Hebrews - హెబ్రీయులకు 11 | View All

1. విశ్వాసమనునది నిరీక్షింపబడువాటియొక్క నిజ స్వరూపమును, అదృశ్యమైనవి యున్నవనుటకు రుజువునై యున్నది.

2. దానినిబట్టియే పెద్దలు సాక్ష్యముపొందిరి.

3. ప్రపంచములు దేవుని వాక్యమువలన నిర్మాణమైనవనియు, అందునుబట్టి దృశ్యమైనది కనబడెడు పదార్థములచే నిర్మింప బడలేదనియు విశ్వాసముచేత గ్రహించుకొనుచున్నాము.
ఆదికాండము 1:1, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:18, కీర్తనల గ్రంథము 33:6, కీర్తనల గ్రంథము 33:9

4. విశ్వాసమునుబట్టి హేబెలకయీనుకంటె శ్రేష్ఠమైన బలి దేవునికి అర్పించెను. దేవుడతని అర్పణలనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసమునుబట్టి నీతి మంతుడని సాక్ష్యము పొందెను. అతడు మృతినొందియు ఆ విశ్వాసముద్వారా మాటలాడుచున్నాడు.
ఆదికాండము 4:4

5. విశ్వాసమునుబట్టి హనోకు మరణము చూడకుండునట్లు కొని పోబడెను; అతడు కొనిపోబడకమునుపు దేవునికి ఇష్టుడై యుండెనని సాక్ష్యము పొందెను; కాగా దేవుడతని కొని పోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు.
ఆదికాండము 5:24

6. విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా.

7. విశ్వాస మునుబట్టి నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూర్చి దేవునిచేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణకొరకు ఒక ఓడను సిద్ధముచేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరస్థాపనచేసి విశ్వాస మునుబట్టి కలుగు నీతికి వారసుడాయెను.
ఆదికాండము 6:13-22, ఆదికాండము 7:1

8. అబ్రాహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్లెను. మరియు ఎక్కడికి వెళ్లవలెనో అది ఎరుగక బయలు వెళ్ళెను.
ఆదికాండము 12:1

9. విశ్వాసమునుబట్టి అతడును, అతనితో ఆ వాగ్దానమునకు సమానవారసులైన ఇస్సాకు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అన్యుల దేశ ములో ఉన్నట్టుగా వాగ్దత్తదేశములో పరవాసులైరి.
ఆదికాండము 23:4, ఆదికాండము 26:3, ఆదికాండము 35:12, ఆదికాండము 35:27

10. ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడునై యున్నాడో, పునాదులుగల ఆ పట్టణముకొరకు అబ్రాహాము ఎదురుచూచుచుండెను.

11. విశ్వాసమునుబట్టి శారాయు వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగినవాడని యెంచు కొనెను గనుక తాను వయస్సు గతించినదైనను గర్భము ధరించుటకు శక్తిపొందెను.
ఆదికాండము 17:19, ఆదికాండము 18:11-14, ఆదికాండము 21:2

12. అందుచేత మృతతుల్యుడైన ఆ యొకనినుండి, సంఖ్యకు ఆకాశనక్షత్రములవలెను, సముద్రతీరమందలి లెక్కింప శక్యముకాని యిసుకవలెను సంతానము కలిగెను.
ఆదికాండము 15:5, ఆదికాండము 32:12, నిర్గమకాండము 32:13, ద్వితీయోపదేశకాండము 1:10, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:22

13. వీరందరు ఆ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, దూరమునుండి చూచి వందనముచేసి, తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులమునై యున్నామని ఒప్పకొని, విశ్వాసముగలవారై మృతినొందిరి.
ఆదికాండము 47:9, 1 దినవృత్తాంతములు 29:15, కీర్తనల గ్రంథము 39:12, ఆదికాండము 23:4, ఆదికాండము 26:3, ఆదికాండము 35:12, ఆదికాండము 35:27

14. ఈలాగు చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెదకుచున్నామని విశద పరచుచున్నారు కారా?

15. వారు ఏదేశమునుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకమందుంచుకొన్నయెడల మరల వెళ్లుటకు వారికి వీలు కలిగియుండును.

16. అయితే వారు మరి శ్రేష్ఠమైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూర్చి సిగ్గుపడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పట్టణము సిద్ధపరచియున్నాడు.
నిర్గమకాండము 3:6, నిర్గమకాండము 3:15, నిర్గమకాండము 4:5

17. అబ్రాహాము శోధింపబడి విశ్వాసమునుబట్టి ఇస్సా కును బలిగా అర్పించెను.
ఆదికాండము 22:1-10

18. ఎవడు ఆ వాగ్దానములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇస్సాకువలననైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెప్పబడెనో, ఆ అబ్రాహాము, మృతులను సహితము లేపుటకు దేవుడు శక్తిమంతుడని యెంచినవాడై,
ఆదికాండము 21:12

19. తన యేకకుమారుని అర్పించి, ఉపమానరూపముగా అతనిని మృతులలోనుండి మరల పొందెను.

20. విశ్వాసమునుబట్టి ఇస్సాకు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును ఏశావును ఆశీర్వదించెను.
ఆదికాండము 27:27-40, ఆదికాండము 27:30-40

21. విశ్వాసమునుబట్టి యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో ఒక్కొక్కని ఆశీర్వదించి తన చేతికఱ్ఱ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమస్కారము చేసెను.
ఆదికాండము 47:31, ఆదికాండము 48:15-16

22. యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినప్పడు విశ్వాసమునుబట్టి ఇశ్రాయేలు కుమారుల నిర్గమనమునుగూర్చి ప్రశంసించి తన శల్యములను గూర్చి వారికి ఆజ్ఞాపించెను.
ఆదికాండము 50:24-25, నిర్గమకాండము 13:19

23. మోషే పుట్టినప్పుడు అతని తలిదండ్రులు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట చూచి, విశ్వాసమునుబట్టి రాజాజ్ఞకు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెట్టిరి.
నిర్గమకాండము 1:22, నిర్గమకాండము 2:2

24. మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఐగుప్తు ధనముకంటె క్రీస్తువిషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని యెంచుకొని,
ఆదికాండము 4:10, నిర్గమకాండము 2:11

25. అల్పకాలము పాప భోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి,

26. ఫరో కుమార్తెయొక్క కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒప్పుకొనలేదు;ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృష్టి యుంచెను.
కీర్తనల గ్రంథము 69:9, కీర్తనల గ్రంథము 89:50-51

27. విశ్వాసమునుబట్టి అతడు అదృశ్యుడైనవానిని చూచుచున్నట్టు స్థిరబుద్ధిగలవాడై, రాజాగ్రహమునకు భయపడక ఐగుప్తును విడిచిపోయెను.
నిర్గమకాండము 2:15, నిర్గమకాండము 10:28-29, నిర్గమకాండము 12:51

28. తొలిచూలు పిల్లలను నాశనము చేయువాడు ఇశ్రాయేలీయులను ముట్టకుండు నిమిత్తము అతడు విశ్వాసమునుబట్టి పస్కాను, రక్తప్రోక్షణ ఆచారమును ఆచరించెను.
నిర్గమకాండము 12:21-29

29. విశ్వాసమునుబట్టి వారు పొడి నేలమీద నడిచినట్లు ఎఱ్ఱసముద్రములో బడి నడచిపోయిరి. ఐగుప్తీయులు ఆలాగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి.
నిర్గమకాండము 14:21-31

30. విశ్వాసమునుబట్టి యేడు దినములవరకు ప్రదక్షిణము చేయబడిన తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను.
యెహోషువ 6:12-21

31. విశ్వాసమునుబట్టి రాహాబను వేశ్య వేగులవారిని సమాధాన ముగా చేర్చుకొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపక పోయెను.
యెహోషువ 2:11-12, యెహోషువ 6:21-25

32. ఇకను ఏమి చెప్పుదును? గిద్యోను, బారాకు, సమ్సోను, యెఫ్తా, దావీదు, సమూయేలను వారిని గూర్చియు, ప్రవక్తలనుగూర్చియు వివరించుటకు సమయము చాలదు.
న్యాయాధిపతులు 4:10-17, న్యాయాధిపతులు 11:32-33, న్యాయాధిపతులు 16:28-30, 1 సమూయేలు 7:9-12, 1 సమూయేలు 19:8

33. వారు విశ్వాసముద్వారా రాజ్యములను జయించిరి; నీతికార్యములను జరిగించిరి; వాగ్దానములను పొందిరి; సింహముల నోళ్లను మూసిరి;
న్యాయాధిపతులు 14:6-7, 1 సమూయేలు 17:34-36, దానియేలు 6:22

34. అగ్నిబలమును చల్లార్చిరి; ఖడ్గధారను తప్పించుకొనిరి; బలహీనులుగా ఉండి బలపరచబడిరి; యుద్ధములో పరాక్రమశాలులైరి; అన్యుల సేనలను పారదోలిరి.
దానియేలు 3:23-25

35. స్త్రీలు మృతులైన తమ వారిని పునరుత్థానమువలన మరల పొందిరి. కొందరైతే మరి శ్రేష్ఠమైన పునరుత్థానము పొందగోరి విడుదల పొందనొల్లక యాతనపెట్టబడిరి.
1 రాజులు 17:17-24, 2 రాజులు 4:25-37

36. మరికొందరు తిరస్కారములను కొరడాదెబ్బలను, మరి బంధకములను ఖైదును అనుభ వించిరి.
ఆదికాండము 39:20, 1 రాజులు 22:26-27, 2 దినవృత్తాంతములు 18:25-26, యిర్మియా 20:2, యిర్మియా 37:15, యిర్మియా 38:6

37. రాళ్లతో కొట్టబడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడ్గముతో చంపబడిరి, గొఱ్ఱెచర్మ ములను మేకచర్మములను వేసికొని, దరిద్రులైయుండి శ్రమపడి హింసపొందుచు,
2 దినవృత్తాంతములు 24:21

38. అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అట్టివారికి ఈ లోకము యోగ్యమైనది కాదు.
1 రాజులు 18:4, 1 రాజులు 18:13

39. వీరందరు తమ విశ్వాసముద్వారా సాక్ష్యము పొందిన వారైనను. మనము లేకుండ సంపూర్ణులుకాకుండు నిమిత్తము,

40. దేవుడు మనకొరకు మరి శ్రేష్ఠమైనదానిని ముందుగా సిద్ధ పరచెను గనుక వీరు వాగ్దానఫలము అనుభవింప లేదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసం యొక్క స్వభావం మరియు శక్తి వివరించబడింది. (1-3) 
ఆది నుండి దేవుని సేవకుల ప్రత్యేక లక్షణం విశ్వాసం. దేవుని పునరుత్పత్తి ఆత్మ ద్వారా అమర్చబడినప్పుడు, ఈ సూత్రం క్రీస్తు యొక్క బాధలు మరియు యోగ్యతల ద్వారా సమర్థించబడటానికి సంబంధించిన సత్యాన్ని అంగీకరించడానికి దారి తీస్తుంది. మన నిరీక్షణ యొక్క వస్తువులు మన విశ్వాసానికి సంబంధించిన వాటికి అనుగుణంగా ఉంటాయి, దేవుడు క్రీస్తులో తన వాగ్దానాలన్నింటినీ నెరవేరుస్తాడనే స్థిరమైన నమ్మకం మరియు నిరీక్షణను సృష్టిస్తుంది. ఈ విశ్వాసం ఆత్మను వర్తమానంలో ఈ వాస్తవాలను అనుభవించడానికి అనుమతిస్తుంది, మొదటి ఫలాలు మరియు రాబోయే వాటి యొక్క ముందస్తు రుచుల ద్వారా స్పష్టమైన ఉనికిని అందిస్తుంది. విశ్వాసం మనస్సుకు సాక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది, భౌతిక కంటికి చేరుకోలేని అదృశ్య విషయాల వాస్తవికతను నిర్ధారిస్తుంది.
అంతేగాక, విశ్వాసం అనేది పవిత్రమైనది, న్యాయమైనది మరియు మంచిదని దేవుడు వెల్లడించిన వాటన్నిటిని హృదయపూర్వకంగా ఆమోదించడాన్ని సూచిస్తుంది. విశ్వాసం యొక్క ఈ అవగాహన గతం నుండి అనేక ఉదాహరణల ద్వారా ప్రకాశిస్తుంది, విశ్వాసం ద్వారా దేవుని వాక్యంలో ప్రశంసనీయమైన కీర్తిని సంపాదించిన వ్యక్తులను ప్రదర్శిస్తుంది. విశ్వాసం వారి పవిత్ర విధేయత, గుర్తించదగిన సేవలు మరియు బాధలను ఎదుర్కొనే సహనం వెనుక చోదక శక్తిగా పనిచేసింది.
అన్ని విషయాల మూలం గురించి బైబిల్ అత్యంత ఖచ్చితమైన మరియు సత్యమైన వృత్తాంతాన్ని అందజేస్తుంది మరియు వివిధ మానవ భావనలకు సరిపోయేలా సృష్టి యొక్క లేఖన కథనాన్ని వక్రీకరించకుండా దానిని విశ్వసించాలని మేము పిలుస్తాము. సృష్టి కార్యాలలో మనం గమనించేవన్నీ దేవుని ఆజ్ఞ ద్వారానే వచ్చాయి.

ఇది అబెల్ నుండి నోహ్ వరకు ఉదాహరణల ద్వారా నిర్దేశించబడింది. (4-7) 
పాత నిబంధన నుండి విశ్వాసానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అబెల్ తన మందలోని మొదటి సంతానంతో పాప పరిహార త్యాగాన్ని సమర్పించాడు, మరణానికి అర్హమైన పాపిగా తనను తాను అంగీకరించాడు, అంతిమ త్యాగం ద్వారా దయ యొక్క ఆశపై మాత్రమే ఆధారపడ్డాడు. దేవుని ఆమోదించిన ఆరాధకుని పట్ల కయీన్ యొక్క అహంకారపూరిత కోపం మరియు శత్రుత్వం చరిత్ర అంతటా కనిపించే సుపరిచితమైన పరిణామాలకు దారితీసింది: క్రూరమైన హింస మరియు విశ్వాసులను హత్య చేయడం కూడా. అబెల్ సజీవంగా లేకపోయినా, అతని విశ్వాసం ప్రసంగిస్తూనే ఉంది, ఇది బోధనాత్మకమైన మరియు ప్రభావవంతమైన ఉదాహరణను అందిస్తుంది.
హనోక్ ఒక ప్రత్యేకమైన అనువాదం లేదా తొలగింపును అనుభవించాడు, దేవుడు అతన్ని స్వర్గానికి తీసుకెళ్లడంతో మరణం నుండి తప్పించుకున్నాడు-క్రీస్తు తన రెండవ రాకడలో సజీవంగా ఉన్న పరిశుద్ధుల కోసం ఏమి చేస్తాడో సమాంతరంగా జరిగే సంఘటన. స్క్రిప్చర్‌లో అందించబడిన ఆయన వెల్లడించిన గుర్తింపును విశ్వసించడంలో దేవుని పట్ల మన విధానం యొక్క పునాది ఉంది. దేవుణ్ణి వెదకేవారు హృదయపూర్వకంగా అంకితభావంతో చేయాలి.
నోవహు విశ్వాసం అతని చర్యలలో ప్రతిబింబిస్తుంది, ఓడను నిర్మించడానికి అతన్ని ప్రేరేపించింది. అతని విశ్వాసం ఇతరుల అపనమ్మకాన్ని ఖండించింది, అయితే అతని విధేయత వారి అసహ్యాన్ని మరియు తిరుగుబాటును ఖండించింది. మంచి ఉదాహరణలు పాపులను మతం మార్చుకునేలా ప్రేరేపిస్తాయి లేదా వారికి వ్యతిరేకంగా తీర్పుగా నిలబడతాయి. రాబోయే ఉగ్రత నుండి తప్పించుకోవడానికి దేవుడు హెచ్చరించిన విశ్వాసులు, క్రీస్తులో ఆశ్రయం పొందేందుకు మరియు విశ్వాసం నుండి వచ్చే నీతిని వారసత్వంగా పొందేందుకు భయంతో ఎలా నడపబడుతున్నారో ఇది వివరిస్తుంది.

అబ్రహం మరియు అతని వారసుల ద్వారా. (8-19) 
ప్రాపంచిక సంబంధాలు, ఆసక్తులు మరియు సుఖాలను విడిచిపెట్టడానికి మేము తరచుగా పిలవబడతాము. మనం అబ్రాహాము విశ్వాసాన్ని వారసత్వంగా పొందినట్లయితే, మనము విధేయతతో ముందుకు వెళ్తాము, భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో అనిశ్చితంగా ఉన్నప్పుడు కూడా. విధి మార్గంలో, దేవుని వాగ్దానాల నెరవేర్పు కోసం మేము ఎదురుచూస్తున్నాము. అబ్రాహాము దేవుని పిలుపుకు హృదయపూర్వకంగా కట్టుబడినందున అతని విశ్వాసం పరీక్షించబడింది. సారా, వాగ్దానాన్ని దేవుని స్వంతమైనదిగా భావించి, దానిని నెరవేర్చడానికి అతని సామర్థ్యాన్ని మరియు సుముఖతను విశ్వసించింది. వాగ్దానాలలో పాలుపంచుకునే చాలా మంది వెంటనే వాటి అమలును చూడలేరు. విశ్వాసం చాలా దూరం నుండి ఆశీర్వాదాలను గ్రహించగలదు, వారిని అపరిచితులుగా, స్వర్గంగా ఉన్న సాధువులుగా మరియు దాని వైపు ప్రయాణించే యాత్రికులుగా కూడా వారిని ఉనికిలో ఉంచుతుంది, ప్రేమించబడుతుంది మరియు సంతోషిస్తుంది.
విశ్వాసం ద్వారా, విశ్వాసులు మరణ భయాన్ని అధిగమిస్తారు మరియు ఈ ప్రపంచానికి దాని సుఖాలు మరియు పరీక్షలతో పాటు హృదయపూర్వక వీడ్కోలు పలికారు. పాపభరిత స్థితి నుండి యథార్థంగా మరియు రక్షగా పిలవబడిన వారికి తిరిగి దాని వైపుకు వెళ్ళే కోరిక ఉండదు. నిజమైన విశ్వాసులు పరలోక వారసత్వం కోసం ఆరాటపడతారు, మరియు వారి విశ్వాసం ఎంత బలంగా ఉంటే, ఈ కోరికలు అంత తీవ్రంగా ఉంటాయి. వారి సహజ అల్పత్వం, పాపపు మరక మరియు వారి బాహ్య పేదరికం ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు నిజమైన విశ్వాసులందరికీ దేవుడు అనే బిరుదును సగర్వంగా కలిగి ఉన్నాడు-అంటే వారి పట్ల ఆయనకున్న దయ మరియు ప్రేమ. లోకం వారిని ఎంత తృణీకరించినా, ఆయన ప్రజలు అని పిలవబడటానికి లేదా నిజంగా ఆయనకు చెందిన ఇతరులతో సహవాసం చేయడానికి వారు ఎప్పుడూ సిగ్గుపడకూడదు. అన్నింటికంటే మించి, వారి జీవితాలు దేవునికి అవమానం మరియు నిందను తీసుకురాకుండా చూసుకోవాలి.
ఇస్సాకును అర్పించేందుకు అబ్రాహాము సుముఖంగా ఉండటమే అత్యున్నతమైన విచారణ మరియు విశ్వాస చర్య ఆదికాండము 22:2. ఆ ఖాతాలోని ప్రతి వివరాలు విచారణ యొక్క లోతును నొక్కి చెబుతున్నాయి. అబ్రాహాము చేసినట్లుగా, దేవుని సర్వశక్తిమంతుడైన శక్తిని పరిగణించడం ద్వారా సందేహాలను మరియు భయాలను తొలగించడం మన బాధ్యత. మన సుఖాలను ఆస్వాదించడానికి ఉత్తమ మార్గం వాటిని దేవునికి అప్పగించడం; బదులుగా, అతను మనకు ఉత్తమమైనదాన్ని అందిస్తాడు. చిన్న చిన్న స్వీయ-తిరస్కార చర్యలలో లేదా మన కర్తవ్యానికి తక్కువ త్యాగం చేయడంలో మన విశ్వాసం ఎంతవరకు మనల్ని అదేవిధంగా విధేయత చూపిందో మనం ఆలోచించుకుందాం. మన నష్టాలన్నిటినీ ప్రభువు భర్తీ చేస్తాడని మరియు అత్యంత సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులలో కూడా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడని పూర్తిగా విశ్వసిస్తూ, అవసరమైన వాటిని మనం ఇష్టపూర్వకంగా వదులుకున్నామా?

జాకబ్, జోసెఫ్, మోసెస్, ఇశ్రాయేలీయులు మరియు రాహాబ్ ద్వారా. (20-31) 
భవిష్యత్తులో జరిగే సంఘటనలకు సంబంధించి ఇస్సాకు యాకోబు మరియు ఏసాకు ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు. ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎల్లప్పుడూ అనుకూలమైనవి కావు; ఆస్తులు లేదా వాటి లోపాన్ని బట్టి ఒకరు ప్రేమ లేదా ద్వేషాన్ని నిర్ణయించలేరు. జాకబ్ జీవితం మరియు మరణం విశ్వాసం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడ్డాయి. విశ్వాసం యొక్క దయ మన జీవితమంతా నిరంతరం విలువైనది, ముఖ్యంగా మరణాన్ని ఎదుర్కోవడంలో. విశ్వాసులు తమ చివరి క్షణాలలో సహనం, ఆశ మరియు ఆనందం ద్వారా ప్రభువును గౌరవించటానికి సహాయం చేయడంలో విశ్వాసం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
జోసెఫ్ పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నాడు, పాపం చేయడానికి శోధించబడ్డాడు మరియు తన యథార్థతను కాపాడుకోవడం కోసం హింసించబడ్డాడు. ఫారో ఆస్థానంలో గౌరవాలు మరియు శక్తితో పరీక్షించబడినప్పటికీ, అతని విశ్వాసం అతన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లింది. అన్యాయమైన చట్టాల నుండి విముక్తి పొందడం దయ అయితే, అలాంటి స్వేచ్ఛ లేనప్పుడు, భద్రత కోసం చట్టబద్ధమైన మార్గాలను ఉపయోగించాలి. మోషే తల్లిదండ్రుల విశ్వాసంలో అవిశ్వాసం ఉంది, అయినప్పటికీ దేవుడు దానిని పట్టించుకోలేదు. విశ్వాసం మనుష్యుల భయానికి వ్యతిరేకంగా బలాన్ని అందిస్తుంది, ఆత్మ ముందు దేవుడిని ఉంచుతుంది మరియు జీవి యొక్క వ్యర్థాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది.
పాపం యొక్క ఆనందాలు నశ్వరమైనవి, వేగవంతమైన పశ్చాత్తాపానికి లేదా నాశనానికి దారితీస్తాయి. ప్రాపంచిక సుఖాలు, తరచుగా పాపపు భోగానికి పర్యాయపదంగా ఉంటాయి, దేవుణ్ణి మరియు ఆయన ప్రజలను విడిచిపెట్టడం అవసరం. పాపం కంటే బాధకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది, ఎందుకంటే చిన్న పాపం కూడా గొప్ప బాధ కంటే ఎక్కువ చెడును కలిగి ఉంటుంది. దేవుని ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ నిందను భరించారు, క్రీస్తు తమ బాధలలో తనను తాను నిందించినట్లు భావించాడు. తీర్పులో పరిణతి చెందినప్పుడు మోషే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎంపిక చేసుకున్నాడు, ప్రపంచ ఆకర్షణలను తృణీకరించాడు.
నిజమైన విశ్వాసులు బహుమతిపై దృష్టి పెట్టాలి, దేవుని ప్రావిడెన్స్ మరియు అతని స్థిరమైన ఉనికిని విశ్వసించాలి. అలాంటి దేవుని దర్శనం సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ఉండేలా విశ్వాసులకు శక్తినిస్తుంది. మోక్షం అనేది వ్యక్తిగత నీతి లేదా క్రియల ఫలితం కాదు కానీ క్రీస్తు రక్తం మరియు ఆరోపించబడిన నీతి నుండి ఉద్భవించింది. నిజమైన విశ్వాసం పాపం క్షమాపణ మరియు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పొందినప్పటికీ అది అసహ్యకరమైనదిగా చేస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక అధికారాలు పరలోకానికి వారి ప్రయాణంలో విశ్వాసులను ప్రేరేపించాలి.
ప్రభువు, తన ప్రజల విశ్వాసం ద్వారా, బాబిలోన్ వంటి శక్తివంతమైన సంస్థలను కూడా పడగొట్టగలడు. ఒక నిజమైన విశ్వాసి దేవునితో ఒడంబడికలో ఉండటమే కాకుండా ఆయన ప్రజలతో సహవాసంలో ఉండాలని కోరుకుంటాడు, వారి అనుభవాలను పంచుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు. రాహాబు తన చర్యల ద్వారా తన నీతిని ప్రదర్శించింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఆమె చర్యలు లోపభూయిష్టంగా మరియు సంపూర్ణంగా మంచివి కావు, దేవుని పరిపూర్ణ న్యాయం లేదా ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఉన్నందున ఆమె సమర్థనను పనుల ద్వారా సాధించలేదు.

ఇతర పాత నిబంధన విశ్వాసుల ద్వారా. (32-38) 
లేఖనాలను క్షుణ్ణంగా పరిశోధించిన తర్వాత కూడా, వాటి నుండి గ్రహింపవలసిన జ్ఞానం చాలా మిగిలి ఉంది. పాత నిబంధన యుగంలో గణనీయమైన సంఖ్యలో విశ్వాసులు మరియు వారి విశ్వాసం యొక్క బలం గురించి ప్రతిబింబించడం సంతోషకరమైనది, ప్రస్తుత కాలంతో పోలిస్తే వారి విశ్వాసానికి సంబంధించిన వస్తువుల గురించి తక్కువ స్పష్టత ఉన్నప్పటికీ. అయినప్పటికీ, సువార్త యుగంలో, విశ్వాసం యొక్క నియమం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నప్పుడు, విశ్వాసుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది మరియు వారి విశ్వాసం బలహీనంగా కనిపించడం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. విశ్వాసం యొక్క దయ దాని శ్రేష్ఠతలో నిలుస్తుంది; ఇది వ్యక్తులకు గొప్ప ఘనకార్యాలను సాధించడానికి అధికారం ఇస్తుంది, అయితే ఇది గర్వించదగిన ఆలోచనల నుండి కాపాడుతుంది.
గిడియాన్‌కు సమానమైన విశ్వాసం, అహంకారాన్ని దూరం చేస్తుంది మరియు అన్ని ఆపదలు మరియు సవాళ్లలో దేవుని వైపు తిరుగుతుంది. ఇది బరాక్ విశ్వాసం వలె అన్ని దయలు మరియు విమోచనలకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తుంది. విశ్వాసం ద్వారా, దేవుని సేవకులు బలీయమైన విరోధిని జయించగలరు, ఇది మ్రింగివేయాలని కోరుకునే గర్జించే సింహం వలె సూచించబడుతుంది. విశ్వాసి యొక్క విశ్వాసం చివరి వరకు కొనసాగుతుంది, మరణం మరియు అన్ని ఘోరమైన విరోధులపై విజయం సాధించి, సామ్సన్‌ను గుర్తు చేస్తుంది. దేవుని దయ తరచుగా వారి కోసం మరియు వారి ద్వారా గొప్ప పనులను సాధించడానికి అర్హత లేని వ్యక్తులను ఎన్నుకుంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, విశ్వాసం యొక్క దయ, అది ఉనికిలో ఉన్న చోట, యెఫ్తా ఉదాహరణలో చూసినట్లుగా, వ్యక్తులు తమ అన్ని మార్గాల్లో దేవుణ్ణి గుర్తించమని ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది గొప్ప విషయాలలో ధైర్యం మరియు ధైర్యాన్ని నింపుతుంది.
అపారమైన పరీక్షలను ఎదుర్కొన్న డేవిడ్, శక్తివంతమైన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించాడు, కీర్తనలలో విలువైన సాక్ష్యాన్ని మిగిల్చాడు. శామ్యూల్‌లా విశ్వాసాన్ని కనబరచడానికి ముందుగానే ప్రారంభించే వారు విశ్వాసం యొక్క ప్రముఖ వ్యక్తులుగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది. విశ్వాసం వ్యక్తులు దేవుణ్ణి మరియు వారి తరాన్ని ఏ సామర్థ్యంలోనైనా సేవించే శక్తినిస్తుంది. రాజులు మరియు రాజ్యాల ఆసక్తులు మరియు అధికారాలు దేవుణ్ణి మరియు ఆయన ప్రజలను వ్యతిరేకించినప్పటికీ, దేవుడు అన్ని వ్యతిరేకతను సులభంగా అణచివేయగలడు. అద్భుతాలు చేయడం కంటే ధర్మాన్ని పాటించడం గొప్ప గౌరవం మరియు ఆనందం. విశ్వాసం వాగ్దానాల ద్వారా ఓదార్పునిస్తుంది మరియు వాటి నెరవేర్పు కోసం ఓపికగా ఎదురుచూడడానికి విశ్వాసులను సిద్ధం చేస్తుంది.
ఈ ప్రపంచంలో మరణించిన ప్రియమైనవారి పునరుత్థానానికి విశ్వాసం తప్పనిసరిగా వాగ్దానం చేయనప్పటికీ, అది విశ్వాసులను నష్టాల ద్వారా నిలబెట్టి, మెరుగైన పునరుత్థాన ఆశ వైపు వారిని నడిపిస్తుంది. తోటి ప్రాణుల పట్ల భయంకరమైన క్రూరత్వం చేయగల మానవ స్వభావం యొక్క దుష్టత్వం ఆశ్చర్యకరమైనది. అయినప్పటికీ, దైవిక దయ యొక్క శ్రేష్ఠత అటువంటి క్రూరత్వంలో ఉన్న విశ్వాసులను సమర్థిస్తుంది మరియు అన్ని సవాళ్ల నుండి వారిని సురక్షితంగా నడిపిస్తుంది. ఒక సాధువు యొక్క దేవుని తీర్పు మరియు మనిషి యొక్క తీర్పు మధ్య విస్తారమైన వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. హింసకు గురైన సాధువులు జీవించడానికి అనర్హులుగా, వారి నిజమైన విలువను గురించి తెలియని వారుగా మరియు వారు అందించే ప్రయోజనాలకు గుడ్డిగా భావిస్తారు - ఉదాహరణకు, సాధువు యొక్క సారాంశం మరియు విలువను వారు అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమవుతారు. క్రీస్తు మరియు అతని దయ యొక్క ఆఫర్.

సువార్త కింద విశ్వాసుల మెరుగైన స్థితి. (39,40)
నీతిమంతులు దానిలో నివసించడానికి అర్హులు కాదని ప్రపంచం అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంది, అయితే ప్రపంచం నీతిమంతులకు అనర్హమైనది అని దేవుడు నొక్కి చెప్పాడు. నీతిమంతులకు మరియు ప్రాపంచిక విషయాలలో మునిగి ఉన్నవారికి మధ్య తీర్పులో పూర్తి తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, సద్గురువులు ఈ ప్రపంచంలో తమ అంతిమ విశ్రాంతిని కనుగొనడం సరికాదని వారిద్దరూ ఏకీభవించారు. తత్ఫలితంగా, దేవుడు వారిని దాని నుండి స్వాగతిస్తాడు. అపొస్తలుడు హెబ్రీయులకు దేవుడు వారి కోసం ఉన్నతమైన దాని కోసం ఏర్పాటు చేశాడని తెలియజేసాడు, వారి నుండి తగిన మంచితనాన్ని ఆయన ఆశించడాన్ని సూచిస్తుంది. దేవుడు మన కోసం చేసిన ఉన్నతమైన ఏర్పాట్లతో పాటుగా మనకున్న ప్రయోజనాలు, వాటి కంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నందున, విశ్వాసం ద్వారా మన విధేయత, నిరీక్షణలో సహనం మరియు ప్రేమతో నడిచే శ్రమ మరింత గణనీయంగా ఉండాలి. ఈ విశ్వాసుల మాదిరిగానే మనం నిజమైన విశ్వాసాన్ని స్వీకరించడంలో విఫలమైతే, వారు చివరి రోజున మనకు వ్యతిరేకంగా సాక్షులుగా నిలబడతారు. కాబట్టి, ఈ ప్రకాశవంతమైన ఉదాహరణలను అనుసరించాలని ఆకాంక్షిస్తూ, మన విశ్వాసం వృద్ధి చెందాలని పట్టుదలతో ప్రార్థిద్దాం. అలా చేయడం ద్వారా, మన తండ్రి యొక్క శాశ్వతమైన రాజ్యంలో సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తూ పవిత్రత మరియు ఆనందంతో చివరికి పరిపూర్ణంగా ఉండాలని మేము ఆశిస్తున్నాము.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |