Acts - అపొ. కార్యములు 9 | View All

1. సౌలు ఇంకను ప్రభువుయొక్క శిష్యులను బెదరించుటయును హత్యచేయుటయును తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ప్రధానయాజకునియొద్దకు వెళ్లి

2. యీ మార్గ మందున్న పురుషులనైనను స్త్రీలనైనను కనుగొనిన యెడల, వారిని బంధించి యెరూషలేము నకు తీసికొని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజముల వారికి పత్రికలిమ్మని అడిగెను.

3. అతడు ప్రయాణము చేయుచు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, అకస్మాత్తుగా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతనిచుట్టు ప్రకాశించెను.

4. అప్పుడతడు నేలమీదపడి సౌలా, సౌలా, నీవేల నన్ను హింసించుచున్నావని తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినెను.

5. ప్రభువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు హింసించు చున్న యేసును;

6. లేచి పట్టణములోనికి వెళ్లుము, అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది నీకు తెలుపబడునని చెప్పెను.

7. అతనితో ప్రయాణము చేసిన మనుష్యులు ఆ స్వరము వినిరి గాని యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువ బడిరి.

8. సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కన్నులు తెరచినను ఏమియు చూడలేక పోయెను గనుక వారతని చెయ్యి పట్టుకొని దమస్కులోనికి నడిపించిరి.

9. అతడు మూడు దినములు చూపులేక అన్నపానము లేమియు పుచ్చుకొన కుండెను.

10. దమస్కులో అననీయ అను ఒక శిష్యుడుండెను. ప్రభువు దర్శనమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా

11. అతడు ప్రభువా, యిదిగో నేనున్నాననెను. అందుకు ప్రభువు నీవు లేచి, తిన్ననిదనబడిన వీధికి వెళ్లి, యూదా అనువాని యింట తార్సువాడైన సౌలు అనువానికొరకు విచారించుము; ఇదిగో అతడు ప్రార్థనచేయుచున్నాడు.

12. అతడు అననీయ అను నొక మనుష్యుడు లోపలికివచ్చి, తాను దృష్టిపొందునట్లు తలమీద చేతులుంచుట చూచి యున్నాడని చెప్పెను.

13. అందుకు అననీయ ప్రభువా, యీ మనుష్యుడు యెరూషలేములో నీ పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి యున్నాడని అతనిగూర్చి అనేకులవలన వింటిని.

14. ఇక్కడను నీ నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేయు వారినందరిని బంధించుటకు అతడు ప్రధానయాజకులవలన అధికారము పొంది యున్నాడని ఉత్తరమిచ్చెను.

15. అందుకు ప్రభువునీవు వెళ్లుము, అన్యజనుల యెదుటను రాజుల యెదుటను ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొనిన సాధనమై యున్నాడు

16. ఇతడు నా నామముకొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలెనో నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెప్పెను.

17. అననీయ వెళ్లి ఆ యింట ప్రవేశించి, అతని మీద చేతులుంచి సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచ్చిన మార్గములో నీకు కనబడిన ప్రభువైన యేసు, నీవు దృష్టి పొంది, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడునట్లు నన్ను పంపి యున్నాడని చెప్పెను.

18. అప్పుడే అతని కన్నులనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృష్టికలిగి, లేచి బాప్తిస్మము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచ్చుకొని బలపడెను.

19. పిమ్మట అతడు దమస్కులోనున్న శిష్యులతోకూడ కొన్ని దినములుండెను.

20. వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని ఆయనను గూర్చి ప్రకటించుచు వచ్చెను.

21. వినినవారందరు విభ్రాంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ నామమునుబట్టి ప్రార్థన చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి ప్రధాన యాజకులయొద్దకు కొనిపోవుటకు ఇక్కడికికూడ వచ్చి యున్నాడని చెప్పు కొనిరి.

22. అయితే సౌలు మరి ఎక్కువగా బలపడిఈయనే క్రీస్తు అని రుజువు పరచుచు దమస్కులో కాపురమున్న యూదులను కలవరపరచెను.

23. అనేక దినములు గతించిన పిమ్మట యూదులు అతనిని చంపనాలోచింపగా

24. వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియ వచ్చెను. వారు అతని చంపవలెనని రాత్రింబగళ్లు ద్వార ములయొద్ద కాచుకొనుచుండిరి

25. గనుక అతని శిష్యులు రాత్రివేళ అతనిని తీసికొని పోయి గంపలో ఉంచి, గోడగుండ అతనిని క్రిందికి దింపిరి.

26. అతడు యెరూషలేములోనికి వచ్చి శిష్యులతో కలిసి కొనుటకు యత్నముచేసెను గాని, అతడు శిష్యుడని నమ్మక అందరును అతనికి భయపడిరి.

27. అయితే బర్నబా అతనిని దగ్గరతీసి అపొస్తలుల యొద్దకు తోడుకొనివచ్చి అతడు త్రోవలో ప్రభువును చూచెననియు, ప్రభువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు దమస్కులో యేసు నామమునుబట్టి ధైర్యముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను.

28. అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచ్చుచు పోవుచు,

29. ప్రభువు నామమునుబట్టి ధైర్యముగా బోధించుచు, గ్రీకు భాషను మాట్లాడు యూదులతో మాటలాడుచు తర్కించుచునుండెను.

30. వారు అతనిని చంప ప్రయత్నము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడు కొనివచ్చి తార్సునకు పంపిరి.

31. కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట సంఘము క్షేమాభివృద్ధినొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు ప్రభువునందు భయమును పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విస్తరించుచుండెను.

32. ఆ తరువాత పేతురు సకల ప్రదేశములలో సంచారము చేయుచు, లుద్దలో కాపురమున్న పరిశుద్ధులయొద్దకు వచ్చెను.

33. అక్కడ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండ్లనుండి మంచము పట్టియుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుష్యుని చూచి,

34. పేతురు ఐనెయా, యేసు క్రీస్తు నిన్ను స్వస్థపరచుచున్నాడు, నీవు లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెప్పగా

35. వెంటనే అతడు లేచెను. లుద్దలోను షారోనులోను కాపురమున్నవారందరు అతనిచూచి ప్రభువుతట్టు తిరిగిరి.

36. మరియయొప్పేలో తబితా అను ఒక శిష్యురాలు ఉండెను; ఆమెకు భాషాంతరమున దొర్కా అని పేరు. ఆమె సత్‌ క్రియలను ధర్మకార్యములను బహుగా చేసి యుండెను.

37. ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును కడిగి మేడ గదిలో పరుండ బెట్టిరి.

38. లుద్ద యొప్పేకు దగ్గరగా ఉండుటచేత పేతురు అక్కడ ఉన్నాడని శిష్యులు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొద్దకు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇద్దరు మనుష్యులను అతని యొద్దకు పంపిరి.

39. పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళ్లి అక్కడ చేరినప్పుడు, వారు మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచ్చిరి; విధవరాండ్రందరు వచ్చి యేడ్చుచు, దొర్కా తమతోకూడ ఉన్నప్పుడు కుట్టిన అంగీలును వస్త్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి.

40. పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళ్లూని ప్రార్థనచేసి శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమ్మనగా ఆమె కన్నులు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూర్చుండెను.

41. అతడామెకు చెయ్యి యిచ్చి లేవనెత్తి, పరిశుద్ధులను విధవరాండ్రను పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అప్పగించెను.

42. ఇది యొప్పేయందంతట తెలిసినప్పుడు అనేకులు ప్రభువు నందు విశ్వాసముంచిరి.

43. పేతురు యొప్పేలో సీమోనను ఒక చర్మకారునియొద్ద బహుదినములు నివసించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సౌలు యొక్క మార్పిడి. (1-9) 
సౌలుకు చాలా సమాచారం లేదు, అతను దేవుని సేవ చేస్తున్నాడని భావించి, క్రీస్తు నామాన్ని చురుకుగా వ్యతిరేకించాలని అతను విశ్వసించాడు. అతను ఈ మనస్తత్వాన్ని తన సహజ స్థితిగా స్వీకరించాడు. తీవ్రమైన పాపులను కూడా మార్చడానికి పరివర్తన అనుగ్రహాన్ని పొందే అవకాశంపై మనం ఆశను కోల్పోకూడదు. అలాగే మహా పాపాలు చేసిన వారు దేవుని కరుణామయమైన క్షమాపణ గురించి నిరాశ చెందకూడదు. దేవుడు, దయ యొక్క అంతర్గత పనితీరు లేదా ప్రొవిడెన్స్‌లోని బాహ్య సంఘటనల ద్వారా, పాపాత్మకమైన ఉద్దేశాలను అమలు చేయకుండా మనల్ని నిరోధించినప్పుడు ఇది దైవిక అనుగ్రహానికి గొప్ప సంకేతం. సౌలు జస్ట్ వన్‌ను ఎదుర్కొన్నాడు అపో. కార్యములు 22:14 అపో. కార్యములు 26:13 కనిపించని ప్రపంచం మనకు చాలా దగ్గరగా ఉంది; దేవుడు దానిని మాత్రమే ఆవిష్కరించాలి, భూసంబంధమైన అద్భుతాలను అత్యల్పంగా అనిపించే వస్తువులను బహిర్గతం చేస్తాడు. సౌలు పూర్తిగా లొంగిపోయాడు, ప్రభువైన యేసు తాను ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నాడు. వినయపూర్వకమైన ఆత్మలకు క్రీస్తు తన గురించి వెల్లడించిన విషయాలు వినయపూర్వకంగా ఉంటాయి, వారిని తమ గురించి తక్కువ దృష్టికి తీసుకువస్తాయి. మూడు రోజుల పాటు, సౌలు ఆహారానికి దూరంగా ఉన్నాడు మరియు ఈ సమయంలో, దేవుడు అతని పాపాలతో పోరాడటానికి అనుమతించాడు. అతను ఆధ్యాత్మిక చీకటిలో ఉన్నాడు మరియు అతని ఆత్మలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఒక పాపి వారి నిజమైన స్థితిని మరియు ప్రవర్తనను గుర్తించినప్పుడు, వారు తాము ఏమి చేయాలనే దానిపై మార్గదర్శకత్వం కోరుతూ రక్షకుని దయపై పూర్తిగా తమను తాము విసిరివేస్తారు. వినయపూర్వకమైన పాపిని దేవుడు నిర్దేశిస్తాడు. విశ్వాసంలో ఆనందం మరియు శాంతికి మార్గం తరచుగా దుఃఖాలు మరియు కలతలతో కూడిన మనస్సాక్షిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, కన్నీళ్లతో విత్తే వారు చివరికి ఆనందంతో పండుకుంటారు.

మారిన సౌలు క్రీస్తును బోధించాడు. (10-22) 
సౌలు నమ్రతతో క్రీస్తుని సమీపించి, "ప్రభూ, నన్ను ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావు?" అని అడిగినప్పుడు సౌలులో సానుకూల పరివర్తన ప్రారంభమైంది. అలాంటి విన్నపముతో తన వద్దకు వచ్చిన వారిని క్రీస్తు ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదు. గర్వించదగిన పరిసయ్యుడిని, కనికరంలేని అణచివేతదారుని, ధైర్యంగా దూషించే వ్యక్తిని పరిగణించండి-ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థిస్తున్నారు! గర్వించదగిన అవిశ్వాసితో అయినా లేదా లోతుగా పడిపోయిన పాపితో అయినా ఈ డైనమిక్ నేటికీ నిజం. ప్రార్థన యొక్క సారాంశం మరియు శక్తిని గ్రహించే వారికి ఇవి సంతోషకరమైన వార్తలు, ప్రత్యేకించి ఉచిత మోక్షం యొక్క దీవెనలు కోరుతూ వినయపూర్వకమైన పాపి అందించే రకం.
సౌలు ప్రార్థనలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. గతంలో, అతను ప్రార్థనలు చదివాడు; ఇప్పుడు, అతను నిజంగా వారిని ప్రార్థించాడు. దయ యొక్క రూపాంతర శక్తి ప్రార్థన పట్ల లోతైన నిబద్ధతను కలిగిస్తుంది; మీరు శ్వాస లేకుండా జీవించే వ్యక్తిని కనుగొనలేనట్లుగా, ప్రార్థన లేకుండా జీవించే క్రైస్తవుడిని మీరు కనుగొనలేరు. అయినప్పటికీ, అననీయస్ వంటి ప్రముఖ శిష్యులు కూడా కొన్నిసార్లు ప్రభువు ఆజ్ఞలకు వెనుకాడవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన పరిమిత అంచనాలను అధిగమించడం ప్రభువుకు మహిమను తెస్తుంది, ఆయన ఉగ్రతకు అర్హులుగా మనం చూడగలిగే వారు నిజానికి ఆయన దయకు పాత్రులని వెల్లడిస్తుంది.
పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం అవగాహన నుండి అజ్ఞానం మరియు గర్వం యొక్క ముసుగులను తొలగిస్తుంది. పాపాత్ముడు కొత్త సృష్టిగా మారతాడు, అభిషిక్త రక్షకుని, దేవుని కుమారుడిని, వారి పూర్వ సహచరులకు మెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

సౌలు డమాస్కస్‌లో హింసించబడ్డాడు మరియు జెరూసలేంకు వెళ్తాడు. (23-31) 
మనము దేవుని మార్గములో బయలుదేరినప్పుడు, మనము పరీక్షలను ఎదురుచూడాలి. అయితే, నీతిమంతులను ఎలా రక్షించాలో అర్థం చేసుకున్న ప్రభువు విచారణతో పాటు మార్గాన్ని కూడా అందిస్తాడు. సాల్ యొక్క మార్పిడి క్రైస్తవ మతం యొక్క సత్యానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది, అది మాత్రమే సత్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఆత్మను మార్చదు. హృదయాన్ని పునర్నిర్మించే శక్తి ద్వారా మాత్రమే నిజమైన విశ్వాసం ఉత్పత్తి అవుతుంది.
విశ్వాసులు తరచుగా తమకు వ్యతిరేకంగా పక్షపాతాలను కలిగి ఉన్న వారిపై అనుమానాలను కలిగి ఉంటారు. మోసంతో నిండిన ప్రపంచంలో జాగ్రత్త అవసరం అయినప్పటికీ, దాతృత్వం చేయడం చాలా ముఖ్యం. క్రీస్తు సాక్షులు తమ సాక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసే వరకు మౌనంగా ఉండలేరు. వేధింపులు ఆగిపోయాయి. సువార్తను ప్రకటించే వారు నిజాయితీగా జీవించారు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆశ మరియు శాంతిలో గొప్ప ఓదార్పును పొందారు మరియు ఇతరులు వారి కారణాన్ని పొందారు. వారు కష్ట సమయాల్లో మాత్రమే కాకుండా విశ్రాంతి మరియు శ్రేయస్సు సమయాల్లో కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సౌలభ్యంపై ఆధారపడి ఉన్నారు. నిశితంగా నడిచే వారు ఉల్లాసంగా నడవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది.

ఎనియస్ నయం. (32-35) 
క్రైస్తవులు పరిశుద్ధులుగా పరిగణించబడతారు, పవిత్రతతో వర్ణించబడతారు-ఇది సెయింట్ పీటర్ మరియు సెయింట్ పాల్ వంటి ప్రముఖ వ్యక్తులకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనది కాదు, కానీ క్రీస్తు విశ్వాసంలో ప్రతి నిజాయితీగల విశ్వాసిని కలిగి ఉంటుంది. క్రీస్తు ఉద్దేశపూర్వకంగా నయం చేయలేని వ్యాధులతో ఉన్న వ్యక్తులను ఎన్నుకున్నాడు, పడిపోయిన మానవత్వం యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితిని వివరిస్తుంది. పూర్తిగా నిస్సహాయ స్థితిలో, ఈ బాధిత వ్యక్తికి సమానంగా, అతను స్వస్థత తీసుకురావడానికి తన మాటను పంపాడు. పీటర్ వైద్యం చేసే శక్తిని కలిగి ఉన్నాడని చెప్పుకోలేదు, బదులుగా సహాయం కోసం క్రీస్తు వైపు చూడమని ఐనియాస్‌ను నిర్దేశిస్తాడు. క్రీస్తు, తన కృప యొక్క శక్తి ద్వారా, మనలోని మన పనులన్నిటినీ నెరవేరుస్తున్నందున, మనకు ఎటువంటి బాధ్యతలు లేదా విధులు లేవని ఎవరూ వాదించకూడదు. యేసుక్రీస్తు మిమ్మల్ని పునరుద్ధరిస్తున్నప్పటికీ, ఆయన ఇచ్చే శక్తిని సక్రియంగా ఉపయోగించుకోవడం చాలా అవసరం.

డోర్కాస్ జీవం పోసాడు. (36-43)
చాలా మంది మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడటంలో ప్రవీణులు కానీ మంచి పనుల విషయంలో పదార్ధం ఉండదు. అయితే తబితా ఫలవంతమైన మాటకారి కాకుండా ఫలవంతం చేసేది. దాతృత్వానికి ఆర్థిక స్తోమత లేని క్రైస్తవులు కూడా మానవీయంగా పని చేయడం ద్వారా లేదా ఇతరుల కోసం ప్రత్యక్షంగా ఉండటం ద్వారా దయతో కూడిన చర్యలలో పాల్గొనవచ్చు. ఇతరులు వాటిని గుర్తించినా, వారి చర్యలు పదాల కంటే బిగ్గరగా మాట్లాడే వారికి అత్యధిక ప్రశంసలు అందుతాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దయను స్వీకరించిన వారిలో కృతజ్ఞతాభావం ప్రబలుతుంది, కానీ దానిని తిరిగి పొందడంలో విఫలమవుతుంది.
మన సంపూర్ణ రక్షణ కొరకు క్రీస్తుపై ఆధారపడుతున్నప్పుడు, ఆయన నామాన్ని గౌరవించటానికి మరియు అతని అనుచరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే మంచి పనులతో నింపబడాలని మనం ఆకాంక్షించాలి. డోర్కాస్ వంటి వ్యక్తులు తమ చర్యల ద్వారా సత్యం యొక్క శ్రేష్ఠతను ఉదాహరణగా చూపడం ద్వారా వారి సంఘాల్లో తమ విలువను నిరూపించుకుంటారు. ఫ్యాషన్ మరియు వానిటీ యొక్క మిడిమిడి సాధనల కోసం తమ జీవితాలను వృధా చేసుకుంటూ, బాహ్య అలంకరణ ద్వారా మాత్రమే గుర్తింపు పొందాలని కోరుకునే అసంఖ్యాక స్త్రీల పనికిమాలిన పనులకు ఇది పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది.
పదం శక్తితో కూడి ఉంది, మరియు డోర్కాస్ పునరుద్ధరించబడింది. అదేవిధంగా, ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయిన ఆత్మల పునరుజ్జీవనంలో, జీవితం యొక్క మొదటి సంకేతం మనస్సు యొక్క కళ్ళు తెరవడం. ప్రభువు ఏదైనా నష్టాన్ని భర్తీ చేయగలడని, తనపై నమ్మకం ఉంచే వారి మంచి కోసం మరియు అతని నామ మహిమ కోసం ప్రతి సంఘటనను నిర్దేశించగలడని ఈ ఉదాహరణ చూపిస్తుంది.
Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |