Acts - అపొ. కార్యములు 18 | View All

1. అటుతరువాత పౌలు ఏథెన్సునుండి బయలుదేరి కొరింథునకు వచ్చి, పొంతు వంశీయుడైన అకుల అను ఒక యూదుని, అతని భార్యయైన ప్రిస్కిల్లను కనుగొని వారియొద్దకు వెళ్లెను.

2. యూదులందరు రోమా విడిచి వెళ్లిపోవలెనని క్లౌదియ చక్రవర్తి ఆజ్ఞాపించినందున, వారు ఇటలీనుండి క్రొత్తగా వచ్చిన వారు.

3. వారు వృత్తికి డేరాలు కుట్టువారు. పౌలు అదే వృత్తిగలవాడు గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి.

4. అతడు ప్రతి విశ్రాంతిదినమున సమాజమందిరములో తర్కించుచు, యూదులను గ్రీసు దేశస్థులను ఒప్పించుచు నుండెను.

5. సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచ్చినప్పుడు పౌలు వాక్యము బోధించుటయందు ఆతురతగలవాడై, యేసే క్రీస్తని యూదులకు దృఢముగా సాక్ష్యమిచ్చు చుండెను.

6. వారు ఎదురాడి దూషించినప్పుడు, అతడు తన వస్త్రములు దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉత్తరవాదులు. నేను నిర్దోషిని; యికమీదట అన్యజనుల యొద్దకు పోవుదునని వారితో చెప్పి

7. అక్కడనుండి వెళ్లి, దేవునియందు భక్తిగల తీతియు యూస్తు అను ఒకని యింటికి వచ్చెను. అతని యిల్లు సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను.

8. ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన క్రిస్పు తన యింటివారందరితోకూడ ప్రభువునందు విశ్వాస ముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని విశ్వ సించి బాప్తిస్మము పొందిరి.

9. రాత్రివేళ దర్శనమందు ప్రభువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, మౌనముగా ఉండకుము.
యెషయా 41:10, యెషయా 43:5, యిర్మియా 1:8

10. నేను నీకు తోడైయున్నాను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి ఎవడును రాడు; ఈ పట్టణములో నాకు బహు జనమున్నదని పౌలుతో చెప్పగా
యెషయా 41:10, యెషయా 43:5, యిర్మియా 1:8

11. అతడు వారిమధ్య దేవుని వాక్యము బోధించుచు, ఒక సంవత్సరము మీద ఆరునెలలు అక్కడ నివసించెను.

12. గల్లియోను అకయకు అధిపతిగా ఉన్నప్పుడు యూదులు ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి న్యాయపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచ్చి

13. వీడు ధర్మ శాస్త్రమునకు వ్యతిరిక్తముగా దేవుని ఆరాధించుటకు జనులను ప్రేరే పించుచున్నాడని చెప్పిరి.

14. పౌలు నోరు తెరచి మాట లాడబోగా గల్లియోను యూదులారా, యిదియొక అన్యాయము గాని చెడ్డ నేరము గాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట న్యాయమే.

15. ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళ్లను, మీ ధర్మశాస్త్రమును గూర్చిన వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూర్చి విమర్శ చేయుటకు నాకు మనస్సులేదని యూదులతో చెప్పి

16. వారిని న్యాయపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.

17. అప్పుడందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోస్తెనేసును పట్టుకొని న్యాయపీఠము ఎదుట కొట్ట సాగిరి. అయితే గల్లియోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూర్చియు లక్ష్యపెట్టలేదు.

18. పౌలు ఇంకను బహుదినములక్కడ ఉండిన తరువాత సహోదరులయొద్ద సెలవు పుచ్చుకొని, తనకు మ్రొక్కుబడి యున్నందున కెంక్రేయలో తల వెండ్రుకలు కత్తిరించుకొని ఓడ యెక్కి సిరియకు బయలుదేరెను. ప్రిస్కిల్ల అకుల అనువారు అతనితోకూడ వెళ్లిరి.
సంఖ్యాకాండము 6:18

19. వారు ఎఫెసునకు వచ్చినప్పుడు అతడు వారినక్కడ విడిచిపెట్టి, తాను మాత్రము సమాజమందిరములో ప్రవేశించి, యూదులతో తర్కించుచుండెను.

20. వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా

21. అతడు ఒప్పకదేవుని చిత్తమైతే మీయొద్దకు తిరిగి వత్తునని చెప్పి, వారియొద్ద సెలవు పుచ్చుకొని, ఓడ యెక్కి ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను.

22. తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళ్లి సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచ్చెను.

23. అక్కడ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా గలతీయ ప్రాంతమందును ఫ్రుగియయందును సంచరించుచు శిష్యులనందరిని స్థిరపరచెను.

24. అలెక్సంద్రియవాడైన అపొల్లో అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు వచ్చెను. అతడు విద్వాంసుడును లేఖనముల యందు ప్రవీణుడునై యుండెను.

25. అతడు ప్రభువు మార్గము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన ఆత్మయందు తీవ్రపడి, యోహాను బాప్తిస్మముమాత్రమే తెలిసికొనిన వాడైనను, యేసును గూర్చిన సంగతులు వివరముగా చెప్పి, భోధించుచు సమాజమందిరములో ధైర్యముగా మాటలాడ నారంభించెను.

26. ప్రిస్కిల్ల అకులయు విని, అతని చేర్చుకొని దేవునిమార్గము మరి పూర్తిగా అతనికి విశద పరచిరి.

27. తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినప్పుడు అతనిని చేర్చుకొనవలెనని సహోదరులు ప్రోత్సాహపరచుచు అక్కడి శిష్యులకు వ్రాసిరి. అతడక్కడికి వచ్చి కృపచేత విశ్వసించినవారికి చాల సహాయము చేసెను.

28. యేసే క్రీస్తు అని లేఖనములద్వారా అతడు దృష్టాంతపరచి, యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గట్టిగాను ఖండించుచు వచ్చెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 18 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

కొరింథులో పాల్, అకిలా మరియు ప్రిస్కిల్లాతో. (1-6) 
అతను స్థాపించిన చర్చిలు మరియు అతను బోధించే వ్యక్తుల నుండి మద్దతు పొందే హక్కు పాల్‌కు ఉన్నప్పటికీ, అతను తన వ్యాపారంలో చురుకుగా నిమగ్నమయ్యాడు. ఒక వ్యక్తి జీవనోపాధిని పొందేలా చేసే ఏ గౌరవప్రదమైన వృత్తినైనా అసహ్యంగా పరిగణించరాదు. యూదుల మధ్య వారి పిల్లలకు విద్య లేదా వారసత్వాన్ని అందించడంతో పాటు వారికి వ్యాపారం నేర్పడం సాధారణ ఆచారం. అనవసరమైన దురభిప్రాయాలు రాకుండా పౌలు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు.
క్రీస్తు ప్రేమ విశ్వాసుల మధ్య బలమైన బంధంగా పనిచేసింది, శ్రమ, ధిక్కారం మరియు హింసను మరింత భరించగలిగేలా చేసే ఐక్యతా భావాన్ని పెంపొందించింది. క్రీస్తు సందేశాన్ని ఎదిరించిన మెజారిటీ యూదుల నుండి వ్యతిరేకత మరియు దైవదూషణను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, పౌలు స్థిరంగా ఉన్నాడు. వారు సువార్తను తాము తిరస్కరించడమే కాకుండా ఇతరులను విశ్వసించకుండా నిరోధించడానికి కూడా ప్రయత్నించారు. ప్రతిస్పందనగా, పాల్ వారి నుండి ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఈ నిర్ణయం అతని మిషన్ యొక్క పరిత్యాగాన్ని సూచించలేదు. ఇజ్రాయెల్ సువార్తను స్వీకరించకపోయినా, క్రీస్తు మహిమ మరియు అతని సందేశం నిలిచి ఉంటుంది. యూదులు అంగీకరించడానికి ప్రారంభ అవకాశం కలిగి ఉన్నారు మరియు వారి తిరస్కరణ పాల్ యొక్క నిబద్ధతకు ఆటంకం కలిగించలేదు. కొంతమంది వ్యక్తులు సువార్తను ప్రతిఘటించినప్పుడు, ప్రయత్నాలను ఇతరుల వైపు మళ్లించడం అవసరం అవుతుంది. చాలా మంది అవిశ్వాసంలో కొనసాగడం నిరుత్సాహకరంగా ఉన్నప్పటికీ, క్రీస్తు సందేశాన్ని స్వీకరించిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి.

అతను కొరింథులో బోధించడం కొనసాగిస్తున్నాడు. (7-11) 
ప్రభువు తనకు చెందిన వారిని, ప్రస్తుతం తన గుప్పిట్లో ఉన్నవారిని మరియు చివరికి చేరబోయే వారిని గుర్తించి, దావా వేస్తాడు. అతని పరివర్తనాత్మక పని ద్వారానే వ్యక్తులు ఆయన ఎన్నుకున్న వారిలో భాగమవుతారు. నైతికంగా సవాలు చేయబడిన కొరింథు నగరంలో కూడా, క్రీస్తుకు గణనీయమైన సంఖ్యలో అనుచరులు ఉన్నారని భావించి, ఏ ప్రదేశం గురించిన ఆశను కోల్పోకూడదు. ఆయన ఎన్నుకున్న ప్రజలు ఎక్కడ చెదిరిపోయినా వారిని ఒకచోటకు చేర్చుతాడు. ఈ హామీతో, అపొస్తలుడు కొరింథులో తన ప్రయత్నాలను కొనసాగించాడు, ఫలితంగా పెద్ద మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న చర్చి స్థాపించబడింది.

గల్లియో ముందు పాల్. (12-17) 
ఆరాధనలో దేవుని చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడాన్ని తన బోధలు ప్రోత్సహించలేదని పౌలు ప్రదర్శించాలని అనుకున్నాడు. అయితే, న్యాయమూర్తి తన అధికార పరిధికి మించిన విషయాలపై యూదుల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదులను స్వీకరించడానికి నిరాకరించారు. గల్లియో యూదులను వారి మతపరమైన వ్యవహారాలకు వదిలివేయడం సముచితమే అయినప్పటికీ, మతపరమైన విభేదాల సాకుతో ఇతరులను హింసించకుండా అతను వారిని సరిగ్గా నిరోధించాడు. అయినప్పటికీ, అతను దైవికంగా నియమించబడ్డాడని గుర్తించి, అర్థం చేసుకోవడానికి సమయాన్ని వెచ్చించాల్సిన చట్టం మరియు మతాన్ని తిరస్కరించే విధంగా మాట్లాడటం అతనికి సరికాదు.
దేవుణ్ణి ఆరాధించే విధానం, యేసు మెస్సీయ అయినా, సువార్త యొక్క చట్టబద్ధత కేవలం అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించిన సమస్యలు కాదు; వారు అపారమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నారు. గల్లియో తనకు లేఖనాల అజ్ఞానం గురించి గర్వంగా అనిపించింది, దేవుని చట్టాన్ని తన పరిశీలనలో ఉన్నట్లుగా పరిగణించాడు. ఈ విషయాలేవీ పట్టించుకోవడం లేదని పేర్కొంటూ తన ఉదాసీనతను ప్రకటించారు. దుర్మార్గుల అవమానాలకు గురికాకుండా ఉండడం అభినందనీయమైనప్పటికీ, నీతిమంతులు అనుభవించే అన్యాయాల పట్ల అతనికి శ్రద్ధ లేకపోవడం చాలా ఎక్కువ. దేవుని ప్రజల కష్టాలను చూసి కదలకుండా ఉండి, ఎలాంటి సానుభూతి లేదా ప్రార్థనాపరమైన శ్రద్ధ చూపేవారు, వీటన్నింటి గురించి పట్టించుకోని గాలియో వలె అదే స్ఫూర్తిని పంచుకుంటారు.

అతను యెరూషలేమును సందర్శించాడు. (18-23) 
తన శ్రమ వ్యర్థం కాదని తెలుసుకున్న పాల్ తన ప్రయత్నాలలో పట్టుదలతో ఉన్నాడు. మన చర్యల సమయం దేవుని చేతుల్లో ఉంటుంది; మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ చివరికి ఆయనే నిర్ణయిస్తారు. కాబట్టి, దేవుని చిత్తానికి వినయపూర్వకమైన విధేయతతో మన కట్టుబాట్లను మనం చేయాలి. మన వాగ్దానాలు ప్రొవిడెన్స్‌తో మాత్రమే కాకుండా మన దశలను నిర్దేశించడంలో దేవుని మార్గదర్శకానికి లోబడి ఉండాలి.
నమ్మకమైన పరిచారకునికి, తోటి విశ్వాసుల సహవాసం గొప్ప ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది. శిష్యులు మానవ బలహీనతతో చుట్టుముట్టారు మరియు వారి అంతిమ బలం అయిన క్రీస్తు వైపు చూపడం ద్వారా వారిని బలపరిచేందుకు మంత్రులు ప్రయత్నించాలి. మన సంబంధిత పాత్రలు మరియు స్థానాల్లో, క్రీస్తు యొక్క కారణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఉత్సాహంగా పని చేద్దాం, మనకు తగినట్లుగా అనిపించే ప్రణాళికలను రూపొందించాము, అయితే వాటి సాక్షాత్కారాన్ని ప్రభువుకు అప్పగిద్దాం, అది తన దైవిక ఉద్దేశ్యంతో సరిపోలితే అతను వాటిని ఫలవంతం చేస్తాడని అంగీకరిస్తాము.

అపొల్లో ఎఫెసులో మరియు అకయాలో బోధిస్తున్నాడు. (24-28)
అపోలోస్ క్రీస్తు సువార్త నుండి జాన్ పరిచర్య వరకు బోధించాడు, క్రీస్తు మరణం మరియు పునరుత్థానం గురించిన జ్ఞానానికి దూరంగా ఉన్నాడు. అపొస్తలుల అద్భుత బహుమతులు లేనప్పటికీ, అతను తన వద్ద ఉన్న బహుమతులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకున్నాడు. ఆత్మ యొక్క పంపిణీ, దాని కొలతతో సంబంధం లేకుండా, ప్రతి వ్యక్తి ప్రయోజనం కోసం ఉద్దేశించబడింది. అపోలోస్ దేవుని మహిమ మరియు ఆత్మల మోక్షం కోసం ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించే ఉత్సాహవంతుడు మరియు ఉత్సాహపూరితమైన బోధకుడు. అతను పూర్తిగా దేవుని సేవకుడిగా ఉద్భవించాడు, తన పరిచర్య కోసం పూర్తిగా సన్నద్ధమయ్యాడు.
అకులా మరియు ప్రిస్కిల్లా అపొల్లో పరిచర్యలో చురుకుగా పాల్గొనడం ద్వారా అతనికి మద్దతు ఇచ్చారు. వారు అపోలోస్‌ను కించపరచలేదు లేదా ఇతరులకు అతని విలువను తగ్గించలేదు, అతను ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను గుర్తించాడు. పౌలుతో వారి విస్తృతమైన పరస్పర చర్య నుండి, వారు సువార్త గురించిన వారి జ్ఞానాన్ని అపొల్లోతో పంచుకున్నారు. అనుభవజ్ఞులైన క్రైస్తవులతో సంభాషణల నుండి యౌవన అభ్యాసకులు ఎంతో ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కృప ద్వారా విశ్వసించే వారికి కూడా ఇప్పటికీ సహాయం అవసరం. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు, అవిశ్వాసం యొక్క అవశేషాలు కొనసాగుతాయి మరియు విశ్వాసం యొక్క పరిపక్వత అవసరమయ్యే అంశాలు ఉన్నాయి మరియు విశ్వాసం యొక్క పని నెరవేరవలసి ఉంది.
యేసుక్రీస్తు అని యూదులు అంగీకరిస్తే, ఆయన చెప్పేది వినడానికి వారి స్వంత చట్టం వారిని నడిపిస్తుంది. పరిచారకుల ప్రాథమిక కర్తవ్యం క్రీస్తును ప్రకటించడం, కేవలం సత్యాన్ని ఉచ్చరించడమే కాకుండా సౌమ్యత మరియు శక్తి కలయికతో దానిని సమర్థించడం.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |