Romans - రోమీయులకు 5 | View All

1. కాబట్టి విశ్వాసమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడి, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము

2. మరియు ఆయనద్వారా మనము విశ్వాసమువలన ఈ కృపయందు ప్రవేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణనుబట్టి అతిశయ పడుచున్నాము.

3. అంతే కాదు; శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి

4. శ్రమలయందును అతిశయపడుదము.

5. ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు. మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 22:5, కీర్తనల గ్రంథము 25:20

6. ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమై యుండగా, క్రీస్తు యుక్తకాలమున భక్తిహీనులకొరకు చనిపోయెను.

7. నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింప వచ్చును.

8. అయితే దేవుడు మనయెడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు; ఎట్లనగా మనమింకను పాపులమై యుండగానే క్రీస్తు మనకొరకు చనిపోయెను.

9. కాబట్టి ఆయన రక్తమువలన ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా తీర్చబడి, మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రతనుండి రక్షింప బడుదుము.

10. ఏలయనగా శత్రువులమై యుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముద్వారా మనము దేవునితో సమాధాన పరచబడిన యెడల సమాధానపరచబడిన వారమై, ఆయన జీవించుటచేత మరి నిశ్చయముగా రక్షింపబడుదుము.

11. అంతేకాదు; మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుద్వారా మనము దేవునియందు అతిశయపడుచున్నాము; ఆయన ద్వారానే మనము ఇప్పుడు సమాధానస్థితి పొంది యున్నాము.

12. ఇట్లుండగా ఒక మనుష్యునిద్వారా పాపమును పాపము ద్వారా మరణమును లోకములో ఏలాగు ప్రవేశించెనో, ఆలాగుననే మనుష్యులందరు పాపము చేసినందున మరణము అందరికిని సంప్రాప్తమాయెను.
ఆదికాండము 2:17, ఆదికాండము 3:6, ఆదికాండము 3:19

13. ఏలయనగా ధర్మశాస్త్రము వచ్చిన దనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని ధర్మశాస్త్రము లేనప్పుడు పాపము ఆరోపింపబడదు.

14. అయినను ఆదాముచేసిన అతిక్రమమును బోలి పాపము చేయని వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి గురుతై యుండెను,

15. అయితే అపరాధము కలిగినట్టు కృపా వరము కలుగలేదు. ఎట్లనగా ఒకని అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరి యెక్కువగా దేవుని కృపయు, యేసుక్రీస్తను ఒక మనుష్యుని కృపచేతనైన దానమును, అనేకులకు విస్తరించెను.

16. మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శిక్షావిధి కలిగినట్టు ఆ దానము కలుగ లేదు. ఏలయనగా తీర్పు ఒక్క అపరాధమూలముగా వచ్చినదై శిక్షావిధికి కారణమాయెను; కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచ్చినదై మనుష్యులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకు కారణమాయెను.

17. మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచ్చినదై ఆ యొకని ద్వారానే యేలిన యెడల కృపాబాహుళ్యమును నీతిదానమును పొందువారు జీవము గలవారై, మరి నిశ్చయముగా యేసుక్రీస్తను ఒకని ద్వారానే యేలుదురు.

18. కాబట్టి తీర్పు ఒక్క అపరాధమూలమున వచ్చినదై, మనుష్యుల కందరికిని శిక్షావిధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒక్క పుణ్య కార్యమువలన కృపాదానము మనుష్యులకందరికిని జీవప్రదమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను.

19. ఏలయనగా ఒక మనుష్యుని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడు దురు.
యెషయా 53:11

20. మరియు అపరాధము విస్తరించునట్లు ధర్మశాస్త్రము ప్రవేశించెను. అయినను పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో,

21. ఆలాగే నిత్యజీవము కలుగుటకై, నీతిద్వారా కృపయు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా ఏలునిమిత్తము పాపమెక్కడ విస్తరించెనో అక్కడ కృప అపరిమితముగా విస్తరించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు యొక్క నీతిలో విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడటం యొక్క సంతోషకరమైన ప్రభావాలు. (1-5) 
వారి గతంతో సంబంధం లేకుండా నిజమైన విశ్వాసాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత పాపి జీవితంలో పరివర్తనాత్మక మార్పు సంభవిస్తుంది. విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించడం దేవునితో సయోధ్యను తెస్తుంది. దేవుని స్వాభావికంగా పవిత్రమైన మరియు నీతిమంతమైన స్వభావం అపరాధ భారంతో ఉన్న పాపితో కలిసి ఉండకూడదు. సమర్థన ఈ అపరాధాన్ని తొలగిస్తుంది, శాంతికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఈ సయోధ్య మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా సంభవిస్తుంది, అతను దేవుడు మరియు మానవాళికి మధ్య అంతిమ శాంతిని కలిగించేవాడు మరియు మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తాడు.
సాధువుల స్థితి దయతో కూడినది, మనం తీసుకురాబడిన స్థితి, మనం అసలు అలాంటి స్థితిలో పుట్టలేదని నొక్కి చెబుతుంది. ఇది మనం స్వంతంగా సాధించగలిగే స్థితి కాదు; బదులుగా, క్షమించబడిన అతిక్రమించిన వారిగా మనం దానిలోకి నడిపించబడ్డాము. ఈ స్థితిలో, మేము నిలబడతాము - పట్టుదలకు ప్రతీకగా ఉండే భంగిమ - దృఢంగా మరియు సురక్షితంగా, ఏ ప్రత్యర్థిని మించిన శక్తితో మద్దతునిస్తుంది. భవిష్యత్తులో దేవుని మహిమను ఆశించే వారికి, వర్తమానంలో ఆనందించడానికి తగినంత కారణం ఉంది.
కష్టాలు సహనం యొక్క అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయి, వాటి స్వభావంతో మాత్రమే కాదు, వాటితో కలిసి పనిచేసే దేవుని శక్తివంతమైన దయ ద్వారా. సహనంతో సహించే వారు తమ బాధల తీవ్రతకు సరిపోయే దైవిక ఓదార్పులను సమృద్ధిగా పొందుతారు. ఈ అనుభవం మన గురించి లోతైన అవగాహనను పెంపొందిస్తుంది. దేవుని మహిమ యొక్క నిరీక్షణలో లంగరు వేయబడిన నిరీక్షణ అస్థిరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది ప్రేమ యొక్క ఆత్మగా పనిచేసే పరిశుద్ధాత్మచే మూసివేయబడింది.
పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దయతో కూడిన పనిలో సాధువులందరి హృదయాలలో దేవుని ప్రేమను ప్రసరింపజేయడం ఉంటుంది. మనపట్ల దేవుని ప్రేమకు సరైన కృతజ్ఞత, మన నిరీక్షణలో లేదా ఆయన నిమిత్తము మనకు ఎదురయ్యే పరీక్షలలో అవమానకరమైన భావాన్ని తొలగిస్తుంది.

అతని రక్తం ద్వారా మనం రాజీ పడ్డాం. (6-11) 
క్రీస్తు పాపుల కోసం తనను తాను త్యాగం చేసాడు, కేవలం పనికిరాని వారి కోసం మాత్రమే కాకుండా, అపరాధులు మరియు అసహ్యకరమైన వ్యక్తుల కోసం - వారి శాశ్వతమైన ఖండించడం దేవుని న్యాయం యొక్క మహిమను ప్రదర్శిస్తుంది. అతని ఉద్దేశ్యం మన పాపాలలోనే కాదు, మన పాపాల నుండి మనల్ని రక్షించడమే, మనం ఇంకా పాపంలో మునిగిపోయినప్పటికీ. జెకర్యా 11:8లో చెప్పబడినట్లుగా, శరీరానికి సంబంధించిన మనస్సు కేవలం దేవునికి విరోధి కాదు కానీ శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
అటువంటి వ్యక్తుల కోసం క్రీస్తు మరణిస్తాడనే వాస్తవం ఒక లోతైన రహస్యంగా మిగిలిపోయింది, ఇది శాశ్వతమైన ఆరాధన మరియు ఆశ్చర్యానికి అర్హమైన ప్రేమ యొక్క అసమానమైన ప్రదర్శన. ఉదాహరణకు, ఒక నీతిమంతుని కోసం ఎవరైనా చనిపోతారనే అపొస్తలుడి ఊహాత్మక దృశ్యాన్ని పరిగణించండి. ఆ సందర్భంలో కూడా, ఉద్దేశించిన లబ్ధిదారుని కొన్ని కష్టాల నుండి విముక్తి చేయడమే లక్ష్యంగా బాధలు భరించారు. అయితే, క్రీస్తులో విశ్వాసులు భౌతిక మరణం నుండి విడుదల చేయబడరు, విధిని అందరూ ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ ఆశ్చర్యకరమైన విమోచన సంభవించే చెడు సహజ మరణం కంటే చాలా భయంకరమైనది. అపొస్తలుడు ఈ చెడును పాపంగా మరియు దైవిక కోపంగా గుర్తిస్తాడు, పాపం యొక్క పర్యవసానంగా దేవుని తప్పులేని న్యాయం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది.
దైవిక కృప ద్వారా, పశ్చాత్తాపపడి, క్రీస్తును విశ్వసించే వారు, ఆయన చిందించిన రక్తం యొక్క ధర ద్వారా మరియు ఆ ప్రాయశ్చిత్తంపై విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడతారు, వారు పాపం, సాతాను లేదా దేవుని నుండి అంతిమంగా విడిపోవడం నుండి రక్షించబడతారని హామీని పొందుతారు. సజీవుడైన ప్రభువు, అందరికీ పాలకుడు, నిజమైన విశ్వాసులందరి మోక్షానికి అత్యంత భరోసా ఇవ్వడం ద్వారా తన త్యాగపూరిత ప్రేమ యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేరుస్తాడు. క్రీస్తులో దేవుని ప్రేమ ద్వారా మోక్షానికి నిశ్చయతతో, విశ్వాసులు స్వర్గం యొక్క నిరీక్షణలో మరియు క్రీస్తు కొరకు వారి కష్టాలలో ఆనందాన్ని పొందడమే కాకుండా, వారి అచంచలమైన స్నేహితునిగా మరియు సమస్త భాగవతంగా, క్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న దేవునిలో మహిమను కూడా పొందుతారు.

ఆడమ్ పతనం మొత్తం మానవాళిని పాపం మరియు మరణంలోకి తీసుకువచ్చింది. (12-14) 
కింది ప్రసంగం యొక్క ఉద్దేశ్యం స్పష్టంగా ఉంది: మన మొదటి తండ్రి పతనం యొక్క పరిణామాలతో పోల్చడం ద్వారా క్రీస్తు ద్వారా మనకు లభించిన ఆశీర్వాదాల గురించి మన అవగాహనను పెంచడం. ఈ ఆశీర్వాదాలు ఈ పరిణామాల తొలగింపును మాత్రమే కాకుండా చాలా మించినవిగా ఉన్నాయని ప్రదర్శించడం దీని లక్ష్యం. ఆడమ్ పాపం చేసినప్పుడు, అతని స్వభావం దోషిగా మరియు భ్రష్టుపట్టి, అతని వారసులకు బదిలీ చేయబడింది. తత్ఫలితంగా, అందరూ అతని ద్వారా పాపం చేసారు, మరియు పాపం యొక్క జీతం వలె మరణం చిత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఫలితంగా వివిధ దుఃఖాలు-తాత్కాలిక, ఆధ్యాత్మిక మరియు శాశ్వతమైన మరణం-పాపం యొక్క అపరాధానికి తగిన పరిణామాలు ప్రారంభమవుతాయి.
ఆదాము పాపం చేయకపోతే, అతడు మరణాన్ని ఎదుర్కొనేవాడు కాదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అతనిపై మరణశిక్ష విధించబడింది, ఇది ఒక క్రిమినల్ శిక్షకు సమానంగా ఉంటుంది మరియు అది తప్పించుకోలేని అంటు వ్యాధి వలె మానవాళికి విస్తరించింది. ఆదాముతో మనకున్న సంబంధం మరియు అతని ప్రారంభ అతిక్రమణలో మన ప్రమేయం యొక్క సాక్ష్యం మోషేచే చట్టం ఇవ్వబడటానికి చాలా కాలం ముందు ప్రపంచంలో పాపం యొక్క వ్యాప్తిలో ఉంది. ఈ పొడిగించిన కాలంలో మృత్యువు స్పృహతో పాపం చేసిన పెద్దలపై మాత్రమే కాకుండా అనేక మంది శిశువులపై కూడా ఉంది. వారు కూడా ఆడమ్‌లో శిక్షకు గురయ్యారని మరియు ఆదాము పాపం అతని వారసులందరికీ చేరిందని ఇది నొక్కి చెబుతుంది. ఆడమ్ తనకు సంబంధించిన వారందరికీ కొత్త ఒడంబడికకు హామీగా వచ్చే వ్యక్తిగా లేదా రకంగా పనిచేశాడు.

దేవుని కృప, క్రీస్తు యొక్క నీతి ద్వారా, మోక్షాన్ని తీసుకురావడానికి ఎక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంది, ఆదాము పాపం కష్టాలను తెచ్చిపెట్టింది, (15-19) 
ఒక వ్యక్తి యొక్క అతిక్రమణ కారణంగా, మానవాళి అంతా శాశ్వతమైన ఖండించే అవకాశాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. అయితే, దేవుని దయ మరియు దయ, నీతి మరియు మోక్షం యొక్క బహుమతితో పాటు, అతని మానవ రూపంలో యేసుక్రీస్తు ద్వారా అందించబడ్డాయి. విశేషమేమిటంటే, పరలోకం నుండి వచ్చిన ప్రభువు విశ్వాసుల సమూహాన్ని వారు ఆడమ్ నుండి వచ్చిన స్థితి కంటే సురక్షితమైన మరియు మరింత ఉన్నతమైన స్థితికి పెంచాడు.
ఈ ఉచిత బహుమతి వారిని పునరుద్ధరించిన ట్రయల్‌కు గురి చేయదు, అయితే ఆడమ్ స్థిరంగా ఉండి ఉంటే అతను ఎక్కడ నిలబడి ఉండేవాడో అదే విధంగా సమర్థించే స్థితిలో వాటిని ఏర్పాటు చేస్తుంది. వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ, గుర్తించదగిన సారూప్యత ఉంది. ఒకరి అతిక్రమం మానవాళిని ఖండిస్తూ పాపం మరియు మరణాల వ్యాప్తికి దారితీసినట్లే, విశ్వాసం ద్వారా అతనితో అనుసంధానించబడిన వారందరినీ సమర్థించడం కోసం ఒకరి-క్రీస్తు యొక్క నీతి ప్రబలంగా ఉంటుంది.
దేవుని దయతో, క్రీస్తు ద్వారా ఉచితంగా ప్రసాదించిన బహుమతి చాలా మందికి పొంగిపోయింది. అయినప్పటికీ, చాలా మంది వ్యక్తులు దయ యొక్క పాలన యొక్క ఆశీర్వాదాలను కోరుకునే బదులు పాపం మరియు మరణం యొక్క ఆధిపత్యంలో ఉండటాన్ని ఎంచుకున్నారు. అయినప్పటికీ, తనను సంప్రదించడానికి ఇష్టపడేవారిని క్రీస్తు ఎన్నటికీ తిరస్కరించడు.

కృప అధికంగా ఉంది. (20,21)
క్రీస్తు మరియు అతని నీతి ద్వారా, ఆడమ్ యొక్క అతిక్రమణ ద్వారా పోగొట్టుకున్న వాటి కంటే మనం ఎక్కువ మరియు గొప్ప అధికారాలను పొందుతాము. నైతిక చట్టం అనేక ఆలోచనలు, వైఖరులు, పదాలు మరియు చర్యల యొక్క పాపపు స్వభావాన్ని ప్రకాశవంతం చేసింది, తద్వారా అతిక్రమణలను గుణించింది. పాపం మరింత ఎక్కువయ్యేలా చేసే బదులు, చట్టం దాని పాపాన్ని వెల్లడి చేసింది-ఒక గదిలోని స్పష్టమైన కాంతి అంతకు ముందు కనిపించని దుమ్ము మరియు మలినాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది.
ఆదాము యొక్క పాపం మరియు మనలోని అవినీతి చట్టం యొక్క ప్రవేశంతో స్పష్టంగా కనిపించే అతిక్రమం యొక్క విస్తరణను సూచిస్తుంది. చట్టం వల్ల కలిగే భయం సువార్త సుఖాల మాధుర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఈ విధంగా, పవిత్రాత్మ, అపొస్తలుడి ద్వారా, పాపులుగా మన అవసరాలకు అనుగుణంగా, ఓదార్పుతో నిండిన కీలకమైన సత్యాన్ని అందజేస్తాడు. మరొకరితో పోలిస్తే ఒకరి స్థితి ఏమైనప్పటికీ, ప్రతి వ్యక్తి దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపి, చట్టంచే ఖండించబడ్డాడు మరియు క్షమాపణ అవసరం.
సమర్థించే నీతి పాపం మరియు పవిత్రత యొక్క సమ్మేళనాన్ని కలిగి ఉండదు. శాశ్వతమైన ప్రతిఫలాన్ని క్లెయిమ్ చేయడానికి కల్మషం లేని మరియు దోషరహితమైన నీతి తప్పనిసరి. క్రీస్తు నీతిలో దానిని వెదకుదాము.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |