Hebrews - హెబ్రీయులకు 9 | View All

1. మొదటి నిబంధనకైతే సేవానియమములును ఈ లోక సంబంధమైన పరిశుద్ధస్థలమును ఉండెను.

2. ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేర్పరచబడెను. అందులో దీపస్తంభమును, బల్లయు, దానిమీద ఉంచబడిన రొట్టెలును ఉండెను, దానికి పరిశుద్ధస్థలమని పేరు.
నిర్గమకాండము 25:23-30, నిర్గమకాండము 26:1-30

3. రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుద్ధస్థలమను గుడారముండెను.
నిర్గమకాండము 26:31-33

4. అందులో సువర్ణధూపార్తియు, అంతటను బంగారురేకులతో తాపబడిన నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మన్నాగల బంగారు పాత్రయు, చిగిరించిన అహరోను చేతికఱ్ఱయు, , నిబంధన పలకలును ఉండెను.
నిర్గమకాండము 16:33, నిర్గమకాండము 25:10-16, నిర్గమకాండము 30:1-6, సంఖ్యాకాండము 17:8-10, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:3-5

5. దానిపైని కరుణాపీఠమును కమ్ముకొనుచున్న మహిమగల కెరూబులుండెను. వీటినిగూర్చి యిప్పుడు వివరముగా చెప్ప వల్లపడదు.
నిర్గమకాండము 25:18-22

6. ఇవి ఈలాగు ఏర్పరచబడి నప్పుడు యాజకులు సేవచేయుచు, నిత్యమును ఈ మొదటి గుడారములోనికి వెళ్లుదురు గాని
సంఖ్యాకాండము 18:2-6

7. సంవత్సరమునకు ఒక్క సారి మాత్రమే ప్రధాన యాజకుడొక్కడే రక్తముచేత పట్టుకొని రెండవ గుడారములోనికి ప్రవేశించును. ఆ రక్తము తనకొరకును ప్రజల అజ్ఞానకృతముల కొరకును అతడర్పించును.
నిర్గమకాండము 30:10, లేవీయకాండము 16:2, లేవీయకాండము 16:14, లేవీయకాండము 16:15

8. దీనినిబట్టి ఆ మొదటి గుడార మింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుద్ధస్థలములో ప్రవేశించు మార్గము బయలుపరచబడలేదని పరిశుద్ధాత్మ తెలియజేయు చున్నాడు.

9. ఆ గుడారము ప్రస్తుతకాలమునకు ఉపమానముగా ఉన్నది. ఈ ఉపమానార్థమునుబట్టి మనస్సాక్షి విషయములో ఆరాధకునికి సంపూర్ణసిద్ధి కలుగజేయలేని అర్పణలును బలులును అర్పింపబడుచున్నవి.

10. ఇవి దిద్దు బాటు జరుగుకాలము వచ్చువరకు విధింపబడి, అన్నపానములతోను నానావిధములైన ప్రక్షాళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు మాత్రమైయున్నవి.
లేవీయకాండము 11:2, లేవీయకాండము 11:25, లేవీయకాండము 15:18, సంఖ్యాకాండము 19:13

11. అయితే క్రీస్తు రాబోవుచున్న మేలులవిషయమై ప్రధానయాజకుడుగా వచ్చి, తానే నిత్యమైన విమోచన సంపాదించి, హస్తకృతము కానిది, అనగా ఈ సృష్టి సంబంధము కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూర్ణమైనదియునైన గుడారముద్వారా,

12. మేకలయొక్కయు కోడెలయొక్కయు రక్తముతో కాక, తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారే పరిశుద్ధస్థలములో ప్రవేశించెను.
లేవీయకాండము 16:30-34

13. ఏలయనగా మేకలయొక్కయు, ఎడ్లయొక్కయు రక్తమును, మైలపడిన వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చల్లుటయు, శరీరశుద్ధి కలుగునట్లు వారిని పరిశుద్ధపరచినయెడల,
లేవీయకాండము 16:3, సంఖ్యాకాండము 19:9, సంఖ్యాకాండము 19:17-19

14. నిత్యుడగు ఆత్మద్వారా తన్నుతాను దేవునికి నిర్దోషినిగా అర్పించు కొనిన క్రీస్తుయొక్క రక్తము, నిర్జీవక్రియలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో యెక్కువగా శుద్ధిచేయును.

15. ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నిత్యమైన స్వాస్థ్యమును గూర్చిన వాగ్దానమును పొందు నిమిత్తము ఆయన క్రొత్తనిబంధనకు మధ్యవర్తియై యున్నాడు.

16. మరణశాసనమెక్కడ ఉండునో అక్కడ మరణశాసనము వ్రాసినవాని మరణము అవశ్యము.

17. ఆ శాసనమును వ్రాసినవాడు మరణము పొందితేనే అదిచెల్లును; అది వ్రాసినవాడు జీవించుచుండగా అది ఎప్పుడైనను చెల్లునా?

18. ఇందుచేత మొదటి నిబంధనకూడ రక్తములేకుండ ప్రతిష్ఠింపబడలేదు.

19. ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము మోషే ప్రతి యాజ్ఞను ప్రజలతో చెప్పినతరువాత, ఆయన నీళ్లతోను, రక్తవర్ణముగల గొఱ్ఱెబొచ్చుతోను, హిస్సోపుతోను, కోడెలయొక్కయు మేకలయొక్కయు రక్తమును తీసికొని
నిర్గమకాండము 24:3, లేవీయకాండము 14:4, సంఖ్యాకాండము 19:6

20. దేవుడు మీకొరకు విధించిన నిబంధన రక్తమిదే అని చెప్పుచు, గ్రంథముమీదను ప్రజలందరి మీదను ప్రోక్షించెను.
నిర్గమకాండము 24:8

21. అదేవిధముగా గుడారముమీదను సేవాపాత్రలన్నిటి మీదను ఆ రక్తమును ప్రోక్షించెను.
లేవీయకాండము 8:15, లేవీయకాండము 8:19

22. మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము సమస్త వస్తువులును రక్తముచేత శుద్ధిచేయబడుననియు, రక్తము చిందింపకుండ పాప క్షమాపణ కలుగదనియు సామాన్యముగా చెప్పవచ్చును.
లేవీయకాండము 17:11

23. పరలోకమందున్న వాటిని పోలిన వస్తువులు ఇట్టి బలుల వలన శుద్ధిచేయబడవలసియుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శ్రేష్ఠమైన బలులవలన శుద్ధిచేయబడ వలసియుండెను.

24. అందువలన నిజమైన పరిశుద్ధస్థలమును పోలి హస్తకృతమైన పరిశుద్ధస్థలములలో క్రీస్తు ప్రవేశింపలేదు గాని, యిప్పుడు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు కనబడుటకు పరలోకమందే ప్రవేశించెను.

25. అంతేకాదు, ప్రధానయాజకుడు ప్రతి సంవత్సరము తనదికాని రక్తము తీసికొని పరిశుద్ధస్థలములోనికి ప్రవేశించినట్లు, ఆయన అనేక పర్యాయములు తన్నుతాను అర్పించుకొనుటకు ప్రవేశింపలేదు.

26. అట్లయినయెడల జగత్తుపునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక పర్యాయములు శ్రమపడవలసివచ్చును. అయితే ఆయన యుగముల సమాప్తియందు తన్నుతానే బలిగా అర్పించుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకైయొక్కసారే ప్రత్యక్షపరచ బడెను.

27. మనుష్యులొక్కసారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత తీర్పు జరుగును.
ఆదికాండము 3:19

28. ఆలాగుననే క్రీస్తుకూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారే అర్పింపబడి, తనకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండువారి రక్షణ నిమిత్తము పాపములేకుండ రెండవసారి ప్రత్యక్ష మగును.
లేవీయకాండము 16:30-34, యెషయా 53:12Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదుల గుడారం మరియు దాని పాత్రలు. (1-5) 
అపొస్తలుడు హెబ్రీయులకు వారి వేడుకలు ప్రతీకాత్మకంగా క్రీస్తుతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయో వివరిస్తాడు. గుడారం, ఒక పోర్టబుల్ ఆలయం, భూమిపై చర్చి యొక్క అస్థిర స్థితిని మరియు యేసుక్రీస్తు యొక్క మానవ స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది, వీరిలో దైవత్వం యొక్క సంపూర్ణత శారీరకంగా నివసిస్తుంది. మునుపటి వ్యాఖ్యలు ఇప్పటికే ఈ మూలకాల యొక్క సంకేత ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేశాయి, మొజాయిక్ ఒడంబడిక యొక్క శాసనాలు మరియు కథనాలు క్రీస్తును మన వెలుగుగా మరియు మన ఆత్మలకు జీవన రొట్టెగా సూచిస్తున్నాయని వెల్లడిస్తున్నాయి. అవి అతని దైవిక వ్యక్తి, పవిత్ర యాజకత్వం, పరిపూర్ణ నీతి మరియు సర్వవ్యాప్త మధ్యవర్తిత్వానికి రిమైండర్‌లుగా పనిచేస్తాయి. మొదటి నుండి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అందరినీ చుట్టుముట్టాడు. సువార్త యొక్క లెన్స్ ద్వారా వీక్షించినప్పుడు, ఈ అంశాలు దేవుని జ్ఞానానికి అద్భుతమైన ప్రాతినిధ్యంగా మారతాయి, అవి ముందుగా చూపిన దానిపై విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాయి.

వాటి ఉపయోగం మరియు అర్థం. (6-10)
అపొస్తలుడు పాత నిబంధన యొక్క సేవలను చర్చించడానికి ముందుకు సాగాడు. క్రీస్తు మన ప్రధాన యాజకుని పాత్రను స్వీకరించాడు కాబట్టి, పరలోకంలోకి ప్రవేశించే ముందు తన రక్తాన్ని చిందించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా, యేసు రక్తం యొక్క విమోచన శక్తి లేకుండా మనలో ఎవరూ ఇక్కడ దేవుని దయగల సన్నిధిని లేదా భవిష్యత్తులో ఆయన మహిమాన్వితమైన ఉనికిని పొందలేరు. పాపాలు, తీర్పు మరియు ఆచరణలో ముఖ్యమైన లోపాలుగా ఉండటం వలన, మనస్సాక్షిపై అపరాధాన్ని సృష్టిస్తుంది, ఇది క్రీస్తు రక్తం ద్వారా మాత్రమే శుద్ధి చేయబడుతుంది. క్రీస్తు ఈ రక్తాన్ని పరలోకంలో మనకోసం వేడుకుంటున్నప్పుడు, మనం భూమిపై దానిని వాదించాలి. కొంతమంది విశ్వాసులు, దైవిక బోధనచే మార్గనిర్దేశం చేయబడి, వాగ్దానం చేయబడిన విమోచకుని ద్వారా దేవుణ్ణి చేరుకోవడానికి, ఆయనతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మరియు స్వర్గానికి ప్రవేశం పొందే మార్గాన్ని గ్రహించారు. అయినప్పటికీ, చాలా మంది ఇజ్రాయెల్‌లు బాహ్య ఆచారాలపై దృష్టి పెట్టారు, ఇది పాపం యొక్క అపవిత్రతను లేదా ఆధిపత్యాన్ని తొలగించలేకపోయింది. ఈ ఆచారాలు అప్పులు తీర్చలేవు లేదా సేవ చేస్తున్న వారి సందేహాలను తీర్చలేవు. సువార్త కాలాలు సంస్కరణల కాలాలను సూచిస్తాయి, అవసరమైన జ్ఞానంపై స్పష్టమైన అవగాహనను అందిస్తాయి మరియు గొప్ప ప్రేమను పెంపొందించుకుంటాయి, ఎవరి పట్లా దురుద్దేశం మరియు అందరి పట్ల సద్భావనను కలిగి ఉండేలా చేస్తుంది. సువార్త యుగంలో, పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపడానికి అధిక బాధ్యతలతో పాటు ఆధ్యాత్మిక మరియు మౌఖిక స్వేచ్ఛను మనం అనుభవిస్తాము.

ఇవి క్రీస్తులో నెరవేరాయి. (11-22) 
11-14
భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్తులలో అనుభవించిన మంచితనం అంతా క్రీస్తు యొక్క యాజక పాత్రలో పాతుకుపోయి అక్కడి నుండి మనలోకి ప్రవహిస్తుంది. మన ప్రధాన యాజకుడు ఒకసారి స్వర్గంలోకి ప్రవేశించి శాశ్వతమైన విముక్తిని పొందాడు. పాత నిబంధనలోని త్యాగాలు ఆచార సంబంధమైన అపవిత్రతను బాహ్యంగా మాత్రమే సూచిస్తాయని మరియు కొన్ని బాహ్య అధికారాల కోసం వ్యక్తులను సిద్ధం చేశాయని పరిశుద్ధాత్మ స్పష్టం చేశాడు. క్రీస్తు రక్తానికి అంత శక్తిని ఏది ఇచ్చింది? ఇది తన స్వభావం లేదా ప్రవర్తనలో ఎలాంటి పాపపు మచ్చ లేకుండా తనను తాను సమర్పించుకున్న క్రీస్తు. ఇది ప్రాణం లేని లేదా ప్రాణాంతకమైన పనుల నుండి అత్యంత అపరాధం నిండిన మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేస్తుంది, సజీవమైన దేవునికి సేవ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది ఆత్మను అపవిత్రం చేసే పాపపు చర్యల నుండి శుభ్రపరుస్తుంది, యూదుల విషయంలో మృతదేహాలు తమను తాకిన వారిని ఎలా అపవిత్రం చేశాయో దానికి సమానంగా ఉంటుంది. క్షమాపణతో కూడిన దయ ఏకకాలంలో కలుషితమైన ఆత్మను పునరుద్ధరించింది. క్రీస్తు రక్తం యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని ఏ విధంగానైనా బలహీనపరచడం కంటే సువార్తపై విశ్వాసాన్ని ఏదీ బలహీనపరచదు. క్రీస్తు త్యాగం యొక్క లోతైన రహస్యం మన ఆలోచనకు మించినది మరియు దాని ఎత్తు అపారమయినది. మేము దాని లోతును తగ్గించలేము లేదా దాని గొప్పతనాన్ని, జ్ఞానం, ప్రేమ మరియు దయను పూర్తిగా గ్రహించలేము. అయితే, మనం క్రీస్తు త్యాగం గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, విశ్వాసం జీవితాన్ని, జీవనోపాధిని మరియు పునరుద్ధరణను కనుగొంటుంది.

15-22
దేవుడు మరియు మానవాళికి మధ్య ఉన్న గంభీరమైన ఒప్పందాలను కొన్నిసార్లు ఒడంబడికగా సూచిస్తారు, మరియు ఇక్కడ, ఒక నిబంధనగా సూచిస్తారు-ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వచ్ఛంద పత్రం, నిర్దిష్ట వ్యక్తులకు వారసత్వాలను అందజేస్తుంది, ఇది వ్యక్తి మరణంపై మాత్రమే ప్రభావం చూపుతుంది. ఇదే పంథాలో, క్రీస్తు మరణం మనకు రక్షణ ఆశీర్వాదాలను పొందడమే కాకుండా వాటి పంపిణీని శక్తివంతం చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడింది. పాపం కారణంగా, ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ముందు దోషులుగా నిలిచారు, మంచిని కోల్పోయారు. అయితే, అపారమైన దయ యొక్క వ్యక్తీకరణలో, దేవుడు దయ యొక్క ఒడంబడికను స్థాపించాడు. తగినంత విలువైన త్యాగం మరణం ద్వారా వారి అపరాధం పరిహరించబడితే తప్ప, మరియు దానిపై నిరంతర ఆధారపడటం తప్ప, పాపికి ఏదీ పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడదు, మతపరమైన విధులు కూడా కాదు. ఈ విస్తృతమైన కారణానికి నిజమైన మంచి పనులన్నింటినీ ఆపాదిద్దాం మరియు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా పవిత్రమైన మన ఆధ్యాత్మిక సమర్పణలను అందజేద్దాం, తద్వారా ఏదైనా అపవిత్రత నుండి ప్రక్షాళన చేయబడుతుంది.

అతని అర్చకత్వం మరియు త్యాగం యొక్క అవసరం, ఉన్నతమైన గౌరవం మరియు శక్తి. (23-28)
క్రీస్తు చేసిన త్యాగాలు చట్టం ద్వారా నిర్దేశించబడిన వాటి కంటే చాలా ఎక్కువ అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, ఇది పాపానికి క్షమాపణను పొందలేకపోయింది లేదా దానికి వ్యతిరేకంగా బలాన్ని అందించదు. పాపం మనల్ని బాధపెట్టడం మరియు పరిపాలించడం కొనసాగిస్తూనే ఉంటుంది, కానీ ఒకే ఒక త్యాగం ద్వారా, యేసు క్రీస్తు డెవిల్ యొక్క పనులను కూల్చివేసాడు, విశ్వాసులు నీతిమంతులుగా, పవిత్రంగా మరియు ఆనందంగా మారడానికి వీలు కల్పించాడు. జ్ఞానం, జ్ఞానం, ధర్మం, సంపద మరియు శక్తి ఏ మానవుని మరణం నుండి రక్షించలేవు, క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం తప్ప మరొకటి తీర్పు రోజున శిక్ష నుండి పాపిని రక్షించదు. ఈ గాఢమైన మోక్షాన్ని అసహ్యించుకునే లేదా పట్టించుకోని వారు శాశ్వతమైన శిక్ష నుండి తప్పించుకోలేరు. తమ విమోచకుడు జీవించి ఉంటాడని మరియు వారు ఆయనను చూస్తారని విశ్వాసికి నిశ్చయత ఉంది. ఈ విశ్వాసం మొత్తం చర్చి మరియు అన్ని నిజాయితీగల విశ్వాసుల విశ్వాసం మరియు సహనానికి పునాదిని ఏర్పరుస్తుంది. తత్ఫలితంగా, వారి నిరంతర ప్రార్థన, వారి విశ్వాసం యొక్క స్వరూపం, "అలాగే, ప్రభువైన యేసు, రండి."Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |