Acts - అపొ. కార్యములు 21 | View All

1. మేము వారిని విడిచిపెట్టి ఓడ ఎక్కి తిన్నగా వెళ్లి కోసుకును, మరునాడు రొదుకును, అక్కడనుండి పతరకును వచ్చితివిు.

2. అప్పుడు ఫేనీకేకు వెళ్ల బోవుచున్న ఒక ఓడను చూచి దానిని ఎక్కి బయలుదేరితివిు.
సంఖ్యాకాండము 6:5

3. కుప్రకు ఎదురుగా వచ్చి, దానిని ఎడమ తట్టున విడిచి, సిరియవైపుగా వెళ్లి, తూరులో దిగితివిు; అక్కడ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను.

4. మేమక్కడ నున్న శిష్యులను కనుగొని యేడుదినములక్కడ ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలు పెట్టవద్దని ఆత్మద్వారా పౌలుతో చెప్పిరి.

5. ఆ దినములు గడిపిన తరువాత ప్రయాణమై పోవుచుండగా, భార్యలతోను పిల్లలతోను వారందరు మమ్మును పట్టణము వెలుపలి వరకు సాగనంపవచ్చిరి. వారును మేమును సముద్రతీరమున మోకాళ్లూని ప్రార్థనచేసి యొకరియొద్ద ఒకరము సెలవు పుచ్చుకొంటిమి.

6. అంతట మేము ఓడ ఎక్కితివిు, వారు తమ తమ యిండ్లకు తిరిగి వెళ్లిరి.

7. మేము తూరునుండి చేసిన ప్రయాణము ముగించి, తొలెమాయికి వచ్చి, సహోదరులను కుశలమడిగి వారి యొద్ద ఒక దినముంటిమి.

8. మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచ్చి, యేడుగురిలో నొకడును సువార్తికుడునైన ఫిలిప్పు ఇంట ప్రవేశించి అతనియొద్ద ఉంటిమి.

9. కన్యకలుగా ఉన్న నలుగురు కుమార్తెలు అతనికుండిరి, వారు ప్రవచించువారు.
యోవేలు 2:28

10. మేమనేక దినములక్కడ ఉండగా, అగబు అను ఒక ప్రవక్త యూదయనుండి వచ్చెను.

11. అతడు మాయొద్దకు వచ్చి పౌలు నడికట్టు తీసికొని, తన చేతులను కాళ్లను కట్టుకొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికట్టుగల మనుష్యుని ఈలాగు బంధించి, అన్యజనుల చేతికి అప్పగింతురని పరిశుద్ధాత్మ చెప్పుచున్నాడనెను.

12. ఈ మాట వినినప్పుడు మేమును అక్కడివారును యెరూషలేమునకు వెళ్లవద్దని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని

13. పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడ్చి నా గుండె బద్దలు చేసెదరేల? నేనైతే ప్రభువైన యేసు నామము నిమిత్తము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాత్రమే గాక చనిపోవుటకును సిద్ధముగా ఉన్నానని చెప్పెను.

14. అతడు ఒప్పుకొననందున మేముప్రభువు చిత్తము జరుగునుగాక అని ఊర కుంటిమి.

15. ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగ్రి తీసికొని యెరూషలేమునకు ఎక్కిపోతివిు.

16. మరియకైసరయనుండి కొందరు శిష్యులు, మొదటనుండి శిష్యుడుగా ఉండిన కుప్రీయుడైన మ్నాసోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉద్దేశముతో అతనిని వెంటబెట్టుకొని మాతో కూడ వచ్చిరి.

17. మేము యెరూషలేమునకు వచ్చినప్పుడు సహోదరులు మమ్మును సంతోషముతో చేర్చుకొనిరి.

18. మరునాడు పెద్దలందరు అక్కడికి వచ్చియుండగా పౌలు మాతో కూడ యాకోబునొద్దకు వచ్చెను.

19. అతడు వారిని కుశల మడిగి, తన పరిచర్యవలన దేవుడు అన్యజనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెప్పెను.

20. వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, యూదులలో విశ్వాసులైనవారు ఎన్ని వేలమంది యున్నారో చూచు చున్నావుగదా? వారందరును ధర్మశాస్త్రమందు ఆసక్తి గలవారు.

21. అన్య జనులలో ఉన్న యూదులు తమ పిల్లలకు సున్నతి చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొప్పున నడువకూడదనియు నీవు చెప్పుటవలన వారందరు మోషేను విడిచిపెట్టవలెనని నీవు బోధించుచున్నట్టు వీరు నిన్నుగూర్చి వర్తమానము వినియున్నారు.

22. కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచ్చిన సంగతి వారు తప్పక విందురు.

23. కాబట్టి మేము నీకు చెప్పినట్టు చేయుము. మ్రొక్కుబడియున్న నలుగురు మనుష్యులు మాయొద్ద ఉన్నారు.
సంఖ్యాకాండము 6:5, సంఖ్యాకాండము 6:13-18, సంఖ్యాకాండము 6:21

24. నీవు వారిని వెంటబెట్టుకొనిపోయి వారితో కూడ శుద్ధిచేసికొని, వారు తలక్షౌరము చేయించుకొనుటకు వారికయ్యెడి తగులుబడి పెట్టుకొనుము; అప్పుడు నిన్ను గూర్చి తాము వినిన వర్తమానము నిజము కాదనియు, నీవును ధర్మశాస్త్రమును గైకొని యథావిధిగా నడుచుకొను చున్నావనియు తెలిసికొందురు
సంఖ్యాకాండము 6:5, సంఖ్యాకాండము 6:13-18, సంఖ్యాకాండము 6:21

25. అయితే విశ్వసించిన అన్యజనులను గూర్చి వారు విగ్రహములకు అర్పించిన వాటి రక్తమును గొంతు పిసికి చంపినదానిని, జారత్వమును మానవలసినదని నిర్ణయించి వారికి వ్రాసియున్నామని చెప్పిరి.

26. అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుష్యులను వెంట బెట్టుకొని పోయి, వారితోకూడ శుద్ధిచేసికొని, దేవాలయములో ప్రవేశించి, వారిలో ప్రతివానికొరకు కానుక అర్పించువరకు శుద్ధిదినములు నెరవేర్చుదుమని తెలిపెను.
సంఖ్యాకాండము 6:13-21

27. ఏడు దినములు కావచ్చినప్పుడు ఆసియనుండి వచ్చిన యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా పట్టుకొని

28. ఇశ్రాయేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; ప్రజలకును ధర్మశాస్త్రమునకును ఈ స్థలమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచున్నవాడు వీడే. మరియు వీడు గ్రీసుదేశస్థులను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచ్చి యీ పరిశుద్ధ స్థలమును అపవిత్రపరచియున్నాడని కేకలు వేసిరి.
యెహెఙ్కేలు 44:7

29. ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన త్రోఫిమును అతనితోకూడ పట్టణములో అంతకుముందు వారు చూచి యున్నందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని వచ్చెనని ఊహించిరి.

30. పట్టణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు గుంపులుగా పరుగెత్తికొని వచ్చి, పౌలును పట్టుకొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి ఈడ్చిరి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను.

31. వారతని చంపవలెనని యత్నించుచుండగా యెరూషలేమంతయు గలిబిలిగా ఉన్నదని పటాలపు పై యధికారికి వర్తమానము వచ్చెను;

32. వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంట బెట్టుకొని వారియొద్దకు పరుగెత్తివచ్చెను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొట్టుట మానిరి.

33. పై యధికారి దగ్గరకు వచ్చి అతని పట్టుకొని, రెండు సంకెళ్లతో బంధించుమని ఆజ్ఞాపించి ఇతడెవడు? ఏమిచేసెనని అడుగగా,

34. సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలువేయుచున్నప్పుడు అల్లరిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమ్మని ఆజ్ఞాపించెను.

35. పౌలు మెట్లమీదికి వచ్చినప్పుడు జనులు గుంపుకూడి బలవంతము చేయుచున్నందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచ్చెను.

36. ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలువేయుచు వెంబడించెను.

37. వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పైయధికారిని చూచినేను నీతో ఒకమాట చెప్పవచ్చునా? అని అడిగెను. అందుకతడు గ్రీకు భాషనీకు తెలియునా?

38. ఈ దినములకు మునుపు రాజద్రోహమునకు రేపి, నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుష్యులను అరణ్యమునకు వెంటబెట్టుకొని పోయిన ఐగుప్తీయుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను.

39. అందుకు పౌలునేను కిలికియలోని తార్సువాడనైన యూదుడను; ఆ గొప్ప పట్టణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమ్మని వేడుకొనుచున్నానని చెప్పెను.

40. అతడు సెలవిచ్చిన తరువాత పౌలు మెట్లమీద నిలువబడి జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశ్చబ్దముగా ఉన్నప్పుడు అతడు హెబ్రీభాషలో ఇట్లనెనుPowered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాల్ జెరూసలేం వైపు ప్రయాణం. (1-7) 
మన జీవితంలో విషయాలు బాగా జరుగుతున్నప్పుడు దైవిక ప్రావిడెన్స్‌ను గుర్తించడం చాలా అవసరం. పౌలు ఎక్కడికి వెళ్లినా, అక్కడ ఉన్న శిష్యులను వెతికి గుర్తించాడు. అతను స్వేచ్ఛగా ఉంటేనే దేవుని మహిమకు మంచిదని వారు తప్పుగా నమ్మినప్పటికీ, అతని పట్ల మరియు చర్చి పట్ల వారి నిజమైన శ్రద్ధ, రాబోయే సవాళ్లను అంచనా వేస్తూ, పాల్ యొక్క దృఢమైన తీర్మానాన్ని మరింత విశేషమైనదిగా చేసింది. పాల్, తన చర్యలు మరియు బోధనల ద్వారా, స్థిరమైన మరియు ఎడతెగని ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రదర్శించాడు. వారి విడిపోయే మాటలు ప్రార్థనలోని మాధుర్యాన్ని నింపాయి.

సిజేరియా వద్ద పాల్. జెరూసలేంలో అగబస్, పాల్ జోస్యం. (8-18) 
పాల్ తనకు ఎదురు చూస్తున్న సమస్యల గురించి స్పష్టమైన హెచ్చరికలు అందుకున్నాడు, వారు వచ్చినప్పుడు, వారు అతనిని కాపలాగా పట్టుకోకుండా లేదా అతనిని భయభ్రాంతులకు గురిచేయకుండా చూసుకున్నారు. మనం చాలా కష్టాల ద్వారా దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలనే సాధారణ ఉపదేశము మనందరికీ ఇదే ఉద్దేశ్యాన్ని అందిస్తుంది. చుట్టుపక్కల వారి కన్నీళ్లు అతని స్థైర్యాన్ని బలహీనపరచడం మరియు బలహీనపరచడం ప్రారంభించాయి. తన మనస్సాక్షికి విరుద్ధమైన చర్యలపై వారి పట్టుదల అతనిని కలవరపెట్టినప్పటికీ, అతను తన శిలువను చేపట్టమని మాస్టర్ యొక్క ఆజ్ఞను అర్థం చేసుకున్నాడు. రాబోయే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని, "ప్రభువు చిత్తమే జరగాలి, మరియు పరిహారం లేదు" అని అంగీకరించడమే కాకుండా, "ప్రభువు చిత్తం నెరవేరనివ్వండి" అని ధృవీకరించడం కూడా మనకు తగినది. అతని సంకల్పం జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిందని మరియు అతని చర్యలన్నీ దానితో సరిపోతాయని గుర్తించడం.
కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, ప్రభువు చిత్తం నెరవేరుతుందని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మన దుఃఖాన్ని తగ్గించాలి. మనం ఇబ్బందిని ఊహించినప్పుడు, ప్రభువు చిత్తమే విజయం సాధిస్తుందని హామీ ఇవ్వడం ద్వారా మన భయాలను నిశ్శబ్దం చేయాలి. అటువంటి క్షణాలలో, మన ప్రతిస్పందన "ఆమేన్, ఇది జరగనివ్వండి" అని నొక్కి చెప్పాలి. కర్తవ్య జీవితంలో నిలకడగా, విశ్వాసంలో అస్థిరతతో, జ్ఞానంతో ఎదిగిన వృద్ధాప్యంలో కొనసాగడానికి దేవుని దయచేత యేసుక్రీస్తు యొక్క వృద్ధ శిష్యుడిగా ఉండటం నిజంగా గౌరవప్రదమైన విషయం. అటువంటి అనుభవజ్ఞులైన శిష్యులతో బస చేయడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే వారి సంవత్సరాల సంఖ్య జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది.
యెరూషలేములోని అనేకమంది సహోదరులు పౌలును హృదయపూర్వకంగా స్వాగతించారు. అయినప్పటికీ, ఆయనను స్వీకరించడానికి మన సుముఖత కేవలం అతిథి సత్కారానికి అతీతంగా అతని బోధలను పూర్తిగా స్వీకరించడానికి విస్తరించాలని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. మన మధ్య పాల్ ఉంటే సరిపోదు; మనం కూడా అతని సిద్ధాంతాన్ని సంతోషంగా స్వీకరించాలి మరియు అంగీకరించాలి.

ఉత్సవ ఆచారాలలో చేరడానికి అతను ఒప్పించబడ్డాడు. (19-26) 
పాల్ తన విజయాలన్నింటినీ దేవునికి ఆపాదించాడు మరియు ఆ విజయాల ప్రశంసలు దేవునికి తిరిగి మళ్లించబడ్డాయి. పౌలుపై దేవుని ప్రత్యేక దయ ఉన్నప్పటికీ, ఇతర అపొస్తలుల కంటే కూడా, వారిలో అసూయ లేదు. బదులుగా, వారు ప్రభువును మహిమపరిచారు మరియు పౌలు తన పనిని ఆనందంగా కొనసాగించమని ప్రోత్సహించారు. జేమ్స్ మరియు జెరూసలేం చర్చి యొక్క పెద్దలు ఉత్సవ చట్టంలోని కొన్ని అంశాలకు కట్టుబడి విశ్వసించే యూదులకు వసతి కల్పించడాన్ని పరిగణించాలని పాల్‌ను కోరారు. అతను ఈ రాయితీని ఇవ్వడం తెలివైన పని అని వారు నమ్మారు. ఏది ఏమయినప్పటికీ, ఆచార వ్యవహారాలను పట్టుకోవటానికి ఈ వంపు, వారు ప్రాతినిధ్యం వహించిన పదార్ధం ఇప్పటికే వచ్చినప్పుడు, ఒక ముఖ్యమైన బలహీనతను వెల్లడి చేసింది.
పౌలు సందేశం ధర్మశాస్త్రాన్ని రద్దు చేయడమే కాకుండా దానిని నెరవేర్చడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అతను నీతి కోసం ధర్మశాస్త్రం యొక్క నెరవేర్పుగా క్రీస్తును బోధించాడు మరియు పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసాన్ని నొక్కిచెప్పాడు, చట్టాన్ని సముచితంగా ఉపయోగించుకున్నాడు. చాలా మంది క్రీస్తు శిష్యులు అత్యంత ప్రసిద్ధ పరిచారకులలో ఒకరైన పాల్‌కు తగిన గౌరవం ఇవ్వడంలో విఫలమవడంతో మానవ హృదయం యొక్క బలహీనత మరియు లోపాలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. అతని అసాధారణమైన పాత్ర మరియు అతని ప్రయత్నాలను దేవుడు ఆశీర్వదించిన విజయం ఉన్నప్పటికీ, వారి గౌరవం మరియు ఆప్యాయత నిలిపివేయబడ్డాయి, ఎందుకంటే పాల్ కేవలం ఆచార వ్యవహారాలకు వారు చేసినంత ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వలేదు. ఈ పరిస్థితి పక్షపాతాలను ఆశ్రయించకుండా ఒక హెచ్చరిక కథగా పనిచేస్తుంది. అపొస్తలులు వారి చర్యలలో పూర్తిగా నిందారహితులు కానప్పటికీ, ఈ విషయంలో చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారనే ఆరోపణ నుండి పౌలును రక్షించడం సవాలుగా ఉంది.
మతోన్మాదుల లేదా పార్టీ పెద్దల అభిమానాన్ని పొందే ప్రయత్నం ఫలించదు. జేమ్స్ మరియు పెద్దల సలహాతో పాల్ యొక్క సమ్మతి అనుకున్న ఫలితాన్ని సాధించలేదు; బదులుగా, అది యూదులను రెచ్చగొట్టింది మరియు పౌలుకు ఇబ్బందులకు దారితీసింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, జ్ఞానవంతుడైన దేవుడు వారి సలహా మరియు పౌలు యొక్క సమ్మతి రెండింటినీ మొదట ఉద్దేశించిన దాని కంటే గొప్ప ఉద్దేశ్యాన్ని అందించడానికి ఉపయోగించాడు. క్రైస్తవ మత నిర్మూలన ద్వారా మాత్రమే సంతృప్తి చెందేవారిని సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నించడం ఫలించని ప్రయత్నం అని స్పష్టమైంది. కపటమైన రాయితీల కంటే చిత్తశుద్ధి మరియు నిజాయితీ మనల్ని కాపాడే అవకాశం ఉంది. ఇది కేవలం మన కోరికలను తీర్చుకోవడం కోసం వారి స్వంత తీర్పుకు విరుద్ధమైన చర్యలకు వ్యక్తులను ఒత్తిడి చేయకూడదని హెచ్చరికగా పనిచేస్తుంది.

యూదుల నుండి ప్రమాదంలో ఉన్నందున, అతను రోమన్లచే రక్షించబడ్డాడు. (27-40)
ఆశ్రయ స్థలంగా భావించబడే ఆలయంలో, పాల్ హింసాత్మకమైన దాడిని ఎదుర్కొన్నాడు. మొజాయిక్ వేడుకలకు వ్యతిరేకంగా బోధించడం మరియు అభ్యాసం చేయడం వంటి తప్పుడు ఆరోపణలు అతనిపై విసరబడ్డాయి. నిజాయితీగా మరియు చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించే వ్యక్తులు తమకు తెలియని లేదా ఎన్నడూ పరిగణించని విషయాలపై తమను తాము నిందించడం అసాధారణం కాదు. జ్ఞానవంతులు మరియు సద్గురువులు తమ ఉద్దేశాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకునే దురుద్దేశపూరిత వ్యక్తులు వారిపై తరచుగా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తారు. దేవుడు తన ప్రజల పట్ల సహజమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండని వారిని కూడా రక్షించే మార్గంగా ఉపయోగించుకునే మార్గాన్ని కలిగి ఉన్నాడు.
ఈ పరిస్థితి మంత్రులతో సహా చాలా మంది సదుద్దేశం ఉన్న వ్యక్తులు వేటాడవచ్చనే అపోహలను హైలైట్ చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, దేవుడు తన సేవకులను దుష్టుల నుండి మరియు అసమంజసమైన వారి నుండి రక్షించడానికి సరైన సమయంలో జోక్యం చేసుకుంటాడు, వారికి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి, విమోచకుని కోసం వాదించడానికి మరియు అద్భుతమైన సువార్తను వ్యాప్తి చేయడానికి వారికి అవకాశాలను కల్పిస్తాడు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |