Acts - అపొ. కార్యములు 26 | View All

1. అగ్రిప్ప పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెప్పు కొనుటకు నీకు సెలవైనదనెను. అప్పుడు పౌలు చేయి చాచి యీలాగు సమాధానము చెప్పసాగెను

2. అగ్రిప్పరాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమస్తమైన ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగిన వారు గనుక

3. యూదులు నామీద మోపిన నేరములన్నిటినిగూర్చి నేడు తమరియెదుట సమాధానము చెప్పుకొనబోవుచున్నందుకు నేను ధన్యుడనని యనుకొను చున్నాను; తాల్మితో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొను చున్నాను.

4. మొదటినుండి యెరూషలేములో నా జనము మధ్యను బాల్యమునుండి నేను బ్రదికిన బ్రదుకు ఏలాటిదో యూదులందరు ఎరుగుదురు.

5. వారు మొదటినుండి నన్ను ఎరిగినవారు గనుక సాక్ష్యమిచ్చుటకు వారికిష్టమైతే నేను మన మతములోని బహునిష్ఠగల తెగను అనుసరించి, పరిసయ్యుడనుగా ప్రవర్తించినట్లు చెప్పగలరు.

6. ఇప్పుడైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగ్దానము విషయమైన నిరీక్షణనుగూర్చి నేను విమర్శింపబడుటకు నిలిచియున్నాను.

7. మన పండ్రెండు గోత్రములవారు ఎడతెగక దివారాత్రులు దేవుని సేవించుచు ఆ వాగ్దానము పొందుదుమని నిరీక్షించు చున్నారు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే యూదులు నామీద నేరము మోపి యున్నారు.

8. దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమ్మతగనిదని మీరేల యెంచు చున్నారు?

9. నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక కార్యములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని;

10. యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను ప్రధాన యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుద్ధులను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని చంపినప్పుడు సమ్మతించితిని;

11. అనేకపర్యాయములు సమాజమందిరములన్నిటిలో వారిని దండించి వారు దేవదూషణ చేయునట్లు బలవంతపెట్ట చూచితిని. మరియు వారిమీద మిక్కిలి క్రోధము గలవాడనై యితర పట్టణములకును వెళ్లి వారిని హింసించు చుంటిని.

12. అందు నిమిత్తము నేను ప్రధానయాజకులచేత అధికారమును ఆజ్ఞయు పొంది దమస్కునకు పోవుచుండగా

13. రాజా, మధ్యాహ్నమందు నా చుట్టును నాతోకూడ వచ్చినవారి చుట్టును ఆకాశమునుండి సూర్య తేజస్సుకంటె మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన యొక వెలుగు త్రోవలో ప్రకాశించుట చూచితిని.

14. మేమందరమును నేలపడినప్పుడు సౌలా సౌలా, నన్నెందుకు హింసించు చున్నావు? మునికోలలకు ఎదురు తన్నుట నీకు కష్టమని హెబ్రీభాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని.

15. అప్పుడు నేను ప్రభువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా ప్రభువు నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును.

16. నీవు నన్ను చూచి యున్న సంగతినిగూర్చియు నేను నీకు కనబడబోవు సంగతినిగూర్చియు నిన్ను పరిచారకునిగాను సాక్షినిగాను నియమించుటకై కనబడియున్నాను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;
యెహెఙ్కేలు 2:1

17. నేను ఈ ప్రజలవలనను అన్యజనులవలనను హాని కలుగకుండ నిన్ను కాపాడెదను;
1 దినవృత్తాంతములు 16:35, యిర్మియా 1:7-8

18. వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశ్వాసముచేత పాపక్షమాపణను, పరిశుద్ధపరచ బడినవారిలో స్వాస్థ్యమును పొందునట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారియొద్దకు పంపెదనని చెప్పెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:3-4, యెషయా 35:5-6, యెషయా 42:7, యెషయా 42:16, యెషయా 61:1

19. కాబట్టి అగ్రిప్ప రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దర్శనమునకు నేను అవిధేయుడను కాక

20. మొదట దమస్కులోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ దేశమంతటను, తరువాత అన్యజనులకును, వారు మారు మనస్సు పొంది దేవునితట్టు తిరిగి మారుమనస్సునకు తగిన క్రియలు చేయవలెనని ప్రకటించుచుంటిని.

21. ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో నన్ను పట్టుకొని చంపుటకు ప్రయత్నముచేసిరి;

22. అయినను నేను దేవుని వలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు నిలిచియుంటిని; క్రీస్తు శ్రమపడి మృతుల పునరుత్థానము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ ప్రజలకును అన్యజనులకును వెలుగు ప్రచురింపబోవునని

23. ప్రవక్తలును మోషేయు ముందుగా చెప్పినవి కాక మరి ఏమియు చెప్పక, అల్పు లకును ఘనులకును సాక్ష్యమిచ్చుచుంటిని.
యెషయా 42:6, యెషయా 49:6

24. అతడు ఈలాగు సమాధానము చెప్పుకొనుచుండగా ఫేస్తు - పౌలా, నీవు వెఱ్ఱివాడవు, అతి విద్యవలన నీకు వెఱ్ఱిపట్టినదని గొప్ప శబ్దముతో చెప్పెను.

25. అందుకు పౌలు ఇట్లనెను మహా ఘనత వహించిన ఫేస్తూ, నేను వెఱ్ఱివాడను కానుగాని సత్యమును స్వస్థబుద్ధియు గల మాటలనే చెప్పుచున్నాను.

26. రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను ధైర్యముగా మాటలాడు చున్నాను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండ లేదని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కార్యము కాదు.

27. అగ్రిప్ప రాజా, తమరు ప్రవక్తలను నమ్ముచున్నారా? నమ్ముచున్నారని నేనెరుగుదును.

28. అందుకు అగ్రిప్ప ఇంత సులభముగా నన్ను క్రైస్తవుని చేయ జూచుచున్నావే అని పౌలుతో చెప్పెను.

29. అందుకు పౌలు సులభముగానో దుర్లభముగానో, తమరు మాత్రము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తప్ప నావలె ఉండునట్లు దేవుడనుగ్రహించుగాక అనెను.

30. అంతట రాజును అధిపతియు బెర్నీకేయు వారితో కూడ కూర్చుండినవారును లేచి అవతలకు పోయి

31. ఈ మనుష్యుడు మరణమునకైనను బంధకములకైనను తగిన దేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి.

32. అందుకు అగ్రిప్ప ఈ మనుష్యుడు కైసరు ఎదుట చెప్పుకొందునని అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచ్చునని ఫేస్తుతో చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 26 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అగ్రిప్ప ముందు పాల్ యొక్క రక్షణ. (1-11) 
మనలోని నిరీక్షణకు ప్రాతిపదికను స్పష్టంగా చెప్పాలని మరియు ముఖస్తుతి ఆశ్రయించకుండా లేదా మానవ భయానికి లొంగిపోకుండా అర్హులైన వారికి గౌరవం ఇవ్వాలని క్రైస్తవ మతం మనకు నిర్దేశిస్తుంది. అగ్రిప్ప, పాత నిబంధన లేఖనాలలో బాగా ప్రావీణ్యం ఉన్నందున, యేసును మెస్సీయగా చుట్టుముట్టిన వివాదాన్ని అంచనా వేయడానికి మెరుగ్గా సన్నద్ధమయ్యాడు. పరిచారకులు క్రీస్తు విశ్వాసాన్ని బోధించేటప్పుడు, వారు సహనంతో కూడిన ప్రేక్షకులను ఎదురుచూడాలి. పాల్, తన పెంపకంలో పొందుపరచబడిన సద్గుణాలకు కట్టుబడి ఉండగా, అతను మొదట్లో చదువుకున్న మంచికి తన నిబద్ధతను ప్రకటించాడు. అతని మతపరమైన పునాది నైతికత మరియు ధర్మాన్ని కలిగి ఉంది, పరిసయ్యుల మోసపూరితమైన, దురాశతో కూడిన మార్గాలు లేవు. అతను విమర్శల నుండి మినహాయించనప్పటికీ, అతను తన విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉన్నాడు, పూర్వీకులకు చేసిన వాగ్దానాన్ని పట్టుకున్నాడు.
ఈ సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండటం తనను దేవుని ముందు సమర్థించలేదని పౌలుకు తెలుసు, అయినప్పటికీ యూదులలో తనకున్న కీర్తికి దాని ప్రాముఖ్యతను అతను గుర్తించాడు. క్రీస్తును పొందుటతో పోల్చితే అతడు దానిని నష్టముగా భావించినప్పటికీ, క్రీస్తుకు ఘనత తెచ్చుటకు దానిని హైలైట్ చేసాడు. పాల్ యొక్క మతపరమైన ఉత్సాహం మారింది; త్యాగాలు మరియు అర్పణలు గొప్ప త్యాగంలో నెరవేరినందున అతను తన యవ్వనంలోని ఉత్సవ చట్టానికి ఉత్సాహంగా కట్టుబడి ఉండడు. ఆచార ప్రక్షాళనలు అతనికి ఎటువంటి బరువును కలిగి ఉండవు మరియు క్రీస్తు యొక్క అర్చకత్వం ద్వారా లేవిటికల్ అర్చకత్వం భర్తీ చేయబడిందని అతను నమ్మాడు. అయినప్పటికీ, అతను తన విశ్వాసం యొక్క ప్రధాన సిద్ధాంతాల గురించి ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు-క్రీస్తు మరియు నిత్య జీవితం, సువార్త యొక్క రెండు ప్రధాన సిద్ధాంతాలు.
నిత్య జీవితం యొక్క వాగ్దానం మతపరమైన ఆచారాలలో శ్రద్ధ మరియు స్థిరత్వాన్ని ప్రేరేపించాలి. అయితే, పౌలు పునరుత్థానంపై తన బోధలను తిరస్కరించిన సద్దూకయ్యుల నుండి వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నాడు మరియు ఇశ్రాయేలీయుల వాగ్దాన విమోచకుడని యేసు గురించి అతని సాక్ష్యాన్ని వ్యతిరేకించిన ఇతర యూదులు. కొన్నిసార్లు, కొన్ని విషయాలలో అవిశ్వాసం వాటిని బహిర్గతం చేసే, నిర్వహించే లేదా వాగ్దానం చేసే వ్యక్తి యొక్క అనంతమైన స్వభావాన్ని మరియు పరిపూర్ణతలను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల తలెత్తుతుంది.
పాల్ ఒక పరిసయ్యునిగా, తాను క్రైస్తవ మతానికి తీవ్రమైన విరోధి అని బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నాడు. అతని పాత్ర మరియు జీవన విధానం మొదట్లో క్రైస్తవుడిగా మారడానికి ముఖ్యమైన అడ్డంకులను ఎదుర్కొంది. మార్పిడికి ముందు తమ ప్రవర్తనలో కఠినంగా ఉండేవారు తరచుగా తమను తాము తగ్గించుకోవడానికి తగినంత కారణాన్ని కనుగొంటారు, వారు ఒకప్పుడు నీతిమంతులుగా భావించిన చర్యలలో కూడా లోపాలను అంగీకరిస్తారు.

అతని మార్పిడి మరియు అన్యజనులకు బోధించడం. (12-23) 
పాల్ పాపంలో లోతుగా పాతుకుపోయినప్పటికీ, అతనిలో మరియు అతనిలో క్రీస్తు యొక్క ద్యోతకంతో, దైవిక జోక్యం ద్వారా క్రైస్తవత్వంలోకి రూపాంతరం చెందిన అనుభవాన్ని పొందాడు. పరిచారకుడిగా అతని పిలుపు కూడా దైవిక అధికారాన్ని కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే అతనికి కనిపించిన అదే యేసు అన్యజనులకు సువార్తను ప్రకటించమని ఆదేశించాడు. చీకటితో కప్పబడిన ప్రపంచానికి జ్ఞానోదయం అవసరం, అజ్ఞానంగా ఉన్నవారికి నిత్య శాంతికి కీలకమైన విషయాల జ్ఞానం అవసరం. అదేవిధంగా, దుష్టత్వంలో మునిగిపోయిన ప్రపంచానికి పవిత్రీకరణ మరియు సంస్కరణ అవసరం-కేవలం వారి కళ్ళు తెరవడం కంటే, హృదయాలు పునరుద్ధరించబడాలి మరియు వ్యక్తులు సాతాను ఆధిపత్యం నుండి దేవుని వైపుకు మళ్లించాలి.
పాపం నుండి దేవుని వైపు తిరగడం వల్ల క్షమాపణ మాత్రమే కాదు, గొప్ప వారసత్వం కూడా లభిస్తుంది. నిజమైన ఆనందానికి పవిత్రత ఎంతో అవసరం, మరియు స్వర్గంలో పరిశుద్ధులుగా మారడం భూమిపై పవిత్రులుగా ఉండటాన్ని తప్పనిసరి చేస్తుంది. క్రీస్తులో విశ్వాసం మనం పవిత్రంగా మరియు రక్షింపబడటానికి సాధనంగా పనిచేస్తుంది, మన నీతిమంతుడైన ప్రభువుగా క్రీస్తుపై ఆధారపడటం మరియు మన సార్వభౌమ పరిపాలకుడిగా ఆయనకు సమర్పించడం. ఈ విశ్వాసం పాపాల ఉపశమనానికి, పరిశుద్ధాత్మ బహుమతికి మరియు నిత్యజీవానికి దారితీస్తుంది.
క్రీస్తు యొక్క శిలువ యొక్క అడ్డంకి కారణంగా పాల్ యూదుల నుండి ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొన్నాడు మరియు పాత నిబంధన ప్రవచనాల నెరవేర్పు గురించి అతని ప్రకటనను వారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. క్రీస్తు పునరుత్థానం, మృతులలో నుండి లేచిన మొదటి వ్యక్తిగా అంచనా వేయబడింది మరియు మెస్సీయ ద్వారా దేవుని జ్ఞానంలో అన్యులను చేర్చడం యూదుల నుండి అన్యాయమైన అసంతృప్తిని ఎదుర్కొంది. అయితే, నిజమైన మతమార్పిడులు తమ ఆశకు గల కారణాలను స్పష్టంగా చెప్పగలరు మరియు వారిలోని పరివర్తనాత్మక మార్పు యొక్క బలవంతపు ఖాతాని అందించగలరు. అయినప్పటికీ, పశ్చాత్తాపం మరియు మార్పిడికి ప్రజలను పిలిచే మిషన్‌ను చేపట్టే చాలామంది నిందలు మరియు హింసను ఎదుర్కొంటారు.

ఫెస్టస్ మరియు అగ్రిప్ప పాల్ నిర్దోషిత్వాన్ని ఒప్పించారు. (24-32)
ఇతరుల నుండి వచ్చే అన్యాయమైన విమర్శల వలన మనం కలవరపడకుండా ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తూ, అన్ని పరిస్థితులలోనూ, సత్యం మరియు నిగ్రహంతో కమ్యూనికేట్ చేయడం మన బాధ్యత. సువార్త యొక్క అంకితభావం మరియు శ్రద్ధగల అనుచరులు తరచుగా అసహ్యాన్ని ఎదుర్కొన్నారు, కొన్ని సిద్ధాంతాలు మరియు అసాధారణమైన వాస్తవాలను స్వీకరించినందుకు కలలు కనేవారు లేదా పిచ్చివాళ్ళుగా ముద్రించబడ్డారు. వారి హోదాతో సంబంధం లేకుండా అందరి మోక్షానికి ఒకే విశ్వాసం, శ్రద్ధ మరియు వ్యక్తిగత అనుభవం అవసరమని వారు ధృవీకరిస్తున్నారు. అయితే, అపొస్తలులు, ప్రవక్తలు మరియు దేవుని కుమారుడు కూడా ఇలాంటి ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నారు, మరియు మోక్షానికి దైవిక జ్ఞానంతో అనుగ్రహించబడిన వారు అలాంటి ఆరోపణలతో వణుకు పుట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
అగ్రిప్ప క్రైస్తవ మతాన్ని పరిగణించడానికి గణనీయమైన కారణాలను కనుగొన్నాడు. అతని మేధస్సు మరియు తీర్పు క్షణికావేశంలో ఒప్పించబడినప్పటికీ, అతని హృదయం మారలేదు మరియు అతని ప్రవర్తన మరియు స్వభావం సువార్త ద్వారా సూచించబడిన వినయం మరియు ఆధ్యాత్మికతకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి. చాలా మంది మతపరమైన విశ్వాసాలను స్వీకరించడానికి దగ్గరగా వస్తారు, కానీ పూర్తి నిబద్ధతకు లోనవుతారు, వారి కర్తవ్యం మరియు దేవుని మార్గాల శ్రేష్ఠత గురించి బలమైన నమ్మకాలను కలిగి ఉంటారు, కానీ దానిని అనుసరించడంలో విఫలమవుతారు. పౌలు నిజమైన క్రైస్తవులుగా మారాలనే విశ్వవ్యాప్త పిలుపును నొక్కిచెప్పాడు, క్రీస్తులో అందరికీ సమృద్ధిగా కృప ఉందని నొక్కి చెప్పాడు. అతను సువార్త యొక్క సత్యాన్ని మరియు మోక్షానికి క్రీస్తులో విశ్వాసం యొక్క ఆవశ్యక అవసరాన్ని గట్టిగా నొక్కి చెప్పాడు.
క్రీస్తు సువార్త అన్యజనులకు గాఢమైన బానిసత్వం నుండి మోక్షాన్ని అందిస్తుంది, ఇది కోల్పోయిన ప్రపంచానికి విస్తరించింది. అయినప్పటికీ, అన్యజనుల మార్పిడికి సమానమైన వారి హృదయంపై కృప యొక్క రూపాంతరమైన పని యొక్క ఆవశ్యకతను ఎవరైనా ఒప్పించడం ఒక బలీయమైన పని. మన స్వంత ప్రవర్తనలో ప్రాణాంతకమైన సంకోచం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండుము మరియు క్రైస్తవునిగా ఉండటానికి దాదాపుగా ఒప్పించబడడం నిజమైన విశ్వాసి కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |