వారా సంచారము చేయుచుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జుడాయిజింగ్ టీచర్లు లేవనెత్తిన వివాదం. (1-6) 
యూదయ నుండి కొంతమంది వ్యక్తులు ఆంటియోచ్‌లోని అన్యులకు మతమార్పిడి చేసిన వారికి బోధలను అందించారు, మోషే వివరించిన పూర్తి ఆచార నియమానికి ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉండటమే మోక్షం అని నొక్కి చెప్పారు. ఈ దృక్కోణం క్రైస్తవ విశ్వాసాలలో అంతర్లీనంగా ఉన్న స్వేచ్ఛను అణగదొక్కాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మనతో విభేదించే వారిని తప్పుగా చూడడం సర్వసాధారణం. వారి సిద్ధాంతం నిరుత్సాహపరిచే స్వరాన్ని కలిగి ఉంది. జ్ఞానవంతులు మరియు సద్గురువులు సాధారణంగా విభేదాలు మరియు విభేదాలను నివారించడానికి ప్రయత్నిస్తారు, తప్పుడు ఉపాధ్యాయులు ప్రాథమిక సువార్త సత్యాలను సవాలు చేసినప్పుడు లేదా హానికరమైన సిద్ధాంతాలను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు, వారి ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవడం మరియు ఎదుర్కోవడం అవసరం.

జెరూసలేం వద్ద కౌన్సిల్. (7-21) 
"విశ్వాసం ద్వారా వారి హృదయాలను శుద్ధి చేసుకోవడం" అనే పదబంధం మరియు సెయింట్ పీటర్ యొక్క ఉపన్యాసం విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడడం మరియు పవిత్రాత్మ ద్వారా పవిత్రీకరణ చేయడం యొక్క విడదీయరాని విషయాన్ని నొక్కిచెప్పాయి, రెండూ దైవిక బహుమతులు. మేము సువార్తను స్వీకరించినందుకు ఇది కృతజ్ఞతకు కారణం. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ముద్ర ద్వారా ధృవీకరించబడిన హృదయాలను పరీక్షించే గొప్ప వ్యక్తి యొక్క వివేచనతో మన విశ్వాసం సమలేఖనమవుతుంది. అలా చేయడం ద్వారా, మన హృదయాలు మరియు మనస్సాక్షిలు పాపపు అపరాధం నుండి శుభ్రపరచబడతాయి, క్రీస్తు అనుచరులపై కొంతమంది వ్యక్తులు విధించిన భారాల నుండి మనల్ని విడిపిస్తారు.
పౌలు మరియు బర్నబాస్ మొజాయిక్ చట్టానికి కట్టుబడి లేకుండా అన్యజనులకు కల్తీ లేని సువార్తను ప్రకటించడాన్ని దేవుడు అంగీకరించాడని వాస్తవ సాక్ష్యం సమర్పించారు. కాబట్టి, అలాంటి చట్టాలను వారిపై విధించడం దేవుని పనిని వ్యతిరేకిస్తుంది. అన్యజనులు యూదుల ఆచారాల వల్ల ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదని, అయితే విగ్రహారాధన పట్ల విరక్తిని వ్యక్తం చేసేందుకు విగ్రహార్పణ చేసిన మాంసాలకు దూరంగా ఉండాలని జేమ్స్ అభిప్రాయపడ్డారు. అదనంగా, వారు వ్యభిచారాన్ని అంగీకరించకుండా జాగ్రత్త వహించాలని సలహా ఇచ్చారు, ఇది అన్యులచే తగిన విధంగా ఖండించబడలేదు మరియు వారి కొన్ని వేడుకలలో కూడా విలీనం చేయబడింది. ఆ సలహాలో గొంతు కోసి చంపబడిన జంతువులు మరియు రక్తాన్ని తీసుకోవడం, మొజాయిక్ చట్టం ద్వారా నిషేధించబడిన పద్ధతులు వంటివి ఉన్నాయి. త్యాగాల రక్తం మరియు యూదు మతం మారినవారి సున్నితత్వాలకు సంబంధించి పాతుకుపోయిన ఈ జాగ్రత్త అంతర్లీన కారణాలు నిలిచిపోయినందున ఇకపై కట్టుబడి ఉండదు. కాబట్టి, విశ్వాసులకు అలాంటి విషయాల్లో స్వేచ్ఛ ఉంది. మతమార్పిడులు వారి పూర్వపు దుర్గుణాల సారూప్యతను విస్మరించాలని మరియు క్రైస్తవ స్వేచ్ఛను మితంగా మరియు వివేకంతో ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు.

కౌన్సిల్ నుండి లేఖ. (22-35) 
పరిశుద్ధాత్మ తక్షణ ప్రభావం నుండి మార్గనిర్దేశం చేసే అధికారం ఉన్నందున, అపొస్తలులు మరియు శిష్యులు ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మొగ్గు మరియు గతంలో పేర్కొన్న అవసరాలను మాత్రమే మతమార్పిడిపై విధించే వారి స్వంత దృఢవిశ్వాసం రెండూ అని నమ్మకంగా ఉన్నారు. ఈ ఆదేశాలు తమలో తాము ముఖ్యమైనవి లేదా ప్రస్తుత పరిస్థితుల ద్వారా నిర్దేశించబడినవి. మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేయకుండా లేదా శాంతింపజేయకుండా కలవరపరిచే ఉత్సవ శాసనాల భారం ఇకపై అమలు చేయబడదని తెలుసుకోవడం ఉపశమనం కలిగించింది. బాధ కలిగించే వ్యక్తులు నిశ్శబ్దం చేయబడ్డారు, చర్చికి శాంతిని పునరుద్ధరించారు మరియు విభజన ముప్పును తొలగించారు. ఈ ఓదార్పుకరమైన ఫలితం వారు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపేలా చేసింది. ఆంటియోచ్‌లో అనేకమంది ఇతర వ్యక్తులు బోధన మరియు బోధనా పరిచర్యలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ, సందడిగా ఉండే వాతావరణంలో కూడా మన విరాళాలకు ఇంకా స్థలం ఉందని అది గుర్తుచేస్తుంది. ఇతరుల ఉత్సాహం మరియు ప్రభావం మనల్ని ఆత్మసంతృప్తిలోకి నెట్టడం కంటే మనల్ని ప్రేరేపించాలి.

పాల్ మరియు బర్నబాస్ విడిపోయారు. (36-41)
ఈ సందర్భంలో, పాల్ మరియు బర్నబాస్ అనే ఇద్దరు గౌరవనీయులైన మంత్రుల మధ్య ఒక ప్రైవేట్ అసమ్మతి బయటపడింది, అయినప్పటికీ అది సానుకూలంగా ముగిసింది. బర్నబాస్ తన మేనల్లుడు జాన్ మార్క్‌ని తమ సంస్థలో చేర్చుకోవాలని కోరుకున్నాడు. ఈ పరిస్థితి మన బంధువులకు అనుకూలంగా ఉండేందుకు మరియు నిష్పక్షపాతంగా ఉండడానికి ఒక రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, పాల్, జాన్ మార్క్ గౌరవానికి అనర్హుడని మరియు సేవకు తగినవాడు కాదని భావించాడు, వారి జ్ఞానం లేదా సమ్మతి లేకుండా అతని ముందస్తు నిష్క్రమణ కారణంగా (చూడండి 13). ఏ పార్టీ కూడా లొంగకపోవడంతో విభజన అనివార్యమైంది.
పాల్ మరియు బర్నబాస్‌తో సహా అత్యుత్తమ వ్యక్తులు కూడా మానవ బలహీనతలకు మరియు అభిరుచులకు లోనవుతారని ఈ ఎపిసోడ్ హైలైట్ చేస్తుంది. రెండు వైపులా లోపాలు ఉండే అవకాశం ఉంది, అలాంటి వివాదాల్లో సాధారణ సంఘటన. క్రీస్తు యొక్క ఉదాహరణ దోషరహిత నమూనాగా నిలుస్తుంది, అయితే ఈ అసంపూర్ణ స్థితిలో తెలివైన మరియు సద్గురువుల మధ్య విభేదాలు తలెత్తినప్పుడు ఆశ్చర్యం లేదు. మనస్సు యొక్క ఏకత్వం స్వర్గంలో మాత్రమే పూర్తిగా గ్రహించబడుతుంది.
అహంకారం మరియు అభిరుచి యొక్క దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలు, మంచి వ్యక్తులలో కూడా, ప్రపంచంలో మరియు చర్చిలో హానిని కలిగిస్తాయి. పౌలు మరియు బర్నబాస్‌ల మధ్య ఉన్న వివాదాలు మరియు విడిపోవడాన్ని అంతియోక్‌లోని చాలా మంది విన్నారు, వారికి వారి అంకితభావం మరియు భక్తి గురించి పెద్దగా తెలియదు. వివాదానికి లొంగిపోవడం వల్ల కలిగే పరిణామాల గురించి ఇది హెచ్చరిక కథగా పనిచేస్తుంది. విశ్వాసులు ప్రార్థనలో దృఢంగా ఉండాలని కోరుతున్నారు, అపవిత్ర వైఖరులు వారు హృదయపూర్వకంగా ప్రోత్సహించాలని కోరుకునే కారణానికి హాని కలిగించకుండా చూసుకోవాలి.
పౌలు తన తరువాతి లేఖలలో బర్నబాస్ మరియు మార్క్ ఇద్దరి పట్ల గౌరవం మరియు ఆప్యాయతతో మాట్లాడటం గమనార్హం. ప్రేమగల రక్షకునిపై విశ్వాసం ఉంచే వారందరూ ఆయన నుండి పొందిన ప్రేమ ద్వారా పూర్తిగా రాజీపడాలని మనవి.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |