Romans - రోమీయులకు 9 | View All

1. నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు.

2. క్రీస్తునందు నిజమే చెప్పు చున్నాను, అబద్ధమాడుట లేదు.

3. పరిశుద్ధాత్మయందు నా మనస్సాక్షి నాతోకూడ సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది. సాధ్య మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను క్రీస్తునుండి వేరై శాపగ్రస్తుడనై యుండ గోరుదును.
నిర్గమకాండము 32:32

4. వీరు ఇశ్రాయేలీయులు; దత్తపుత్రత్వమును మహిమయు నిబంధనలును ధర్మశాస్త్ర ప్రధానమును అర్చనాచారాదులును వాగ్దానములును వీరివి.
నిర్గమకాండము 4:22, ద్వితీయోపదేశకాండము 7:6, ద్వితీయోపదేశకాండము 14:1-2

5. పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబట్టి క్రీస్తువీరిలో పుట్టెను. ఈయన సర్వాధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై యున్నాడు. ఆమేన్‌.
కీర్తనల గ్రంథము 41:13

6. అయితే దేవునిమాట తప్పి పోయినట్టు కాదు; ఇశ్రాయేలు సంబంధులందరును ఇశ్రాయేలీయులు కారు.
సంఖ్యాకాండము 23:19

7. అబ్రాహాము సంతానమైనంత మాత్రముచేత అందరును పిల్లలు కారు గాని ఇస్సాకు వల్లనైనది నీ సంతానము అనబడును,
ఆదికాండము 21:12

8. అనగా శరీరసంబంధులైన పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కారు గాని వాగ్దాన సంబంధులైన పిల్లలు సంతానమని యెంచ బడుదురు.

9. వాగ్దానరూపమైన వాక్యమిదేమీదటికి ఈ సమయమునకు వచ్చెదను; అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగును.
ఆదికాండము 18:10, ఆదికాండము 18:14

10. అంతేకాదు; రిబ్కా మన తండ్రియైన ఇస్సాకు అను ఒకనివలన గర్భవతియైనప్పుడు,
ఆదికాండము 25:21

11. ఏర్పాటును అనుసరించిన దేవుని సంకల్పము, క్రియల మూలముగా కాక పిలుచు వాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమిత్తము,

12. పిల్లలింక పుట్టి మేలైనను కీడైనను చేయక ముందేపెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అని ఆమెతో చెప్పబడెను.
ఆదికాండము 25:23

13. ఇందునుగూర్చి నేను యాకోబును ప్రేమించితిని, ఏశావును ద్వేషించితిని అని వ్రాయబడి యున్నది.
మలాకీ 1:2-3

14. కాబట్టి యేమందుము? దేవునియందు అన్యాయము కలదా? అట్లనరాదు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4

15. అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెప్పుచున్నాడు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును.
నిర్గమకాండము 33:19

16. కాగా పొందగోరువానివలననైనను, ప్రయాసపడువాని వలననైనను కాదు గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును.

17. మరియు లేఖనము ఫరోతో ఈలాగు చెప్పెను నేను నీయందు నా బలము చూపుటకును, నా నామము భూలోకమందంతట ప్రచురమగుటకును, అందు నిమిత్తమే నిన్ను నియమించితిని.

18. కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింప గోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని కఠినపరచ గోరునో వాని కఠిన పరచును.
నిర్గమకాండము 4:21, నిర్గమకాండము 7:3, నిర్గమకాండము 9:12, నిర్గమకాండము 14:4, నిర్గమకాండము 14:17

19. అట్లయితే ఆయన చిత్తమును ఎదిరించిన వాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము మోపనేల అని నీవు నాతో చెప్పుదువు.

20. అవును గాని ఓ మనుష్యుడా, దేవునికి ఎదురు చెప్పుటకు నీ వెవడవు? నన్నెందు కీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెప్పునా?
యెషయా 29:16, యెషయా 45:9

21. ఒక ముద్దలోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును చేయుటకు మంటిమీద కుమ్మరివానికి అధికారము లేదా?
యిర్మియా 18:6, యెషయా 29:16, యెషయా 45:9

22. ఆలాగు దేవుడు తన ఉగ్రతను అగపరచుటకును, తన ప్రభావమును చూపుటకును, ఇచ్చయించినవాడై, నాశనమునకు సిద్ధపడి ఉగ్రతాపాత్రమైన ఘటములను ఆయన బహు ధీర్ఘశాంతముతో సహించిన నేమి?
యెషయా 54:16, యిర్మియా 50:25

23. మరియు మహిమ పొందుటకు ఆయన ముందుగా సిద్ధపరచిన కరుణాపాత్ర ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాత్రము కాక,

24. అన్యజనములలో నుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన మహిమై శ్వర్యము కనుపరచవలెననియున్న నేమి?

25. ఆ ప్రకారము నా ప్రజలు కానివారికి నా ప్రజలనియు, ప్రియురాలు కానిదానికి ప్రియురాలనియు, పేరుపెట్టుదును.
హోషేయ 2:23

26. మరియు జరుగునదేమనగా, మీరు నా ప్రజలు కారని యేచోటను వారితో చెప్ప బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమారులని వారికి పేరుపెట్టబడును అని హోషేయలో ఆయన చెప్పుచున్నాడు.
హోషేయ 1:10

27. మరియు ప్రభువు తన మాట సమాప్తము చేసి, క్లుప్తపరచి భూలోకమునందు దానిని నెరవేర్చును గనుక ఇశ్రాయేలు కుమారుల సంఖ్య సముద్రపు ఇసుకవలె ఉండినను శేషమే రక్షింపబడునని
యెషయా 10:22-23

28. యెషయాయు ఇశ్రాయేలును గూర్చి బిగ్గరగా పలుకుచున్నాడు.
యెషయా 10:22-23

29. మరియయెషయా ముందు చెప్పినప్రకారము సైన్యములకు అధిపతియగు ప్రభువు, మనకు సంతానము శేషింపచేయకపోయినయెడల సొదొమవలె నగుదుము, గొమొఱ్ఱాను పోలియుందుము.
యెషయా 1:9

30. అట్లయితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అన్య జనులు నీతిని, అనగా విశ్వాసమూలమైన నీతిని పొందిరి;

31. అయితే ఇశ్రాయేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడి నను ఆ నియమమును అందుకొనలేదు,

32. వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశ్వాసమూలముగా కాక క్రియల మూలముగానైనట్లు దానిని వెంటాడిరి.
యెషయా 8:14

33. ఇదిగో నేను అడ్డురాతిని అడ్డుబండను సీయోనులో స్థాపించుచున్నాను; ఆయనయందు విశ్వాసముంచు వాడు సిగ్గుపరచబడడు అని వ్రాయబడిన ప్రకారము వారు అడ్డురాయి తగిలి, తొట్రుపడిరి.
యెషయా 28:16Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన దేశస్థులు సువార్తకు అపరిచితులని అపొస్తలుడి ఆందోళన. (1-5) 
యూదుల తిరస్కరణ మరియు అన్యజనుల పిలుపు గురించి చర్చిస్తూ, దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని ఎన్నుకునే ప్రేమతో సమన్వయాన్ని ప్రదర్శించాలనే లక్ష్యంతో, అపొస్తలుడు తన ప్రజల పట్ల తనకున్న ప్రేమను ఉద్రేకంతో వ్యక్తపరుస్తాడు. అతను తన మనస్సాక్షితో, పరిశుద్ధాత్మచే ప్రకాశింపబడి, మార్గనిర్దేశం చేయబడి, అతని చిత్తశుద్ధికి సాక్ష్యమిస్తూ, క్రీస్తుకు హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాడు. అతను "శాపగ్రస్తుడు"గా పరిగణించబడటం, అవమానం మరియు శిలువ వేయబడటం మరియు వారి మొండి విశ్వాసం కారణంగా రాబోయే విధ్వంసం నుండి తన దేశాన్ని రక్షించడం అంటే ఒక సారి తీవ్ర భయాందోళన మరియు బాధలను కూడా భరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మన తోటి జీవుల యొక్క శాశ్వతమైన విధి పట్ల సున్నితత్వం చట్టం ద్వారా నిర్దేశించబడిన ప్రేమ మరియు సువార్త యొక్క దయ రెండింటికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది.
యెహోవా ఆరాధకులుగా వారి దీర్ఘకాల వృత్తి ఉన్నప్పటికీ, చట్టం మరియు జాతీయ ఒడంబడిక మంజూరు చేయబడిన యూదులు, రాబోయే పరిణామాలతో విభేదిస్తున్నారు. ఆలయ ఆరాధన మెస్సీయ ద్వారా మోక్షానికి ప్రతీక మరియు దేవునితో కమ్యూనియన్ సాధనంగా పనిచేసింది. క్రీస్తు మరియు అతని మోక్షానికి సంబంధించిన అన్ని వాగ్దానాలు వారికి ప్రసాదించబడ్డాయి. అతను మధ్యవర్తిగా అందరినీ పరిపాలించడమే కాకుండా దేవుడు ఎప్పటికీ ఆశీర్వదించబడ్డాడు.

వాగ్దానాలు అబ్రాహాము యొక్క ఆత్మీయ సంతానానికి మేలు చేయబడ్డాయి. (6-13) 
సువార్త పంపిణీ నుండి యూదులను మినహాయించడం వలన పితృస్వామ్యులకు దేవుని నిబద్ధతను రద్దు చేయలేదు. హామీలు, హెచ్చరికలు రెండూ నెరవేరుతాయి. దయ వంశపారంపర్యంగా లేదని గుర్తించడం చాలా అవసరం మరియు మోక్షం యొక్క ప్రయోజనాలు బాహ్య చర్చి అనుబంధాల ద్వారా మాత్రమే హామీ ఇవ్వబడవు. అబ్రాహాము వంశస్థుల ఎంపికలో, దేవుడు తన స్వంత సార్వభౌమ చిత్తానికి అనుగుణంగా వ్యవహరించాడు.
దేవుడు పుట్టినప్పటి నుండి ఏసా మరియు యాకోబుల పాపపు స్వభావాన్ని ముందే చూసాడు, వారిని అందరిలాగే కోపం యొక్క పిల్లలుగా గుర్తించాడు. వారి స్వంత మార్గాలకు వదిలివేయబడితే, వారు తమ జీవితమంతా పాపంలో కొనసాగుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, తనకు మాత్రమే తెలిసిన కారణాల వల్ల, ఏశావు తన దారితప్పకుండా ఉండేందుకు అనుమతించేటప్పుడు యాకోబు హృదయాన్ని మార్చాలని దేవుడు ఉద్దేశించాడు. ఏశావు మరియు యాకోబుల వృత్తాంతం పడిపోయిన మానవ జాతితో దేవుని వ్యవహారాలపై వెలుగునిస్తుంది.
లేఖనాల అంతటా, క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే వారికి మరియు యథార్థంగా విశ్వసించే వారికి మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం చూపబడింది. అనేకులు నిజంగా దేవుని పిల్లలుగా ఉండకుండా బాహ్య ఆధిక్యతలను పొందవచ్చు. అయినప్పటికీ, దేవుడు నియమించిన దయ యొక్క సాధనాల్లో శ్రద్ధగా పాల్గొనడానికి బలమైన ప్రోత్సాహం ఉంది.

దయ మరియు న్యాయాన్ని అమలు చేయడంలో దేవుని సార్వభౌమ ప్రవర్తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న అభ్యంతరాలకు సమాధానాలు. (14-24) 
దేవుడు చేసేదంతా స్వతహాగా న్యాయమే. దేవుని పవిత్ర మరియు సంతోషకరమైన ప్రజలకు మరియు ఇతరులకు మధ్య వ్యత్యాసం పూర్తిగా అతని దయ కారణంగా ఉంది. ఈ దయ, నివారణ మరియు ప్రభావవంతమైనది, ఇది ఒక విశిష్ట కారకంగా పనిచేస్తుంది మరియు దేవుడు, తన దయలో, తన స్వంత ఇష్టానుసారం దానిని ప్రసాదిస్తాడు. ఎవరూ దానికి అర్హులని చెప్పలేరు, కాబట్టి రక్షింపబడిన వారు దేవునికి మాత్రమే కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి, నశించిన వారు దానిని తమ స్వంత చర్యలకు ఆపాదించాలి హోషేయ 13:9 దేవుడు ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా చేసిన ఒడంబడిక మరియు వాగ్దానానికి మాత్రమే కట్టుబడి ఉన్నాడు, అది ఆయన వెల్లడించిన చిత్తాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఒడంబడిక అతను క్రీస్తు వద్దకు వచ్చేవారిని తిరస్కరించే బదులు స్వీకరిస్తాడని హామీ ఇస్తుంది. ఈ రాకడ వైపు ఆత్మలను ఆకర్షించడం అనేది ఎదురుచూపులో అందించబడిన ఒక ఉపకారం, అతను ఎంచుకున్న వారికి ఎంపిక చేయబడుతుంది. ప్రశ్న "అతను ఇంకా తప్పు ఎందుకు కనుగొంటాడు?" అనేది సృష్టికర్త నుండి, మనిషి నుండి దేవుని వరకు సరైన అభ్యంతరం కాదు. యేసులో బయలుపరచబడిన సత్యం మనిషిని అణకువగా చేస్తుంది, అతడ్ని శూన్యం మరియు ఏమీ కంటే తక్కువ అని అంగీకరిస్తుంది, అదే సమయంలో దేవుణ్ణి అన్నింటికీ సార్వభౌమ ప్రభువుగా హెచ్చిస్తుంది. బలహీనమైన, మూర్ఖమైన జీవులు దైవిక సలహాలను సవాలు చేయడం సరికాదు; బదులుగా, సమర్పణ తగినది.
ఒక కుమ్మరి మట్టిని ఆకృతి చేయడంలో, ఒకే ముద్ద నుండి వివిధ ప్రయోజనాల కోసం పాత్రలను సృష్టించడం వంటి వాటికి మానవులు సృష్టి వ్యవహారాలను నిర్వహించడంలో అదే సార్వభౌమాధికారాన్ని ఇవ్వకూడదా? మానవులకు వేరే విధంగా అనిపించినప్పటికీ, దేవుడు తన అనంతమైన జ్ఞానంతో, ఏ తప్పు చేయలేడు. అతని చర్యలు పాపం పట్ల అతని అసహ్యం మరియు దయతో నిండిన నాళాల సృష్టిని ప్రదర్శించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.
పవిత్రీకరణ, కీర్తి కోసం ఆత్మ యొక్క తయారీ, పూర్తిగా దేవుని పని. పాపులు తమను తాము నరకానికి సిద్ధం చేసుకుంటారు, కానీ సాధువులు స్వర్గానికి దేవుని ద్వారా సిద్ధమవుతారు. స్వర్గానికి ఉద్దేశించబడిన వారు యూదులకు మాత్రమే పరిమితం కాదు; వారిలో అన్యజనులు కూడా ఉన్నారు. ఈ దైవిక యుగములలో, అన్యాయము లేదు. పాపులపై అంతిమ వినాశనాన్ని తీసుకురావడానికి ముందు పాపుల పట్ల దేవుడు దీర్ఘశాంతము, ఓర్పు మరియు సహనాన్ని పెంచుకోవడం, వారిపై అంతిమ వినాశనాన్ని తీసుకురావడానికి ముందు అతని పాత్రలో లోపం కాదు, అతని దయకు నిదర్శనం. నిందలు కరుడుగట్టిన పాపిపైనే.
దేవుడిని ప్రేమించే మరియు భయపడే వారందరికీ, ఈ సత్యాలు వారి గ్రహించే సామర్థ్యానికి మించినవిగా అనిపించినప్పటికీ, వారు ఆయన ముందు మౌనం వహించాలి. మనలను విభిన్నంగా చేసిన ప్రభువు; అందువలన, మనం అతని క్షమించే దయ మరియు పరివర్తన కలిగించే దయను ఆరాధించాలి మరియు మన పిలుపు మరియు ఎన్నికను నిర్ధారించడానికి కృషి చేయాలి.

ఈ సార్వభౌమాధికారం యూదులు మరియు అన్యులతో దేవుడు వ్యవహరించడంలో ఉంది. (25-29) 
పాత నిబంధన యూదులను తిరస్కరించడం మరియు అన్యజనులను చేర్చుకోవడం గురించి ప్రవచించింది. ఈ సంఘటనలలో లేఖనం ఎలా నెరవేరిందో పరిశీలించడం సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ఎవరైనా రక్షింపబడడం దైవిక శక్తి మరియు దయకు నిదర్శనం ఎందుకంటే, విత్తనంగా ఎంపిక చేయబడిన వారిలో కూడా, వారి పాపాలను బట్టి దేవుడు వారితో వ్యవహరించినట్లయితే, వారు మిగిలిన వారిలాగే నశించి ఉండేవారు. క్రైస్తవులుగా చెప్పుకునే విస్తృత సమాజంలో కూడా శేషం మాత్రమే రక్షించబడుతుందనే లోతైన సత్యాన్ని ఈ గ్రంథం నొక్కి చెబుతుంది.

యూదుల కొరత వారి సమర్థనను కోరుకోవడం వల్ల, విశ్వాసం ద్వారా కాదు, కానీ చట్టం యొక్క పనుల ద్వారా. (30-33)
అన్యజనులకు వారి అపరాధం మరియు దుఃఖం గురించి తెలియదు, కాబట్టి వారు నివారణను వెతకడంలో శ్రద్ధ చూపలేదు. అయినప్పటికీ, వారు విశ్వాసం ద్వారా నీతిని పొందారు. ఇది యూదుల విశ్వాసానికి మారడం మరియు ఆచార నియమాలకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా సాధించబడలేదు, కానీ క్రీస్తును ఆలింగనం చేసుకోవడం, ఆయనను విశ్వసించడం మరియు సువార్తకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా. యూదులు తరచూ సమర్థించడం మరియు పవిత్రత గురించి మాట్లాడేవారు, దేవునిచే అనుగ్రహం పొందాలని కోరుకుంటారు, అయినప్పటికీ వారు దానిని తప్పుడు పద్ధతిలో కోరుకున్నారు-వినయం లేకపోవడం మరియు నిర్ణీత మార్గం నుండి తప్పుకున్నారు. వారు విశ్వాసం ద్వారా దానిని వెతకలేదు, క్రీస్తును ఆలింగనం చేసుకోవడం, ఆయనపై ఆధారపడటం మరియు సువార్తకు లోబడడం. బదులుగా, వారు మొజాయిక్ చట్టంలోని సూత్రాలు మరియు ఆచారాలకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా సమర్థనను ఆశించారు.
అవిశ్వాసులైన యూదులు సువార్త నిబంధనలపై వారికి అందించబడిన నీతి, జీవితం మరియు మోక్షానికి నిజమైన అవకాశం ఉంది, దానిని వారు తిరస్కరించారు. మన నీతిమంతుడైన ప్రభువుగా క్రీస్తును విశ్వసించడం ద్వారా, ఇక్కడ వివరించబడిన మార్గం ద్వారా ఈ ఆశీర్వాదాన్ని వెంబడిస్తూ, దేవుని ముందు మనం ఎలా నీతిమంతులం అవుతామో అర్థం చేసుకోవడానికి మనం తీవ్రంగా ప్రయత్నించామా? అలా అయితే, అన్ని తప్పుడు ఆశ్రయాలను బహిర్గతం చేసే భయంకరమైన రోజున మనం సిగ్గుపడము మరియు దైవిక కోపం తన స్వంత కుమారునిలో దేవుడు సిద్ధం చేసిన ఒక్కదానిని మినహాయించి ప్రతి దాగి ఉన్న ప్రదేశాన్ని వెలికితీస్తుంది.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |