Thessalonians I - 1 థెస్సలొనీకయులకు 2 | View All

1. సహోదరులారా, మీయొద్ద మా ప్రవేశము వ్యర్థము కాలేదు గాని

2. మీరెరిగినట్టే మేము ఫిలిప్పీలో ముందు శ్రమపడి అవమానముపొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువార్తను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైర్యము తెచ్చుకొంటిమని మీకు తెలియును.

3. ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవిత్రమైనది కాదు, మోసయుక్తమైనది కాదుగాని

4. సువార్తను మాకు అప్పగించుటకు యోగ్యులమని దేవునివలన ఎంచబడిన వారమై, మనుష్యులను సంతోషపెట్టువారము కాక మన హృదయములను పరీక్షించు దేవునినే సంతోషపెట్టు వారమై బోధించుచున్నాము.
లేవీయకాండము 25:43, లేవీయకాండము 25:53

5. మీరెరిగియున్నట్టు మేము ఇచ్చకపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను కప్పిపెట్టు వేషమునైనను ఎన్నడును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాక్షి.

6. మరియు మేము క్రీస్తుయొక్క అపొస్తలులమై యున్నందున అధికారముచేయుటకు సమర్థులమై యున్నను, మీవలననే గాని యితరుల వలననే గాని, మనుష్యులవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు.

7. అయితే స్తన్యమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా, మేము మీ మధ్యను సాధువులమై యుంటిమి.

8. మీరు మాకు బహు ప్రియులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషా పేక్ష గలవారమై దేవుని సువార్తను మాత్రము గాక మా ప్రాణములనుకూడ మీకిచ్చుటకు సిద్ధపడియుంటిమి.

9. అవును సహోదరులారా, మా ప్రయాసమును కష్టమును మీకు జ్ఞాపకమున్నది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాత్రింబగళ్లు కష్టముచేసి జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువార్త ప్రకటించితిమి.

10. మేము విశ్వాసులైన మీయెదుట ఎంత భక్తిగాను, నీతి గాను, అనింద్యముగాను ప్రవర్తించితిమో దానికి మీరు సాక్షులు, దేవుడును సాక్షి

11. తన రాజ్యమునకును మహిమకును మిమ్మును పిలుచుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో ప్రతివానిని హెచ్చరించుచు, ధైర్యపరచుచు సాక్ష్యమిచ్చుచు,

12. తండ్రి తన బిడ్డల యెడల నడుచుకొనురీతిగా మీలో ప్రతివానియెడల మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును.

13. ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూర్చిన వర్తమాన వాక్యము మావలన అంగీకరించినప్పుడు, మనుష్యుల వాక్య మని యెంచక అది నిజముగా ఉన్నట్టు దేవుని వాక్యమని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. ఆ వాక్యమే విశ్వాసులైన మీలో కార్యసిద్ధి కలుగజేయుచున్నది.

14. అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో క్రీస్తు యేసునందున్న దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనిన వారైతిరి. వారుయూదులవలన అనుభవించినట్టి శ్రమలే మీరును మీ సొంతదేశస్థులవలన అనుభవించితిరి.

15. ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎల్లప్పుడు సంపూర్తి చేయుటకై ప్రభువైన యేసును ప్రవక్తలను చంపి మమ్మును హింసించి,

16. అన్యజనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ మమ్మును ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇష్టులు కానివారును మనుష్యులకందరికి విరోధులునై యున్నారు; దేవుని ఉగ్రత తుదముట్ట వారిమీదికి వచ్చెను.
యిర్మియా 11:20

17. సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబట్టి కొద్ది కాలము మిమ్మును ఎడబాసియున్నను, మనస్సును బట్టి మీదగ్గర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి యెక్కువగా ప్రయత్నము చేసితివిు.

18. కాబట్టి మేము మీయొద్దకు రావలెనని యుంటిమి;పౌలను నేను పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మమ్మును అభ్యంతరపరచెను.

19. ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయకీరీటమైనను ఏది? మన ప్రభువైన యేసుయొక్క రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా.

20. నిశ్చయముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యున్నారు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Thessalonians I - 1 థెస్సలొనీకయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు థెస్సలొనీకయులకు తన బోధన మరియు ప్రవర్తన గురించి గుర్తు చేస్తున్నాడు. (1-12) 
1-6
అపొస్తలుడు ఎటువంటి ప్రాపంచిక ఉద్దేశ్యాలు లేకుండా బోధించాడు. ధర్మబద్ధమైన కారణం కోసం బాధలను భరించడం అనేది పవిత్రత పట్ల ఒకరి నిబద్ధతను బలపరిచే సాధనంగా భావించబడింది. ప్రారంభంలో, క్రీస్తు సందేశం గణనీయమైన వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంది, మరియు బోధనలో ప్రతిఘటనకు వ్యతిరేకంగా వివాదాలు మరియు కలహాలు ఉన్నాయి. అపొస్తలుడి ప్రబోధం నిజమైనది మరియు కంటెంట్‌లో స్వచ్ఛమైనది మాత్రమే కాకుండా చిత్తశుద్ధితో అందించబడింది. క్రీస్తు సువార్త యొక్క ఉద్దేశ్యం అవినీతి ప్రేమలను అణచివేయడం మరియు వ్యక్తులను విశ్వాస ప్రభావంలోకి తీసుకురావడం. దేవుడు మన చర్యలను గమనించడమే కాకుండా మన ఆలోచనలను తెలుసుకుంటాడని మరియు మన హృదయాలను పరిశీలిస్తాడని గుర్తించడంలో నిజాయితీకి కీలకమైన ప్రోత్సాహం ఉంది. మన అంతిమ ప్రతిఫలం మన హృదయాలను పరిశీలించే దేవుని నుండి వస్తుంది. ముఖస్తుతి, దురాశ, ఆశయం మరియు వ్యర్థమైన కీర్తికి దూరంగా ఉండటంలో అపొస్తలుడి చిత్తశుద్ధి స్పష్టంగా కనిపించింది.

7-12
మృదుత్వం మరియు కనికరం మతం కోసం శక్తివంతమైన న్యాయవాదులు మరియు సువార్త ద్వారా పాపుల పట్ల దేవుని దయతో కూడిన విధానంతో సన్నిహితంగా ఉంటాయి. ఈ విధానం ప్రజలను గెలుచుకోవడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. మన సాధారణ క్రైస్తవ పిలుపులో మాత్రమే కాకుండా మన నిర్దిష్ట పాత్రలు మరియు సంబంధాలలో కూడా నమ్మకంగా ఉండటం చాలా అవసరం. దేవుడు తన రాజ్యానికి మరియు మహిమకు మనలను ఆహ్వానించడం సువార్త ద్వారా అందించబడిన ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత. సువార్త నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ప్రధాన విధి దేవునికి తగిన విధంగా జీవించడం. మనకు లభించిన ఉన్నతమైన మరియు పవిత్రమైన పిలుపును ప్రతిబింబించే విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి. మన ప్రాథమిక దృష్టి దేవునికి యోగ్యులుగా ఉండేందుకు కృషి చేస్తూనే, దేవునిని గౌరవించడం, సేవించడం మరియు సంతోషపెట్టడం.

మరియు వారు సువార్తను దేవుని వాక్యంగా స్వీకరించడం. (13-16) 
మనం దేవుని వాక్యాన్ని దాని పవిత్రత, జ్ఞానం, సత్యం మరియు మంచితనానికి తగిన భావోద్వేగాలతో స్వీకరించాలి. మానవ పదాలు బలహీనమైనవి, అస్థిరమైనవి మరియు కొన్ని సమయాల్లో అబద్ధమైనవి, మూర్ఖమైనవి మరియు మోజుకనుగుణమైనవి. దానికి భిన్నంగా, దేవుని వాక్యం పవిత్రమైనది, తెలివైనది, న్యాయమైనది మరియు నమ్మదగినది. అందుకు తగిన విలువను అందజేద్దాం. వాక్యం యొక్క ప్రభావం వారి జీవితాల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది, వారిని విశ్వాసం, మంచి పనులు, బాధలలో ఓర్పు మరియు సువార్త కొరకు పరీక్షల ద్వారా ఓర్పుతో వారిని ఆదర్శంగా మార్చింది. హత్యలు మరియు హింసలు దేవునికి అసహ్యకరమైనవి, మతపరమైన విషయాల పట్ల ఎలాంటి ఉత్సాహం వాటిని సమర్థించదు. సువార్తను వ్యతిరేకించడం మరియు ఆత్మల రక్షణను అడ్డుకోవడం వ్యక్తులు లేదా సమాజాల కోసం పాపాలు పేరుకుపోవడానికి గణనీయంగా దోహదం చేస్తాయి. కల్తీ లేని క్రీస్తు సువార్త తరచుగా తృణీకరించబడుతుంది మరియు దాని నమ్మకమైన ప్రకటన వివిధ మార్గాల్లో అడ్డుకుంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పాపులకు, ఆత్మీయంగా చనిపోయినవారికి దాని బోధను నిషేధించే వారు దేవుని దయను పొందలేరు. ఇటువంటి చర్యలు దేవుని మహిమ మరియు అతని ప్రజల మోక్షం పట్ల క్రూరమైన హృదయాలను మరియు శత్రుత్వాన్ని బహిర్గతం చేస్తాయి, ప్రత్యేకించి వారు బైబిల్‌కు ప్రాప్యతను నిరాకరించినప్పుడు.

వారి ఖాతాలో అతని ఆనందం. (17-20)
ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యం మన శాశ్వతమైన నివాసం కాదు; ఇక్కడ మేము కలిసి ఉన్న సమయం తాత్కాలికం. ఖగోళ రాజ్యంలో, ధర్మబద్ధమైన ఆత్మలు తిరిగి కలుస్తాయి మరియు ఎప్పటికీ ఐక్యంగా ఉంటాయి. అపొస్తలుడు వారిని త్వరగా లేదా ఎప్పటికీ సందర్శించలేనప్పటికీ, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాక ఖచ్చితంగా మరియు ఆపలేనిది. దేవుడు తన కుమారుని సువార్తను ప్రకటించడంలో వారి ఆత్మతో తనను సేవించే వారందరికీ అంకితమైన పరిచారకులను అందించును మరియు ఈ పరిచారకులను ఆధ్యాత్మిక అంధకారంలో నివసించే వారికి పంపవచ్చు.Shortcut Links
1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |