Hebrews - హెబ్రీయులకు 7 | View All

1. రాజులను సంహారముచేసి, తిరిగి వచ్చుచున్న అబ్రాహామును
ఆదికాండము 14:17-20

2. ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీర్వదించెనో, యెవనికి అబ్రాహాము అన్నిటిలో పదియవవంతు ఇచ్చెనో, ఆ షాలేమురాజును మహోన్నతుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెల్కీసెదెకు నిరంతరము యాజకుడుగా ఉన్నాడు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు రాజనియు అర్థ మిచ్చునట్టి షాలేము రాజని అర్థము.

3. అతడు తండ్రిలేనివాడును తల్లిలేని వాడును వంశావళి లేనివాడును, జీవితకాలమునకు ఆది యైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడునైయుండి దేవుని కుమారుని పోలియున్నాడు.

4. ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబ్రాహాము అతనికి కొల్లగొన్న శ్రేష్ఠమైన వస్తువులలో పదియవ వంతు ఇచ్చెను.
ఆదికాండము 14:19-20

5. మరియు లేవి కుమాళ్లలోనుండి యాజకత్వము పొందువారు, తమ సహోదరులు అబ్రాహాము గర్భవాసమునుండి పుట్టినను, ధర్మశాస్త్రము చొప్పున వారి యొద్ద, అనగా ప్రజలయొద్ద పదియవవంతును పుచ్చుకొనుటకు ఆజ్ఞను పొందియున్నారు గాని
సంఖ్యాకాండము 18:21

6. వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెల్కీసెదెకు అబ్రాహామునొద్ద పదియవవంతు పుచ్చుకొని వాగ్దానములను పొందినవానిని ఆశీర్వదించెను.
ఆదికాండము 14:19-20

7. తక్కువవాడు ఎక్కువ వానిచేత ఆశీర్వదింపబడునను మాట కేవలము నిరాక్షేపమై యున్నది.

8. మరియు లేవిక్రమము చూడగా చావునకు లోనైనవారు పదియవవంతులను పుచ్చుకొనుచున్నారు. అయితే ఈ క్రమము చూడగా, జీవించుచున్నాడని సాక్ష్యము పొందినవాడు పుచ్చుకొనుచున్నాడు.

9. అంతే కాక ఒక విధమున చెప్పినయెడల పదియవవంతులను పుచ్చుకొను లేవియు అబ్రాహాముద్వారా దశమాంశములను ఇచ్చెను.

10. ఏలాగనగా మెల్కీసెదెకు అతని పితరుని కలిసికొనినప్పుడు లేవి తన పితరుని గర్భములో ఉండెను.
ఆదికాండము 14:19-20

11. ఆ లేవీయులు యాజకులై యుండగా ప్రజలకు ధర్మ శాస్త్రమియ్యబడెను గనుక ఆ యాజకులవలన సంపూర్ణ సిద్ధి కలిగినయెడల అహరోను క్రమములో చేరినవాడని చెప్పబడక మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున వేరొక యాజకుడు రావలసిన అవసరమేమి?
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

12. ఇదియుగాక యాజకులు మార్చబడినయెడల అవశ్యకముగా యాజక ధర్మము సహా మార్చబడును.

13. ఎవనిగూర్చి యీ సంగతులు చెప్పబడెనో ఆయన వేరొక గోత్రములో పుట్టెను. ఆ గోత్రములోనివాడెవ డును బలిపీఠమునొద్ద పరిచర్య చేయలేదు.

14. మన ప్రభువు యూదా సంతానమందు జన్మించె ననుట స్పష్టమే; ఆ గోత్రవిషయములో యాజకులను గూర్చి మోషే యేమియు చెప్పలేదు.
ఆదికాండము 49:10, 1 దినవృత్తాంతములు 5:2, యెషయా 11:1

15. మరియు శరీరాను సారముగా నెరవేర్చబడు ఆజ్ఞగల ధర్మశాస్త్రమునుబట్టి కాక, నాశనములేని జీవమునకున్న శక్తినిబట్టి నియమింపబడి,
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

16. మెల్కీసెదెకును పోలినవాడైన వేరొక యాజకుడు వచ్చియున్నాడు. కావున మేము చెప్పిన సంగతి మరింత విశదమైయున్నది.

17. ఏలయనగా నీవు నిరంతరము మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున యాజకుడవై యున్నావు అని ఆయనవిషయమై సాక్ష్యము చెప్పబడెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

18. ఆ ధర్మశాస్త్రము దేనికిని సంపూర్ణసిద్ధి కలుగజేయలేదు గనుక ముందియ్యబడిన ఆజ్ఞ బలహీనమైనందునను నిష్‌ప్రయోజన మైనందునను అది నివారణ చేయబడియున్నది;

19. అంత కంటె శ్రేష్ఠమైన నిరీక్షణ దానివెంట ప్రవేశపెట్టబడెను. దీనిద్వారా, దేవునియొద్దకు మనము చేరుచున్నాము.

20. మరియు ప్రమాణములేకుండ యేసు యాజకుడు కాలేదు గనుక ఆయన మరి శ్రేష్ఠమైన నిబంధనకు పూటకాపాయెను.

21. వారైతే ప్రమాణము లేకుండ యాజకులగుదురు గాని యీయన నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యున్నావని ప్రభువు ప్రమాణము చేసెను;

22. ఆయన పశ్చాత్తాపపడడు అనియీయనతో చెప్పినవానివలన ప్రమాణపూర్వకముగా యాజకుడాయెను.

23. మరియు ఆ యాజకులు మరణము పొందుటచేత ఎల్లప్పుడును ఉండ సాధ్యము కానందున, అనేకులైరి గాని

24. ఈయన నిరంతరము ఉన్నవాడు గనుక మార్పులేని యాజకత్వము కలిగిన వాడాయెను.

25. ఈయన తనద్వారా దేవునియొద్దకు వచ్చువారి పక్షమున, విజ్ఞాపనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనుక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై యున్నాడు.
యెషయా 59:16

26. పవిత్రుడును, నిర్దోషియు, నిష్కల్మషుడును, పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును. ఆకాశ మండలముకంటె మిక్కిలి హెచ్చయినవాడునైన యిట్టి ప్రధానయాజకుడు మనకు సరిపోయినవాడు.

27. ధర్మ శాస్త్రము బలహీనతగల మనుష్యులను యాజకులనుగా నియమించును గాని ధర్మశాస్త్రమునకు తరువాత వచ్చిన ప్రమాణపూర్వకమైన వాక్యము నిరంతరమును సంపూర్ణ సిద్ధిపొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక,
లేవీయకాండము 16:6, లేవీయకాండము 16:15

28. ఈయన ఆ ప్రధానయాజకులవలె మొదట తన సొంత పాపములకొరకు తరువాత ప్రజల పాపములకొరకును దినదినము బలులను అర్పింపవలసిన అవసరము గలవాడు కాడు; తన్ను తాను అర్పించు కొన్నప్పుడు ఒక్కసారే యీ పనిచేసి ముగించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 2:7Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మెల్కీసెడెక్ మరియు క్రీస్తు యొక్క యాజకత్వం మధ్య పోలిక. (1-3) 
మెల్కీసెడెక్ లోతును రక్షించి తిరిగి వచ్చినప్పుడు అబ్రాహామును ఎదుర్కొన్నాడు. అతని పేరు, "నీతి రాజు", అతని పాత్రను సముచితంగా ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు అతన్ని మెస్సీయ మరియు అతని రాజ్యానికి చిహ్నంగా గుర్తించింది. అతను పరిపాలించిన నగరానికి "శాంతి" అని పేరు పెట్టారు, క్రీస్తు, శాంతి యువరాజు మరియు దేవుడు మరియు మానవాళి మధ్య అంతిమ సయోధ్యకు ప్రాతినిధ్యం వహించే పాత్రను నొక్కిచెప్పారు. మెల్కీసెడెక్ జీవితం యొక్క ప్రారంభం లేదా ముగింపు గురించి నమోదు చేయబడిన సమాచారం లేదు, ఇది దేవుని కుమారుని యొక్క శాశ్వతమైన ఉనికిని ప్రతిబింబిస్తుంది, అతని యాజకత్వం శాశ్వతత్వం నుండి శాశ్వతత్వం వరకు ఉంటుంది. ఈ వంశవృక్షం లేకపోవడం, అతని యాజకత్వంలో పూర్వీకులు లేదా వారసుడు లేని యేసుతో అతని టైపోలాజికల్ పోలికను హైలైట్ చేస్తుంది. పవిత్ర గ్రంథం మొత్తం నీతి మరియు శాంతి యొక్క గొప్ప రాజు, మన అద్భుతమైన ప్రధాన పూజారి మరియు రక్షకుడికి నివాళులర్పిస్తుంది. నిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాత, యేసు యొక్క సాక్ష్యం ప్రవచనం యొక్క సారాంశం అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

లేవీయుల యాజకత్వం కంటే క్రీస్తు యొక్క యాజకత్వం యొక్క శ్రేష్ఠత చూపబడింది. (4-10) 
మెల్కీసెడెక్‌చే సూచించబడిన ప్రధాన యాజకుడు ముందుగా చెప్పబడినది, గొప్పతనంలో లేవీయ పూజారులను అధిగమిస్తుంది. అబ్రహం యొక్క ఉన్నత స్థితి మరియు సంతోషాన్ని పరిగణించండి-అతను వాగ్దానాలను కలిగి ఉన్నాడు. ప్రస్తుత జీవితానికి మరియు రాబోయే జీవితానికి సంబంధించిన వాగ్దానాలను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి నిజంగా ధనవంతుడు మరియు ధన్యుడు. ఈ ఘనత ప్రభువైన యేసును కౌగిలించుకునే వారందరికీ చెందుతుంది. మన ఆధ్యాత్మిక పోరాటాలలో, ఆయన వాక్యం మరియు శక్తిపై ఆధారపడి మనం నమ్మకంగా ముందుకు సాగుదాం. మన ప్రయత్నాలన్నింటిలో ఆయన ఉనికిని మరియు ఆశీర్వాదాన్ని కోరుతూ, మన విజయాలను ఆయన దయకు ఆపాదిద్దాం.

ఇది క్రీస్తుకు వర్తించబడుతుంది. (11-25) 
పరిపూర్ణతను తీసుకురాలేని అర్చకత్వం మరియు చట్టం రద్దు చేయబడ్డాయి. నిజమైన విశ్వాసులు పరిపూర్ణతను పొందేందుకు వీలుగా ఒక కొత్త కాలం స్థాపించబడింది. ఈ పరివర్తన యొక్క సాక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంది. లేవీయుల యాజకత్వాన్ని స్థాపించిన చట్టం దాని పూజారుల స్వాభావిక బలహీనతను వెల్లడి చేసింది, వారు మర్త్యులు మరియు తమను తాము రక్షించుకోలేకపోయారు, వారి సహాయం కోరిన వారి ఆత్మలను విడదీయండి. దీనికి విరుద్ధంగా, మన ప్రధాన పూజారి అంతులేని జీవిత శక్తితో తన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, తన స్వంత ఉనికిని కాపాడుకోవడమే కాకుండా, తన త్యాగం మరియు మధ్యవర్తిత్వంపై విశ్వసించే వారికి ఆధ్యాత్మిక మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని కూడా అందిస్తాడు.
యేసు ష్యూరిటీగా పనిచేసిన ఉన్నతమైన ఒడంబడిక, ప్రతి అతిక్రమించిన వ్యక్తిని శాపానికి గురిచేసే పనుల ఒడంబడికతో పోల్చబడదు. బదులుగా, ఇది ఇజ్రాయెల్‌తో సినాయ్ ఒడంబడిక నుండి మరియు చర్చి సుదీర్ఘకాలం ఉనికిలో ఉన్న చట్టపరమైన పంపిణీ నుండి వేరు చేయబడింది. మంచి ఒడంబడిక చర్చిని మరియు ప్రతి విశ్వాసిని స్పష్టమైన కాంతి, పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ మరియు మరింత సమృద్ధిగా ఉన్న అధికారాలలోకి తీసుకువస్తుంది. ఆరోన్ యొక్క క్రమం అనేక మంది యాజకులను చూసింది, ప్రధాన పూజారులు ఒకరి తర్వాత మరొకరు, క్రీస్తు యొక్క యాజకత్వం ఏకవచనం మరియు మార్పులేనిది. ఈ వాస్తవం విశ్వాసుల భద్రత మరియు సంతోషాన్ని నిర్ధారిస్తుంది, ఈ శాశ్వతమైన ప్రధాన యాజకుడు అన్ని సమయాలలో మరియు ప్రతి పరిస్థితిలో పూర్తిగా రక్షించగలడని తెలుసుకోవడం. పర్యవసానంగా, మనం అనుభవిస్తున్న ప్రయోజనాలకు అనులోమానుపాతంలో, పాత నిబంధన విశ్వాసులను మించిన ఆధ్యాత్మికత మరియు పవిత్రతను కోరుకోవడం మనకు తగినది.

చర్చి యొక్క విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ దీని నుండి ప్రోత్సహించబడ్డాయి. (26-28)
క్రీస్తు వ్యక్తిగత పవిత్రత యొక్క చిత్రణను గమనించండి. అతను ఎటువంటి అలవాట్లు లేదా పాపం యొక్క సూత్రాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటాడు, అతని స్వభావంలో దాని వైపు మొగ్గు చూపడు. పాపభరితమైన ధోరణులను కలిగి ఉండే ఉత్తమ క్రైస్తవుల వలె కాకుండా, అతనిలో పాపం నివసించదు. అతను కల్మషం లేనివాడు, అసలు ఎలాంటి అతిక్రమణల నుండి విముక్తి పొందుతాడు-అతడు హింసకు పాల్పడడు మరియు మోసం చేయడు. అతని స్వచ్ఛత మచ్చలేనిది. మన స్వంత స్వచ్ఛతను కాపాడుకోవడం మరియు ఇతరుల పాపపు అపరాధంలో పాలుపంచుకోకుండా ఉండడం మనకు సవాలుగా నిరూపిస్తున్నప్పటికీ, ఆయన ప్రియ కుమారుని పేరుతో దేవునిని సమీపించే వారు నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. కష్టాలు మరియు బాధల సమయాల్లో, శ్రేయస్సు యొక్క క్షణాలలో, మరణ సమయంలో మరియు తీర్పు రోజున ఆయన తమను రక్షిస్తాడనే నమ్మకంతో వారు ఉండవచ్చు.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |