Acts - అపొ. కార్యములు 24 | View All

1. అయిదు దినములైన తరువాత ప్రధానయాజకుడైన అననీయయు, కొందరు పెద్దలును, తెర్తుల్లు అను ఒక న్యాయ వాదియు కైసరయకు వచ్చి, పౌలుమీద తెచ్చిన ఫిర్యాదు అధిపతికి తెలియజేసిరి.

2. పౌలు రప్పింపబడినప్పుడు తెర్తుల్లు అతనిమీద నేరము మోప నారంభించి యిట్లనెను

3. మహా ఘనత వహించిన ఫేలిక్సా, మేము తమవలన ఎంతో నెమ్మది అనుభవించుచున్నామనియు, ఈ దేశ జనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామర్శ చేత దిద్దుబాటవుచున్నవనియు ఒప్పుకొని, మేము సకల విధములను సకల స్థలములలోను పూర్ణ కృతజ్ఞతతో అంగీకరించుచున్నాము.

4. నేను తమకు ఎక్కువ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము క్లుప్తముగా చెప్పుకొనుదానిని తమరు ఎప్పటివలె శాంతముగా వినవలెనని వేడుకొను చున్నాను.

5. ఈ మనుష్యుడు పీడవంటివాడును, భూలోకమందున్న సకలమైన యూదులను కలహమునకు రేపు వాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యున్నట్టు మేము కనుగొంటిమి,

6. మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవిత్రము చేయుటకు యత్నపడెను గనుక మేము అతని పట్టుకొంటిమి.

7. తమరు విమర్శించిన యెడల

8. మేము ఇతనిమీద మోపుచున్న నేరములన్నియు తమకే తెలియవచ్చునని చెప్పెను.

9. యూదులందుకు సమ్మతించి యీ మాటలు నిజమే అని చెప్పిరి.

10. అప్పుడు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా అతడిట్లనెను తమరు బహు సంవత్సరములనుండి యీ జనమునకు న్యాయాధిపతులై యున్నారని యెరిగి నేను ధైర్యముతో సమాధానము చెప్పుకొనుచున్నాను.

11. యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళ్లిననాట నుండి పండ్రెండు దినములు మాత్రమే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొన వచ్చును.

12. దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, పట్టణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తర్కించుటయైనను, జనులను గుమికూర్చుటయైనను వారు చూడలేదు.

13. మరియు వారు ఇప్పుడు నామీద మోపు నేరములను తమరికి ఋజువుపరచలేరు.

14. ధర్మశాస్త్రమందును ప్రవక్తల గ్రంథములయందును వ్రాయబడియున్నవన్నియు నమ్మి,

15. నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుత్థానము కలుగ బోవుచున్నదని వీరు నిరీక్షించుచున్నట్టు నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు మతభేదమని పేరుపెట్టు ఈ మార్గముచొప్పున నా పితరుల దేవునిని సేవించుచున్నానని తమరియెదుట ఒప్పుకొనుచున్నాను.
దానియేలు 12:2

16. ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుష్యులయెడలను ఎల్లప్పుడు నా మనస్సాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండునట్లు అభ్యాసము చేసికొనుచున్నాను.

17. కొన్ని సంవత్సరములైన తరువాత నేను నా స్వజనులకు దానద్రవ్యమును కానుకలును అప్పగించుటకు వచ్చితిని.

18. నేను శుద్ధి చేసికొనినవాడనై యీలాగు అప్పగించుచుండగా వారు దేవాలయములో నన్ను చూచిరి. నేను గుంపుకూర్చి యుండలేదు, నావలన అల్లరి కాలేదు. ఆసియనుండి వచ్చిన కొందరు యూదులు ఉండిరి;

19. నామీద వారికేమైన ఉన్నయెడల వారే తమరి సన్నిధికివచ్చి నామీద నేరము మోపవలసియుండెను.

20. లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియున్నప్పుడు, మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చి నేడు వారియెదుట విమర్శింపబడు చున్నానని

21. వారి మధ్య నిలువబడి నేను బిగ్గరగా చెప్పిన యీ యొక్క మాట విషయమై తప్ప నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెప్పవచ్చుననెను.

22. ఫేలిక్సు ఈ మార్గమునుగూర్చి బాగుగా ఎరిగినవాడై సహస్రాధిపతియైన లూసియ వచ్చినప్పుడు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెప్పి విమర్శ నిలుపు చేసెను.

23. మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము చేయుటకు అతని స్వజనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజ్ఞాపించెను.

24. కొన్ని దినములైన తరువాత ఫేలిక్సు యూదురాలైన ద్రుసిల్ల అను తన భార్యతోకూడ వచ్చి పౌలును పిలిపించి, క్రీస్తుయేసునందలి విశ్వాసమునుగూర్చి అతడు బోధింపగా వినెను.

25. అప్పుడతడు నీతిని గూర్చియు ఆశానిగ్రహమును గూర్చియు రాబోవు విమర్శనుగూర్చియు ప్రసంగించు చుండగా ఫేలిక్సు మిగుల భయపడిఇప్పటికి వెళ్లుము, నాకు సమయమైన నిన్ను పిలువనంపింతునని చెప్పెను.

26. తరువాత పౌలువలన తనకు ద్రవ్యము దొరుకునని ఆశించి, మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను.

27. రెండు సంవత్సరములైన తరువాత ఫేలిక్సుకు ప్రతిగా పోర్కియు ఫేస్తు వచ్చెను. అప్పుడు ఫేలిక్సు యూదులచేత మంచి వాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును బంధకములలోనే విడిచిపెట్టి పోయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 24 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాల్‌కు వ్యతిరేకంగా టెర్తుల్లస్ ప్రసంగం. (1-9) 
ఇక్కడ ప్రముఖ వ్యక్తుల అసంతృప్తికి సాక్ష్యమివ్వండి మరియు నిజానికి, వారి లోపాలను ఎన్నడూ నిష్కపటంగా పరిష్కరించనప్పుడు వారి సహకారాన్ని అధికంగా ప్రశంసించడం అనేది గణనీయమైన అసంతృప్తి. ఈ పరిస్థితి ఫెలిక్స్‌తో సమానమైన తప్పులో వారిని బలపరచడానికి మరియు ధైర్యం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దేవుని ప్రవక్తలతో సహా గుర్తించదగిన వ్యక్తులు శాంతికి భంగం కలిగించే ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నారు మరియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేశాన్ని వక్రీకరించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు-పాల్‌పై ఇలాంటి ఆరోపణలు వచ్చాయి. వ్యక్తుల స్వయం సేవ మరియు దుర్మార్గపు ప్రేరణలు వారిని ముందుకు నడిపిస్తాయి మరియు వాగ్ధాటి మరియు ఒప్పించే బహుమతులు వ్యక్తులను సత్యానికి వ్యతిరేకంగా తప్పుదారి పట్టించడానికి మరియు పక్షపాతం చేయడానికి చాలా తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి. తీర్పు రోజున పాల్ మరియు ఫెలిక్స్ పాత్రల మధ్య వ్యత్యాసం టెర్టుల్లస్ చిత్రీకరణకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. క్రైస్తవులు ప్రశంసలకు మితిమీరిన విలువను ఇవ్వకూడదు లేదా భక్తిహీనుల అపవాదుతో కలత చెందకూడదు, వారు తరచుగా మానవులలో అత్యంత అవినీతిపరులను పాక్షిక-దైవిక స్థితికి పెంచుతారు, అయితే సద్గురువులను గందరగోళానికి మరియు అసమ్మతికి మూలాలుగా నిందించారు.

ఫెలిక్స్ ముందు పాల్ యొక్క రక్షణ. (10-21) 
పాల్ తనకు తానుగా నీతిమంతమైన రక్షణను అందజేస్తాడు, ఏదైనా తప్పు నుండి తనను తాను విడిపించుకుంటాడు మరియు అతనిపై జరిగిన హింస వెనుక ఉన్న నిజమైన ఉద్దేశ్యాన్ని వెల్లడించాడు. ప్రతికూల ఖ్యాతిని కలిగి ఉన్నందున మనం ధర్మం యొక్క మార్గం నుండి దూరంగా ఉండకూడదు. మన పూర్వీకుల దేవుడిగా దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో ఓదార్పుని కనుగొనడం మరియు విశ్వాసం మరియు ఆచరణకు ప్రమాణంగా లేఖనాలకు మాత్రమే కట్టుబడి ఉండటం చాలా ఓదార్పునిస్తుంది. ఇది తుది తీర్పుకు దారితీసే పునరుత్థానంపై నమ్మకాన్ని ధృవీకరిస్తుంది.
వారి ఫలితాల ఆధారంగా ప్రవక్తలు మరియు వారి బోధనల అంచనా హైలైట్ చేయబడింది. పాల్ యొక్క లక్ష్యం స్పష్టమైన మనస్సాక్షిని కాపాడుకోవడం, వివిధ ప్రవర్తనల నుండి దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ, నిరంతరంగా మతపరమైన ఆచారాలలో చురుకుగా పాల్గొంటూ-దేవుని పట్ల భక్తితో మరియు తోటి మానవులతో పరస్పర చర్యలలో పాల్గొంటుంది. మన చుట్టూ ఉన్నవారి కంటే దేవుని పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నందుకు విమర్శించబడినప్పుడు, మనం ఎలా ప్రతిస్పందిస్తాము? అలాంటి ఆరోపణలకు మనం దూరంగా ఉంటామా? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పట్ల నిష్కపటమైన, ప్రగాఢమైన ప్రేమ మరియు ఆయన సేవకు అంకితభావంతో అభియోగాలు మోపడం కంటే లోకంలో చాలా మంది బలహీనతలను లేదా దుష్టత్వాన్ని ఆరోపించడాన్ని ఇష్టపడతారు.
ఆయన తన మహిమలో, దేవుని దూతల ఎదుట ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన వారిని అంగీకరిస్తాడని అలాంటి వ్యక్తులు నమ్మగలరా? మన రక్షకుడైన దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టి, దేవదూతలకు ఆనందాన్ని కలిగించే దృశ్యం ఏదైనా ఉంటే, అది భూమిపై ఉన్న ప్రభువు యొక్క అంకితభావంతో ఉన్న అనుచరుడు తమ కోసం తనను తాను హృదయపూర్వకంగా త్యాగం చేసిన ప్రభువును ప్రేమించడం యొక్క "నేరాన్ని" బహిరంగంగా ఒప్పుకోవడం చూస్తోంది. ఆత్మ, మనస్సు మరియు బలం. అలాంటి వ్యక్తి దేవుని వాక్యాన్ని విస్మరించడాన్ని లేదా ఆయన పేరును అపవిత్రపరచడాన్ని మౌనంగా సహించడు; వారి ప్రేమ జీవితాన్ని మించిన దయగల జీవి నుండి ఒక్క కోపాన్ని కూడా పొందడం కంటే వారు ప్రాపంచిక హేళన మరియు ద్వేషాన్ని పణంగా పెడతారు.

పాల్ యొక్క తర్కానికి ఫెలిక్స్ వణుకుతున్నాడు. (22-27)
అపొస్తలుడు నీతి స్వభావం మరియు బాధ్యతలు, నిగ్రహం మరియు రాబోయే తీర్పుపై ఆలోచనాత్మకమైన ప్రసంగంలో నిమగ్నమయ్యాడు. అలా చేయడం ద్వారా, అణచివేత న్యాయమూర్తి మరియు అతని నైతికంగా అవిధేయుడైన సహచరుడికి పశ్చాత్తాపం, క్షమాపణ మరియు సువార్త యొక్క దయ యొక్క తక్షణ అవసరాన్ని అతను నొక్కి చెప్పాడు. న్యాయం, ఈ సందర్భంలో, జీవితంలో మన ప్రవర్తనకు సంబంధించినది, ముఖ్యంగా ఇతరులకు సంబంధించినది, అయితే నిగ్రహం దేవునికి సంబంధించి మన ఆత్మల స్థితి మరియు పాలనను సూచిస్తుంది. ఈ సద్గుణాలను విస్మరించిన వ్యక్తికి దైవభక్తి యొక్క స్వరూపం మరియు సారాంశం రెండూ లేవు, దేవుని ప్రత్యక్షత రోజున దైవిక ఉగ్రతను ఎదుర్కొంటాడు.
రాబోయే తీర్పు యొక్క నిరీక్షణ అత్యంత దృఢమైన హృదయాన్ని కూడా వణుకుతుంది. ఫెలిక్స్ వణికిపోయాడు, కానీ అది అతని ప్రతిచర్య యొక్క పరిధి. చాలా మంది దేవుని వాక్యంతో కదిలిపోతారు కానీ మారలేదు. పాపం యొక్క పర్యవసానాలను వారు భయపడినప్పటికీ, వారు తమ ప్రేమలో మరియు దానిని ఆచరిస్తూ ఉంటారు. మన ఆత్మలకు సంబంధించిన విషయాలలో, వాయిదా వేయడం ప్రమాదకరం. ఫెలిక్స్ ఈ విషయాన్ని మరింత అనుకూలమైన సమయానికి వాయిదా వేసాడు, అయినప్పటికీ ఆ అనుకూలమైన క్షణానికి సంబంధించిన దాఖలాలు మాకు కనిపించలేదు. "ఇదిగో, ఇది అంగీకరించబడిన సమయం; నేడు ప్రభువు స్వరాన్ని వినండి." అత్యవసరం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది మరియు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ఆలస్యం చేయడం చాలా ఖరీదైనది.
ఫెలిక్స్, సత్యాన్ని ఎదుర్కోకుండా ఉండాలనే తొందరలో, తన ప్రవర్తనను సంస్కరించడం మరియు అతని ఆత్మ యొక్క మోక్షాన్ని పొందడం అనే ముఖ్యమైన పనిని విస్మరించాడు. పాపులు తరచుగా క్షణికమైన మేల్కొలుపులను అనుభవిస్తారు, పెద్ద శబ్దం ద్వారా నిద్ర నుండి ఆశ్చర్యపోయిన వ్యక్తి వలె, వారి సాధారణ ఉదాసీన స్థితికి త్వరగా తిరిగి రావడానికి మాత్రమే. మనలోగానీ, ఇతరులలోగానీ అడపాదడపా మతపరమైన భావాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా తప్పుదారి పట్టకుండా ఉండటం అత్యవసరం. మరీ ముఖ్యంగా, మనం దేవుని వాక్యాన్ని చిన్నచూపు చూడకూడదు. మన వయస్సు పెరిగేకొద్దీ, మన హృదయాలు సహజంగా మరింత మృదువుగా మారుతాయని లేదా ప్రపంచ ప్రభావం క్షీణిస్తుందని మనం సహేతుకంగా ఆశించవచ్చా? ఈ క్షణంలో, మనం శాశ్వతంగా నష్టపోయే ప్రమాదం లేదా? నేడు మోక్ష దినం; రేపు చాలా ఆలస్యం కావచ్చు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |